Sri Venkatesha Ashtaka Stotram (Prabhakara Krutam) – శ్రీ వేంకటేశాష్టక స్తోత్రం (ప్రభాకర కృతం)


శ్రీవేంకటేశపదపంకజధూలిపంక్తిః
సంసారసింధుతరణే తరణిర్నవీనా |
సర్వాఘపుంజహరణాయ చ ధూమకేతుః
పాయాదనన్యశరణం స్వయమేవ లోకమ్ || ౧ ||

శేషాద్రిగేహ తవ కీర్తితరంగపుంజ
ఆభూమినాకమభితస్సకలాన్పునానః |
మత్కర్ణయుగ్మవివరే పరిగమ్య సమ్య-
-క్కుర్యాదశేషమనిశం ఖలుతాపభంగమ్ || ౨ ||

వైకుంఠరాజసకలోఽపి ధనేశవర్గో
నీతోఽపమానసరణిం త్వయి విశ్వసిత్రా |
తస్మాదయం న సమయః పరిహాసవాచాం
ఇష్టం ప్రపూర్య కురు మాం కృతకృత్యసంఘమ్ || ౩ ||

శ్రీమన్నరాస్తుకతిచిద్ధనికాంశ్చ కేచిత్
క్షోణీపతీం కతిచిదత్ర చ రాజలోకాన్ |
ఆరాధయంతు మలశూన్యమహం భవంతం
కల్యాణలాభజననాయసమర్థమేకమ్ || ౪ ||

లక్ష్మీపతి త్వమఖిలేశ తవ ప్రసిద్ధ-
-మత్ర ప్రసిద్ధమవనౌమదకించనత్వమ్ |
తస్యోపయోగకరణాయ మయా త్వయా చ
కార్యః సమాగమైదం మనసి స్థితం మే || ౫ ||

శేషాద్రినాథభవతాఽయమహం సనాథః
సత్యం వదామి భగవంస్త్వమనాథ ఏవ |
తస్మాత్కురుష్వమదభీప్సిత కృత్యజాల-
-మేవత్వదీప్సిత కృతౌ తు భవాన్సమర్థః || ౬ ||

క్రుద్ధో యదా భవసి తత్క్షణమేవ భూపో
రంకాయతే త్వమసి చేత్ఖలు తోషయుక్తః |
భూపాయతేఽథనిఖిలశ్రుతివేద్య రంక
ఇచ్ఛామ్యతస్తవ దయాజలవృష్టిపాతమ్ || ౭ ||

అంగీకృతం సువిరుదం భగవంస్త్వయేతి
మద్భక్తపోషణమహం సతతం కరోమి |
ఆవిష్కురుష్వ మయి సత్సతతం ప్రదీనే
చింతాప్రహారమయమేవ హి యోగ్యకాలః || ౮ ||

సర్వాసుజాతిషు మయా తు సమ త్వమేవ
నిశ్చీయతే తవ విభో కరుణాప్రవాహాత్ |
ప్రహ్లాదపాండుసుత బల్లవ గృధ్రకాదౌ
నీచో న భాతి మమ కోఽప్యత ఏవ హేతోః || ౯ ||

సంభావితాస్తు పరిభూతిమథ ప్రయాంతి
ధూర్తాజపం హి కపటైకపరా జగత్యామ్ |
ప్రాప్తే తు వేంకటవిభో పరిణామకాలే
స్యాద్వైపరీత్యమివ కౌరవపాండవానామ్ || ౧౦ ||

శ్రీవేంకటేశ తవ పాదసరోజయుగ్మే
సంసారదుఃఖశమనాయ సమర్పయామి |
భాస్వత్సదష్టకమిదం రచితం […]
ప్రభాకరోఽహమనిశం వినయేన యుక్తః || ౧౧ ||

శ్రీశాలివాహనశకే శరకాష్టభూమి
సంఖ్యామితేఽథవిజయాభిధవత్సరేఽయమ్ |
శ్రీకేశవాత్మజైదం వ్యతనోత్సమల్పం
స్తోత్రం ప్రభాకర ఇతి ప్రథితాభిధానా || ౧౨ ||

ఇతి గార్గ్యకులోత్పన్న యశోదాగర్భజ కేశవాత్మజ ప్రభాకర కృతిషు శ్రీవేంకటేశాష్టక స్తోత్రం సమాప్తమ్ ||

శ్రీకృష్ణదాస తనుజస్య మయా తు గంగా
విష్ణోరకారి కిల సూచనయాష్టకం యత్ |
తద్వేంకటేశమనసో ముదమాతనోతు
తద్భక్తలోకనివహానన పంక్తిగం సత్ ||

పిత్రోర్గురోశ్చాప్యపరాధకారిణో
భ్రాతుస్తథాఽన్యాయకృతశ్చదుర్గతః |
తేషు త్వయాఽథాపి కృపా విధీయతాం
సౌహార్దవశ్యేన మయా తు యాచ్యతే ||


మరిన్ని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రాలు  చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed