Agni Stotram (Markandeya Puranam) – ಅಗ್ನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶಾಂತಿರುವಾಚ |
ಓಂ ನಮಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸಾಧನಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ಏಕದ್ವಿಪಂಚಧಿಷ್ಟ್ಯಾಯ ರಾಜಸೂಯೇ ಷಡಾತ್ಮನೇ || ೧ ||

ನಮಃ ಸಮಸ್ತದೇವಾನಾಂ ವೃತ್ತಿದಾಯ ಸುವರ್ಚಸೇ |
ಶುಕ್ರರೂಪಾಯ ಜಗತಾಮಶೇಷಾಣಾಂ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಃ || ೨ ||

ತ್ವಂ ಮುಖಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ತ್ವಯಾತ್ತುಂ ಭಗವನ್ಹವಿಃ |
ಪ್ರೀಣಯತ್ಯಖಿಲಾನ್ ದೇವಾನ್ ತ್ವತ್ಪ್ರಾಣಾಃ ಸರ್ವದೇವತಾಃ || ೩ ||

ಹುತಂ ಹವಿಸ್ತ್ವಯ್ಯಮಲಮೇಧತ್ವಮುಪಗಚ್ಛತಿ |
ತತಶ್ಚ ಜಲರೂಪೇಣ ಪರಿಣಾಮಮುಪೈತಿ ಯತ್ || ೪ ||

ತೇನಾಖಿಲೌಷಧೀಜನ್ಮ ಭವತ್ಯನಿಲಸಾರಥೇ |
ಔಷಧೀಭಿರಶೇಷಾಭಿಃ ಸುಖಂ ಜೀವಂತಿ ಜಂತವಃ || ೫ ||

ವಿತನ್ವತೇ ನರಾ ಯಜ್ಞಾನ್ ತ್ವತ್ಸೃಷ್ಟಾಸ್ವೋಷಧೀಷು ಚ |
ಯಜ್ಞೈರ್ದೇವಾಸ್ತಥಾ ದೈತ್ಯಾಸ್ತದ್ವದ್ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಪಾವಕ || ೬ ||

ಆಪ್ಯಾಯ್ಯಂತೇ ಚ ತೇ ಯಜ್ಞಾಸ್ತ್ವದಾಧಾರಾ ಹುತಾಶನ |
ಅತಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯೋನಿಸ್ತ್ವಂ ವಹ್ನೇ ಸರ್ವಮಯಸ್ತಥಾ || ೭ ||

ದೇವತಾ ದಾನವಾ ಯಕ್ಷಾ ದೈತ್ಯಾ ಗಂಧರ್ವರಾಕ್ಷಸಾಃ |
ಮಾನುಷಾಃ ಪಶವೋ ವೃಕ್ಷಾ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಸರೀಸೃಪಾಃ || ೮ ||

ಆಪ್ಯಾಯ್ಯಂತೇ ತ್ವಯಾ ಸರ್ವೇ ಸಂವರ್ಧ್ಯಂತೇ ಚ ಪಾವಕ |
ತ್ವತ್ತ ಏವೋದ್ಭವಂ ಯಾಂತಿ ತ್ವಯ್ಯಂತೇ ಚ ತಥಾ ಲಯಮ್ || ೯ ||

ಅಪಃ ಸೃಜಸಿ ದೇವ ತ್ವಂ ತ್ವಮತ್ಸಿ ಪುನರೇವ ತಾಃ |
ಪಚ್ಯಮಾನಾಸ್ತ್ವಯಾ ತಾಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪುಷ್ಟಿಕಾರಣಮ್ || ೧೦ ||

ದೇವೇಷು ತೇಜೋರೂಪೇಣ ಕಾಂತ್ಯಾ ಸಿದ್ಧೇಷ್ವವಸ್ಥಿತಃ |
ವಿಷರೂಪೇಣ ನಾಗೇಷು ವಾಯುರೂಪಃ ಪತತ್ತ್ರಿಷು || ೧೧ ||

ಮನುಜೇಷು ಭವಾನ್ ಕ್ರೋಧೋ ಮೋಹಃ ಪಕ್ಷಿಮೃಗಾದಿಷು |
ಅವಷ್ಟಂಭೋಽಸಿ ತರುಷು ಕಾಠಿನ್ಯಂ ತ್ವಂ ಮಹೀಂ ಪ್ರತಿ || ೧೨ ||

ಜಲೇ ದ್ರವತ್ವಂ ಭಗವಾನ್ ಜಲರೂಪೀ ತಥಾಽನಿಲೇ |
ವ್ಯಾಪಿತ್ವೇನ ತಥೈವಾಗ್ನೇ ನಭಸ್ಯಾತ್ಮಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ || ೧೩ ||

ತ್ವಮಗ್ನೇ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮಂತಶ್ಚರಸಿ ಪಾಲಯನ್ |
ತ್ವಾಮೇಕಮಾಹುಃ ಕವಯಸ್ತ್ವಾಮಾಹುಸ್ತ್ರಿವಿಧಂ ಪುನಃ || ೧೪ ||

ತ್ವಾಮಷ್ಟಧಾ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವಾ ಯಜ್ಞವಾಹಮಕಲ್ಪಯನ್ |
ತ್ವಯಾ ಸೃಷ್ಟಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ವದಂತಿ ಪರಮರ್ಷಯಃ || ೧೫ ||

ತ್ವಾಮೃತೇ ಹಿ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಸದ್ಯೋ ನಶ್ಯೇದ್ಧುತಾಶನ |
ತುಭ್ಯಂ ಕೃತ್ವಾ ದ್ವಿಜಃ ಪೂಜಾಂ ಸ್ವಕರ್ಮವಿಹಿತಾಂ ಗತಿಮ್ || ೧೬ ||

ಪ್ರಯಾತಿ ಹವ್ಯಕವ್ಯಾದ್ಯೈಃ ಸ್ವಧಾಸ್ವಾಹಾಭ್ಯುದೀರಣಾತ್ |
ಪರಿಣಾಮಾತ್ಮವೀರ್ಯಾ ಹಿ ಪ್ರಾಣಿನಾಮಮರಾರ್ಚಿತ || ೧೭ ||

ದಹಂತಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ತತೋ ನಿಷ್ಕ್ರಮ್ಯ ಹೇತಯಃ |
ಜಾತವೇದಸ್ತವೈವೇಯಂ ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿಮಹಾದ್ಯುತೇ || ೧೮ ||

ತವೈವ ವೈದಿಕಂ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್ |
ನಮಸ್ತೇಽನಲ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಹುತಾಶನ || ೧೯ ||

ಪಾವಕಾದ್ಯ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಹವ್ಯವಾಹನ |
ತ್ವಮೇವ ಭುಕ್ತಪೀತಾನಾಂ ಪಾಚನಾದ್ವಿಶ್ವಪಾವಕಃ || ೨೦ ||

ಶಸ್ಯಾನಾಂ ಪಾಕಕರ್ತಾ ತ್ವಂ ಪೋಷ್ಟಾ ತ್ವಂ ಜಗತಸ್ತಥಾ |
ತ್ವಮೇವ ಮೇಘಸ್ತ್ವಂ ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಬೀಜಂ ಶಸ್ಯಹೇತುಕಮ್ || ೨೧ ||

ಪೋಷಾಯ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಭೂತಭವ್ಯಭವೋ ಹ್ಯಸಿ |
ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತ್ವಮಾದಿತ್ಯೋ ವಿಭಾವಸುಃ || ೨೨ ||

ತ್ವಮಹಸ್ತ್ವಂ ತಥಾ ರಾತ್ರಿರುಭೇ ಸಂಧ್ಯೇ ತಥಾ ಭವಾನ್ |
ಹಿರಣ್ಯರೇತಾಸ್ತ್ವಂ ವಹ್ನೇ ಹಿರಣ್ಯೋದ್ಭವಕಾರಣಮ್ || ೨೩ ||

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಶ್ಚ ಭವಾನ್ ಹಿರಣ್ಯಸದೃಶಪ್ರಭಃ |
ತ್ವಂ ಮುಹೂರ್ತಂ ಕ್ಷಣಶ್ಚ ತ್ವಂ ತ್ವಂ ತ್ರುಟಿಸ್ತ್ವಂ ತಥಾ ಲವಃ || ೨೪ ||

ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾನಿಮೇಷಾದಿರೂಪೇಣಾಸಿ ಜಗತ್ಪ್ರಭೋ |
ತ್ವಮೇತದಖಿಲಂ ಕಾಲಃ ಪರಿಣಾಮಾತ್ಮಕೋ ಭವಾನ್ || ೨೫ ||

ಯಾ ಜಿಹ್ವಾ ಭವತಃ ಕಾಲೀ ಕಾಲನಿಷ್ಠಾಕರೀ ಪ್ರಭೋ |
ಭಯಾನ್ನಃ ಪಾಹಿ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಐಹಿಕಾಚ್ಚ ಮಹಾಭಯಾತ್ || ೨೬ ||

ಕರಾಲೀ ನಾಮ ಯಾ ಜಿಹ್ವಾ ಮಹಾಪ್ರಲಯಕಾರಣಮ್ |
ತಯಾ ನಃ ಪಾಹಿ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಐಹಿಕಾಚ್ಚ ಮಹಾಭಯಾತ್ || ೨೭ ||

ಮನೋಜವಾ ಚ ಯಾ ಜಿಹ್ವಾ ಲಘಿಮಾಗುಣಲಕ್ಷಣಾ |
ತಯಾ ನಃ ಪಾಹಿ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಐಹಿಕಾಚ್ಚ ಮಹಾಭಯಾತ್ || ೨೮ ||

ಕರೋತಿ ಕಾಮಂ ಭೂತೇಭ್ಯೋ ಯಾ ತೇ ಜಿಹ್ವಾ ಸುಲೋಹಿತಾ |
ತಯಾ ನಃ ಪಾಹಿ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಐಹಿಕಾಚ್ಚ ಮಹಾಭಯಾತ್ || ೨೯ ||

ಸುಧೂಮ್ರವರ್ಣಾ ಯಾ ಜಿಹ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ರೋಗದಾಹಿಕಾ |
ತಯಾ ನಃ ಪಾಹಿ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಐಹಿಕಾಚ್ಚ ಮಹಾಭಯಾತ್ || ೩೦ ||

ಸ್ಫುಲಿಂಗಿನೀ ಚ ಯಾ ಜಿಹ್ವಾ ಯತಃ ಸಕಲಪುದ್ಗಲಾಃ |
ತಯಾ ನಃ ಪಾಹಿ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಐಹಿಕಾಚ್ಚ ಮಹಾಭಯಾತ್ || ೩೧ ||

ಯಾ ತೇ ವಿಶ್ವಾ ಸದಾ ಜಿಹ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ |
ತಯಾ ನಃ ಪಾಹಿ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಐಹಿಕಾಚ್ಚ ಮಹಾಭಯಾತ್ || ೩೨ ||

ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ಲೋಹಿತಗ್ರೀವ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣ ಹುತಾಶನ |
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಸರ್ವದೋಷೇಭ್ಯಃ ಸಂಸಾರಾದುದ್ಧರೇಹ ಮಾಮ್ || ೩೩ ||

ಪ್ರಸೀದ ವಹ್ನೇ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಃ ಕೃಶಾನೋ ಹವ್ಯವಾಹನ |
ಅಗ್ನಿಪಾವಕಶುಕ್ರಾದಿ ನಾಮಾಷ್ಟಭಿರುದೀರಿತಃ || ೩೪ ||

ಅಗ್ನೇಽಗ್ರೇ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸಮುದ್ಭೂತ ವಿಭಾವಸೋ |
ಪ್ರಸೀದ ಹವ್ಯವಾಹಾಖ್ಯ ಅಭಿಷ್ಟುತ ಮಯಾವ್ಯಯ || ೩೫ ||

ತ್ವಮಕ್ಷಯೋ ವಹ್ನಿರಚಿಂತ್ಯರೂಪಃ
ಸಮೃದ್ಧಿಮನ್ ದುಷ್ಪ್ರಸಹೋಽತಿತೀವ್ರಃ |
ತ್ವಮವ್ಯಯಂ ಭೀಮಮಶೇಷಲೋಕಂ
ಸಮೂರ್ತಿಕೋ ಹಂತ್ಯಥವಾತಿವೀರ್ಯಃ || ೩೬ ||

ತ್ವಮುತ್ತಮಂ ಸತ್ತ್ವಮಶೇಷಸತ್ವ-
-ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಸ್ತ್ವಮನಂತಮೀಡ್ಯಮ್ |
ತ್ವಯಾ ತತಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಚರಾಚರಂ
ಹುತಾಶನೈಕೋ ಬಹುಧಾ ತ್ವಮತ್ರ || ೩೭ ||

ತ್ವಮಕ್ಷಯಃ ಸಗಿರಿವನಾ ವಸುಂಧರಾ
ನಭಃ ಸಸೋಮಾರ್ಕಮಹರ್ದಿವಾಖಿಲಮ್ |
ಮಹೋದಧೇರ್ಜಠರಗತಂಚ ವಾಡವೋ
ಭವಾನ್ವಿಭೂತ್ಯಾ ಪರಯಾ ಕರೇ ಸ್ಥಿತಃ || ೩೮ ||

ಹುತಾಶನಸ್ತ್ವಮಿತಿ ಸದಾಭಿಪೂಜ್ಯಸೇ
ಮಹಾಕ್ರತೌ ನಿಯಮಪರೈರ್ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ |
ಅಭಿಷ್ಟುತಃ ಪಿವಸಿ ಚ ಸೋಮಮಧ್ವರೇ
ವಷಟ್ಕೃತಾನ್ಯಪಿ ಚ ಹವೀಂ‍ಷಿ ಭೂತಯೇ || ೩೯ ||

ತ್ವಂ ವಿಪ್ರೈಃ ಸತತಮಿಹೇಜ್ಯಸೇ ಫಲಾರ್ಥಂ
ವೇದಾಂಗೇಷ್ವಥ ಸಕಲೇಷು ಗೀಯಸೇ ತ್ವಮ್ |
ತ್ವದ್ಧೇತೋರ್ಯಜನಪರಾಯಣಾ ದ್ವಿಜೇಂದ್ರಾ
ವೇದಾಂಗಾನ್ಯಧಿಗಮಯಂತಿ ಸರ್ವಕಾಲೇ || ೪೦ ||

ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಯಜನಪರಸ್ತಥೈವ ವಿಷ್ಣುಃ
ಭೂತೇಶಃ ಸುರಪತಿರರ್ಯಮಾ ಜಲೇಶಃ |
ಸೂರ್ಯೇಂದು ಸಕಲಸುರಾಸುರಾಶ್ಚ ಹವ್ಯೈಃ
ಸಂತೋಷ್ಯಾಭಿಮತಫಲಾನ್ಯಥಾಪ್ನುವಂತಿ || ೪೧ ||

ಅರ್ಚಿರ್ಭಿಃ ಪರಮಮಹೋಪಘಾತದುಷ್ಟಂ
ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಂ ತವ ಶುಚಿ ಜಾಯತೇ ಸಮಸ್ತಮ್ |
ಸ್ನಾನಾನಾಂ ಪರಮಮತೀವ ಭಸ್ಮನಾ ಸತ್
ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಮುನಿಭಿರತೀವ ಸೇವ್ಯಸೇ ತತ್ || ೪೨ ||

ಪ್ರಸೀದ ವಹ್ನೇ ಶುಚಿನಾಮಧೇಯ
ಪ್ರಸೀದ ವಾಯೋ ವಿಮಲಾತಿದೀಪ್ತೇ |
ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ಪಾವಕ ವೈದ್ಯುತಾದ್ಯ
ಪ್ರಸೀದ ಹವ್ಯಾಶನ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ತ್ವಮ್ || ೪೩ ||

ಯತ್ತೇ ವಹ್ನೇ ಶಿವಂ ರೂಪಂ ಯೇ ಚ ತೇ ಸಪ್ತ ಹೇತಯಃ |
ತಃ ಪಾಹಿ ನಃ ಸ್ತುತೋ ದೇವ ಪಿತಾ ಪುತ್ರಮಿವಾತ್ಮಜಮ್ || ೪೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ಭೌತ್ಯಮನ್ವಂತರೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮ ಏಕೋನಶತೋಽಧ್ಯಾಯಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed