Category: Vividha – ವಿವಿಧ

Visuchika Nivarana Mantra (Yoga Vasistham) – ವಿಷೂಚಿಕಾ ಮಂತ್ರ ಕಥನಂ (ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠಂ)

ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ | ಅಥ ವರ್ಷಸಹಸ್ರೇಣ ತಾಂ ಪಿತಾಮಹ ಆಯಯೌ | ದಾರುಣಂ ಹಿ ತಪಃ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ವಿಷಾಗ್ನಿರಪಿ ಶೀತಲಃ || ೧ || ಮನಸೈವ ಪ್ರಣಮ್ಯೈನಂ ಸಾ ತಥೈವ ಸ್ಥಿತಾ...

Triveni Stotram – ತ್ರಿವೇಣೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮುಕ್ತಾಮಯಾಲಂಕೃತಮುದ್ರವೇಣೀ ಭಕ್ತಾಭಯತ್ರಾಣಸುಬದ್ಧವೇಣೀ | ಮತ್ತಾಲಿಗುಂಜನ್ಮಕರಂದವೇಣೀ ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೧ || ಲೋಕತ್ರಯೈಶ್ವರ್ಯನಿದಾನವೇಣೀ ತಾಪತ್ರಯೋಚ್ಚಾಟನಬದ್ಧವೇಣೀ | ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಾಕಲನೈಕವೇಣೀ ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೨ || ಮುಕ್ತಾಂಗನಾಮೋಹನಸಿದ್ಧವೇಣೀ ಭಕ್ತಾಂತರಾನಂದಸುಬೋಧವೇಣೀ | ವೃತ್ತ್ಯಂತರೋದ್ವೇಗವಿವೇಕವೇಣೀ...

Ashwini Devata Stotram (Mahabharatam) – ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಪೂರ್ವಗೌ ಪೂರ್ವಜೌ ಚಿತ್ರಭಾನೂ ಗಿರಾವಾಶಂಸಾಮಿ ತಪಸಾ ಹ್ಯನಂತೌ| ದಿವ್ಯೌ ಸುಪರ್ಣೌ ವಿರಜೌ ವಿಮಾನಾ- -ವಧಿಕ್ಷಿಪಂತೌ ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ || ೧ ಹಿರಣ್ಮಯೌ ಶಕುನೀ ಸಾಂಪರಾಯೌ ನಾಸತ್ಯದಸ್ರೌ ಸುನಸೌ ವೈಜಯಂತೌ| ಶುಕ್ಲಂ ವಯಂತೌ ತರಸಾ...

Tungabhadra Stuti – ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀವಿಭಾಂಡಕ ಉವಾಚ | ವರಾಹದೇಹಸಂಭೂತೇ ಗಿರಿಜೇ ಪಾಪಭಂಜಿನಿ | ದರ್ಶನಾನ್ಮುಕ್ತಿದೇ ದೇವಿ ಮಹಾಪಾತಕಿನಾಮಪಿ || ೧ || ವಾಗ್ದೇವೀ ತ್ವಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಗಿರಿಜಾಸಿ ಶಚೀ ತಥಾ | ಪ್ರಭಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಮರೀಚಿಸ್ತ್ವಂ...

Agni Stotram (Markandeya Puranam) – ಅಗ್ನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶಾಂತಿರುವಾಚ | ಓಂ ನಮಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸಾಧನಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ | ಏಕದ್ವಿಪಂಚಧಿಷ್ಟ್ಯಾಯ ರಾಜಸೂಯೇ ಷಡಾತ್ಮನೇ || ೧ || ನಮಃ ಸಮಸ್ತದೇವಾನಾಂ ವೃತ್ತಿದಾಯ ಸುವರ್ಚಸೇ | ಶುಕ್ರರೂಪಾಯ ಜಗತಾಮಶೇಷಾಣಾಂ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಃ || ೨...

Slokas for Kids – ಬಾಲ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಗುರು – ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ | ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ || ದೀಪಂ – ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಳ್ಯಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ | ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ...

Ruchi Kruta Pitru Stotram (Garuda Puranam) – ಪಿತೃ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ರುಚಿ ಕೃತಂ)

ರುಚಿರುವಾಚ | ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೇ ವಸನ್ತ್ಯಧಿದೇವತಾಃ | ದೇವೈರಪಿ ಹಿ ತರ್ಪ್ಯಂತೇ ಯೇ ಶ್ರಾದ್ಧೇಷು ಸ್ವಧೋತ್ತರೈಃ || ೧ || ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಸ್ವರ್ಗೇ ಯೇ ತರ್ಪ್ಯಂತೇ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ |...

Pitru Tarpanam – ಪಿತೃತರ್ಪಣಂ

ಪಿತೃ ತರ್ಪಣಮ್ ಶುಚಿಃ – ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಽಪಿ ವಾ । ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರಃ ಶುಚಿಃ ॥ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ॥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ – ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ...

Brahma Stotram (Deva Krutam) – ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದೇವ ಕೃತಂ)

ದೇವಾ ಊಚುಃ | ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನದುಗ್ಧೋದಧಿ ವಿಧಾಯಿನೇ | ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವದಿದೃಕ್ಷೂಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ || ಕಷ್ಟಸಂಸಾರಮಗ್ನಾನಾಂ ಸಂಸಾರೋತ್ತಾರಹೇತವೇ | ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಹೀನಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೨...

Sri Vishwakarma Stuti Mantra – ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ತುತಿಃ

ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಂ ಜಟಾಜೂಟಂ ಪಞ್ಚಾದಶವಿಲೋಚನಮ್ | ಸದ್ಯೋಜಾತಾನನಂ ಶ್ವೇತಂ ವಾಮದೇವಂ ತು ಕೃಷ್ಣಕಮ್ || ೧ ಅಘೋರಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ತತ್ಪುರುಷಂ ಪೀತವರ್ಣಕಮ್ | ಈಶಾನಂ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣಂ ಚ ಶರೀರಂ ಹೇಮವರ್ಣಕಮ್ || ೨ ದಶಬಾಹುಂ...

error: Not allowed