Sri Venkatesha Ashtaka Stotram (Prabhakara Krutam) – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪ್ರಭಾಕರ ಕೃತಂ)


ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಪದಪಂಕಜಧೂಲಿಪಂಕ್ತಿಃ
ಸಂಸಾರಸಿಂಧುತರಣೇ ತರಣಿರ್ನವೀನಾ |
ಸರ್ವಾಘಪುಂಜಹರಣಾಯ ಚ ಧೂಮಕೇತುಃ
ಪಾಯಾದನನ್ಯಶರಣಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಲೋಕಮ್ || ೧ ||

ಶೇಷಾದ್ರಿಗೇಹ ತವ ಕೀರ್ತಿತರಂಗಪುಂಜ
ಆಭೂಮಿನಾಕಮಭಿತಸ್ಸಕಲಾನ್ಪುನಾನಃ |
ಮತ್ಕರ್ಣಯುಗ್ಮವಿವರೇ ಪರಿಗಮ್ಯ ಸಮ್ಯ-
-ಕ್ಕುರ್ಯಾದಶೇಷಮನಿಶಂ ಖಲುತಾಪಭಂಗಮ್ || ೨ ||

ವೈಕುಂಠರಾಜಸಕಲೋಽಪಿ ಧನೇಶವರ್ಗೋ
ನೀತೋಽಪಮಾನಸರಣಿಂ ತ್ವಯಿ ವಿಶ್ವಸಿತ್ರಾ |
ತಸ್ಮಾದಯಂ ನ ಸಮಯಃ ಪರಿಹಾಸವಾಚಾಂ
ಇಷ್ಟಂ ಪ್ರಪೂರ್ಯ ಕುರು ಮಾಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಸಂಘಮ್ || ೩ ||

ಶ್ರೀಮನ್ನರಾಸ್ತುಕತಿಚಿದ್ಧನಿಕಾಂಶ್ಚ ಕೇಚಿತ್
ಕ್ಷೋಣೀಪತೀಂ ಕತಿಚಿದತ್ರ ಚ ರಾಜಲೋಕಾನ್ |
ಆರಾಧಯಂತು ಮಲಶೂನ್ಯಮಹಂ ಭವಂತಂ
ಕಲ್ಯಾಣಲಾಭಜನನಾಯಸಮರ್ಥಮೇಕಮ್ || ೪ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ತ್ವಮಖಿಲೇಶ ತವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ-
-ಮತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮವನೌಮದಕಿಂಚನತ್ವಮ್ |
ತಸ್ಯೋಪಯೋಗಕರಣಾಯ ಮಯಾ ತ್ವಯಾ ಚ
ಕಾರ್ಯಃ ಸಮಾಗಮೈದಂ ಮನಸಿ ಸ್ಥಿತಂ ಮೇ || ೫ ||

ಶೇಷಾದ್ರಿನಾಥಭವತಾಽಯಮಹಂ ಸನಾಥಃ
ಸತ್ಯಂ ವದಾಮಿ ಭಗವಂಸ್ತ್ವಮನಾಥ ಏವ |
ತಸ್ಮಾತ್ಕುರುಷ್ವಮದಭೀಪ್ಸಿತ ಕೃತ್ಯಜಾಲ-
-ಮೇವತ್ವದೀಪ್ಸಿತ ಕೃತೌ ತು ಭವಾನ್ಸಮರ್ಥಃ || ೬ ||

ಕ್ರುದ್ಧೋ ಯದಾ ಭವಸಿ ತತ್ಕ್ಷಣಮೇವ ಭೂಪೋ
ರಂಕಾಯತೇ ತ್ವಮಸಿ ಚೇತ್ಖಲು ತೋಷಯುಕ್ತಃ |
ಭೂಪಾಯತೇಽಥನಿಖಿಲಶ್ರುತಿವೇದ್ಯ ರಂಕ
ಇಚ್ಛಾಮ್ಯತಸ್ತವ ದಯಾಜಲವೃಷ್ಟಿಪಾತಮ್ || ೭ ||

ಅಂಗೀಕೃತಂ ಸುವಿರುದಂ ಭಗವಂಸ್ತ್ವಯೇತಿ
ಮದ್ಭಕ್ತಪೋಷಣಮಹಂ ಸತತಂ ಕರೋಮಿ |
ಆವಿಷ್ಕುರುಷ್ವ ಮಯಿ ಸತ್ಸತತಂ ಪ್ರದೀನೇ
ಚಿಂತಾಪ್ರಹಾರಮಯಮೇವ ಹಿ ಯೋಗ್ಯಕಾಲಃ || ೮ ||

ಸರ್ವಾಸುಜಾತಿಷು ಮಯಾ ತು ಸಮ ತ್ವಮೇವ
ನಿಶ್ಚೀಯತೇ ತವ ವಿಭೋ ಕರುಣಾಪ್ರವಾಹಾತ್ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದಪಾಂಡುಸುತ ಬಲ್ಲವ ಗೃಧ್ರಕಾದೌ
ನೀಚೋ ನ ಭಾತಿ ಮಮ ಕೋಽಪ್ಯತ ಏವ ಹೇತೋಃ || ೯ ||

ಸಂಭಾವಿತಾಸ್ತು ಪರಿಭೂತಿಮಥ ಪ್ರಯಾಂತಿ
ಧೂರ್ತಾಜಪಂ ಹಿ ಕಪಟೈಕಪರಾ ಜಗತ್ಯಾಮ್ |
ಪ್ರಾಪ್ತೇ ತು ವೇಂಕಟವಿಭೋ ಪರಿಣಾಮಕಾಲೇ
ಸ್ಯಾದ್ವೈಪರೀತ್ಯಮಿವ ಕೌರವಪಾಂಡವಾನಾಮ್ || ೧೦ ||

ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ತವ ಪಾದಸರೋಜಯುಗ್ಮೇ
ಸಂಸಾರದುಃಖಶಮನಾಯ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಭಾಸ್ವತ್ಸದಷ್ಟಕಮಿದಂ ರಚಿತಂ […]
ಪ್ರಭಾಕರೋಽಹಮನಿಶಂ ವಿನಯೇನ ಯುಕ್ತಃ || ೧೧ ||

ಶ್ರೀಶಾಲಿವಾಹನಶಕೇ ಶರಕಾಷ್ಟಭೂಮಿ
ಸಂಖ್ಯಾಮಿತೇಽಥವಿಜಯಾಭಿಧವತ್ಸರೇಽಯಮ್ |
ಶ್ರೀಕೇಶವಾತ್ಮಜೈದಂ ವ್ಯತನೋತ್ಸಮಲ್ಪಂ
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಇತಿ ಪ್ರಥಿತಾಭಿಧಾನಾ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಗಾರ್ಗ್ಯಕುಲೋತ್ಪನ್ನ ಯಶೋದಾಗರ್ಭಜ ಕೇಶವಾತ್ಮಜ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೃತಿಷು ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದಾಸ ತನುಜಸ್ಯ ಮಯಾ ತು ಗಂಗಾ
ವಿಷ್ಣೋರಕಾರಿ ಕಿಲ ಸೂಚನಯಾಷ್ಟಕಂ ಯತ್ |
ತದ್ವೇಂಕಟೇಶಮನಸೋ ಮುದಮಾತನೋತು
ತದ್ಭಕ್ತಲೋಕನಿವಹಾನನ ಪಂಕ್ತಿಗಂ ಸತ್ ||

ಪಿತ್ರೋರ್ಗುರೋಶ್ಚಾಪ್ಯಪರಾಧಕಾರಿಣೋ
ಭ್ರಾತುಸ್ತಥಾಽನ್ಯಾಯಕೃತಶ್ಚದುರ್ಗತಃ |
ತೇಷು ತ್ವಯಾಽಥಾಪಿ ಕೃಪಾ ವಿಧೀಯತಾಂ
ಸೌಹಾರ್ದವಶ್ಯೇನ ಮಯಾ ತು ಯಾಚ್ಯತೇ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed