Sri Rajarajeshwari Churnika – ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಚೂರ್ಣಿಕಾ


ಶ್ರೀಮತ್ಕಮಲಾಪುರ ಕನಕಧರಾಧರ ವರ ನಿರುಪಮ ಪರಮ ಪಾವನ ಮನೋಹರ ಪ್ರಾಂತೇ, ಸರಸಿಜಭವೋಪಮ ವಿಶ್ವಂಭರಾಮರವರ್ಗನಿರ್ಗಳತ್ಸಸಂಭ್ರಮ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖ ನಿರಂತರ ಪಠ್ಯಮಾನ ನಿಖಿಲ ನಿಗಮಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸ ಕಥಾ ನಿರ್ಮಲ ನಿನಾದ ಸಮಾಕ್ರಾಂತೇ |

ತತ್ರ ಪ್ರವರ್ಧಿತ ಮಂದಾರ ಮಾಲೂರ ಕರ್ಣಿಕಾರ ಸಿಂಧುವಾರ ಖರ್ಜೂರ ಕೋವಿದಾರ ಜಂಬೀರ ಜಂಬೂ ನಿಂಬ ಕದಂಬೋದುಂಬರ ಸಾಲ ರಸಾಲ ತಮಾಲ ತಕ್ಕೋಲ ಹಿಂತಾಳ ನಾಳಿಕೇರ ಕದಲೀ ಕ್ರಮುಕ ಮಾತುಲುಂಗ ನಾರಂಗ ಲವಂಗ ಬದರೀ ಚಂಪಕಾಶೋಕ ಮಧೂಕ ಪುನ್ನಾಗಾಗರು ಚಂದನನಾಗ ಕರುವಕ ಮರುವಕ ಏಲಾ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಾಲತೀ ಮಾಧವೀ ಲತಾ ಶೋಭಾಯಮಾನ ಪುಷ್ಪಿತ ಫಲಿತ ಲಲಿತ ವಿವಿಧ ವನ ತರುವಾಟಿಕಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶೇ |

ಶುಕಪಿಕ ಶಾರಿಕಾ ನಿಕರ ಚಕೋರ ಮಯೂರ ಚಕ್ರವಾಕ ಬಲಾಕ ಭರದ್ವಾಜ ಪಿಂಗಳ ಟಿಟ್ಟಿಭ ಗರುಡ ವಿಹಂಗ ಕುಲಾಯನ ಕೋಲಾಹಲಾರವ ಪರಿಪೂರಿತಾಶೇ, ತತ್ರ ಸುಧಾರಸೋಪಮ ಪಾನೀಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಸಾರ ತಟಾಕ ಸ್ಫುಟಾಕಲಿತಾರವಿಂದ (ಪುಂಡರೀಕ) ಕುಮುದೇಂದೀವರ ಷಂಡಸಂಚರನ್ಮರಾಳ ಚಕ್ರವಾಕ ಕಾರಂಡವ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಜಾಂಡಜಮಂಡಲೀ ಶೋಭಾಯಮಾನೇ, ನಂದನವನ ಕೃತ ಬಹುಮಾನೇ |

ಚಾರುಚಾಮೀಕರ ರತ್ನ ಗೋಪುರ ಪ್ರಾಕಾರ ವಲಯಿತೇ, ಸುಲಲಿತೇ, ಸುಸ್ನಿಗ್ಧ ವಿರಾಜಿತ ವಜ್ರಸ್ತಂಭ ಸಹಸ್ರ ಪದ್ಮರಾಗೋಫಲಭರಗಜಾತ ನೂತನ ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರಥಮಮಂಡಪ ದ್ವಿತೀಯಮಂಡಪಾಂತರಾಳಮಂಡಪ ಮೂಲಮಹಾಮಂಡಪಸ್ಥಾನೇ, ಶಿಲ್ಪಿಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಧಾನೇ |

ಖಚಿತ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಗೋಮೇದಕ ಪದ್ಮರಾಗ ಮರಕತ ನೀಲ ಮುಕ್ತಾ ಪ್ರವಾಳಾಖ್ಯ ನವರತ್ನ ತೇಜೋ ವಿರಾಜಿತ ಬಿಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ಷಟ್ಕೋಣ ವಸುಕೋಣ ದಶಾರಯುಗ್ಮ ಮನ್ವಂತರಾಷ್ಟದಳ ಷೋಡಶದಳ ಚತುರ್ದ್ವಾರಯುತ ಭೂಪುರತ್ರಯ ಶ್ರೀಚಕ್ರಸ್ವರೂಪ ಭದ್ರಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನೇ, ಸಕಲದೇವತಾಪ್ರಧಾನೇ |

ಚರಣಾಂಗುಳಿ ನಖಮುಖರುಚಿನಿಚಯ ಪರಾಭೂತ ತಾರಕೇ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಂಜೀರ ರಂಜಿತ ಶ್ರೀಪದಾಂಬುಜದ್ವಯೇ, ಅದ್ವಯೇ, ಮೀನಕೇತನಮಣಿ ತೂಣೀರ ವಿಲಾಸ ವಿಜಯಿ ಜಂಘಾಯುಗಳೇ, ಕನಕರಂಭಾ ಸ್ತಂಭ ಜೃಂಭಿತೋರುದ್ವಯೇ, ಕಂದರ್ಪ ಸ್ವರ್ಣ ಸ್ಯಂದನ ಪಟುತರ ಶಕಟ ಸನ್ನಿಭ ನಿತಂಬ ಬಿಂಬೇ, ಕುಚಭಾರ ನಮ್ರ ದೃಷ್ಟಾವಲಗ್ನ ವಿಭೂಷಿತ ಕಮನೀಯ ಕಾಂಚೀ ಕಲಾಪೇ |

ದಿನಕರೋದಯಾವಸರ ಅರ್ಧವಿಕಸಿತಾರವಿಂದ ಕುಡ್ಮಲತುಲ್ಯ ನಾಭಿಪ್ರದೇಶೇ, ರೋಮರಾಜೀವಿರಾಜಿತವಳಿತ್ರಯೀ ಭಾಸುರಕರಭೋದರೇ, ಜಂಭಾಸುರರಿಪು ಕುಂಭಿಕುಂಭಸಮುಜ್ಜೃಂಭಿತ ಶಾತಕುಂಭಕುಂಭಾಯಮಾನ ಸಂಭಾವಿತ ಪಯೋಧರದ್ವಯೇ, ಅದ್ವಯೇ, ಗೋಪ್ಲುತ ಕುಚ ಕಲಶ ಕಕ್ಷದ್ವಯಾರುಣಾರುಣಿತ ಸೂರ್ಯಪುಟಾಭಿಧಾನ ಪರಿಧಾನ ನಿರ್ಮಿತ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಪ್ರೋತ ಕಂಚುಕ ವಿರಾಜಮಾನೇ, ಕೋಮಲತರ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ ಸಮಾನ ಪಾಶಾಂಕುಶ ವರಾಭಯ ಮುದ್ರಾಮುದ್ರಿತ ಕಂಕಣ ಝಣಝಣತ್ಕಾರ ವಿರಾಜಿತ ಚತುರ್ಭುಜೇ |

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಜೈತ್ರಯಾತ್ರಾಗಮನ ಸಮನಂತರ ಸಂಗತ ಸುರವರ ಕನಕಗಿರೀಶ್ವರ ಕರಬದ್ಧ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ತ್ರಿರೇಖಾ ಶೋಭಿತ ಕಂಧರೇ, ನವ ಪ್ರವಾಳ ಪಲ್ಲವ ಪಕ್ವಬಿಂಬ ಫಲಾಧರೇ, ನಿರಂತರ ಕರ್ಪೂರ ತಾಂಬೂಲ ಚರ್ವಣಾರುಣಿತ ರದನ ಪಂಕ್ತಿದ್ವಯೇ, ಚಂಪಕ ಪ್ರಸೂನ ತಿಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ನಾಸಾಪುಟಾಗ್ರೋದಂಚಿತ ಮೌಕ್ತಿಕಾಭರಣೇ, ಕರ್ಣಾವತಂಸೀಕೃತೇಂದೀವರ ವಿರಾಜಿತ ಕಪೋಲಭಾಗೇ, ಅರವಿಂದದಳ ಸದೃಶ ದೀರ್ಘಲೋಚನೇ |

ಕುಸುಮಶರ ಕೋದಂಡ ಲೇಖಾಲಂಕಾರಕಾರಿ ಮನೋಹಾರಿ ಭ್ರೂಲತಾಯುಗಳೇ, ಬಾಲ ಪ್ರಭಾಕರ ಶಶಿಕರ ಪದ್ಮರಾಗ ಮಣಿನಿಕರಾಕಾರ ಸುರುಚಿರ ರುಚಿಮಂಡಲ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ಮಂಡಿತ ಗಂಡಭಾಗೇ, ಸುಲಲಿತಾಷ್ಟಮೀ ಚಂದ್ರ ಲಾವಣ್ಯ ಲಲಾಟ ಫಲಕೇ, ಕಸ್ತೂರಿಕಾ ತಿಲಕೇ, ಹರಿನೀಲಮಣಿ ದ್ವಿರೇಫಾವಳಿ ಪ್ರಕಾಶ ಕೇಶಪಾಶೇ, ಕನಕಾಂಗದ ಹಾರ ಕೇಯೂರ ನಾನಾವಿಧಾಯುಧ ಭೂಷಾವಿಶೇಷಾದ್ಯಯುತ ಸ್ಥಿರೀಭೂತ ಸೌದಾಮಿನೀ ತುಲಿತ ಲಲಿತ ನೂತನ ತನೂಲತೇ |

ಕಾಶ್ಯಪಾತ್ರಿ ಭರದ್ವಾಜ ವ್ಯಾಸ ಪರಾಶರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕಣ್ವ ಕಪಿಲ ಗೌತಮ ಗರ್ಗ ಪುಲಸ್ತ್ಯಾಗಸ್ತ್ಯಾದಿ ಸಕಲಮುನಿ ಮನೋಧ್ಯೇಯ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋಮಯೇ, ಚಿನ್ಮಯೇ |

ಸೇವಾರ್ಥಾಗತಾಂಗ ವಂಗ ಕಳಿಂಗ ಕಾಂಭೋಜ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಾಮರೂಪ ಸೌವೀರ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಗಧ ವಿರಾಟ ಗೂರ್ಜರ ಮಾಳವ ನಿಷಧ ಚೋಳ ಚೇರ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಾಂಚಾಲ ಗೌಡ ಬ್ರಹ್ಮಳ ದ್ರವಿಡ ದ್ರಾವಿಡ ಘೋಟಲಾಟ ವರಾಟ ಮರಾಟ ಕರ್ಣಾಟಕಾಂಧ್ರ ಭೋಜ ಕುರು ಗಾಂಧಾರ ವಿದೇಹ ವಿದರ್ಭ ವಿಜೃಂಭ ಬಾಹ್ಲೀಕ ಬರ್ಬರ ಕೇರಳ ಕೇಕಯ ಕೋಸಲ ಶೂರಸೇನ ಚ್ಯವನ ಟಂಕಣ ಕೊಂಕಣ ಮತ್ಸ್ಯ ಮಾಧ್ವ ಸೈಂಧವ ಬಲ್ಹೂಕ ಭೂಚಕ್ರಯುಗ ಗಾಂಧಾರ ಕಾಶೀ ಭದ್ರಾಶೀ ಐಂದ್ರಗಿರೀ ನಾಗಪುರೀ ಘಂಟಾನಗರೀ ಉತ್ತರಗಿರ್ಯಾಖ್ಯ ಷಟ್ಪಂಚಾಶದ್ದೇಶಾಧೀಶಾದಿ ಗಂಧರ್ವ ಹೇಷಾರವ ಸಿಂಧು ಸಿಂಧೂರ ಹೀತ್ಕಾರವರಥಾಂಗ ಕ್ರೇಂಕಾರ ಭೇರೀ ಝಂಕಾರ ಮದ್ದಳ ಧ್ವನಿ ಹುಂಕಾರಯುಕ್ತ ಚತುರಂಗ ಸಮೇತ ಜಿತ ರಾಜ ಸುರರಾಜಾಧಿರಾಜ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖ ಗಮನಾಗಮನ ವಿಶೀರ್ಣಾಭರಣಾದ್ಯಯುತ ಸಮುತ್ಪನ್ನ ಪರಾಗ ಪಾಟಲೀ ವಾಲುಕಾಯಮಾನ ಪ್ರಥಮ ಮಂಡಪ ಸನ್ನಿಧಾನೇ |

ತತ್ತತ್ ಪೂಜಾಕಾಲ ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಪಾದ್ಯಾರ್ಘ್ಯಾಚಮನೀಯ ಸ್ನಾನ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತ ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ ತಾಂಬೂಲ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ ಸ್ವರ್ಣಪುಷ್ಪ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ತೋತ್ರಪಾರಾಯಣ ಸಂತೋಷಿತ ಸ್ವಾಂತ ಸಂತತ ವರಪ್ರದಾನಶೀಲೇ, ಸುಶೀಲೇ |

ರಂಭೋರ್ವಶೀ ಮೇನಕಾ ತಿಲೋತ್ತಮಾ ಹರಿಣೀ ಘೃತಾಚೀ ಮಂಜುಘೋಷಾಲಂಬುಸಾದ್ಯಯುತಾಪ್ಸರಸ್ತ್ರೀ ಧಿಮಿಂಧಿಮಿತ ಚಿತ್ರೋಪಚಿತ್ರ ನರ್ತನೋಲ್ಲಾಸಾವಲೋಕನ ಪ್ರಿಯೇ, ಕೃತ್ತಿವಾಸಃ ಪ್ರಿಯೇ |

ಭಂಡಾಸುರ ಪ್ರೇಷಿತಾಖಂಡ ಬಲದೋರ್ದಂಡ ರಕ್ಷೋಮಂಡಲೀ ಖಂಡನೇ ನಿಜಕರ ಪಲ್ಲವಾಂಗುಳೀಯಕಾದಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ನಾರಸಿಂಹ ವಾಮನ ಪರಶುರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಬಲರಾಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಕ್ಯಾಖ್ಯ ನಾರಾಯಣ ದಶಾವತಾರ ಹೇತುಭೂತೇ, ಹಿಮವತ್ಕುಲಾಚಲರಾಜಕನ್ಯೇ, ಸರ್ವಲೋಕಮಾನ್ಯೇ |

ಕೋಟಿ ಕಂದರ್ಪ ಲಾವಣ್ಯ ತಾರುಣ್ಯ ಕನಕಗಿರೀಶ್ವರ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವದ್ವಯೇ, ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರೀ, ಸರ್ವಪ್ರದಾಯಿನೀ |

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶ ರಚಿತ ಚೂರ್ಣಿಕಾ ಶ್ರವಣ ಪಠನಾನಂದಿನಾಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿತಾಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಕಳತ್ರೈಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಸಕಲಸೌಖ್ಯಪ್ರದೇ, ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರೀ, ಶ್ರೀಮತ್ಕಮಲಾಂಬಿಕೇ ಪರಾಶಕ್ತೇ ಮಾತಃ, ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ, ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ, ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ||

ಮುಕ್ತಾವಿದ್ರುಮಹೇಮಕುಂಡಲಧರಾ ಸಿಂಹಾಧಿರೂಢಾ ಶಿವಾ |
ರಕ್ತಾಂಭೋಜಸಮಾನಕಾಂತಿವದನಾ ಶ್ರೀಮತ್ಕಿರೀಟಾನ್ವಿತಾ ||

ಮುಕ್ತಾಹೇಮವಿಚಿತ್ರಹಾರಕಟಕೈಃ ಪೀತಾಂಬರಾ ಶಂಕರೀ |
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಾನಚತುರಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಹೇಮಾಂಬಿಕಾ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಚೂರ್ಣಿಕಾ |


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed