Category: Vividha – ವಿವಿಧ

Karthaveeryarjuna Stotram – ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನೋ ನಾಮ ರಾಜಾ ಬಾಹುಸಹಸ್ರವಾನ್ | ತಸ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಗತಂ ನಷ್ಟಂ ಚ ಲಭ್ಯತೇ || ೧ || ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಃ ಖಲದ್ವೇಷೀ ಕೃತವೀರ್ಯಸುತೋ ಬಲೀ | ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ರಕ್ತವಾಸಾ ಧನುರ್ಧರಃ...

Dharma Devata Stotram (Varaha Puranam) – ಧರ್ಮದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವರಾಹಪುರಾಣೇ)

ದೇವಾ ಊಚುಃ | ನಮೋಽಸ್ತು ಶಶಿಸಂಕಾಶ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತಃ ಪತೇ | ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವರೂಪಾಯ ಸ್ವರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕ | ಕರ್ಮಮಾರ್ಗಸ್ವರೂಪಾಯ ಸರ್ವಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ || ತ್ವಯೇಯಂ ಪಾಲ್ಯತೇ ಪೃಥ್ವೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ...

Visuchika Nivarana Mantra (Yoga Vasistham) – ವಿಷೂಚಿಕಾ ಮಂತ್ರ ಕಥನಂ (ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠಂ)

ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ | ಅಥ ವರ್ಷಸಹಸ್ರೇಣ ತಾಂ ಪಿತಾಮಹ ಆಯಯೌ | ದಾರುಣಂ ಹಿ ತಪಃ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ವಿಷಾಗ್ನಿರಪಿ ಶೀತಲಃ || ೧ || ಮನಸೈವ ಪ್ರಣಮ್ಯೈನಂ ಸಾ ತಥೈವ ಸ್ಥಿತಾ...

Triveni Stotram – ತ್ರಿವೇಣೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮುಕ್ತಾಮಯಾಲಂಕೃತಮುದ್ರವೇಣೀ ಭಕ್ತಾಭಯತ್ರಾಣಸುಬದ್ಧವೇಣೀ | ಮತ್ತಾಲಿಗುಂಜನ್ಮಕರಂದವೇಣೀ ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೧ || ಲೋಕತ್ರಯೈಶ್ವರ್ಯನಿದಾನವೇಣೀ ತಾಪತ್ರಯೋಚ್ಚಾಟನಬದ್ಧವೇಣೀ | ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಾಕಲನೈಕವೇಣೀ ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೨ || ಮುಕ್ತಾಂಗನಾಮೋಹನಸಿದ್ಧವೇಣೀ ಭಕ್ತಾಂತರಾನಂದಸುಬೋಧವೇಣೀ | ವೃತ್ತ್ಯಂತರೋದ್ವೇಗವಿವೇಕವೇಣೀ...

Ashwini Devata Stotram (Mahabharatam) – ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಪೂರ್ವಗೌ ಪೂರ್ವಜೌ ಚಿತ್ರಭಾನೂ ಗಿರಾವಾಶಂಸಾಮಿ ತಪಸಾ ಹ್ಯನಂತೌ| ದಿವ್ಯೌ ಸುಪರ್ಣೌ ವಿರಜೌ ವಿಮಾನಾ- -ವಧಿಕ್ಷಿಪಂತೌ ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ || ೧ ಹಿರಣ್ಮಯೌ ಶಕುನೀ ಸಾಂಪರಾಯೌ ನಾಸತ್ಯದಸ್ರೌ ಸುನಸೌ ವೈಜಯಂತೌ| ಶುಕ್ಲಂ ವಯಂತೌ ತರಸಾ...

Tungabhadra Stuti – ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀವಿಭಾಂಡಕ ಉವಾಚ | ವರಾಹದೇಹಸಂಭೂತೇ ಗಿರಿಜೇ ಪಾಪಭಂಜಿನಿ | ದರ್ಶನಾನ್ಮುಕ್ತಿದೇ ದೇವಿ ಮಹಾಪಾತಕಿನಾಮಪಿ || ೧ || ವಾಗ್ದೇವೀ ತ್ವಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಗಿರಿಜಾಸಿ ಶಚೀ ತಥಾ | ಪ್ರಭಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಮರೀಚಿಸ್ತ್ವಂ...

Agni Stotram (Markandeya Puranam) – ಅಗ್ನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶಾಂತಿರುವಾಚ | ಓಂ ನಮಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸಾಧನಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ | ಏಕದ್ವಿಪಂಚಧಿಷ್ಟ್ಯಾಯ ರಾಜಸೂಯೇ ಷಡಾತ್ಮನೇ || ೧ || ನಮಃ ಸಮಸ್ತದೇವಾನಾಂ ವೃತ್ತಿದಾಯ ಸುವರ್ಚಸೇ | ಶುಕ್ರರೂಪಾಯ ಜಗತಾಮಶೇಷಾಣಾಂ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಃ || ೨...

Slokas for Kids – ಬಾಲ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಗುರು – ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ | ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ || ದೀಪಂ – ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಳ್ಯಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ | ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ...

Ruchi Kruta Pitru Stotram (Garuda Puranam) – ಪಿತೃ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ರುಚಿ ಕೃತಂ)

ರುಚಿರುವಾಚ | ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೇ ವಸನ್ತ್ಯಧಿದೇವತಾಃ | ದೇವೈರಪಿ ಹಿ ತರ್ಪ್ಯಂತೇ ಯೇ ಶ್ರಾದ್ಧೇಷು ಸ್ವಧೋತ್ತರೈಃ || ೧ || ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಸ್ವರ್ಗೇ ಯೇ ತರ್ಪ್ಯಂತೇ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ |...

Pitru Tarpanam – ಪಿತೃತರ್ಪಣಂ

ಪಿತೃ ತರ್ಪಣಮ್ ಶುಚಿಃ – ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಽಪಿ ವಾ । ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರಃ ಶುಚಿಃ ॥ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ॥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ – ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ...

Brahma Stotram (Deva Krutam) – ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದೇವ ಕೃತಂ)

ದೇವಾ ಊಚುಃ | ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನದುಗ್ಧೋದಧಿ ವಿಧಾಯಿನೇ | ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವದಿದೃಕ್ಷೂಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ || ಕಷ್ಟಸಂಸಾರಮಗ್ನಾನಾಂ ಸಂಸಾರೋತ್ತಾರಹೇತವೇ | ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಹೀನಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೨...

Sri Vishwakarma Stuti Mantra – ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ತುತಿಃ

ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಂ ಜಟಾಜೂಟಂ ಪಞ್ಚಾದಶವಿಲೋಚನಮ್ | ಸದ್ಯೋಜಾತಾನನಂ ಶ್ವೇತಂ ವಾಮದೇವಂ ತು ಕೃಷ್ಣಕಮ್ || ೧ ಅಘೋರಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ತತ್ಪುರುಷಂ ಪೀತವರ್ಣಕಮ್ | ಈಶಾನಂ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣಂ ಚ ಶರೀರಂ ಹೇಮವರ್ಣಕಮ್ || ೨ ದಶಬಾಹುಂ...

Brahma Jnanavali Mala – ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾವಳೀಮಾಲಾ

ಸಕೃಚ್ಛ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಯತೋ ಭವೇತ್ | ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾವಳೀಮಾಲಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧಯೇ || ೧ || ಅಸಂಗೋಽಹಮಸಂಗೋಽಹಮಸಂಗೋಽಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ | ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ || ೨ || ನಿತ್ಯಶುದ್ಧವಿಮುಕ್ತೋಽಹಂ ನಿರಾಕಾರೋಽಹಮವ್ಯಯಃ | ಭೂಮಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ||...

Sri Nageshwara Stuti – ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ

ಯೋ ದೇವಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾರಾಧ್ಯ ಏವ ಚ | ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಾತ್ಮಾ ಚ ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೧ || ಹೃದಯಸ್ಥೋಪಿ ದೂರಸ್ಥಃ ಮಾಯಾವೀ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ | ಯೋಗಿನಾಂ ಚಿತ್ತಗಮ್ಯಸ್ತು...

Sri Tulasi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ತುಲಸೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಖ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮನೋಜ್ಞಾನಪಲ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪುರಂದರಸತೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯೈ...

Sadhana Panchakam – ಸಾಧನ ಪಂಚಕಂ

ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂ ತೇನೇಶಸ್ಯ ವಿಧೀಯತಾಮಪಚಿತಿಃ ಕಾಮ್ಯೇ ಮನಸ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ | ಪಾಪೌಘಃ ಪರಿಭೂಯತಾಂ ಭವಸುಖೇ ದೋಷೋಽನುಸಂಧೀಯತಾ- ಮಾತ್ಮೇಚ್ಛಾ ವ್ಯವಸೀಯತಾಂ ನಿಜಗೃಹಾತ್ತೂರ್ಣಂ ವಿನಿರ್ಗಮ್ಯತಾಮ್ || ೧ || ಸಂಗಃ ಸತ್ಸು ವಿಧೀಯತಾಂ...

Vairagya Panchakam – ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಚಕಂ

ಕ್ಷೋಣೀ ಕೋಣ ಶತಾಂಶ ಪಾಲನ ಕಲಾ ದುರ್ವಾರ ಗರ್ವಾನಲ- ಕ್ಷುಭ್ಯತ್ಕ್ಷುದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಚಾಟು ರಚನಾ ಧನ್ಯಾನ್ ನ ಮನ್ಯಾಮಹೇ | ದೇವಂ ಸೇವಿತುಮೇವ ನಿಶ್ಚಿನುಮಹೇ ಯೋಽಸೌ ದಯಾಳುಃ ಪುರಾ ದಾನಾ ಮುಷ್ಟಿಮುಚೇ ಕುಚೇಲ...

Vignana Nauka Ashtakam – ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾಷ್ಟಕಂ

ತಪೋಯಜ್ಞದಾನಾದಿಭಿಶ್ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಿ- ರ್ವಿರಕ್ತೋಗ್ರಜಾತಿಃ ಪರೇ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧ್ಯಾ | ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಂ ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ತ್ವಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೧ || ದಯಾಳುಂ ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಪ್ರಶಾಂತಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ಯ...

Ratna dvayam – ರತ್ನದ್ವಯಂ

ನ ಮೇಽಸ್ತಿ ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯಬುದ್ಧಿಯೋಗೋ ನ ಪುಣ್ಯಲೇಶೋಽಪಿ ನ ಪಾಪಲೇಶಃ | ಕ್ಷುಧಾಪಿಪಾಸಾದಿ ಷಡೂರ್ಮಿದೂರಃ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ಚಿದೇವ ಕೇವಲಃ || ಅಪಾಣಿಪಾದೋಽಹಮವಾಗಚಕ್ಷು- ರಪ್ರಾಣ ಏವಾಸ್ಮ್ಯಮನಾಹ್ಯಬುದ್ಧಿಃ | ವ್ಯೋಮೇವ ಪೂರ್ಣೋಽಸ್ಮಿ ವಿನಿರ್ಮಲೋಽಸ್ಮಿ ಸದೈಕರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಚಿದೇವ...

Maya panchakam – ಮಾಯಾ ಪಂಚಕಂ

ನಿರುಪಮನಿತ್ಯನಿರಂಶಕೇಽಪ್ಯಖಂಡೇ | ಮಯಿ ಚಿತಿ ಸರ್ವವಿಕಲ್ಪನಾದಿಶೂನ್ಯೇ | ಘಟಯತಿ ಜಗದೀಶಜೀವಭೇದಂ | ತ್ವಘಟಿತಘಟನಾಪಟೀಯಸೀ ಮಾಯಾ || ೧ || ಶ್ರುತಿಶತನಿಗಮಾಂತಶೋಧಕಾನ- ಪ್ಯಹಹ ಧನಾದಿನಿದರ್ಶನೇನ ಸದ್ಯಃ | ಕಲುಷಯತಿ ಚತುಷ್ಪದಾದ್ಯಭಿನ್ನಾ- ನಘಟಿತಘಟನಾಪಟೀಯಸೀ ಮಾಯಾ ||...

Manisha Panchakam – ಮನೀಷಾ ಪಂಚಕಂ

ಸತ್ಯಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಗಮನೇ ಕದಾಚಿನ್ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಮ್ | ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರಂಪ್ರತಿ ಸಹ ಗೌರ್ಯಾ ಮಾರ್ಗೇ ತು ಶಂಕರಮ್ || ಅಂತ್ಯವೇಷಧರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಗಚ್ಛಗಚ್ಛೇತಿ ಚಾಬ್ರವೀತ್ | ಶಂಕರಸ್ಸೋಽಪಿ ಚಂಡಾಲಃ ತಂ ಪುನಃ ಪ್ರಾಹ ಶಂಕರಮ್ || ಅನ್ನಮಾಯಾದನ್ನಮಯಮಥವಾಚೈತನ್ಯಮೇವ...

Paramadvaitham – ಪರಮಾದ್ವೈತಂ

ನಿರ್ವಿಕಾರಾಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರಂಜನಮನಾಮಯಮ್ | ಆದ್ಯಂತರಹಿತಂ ಪೂರ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧ || ನಿಷ್ಕಳಂಕಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ತ್ರಿಪರಿಚ್ಛೇದವರ್ಜಿತಮ್ | ಆನಂದಮಜಮವ್ಯಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨ || ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ...

Nirguna Manasa Puja – ನಿರ್ಗುಣ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ

ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ – ಅಖಂಡೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೈಕರೂಪಿಣಿ | ಸ್ಥಿತೇಽದ್ವಿತೀಯಭಾವೇಽಪಿ ಕಥಂ ಪೂಜಾ ವಿಧೀಯತೇ || ೧ || ಪೂರ್ಣಸ್ಯಾವಾಹನಂ ಕುತ್ರ ಸರ್ವಾಧಾರಸ್ಯ ಚಾಸನಮ್ | ಸ್ವಚ್ಛಸ್ಯ ಪಾದ್ಯಮರ್ಘ್ಯಂ ಚ ಶುದ್ಧಸ್ಯಾಚಮನಂ ಕುತಃ...

Nirvana Shatkam – ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಂ

ಮನೋಬುದ್ಧ್ಯಹಂಕಾರಚಿತ್ತಾನಿ ನಾಹಂ ನ ಶ್ರೋತ್ರಂ ನ ಜಿಹ್ವಾ ನ ಚ ಘ್ರಾಣನೇತ್ರೇ ನ ಚ ವ್ಯೋಮ ಭೂಮಿರ್ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯು- -ಶ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಃ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ || ೧ || ನ ಚ...

error: Not allowed