Category: Vividha – ವಿವಿಧ

Agni Stotram (Markandeya Puranam) – ಅಗ್ನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶಾಂತಿರುವಾಚ | ಓಂ ನಮಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸಾಧನಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ | ಏಕದ್ವಿಪಂಚಧಿಷ್ಟ್ಯಾಯ ರಾಜಸೂಯೇ ಷಡಾತ್ಮನೇ || ೧ || ನಮಃ ಸಮಸ್ತದೇವಾನಾಂ ವೃತ್ತಿದಾಯ ಸುವರ್ಚಸೇ | ಶುಕ್ರರೂಪಾಯ ಜಗತಾಮಶೇಷಾಣಾಂ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಃ || ೨...

Slokas for Kids – ಬಾಲ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಗುರು – ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ | ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ || ದೀಪಂ – ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಳ್ಯಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ | ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ...

Ruchi Kruta Pitru Stotram (Garuda Puranam) – ಪಿತೃ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ರುಚಿ ಕೃತಂ)

ರುಚಿರುವಾಚ | ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೇ ವಸನ್ತ್ಯಧಿದೇವತಾಃ | ದೇವೈರಪಿ ಹಿ ತರ್ಪ್ಯಂತೇ ಯೇ ಶ್ರಾದ್ಧೇಷು ಸ್ವಧೋತ್ತರೈಃ || ೧ || ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಸ್ವರ್ಗೇ ಯೇ ತರ್ಪ್ಯಂತೇ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ |...

Pitru Tarpanam – ಪಿತೃತರ್ಪಣಂ

ಶುಚಿಃ – ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಽಪಿ ವಾ । ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಃ ಶುಚಿಃ ॥ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ॥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ – ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ...

Brahma Stotram (Deva Krutam) – ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದೇವ ಕೃತಂ)

ದೇವಾ ಊಚುಃ | ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನದುಗ್ಧೋದಧಿ ವಿಧಾಯಿನೇ | ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವದಿದೃಕ್ಷೂಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ || ಕಷ್ಟಸಂಸಾರಮಗ್ನಾನಾಂ ಸಂಸಾರೋತ್ತಾರಹೇತವೇ | ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಹೀನಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೨...

Sri Vishwakarma Stuti Mantra – ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ತುತಿಃ

ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಂ ಜಟಾಜೂಟಂ ಪಞ್ಚಾದಶವಿಲೋಚನಮ್ | ಸದ್ಯೋಜಾತಾನನಂ ಶ್ವೇತಂ ವಾಮದೇವಂ ತು ಕೃಷ್ಣಕಮ್ || ೧ ಅಘೋರಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ತತ್ಪುರುಷಂ ಪೀತವರ್ಣಕಮ್ | ಈಶಾನಂ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣಂ ಚ ಶರೀರಂ ಹೇಮವರ್ಣಕಮ್ || ೨ ದಶಬಾಹುಂ...

Brahma Jnanavali Mala – ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾವಳೀಮಾಲಾ

ಸಕೃಚ್ಛ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಯತೋ ಭವೇತ್ | ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾವಳೀಮಾಲಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧಯೇ || ೧ || ಅಸಂಗೋಽಹಮಸಂಗೋಽಹಮಸಂಗೋಽಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ | ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ || ೨ || ನಿತ್ಯಶುದ್ಧವಿಮುಕ್ತೋಽಹಂ ನಿರಾಕಾರೋಽಹಮವ್ಯಯಃ | ಭೂಮಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ||...

Sri Nageshwara Stuti – ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ

ಯೋ ದೇವಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾರಾಧ್ಯ ಏವ ಚ | ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಾತ್ಮಾ ಚ ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೧ || ಹೃದಯಸ್ಥೋಪಿ ದೂರಸ್ಥಃ ಮಾಯಾವೀ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ | ಯೋಗಿನಾಂ ಚಿತ್ತಗಮ್ಯಸ್ತು...

Sri Tulasi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ತುಲಸೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಖ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮನೋಜ್ಞಾನಪಲ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪುರಂದರಸತೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯೈ...

Sadhana Panchakam – ಸಾಧನ ಪಂಚಕಂ

ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂ ತೇನೇಶಸ್ಯ ವಿಧೀಯತಾಮಪಚಿತಿಃ ಕಾಮ್ಯೇ ಮನಸ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ | ಪಾಪೌಘಃ ಪರಿಭೂಯತಾಂ ಭವಸುಖೇ ದೋಷೋಽನುಸಂಧೀಯತಾ- ಮಾತ್ಮೇಚ್ಛಾ ವ್ಯವಸೀಯತಾಂ ನಿಜಗೃಹಾತ್ತೂರ್ಣಂ ವಿನಿರ್ಗಮ್ಯತಾಮ್ || ೧ || ಸಂಗಃ ಸತ್ಸು ವಿಧೀಯತಾಂ...

error: Not allowed