Category: Guru

Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ యాజ్ఞవల్క్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రస్య, కాత్యాయన ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యో గురుః, హ్రాం బీజమ్, హ్రీం శక్తిః, హ్రూం కీలకమ్, మమ శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యస్య ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః...

Sri Datta Mala Mantram – శ్రీ దత్త మాలా మంత్రం

ఓం నమో భగవతే దత్తాత్రేయాయ, స్మరణమాత్రసన్తుష్టాయ, మహాభయనివారణాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ, చిదానన్దాత్మనే, బాలోన్మత్తపిశాచవేషాయ, మహాయోగినే, అవధూతాయ, అనసూయానన్దవర్ధనాయ, అత్రిపుత్రాయ, ఓం భవబన్ధవిమోచనాయ, ఆం అసాధ్యసాధనాయ, హ్రీం సర్వవిభూతిదాయ, క్రౌం అసాధ్యాకర్షణాయ, ఐం వాక్ప్రదాయ, క్లీం...

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ దత్తాత్రేయ అష్టోత్తరశతనామావళీ

ఓం శ్రీదత్తాయ నమః | ఓం దేవదత్తాయ నమః | ఓం బ్రహ్మదత్తాయ నమః | ఓం విష్ణుదత్తాయ నమః | ఓం శివదత్తాయ నమః | ఓం అత్రిదత్తాయ నమః |...

Sri Dattatreya Kavacham 2 – శ్రీ దత్తాత్రేయ కవచమ్ – ౨

శ్రీపాదః పాతు మే పాదే ఊరూ సిద్ధాసనస్థితః | పాయాద్దిగంబరో గుహ్యం నృహరిః పాతు మే కటిం ||౧|| నాభిం పాతు జగత్స్రష్టా ఉదరం పాతు దలోదరః | కృపాశుః పాతు హృదయం...

Amnaya Stotram – ఆమ్నాయ స్తోత్రం

చతుర్దిక్షు ప్రసిద్ధాసు ప్రసిద్ధ్యర్థం స్వనామతః | చతురోథ మఠాన్ కృత్వా శిష్యాన్సంస్థాపయద్విభుః || ౧ || చకార సంజ్ఞామాచార్యశ్చతురాం నామభేదతః | క్షేత్రం చ దేవతాం చైవ శక్తిం తీర్థం పృథక్పృథక్ ||...

Sri Adi Shankaracharya Stuti Ashtakam – శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య స్తుత్యష్టకమ్

(శ్రీమచ్ఛంకరభగవచ్చరణ స్తుత్యష్టకమ్) శ్రుతీనామా క్రీడః ప్రథితపరహంసో చితగతి- ర్నిజే సత్యే ధామ్ని త్రిజగదతి వర్తిన్యభిరతః | అసౌ బ్రహ్మేవాస్మిన్న ఖలు విశయే కిం తు కలయే [**విషయే**] బృహేరర్థం సాక్షాదనుపచరితం కేవలతయా ||...

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ విద్యారణ్యాష్టోత్తరశతనామావలీ

ఓం విద్యారణ్యమహాయోగినే నమః | ఓం మహావిద్యాప్రకాశకాయ నమః | ఓం శ్రీవిద్యానగరోద్ధర్త్రే నమః | ఓం విద్యారత్నమహోదధయే నమః | ఓం రామాయణమహాసప్తకోటిమన్త్రప్రకాశకాయ నమః | ఓం శ్రీదేవీకరుణాపూర్ణాయ నమః |...

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ విద్యారణ్యాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్

విద్యారణ్యమహాయోగీ మహావిద్యాప్రకాశకః | శ్రీవిద్యానగరోద్ధర్తా విద్యారత్నమహోదధిః || ౧ || రామాయణమహాసప్తకోటిమంత్రప్రకాశకః | శ్రీదేవీకరుణాపూర్ణః పరిపూర్ణమనోరథః || ౨ || విరూపాక్షమహాక్షేత్రస్వర్ణవృష్టిప్రకల్పకః | వేదత్రయోల్లసద్భాష్యకర్తా తత్త్వార్థకోవిదః || ౩ || భగవత్పాదనిర్ణీతసిద్ధాన్తస్థాపనప్రభుః |...

Jagadguru Stuti (Sri Sacchidananda Shivabhinava Narasimha Bharati Stuti) – శ్రీ జగద్గురు స్తుతిః

(శ్రీ శివాభినవ నృసింహభారతీ స్వామి స్తుతిః) యశ్శిష్య హృత్తాప దవాగ్నిభయనివారిణే మహామేఘః యశ్శిష్య రోగార్తి మహాహివిషవినాశనే సుపర్ణాత్మా | యశ్శిష్య సందోహ విపక్షగిరి విభేదనే పవిస్సోర్చ్యః శ్రీసచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహభారతీ స్వామీ ||...

Paduka Ashtakam – పాదుకాష్టకం

శ్రీసమంచితమవ్యయం పరమప్రకాశమగోచరం భేదవర్జితమప్రమేయమనన్తముఝ్ఝితకల్మషమ్ | నిర్మలం నిగమాన్తమద్భుతమప్యతర్క్యమనుత్తమం ప్రాతరేవ హి మానసే గురుపాదుకాద్వయమాశ్రయే || ౧ || నాదబిన్దుకళాత్మకం దశనాదవేదవినోదితం మన్త్రరాజపరాజితం నిజమండలాన్తరభాసితమ్ | పంచవర్ణమఖండమద్భుతమాదికారణమచ్యుతం ప్రాతరేవ హి మానసే గురుపాదుకాద్వయమాశ్రయే ||...

error: Not allowed