Category: Guru – గురు

Sri Ramanuja Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ రామానుజాష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం రామానుజాయ నమః | ఓం పుష్కరాక్షాయ నమః | ఓం యతీంద్రాయ నమః | ఓం కరుణాకరాయ నమః | ఓం కాంతిమత్యాత్మజాయ నమః | ఓం శ్రీమతే నమః |...

Sri Veda Vyasa Stuti – శ్రీ వేదవ్యాస స్తుతిః

వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ | పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || ౧ వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే | నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః || ౨...

Sri Shankaracharya Varyam – శ్రీ శంకరాచార్య స్తవః (శ్రీశంకరాచార్యవర్యం)

శ్రీశంకరాచార్యవర్యం సర్వలోకైకవంద్యం భజే దేశికేంద్రమ్ | ధర్మప్రచారేఽతిదక్షం యోగిగోవిందపాదాప్తసన్యాసదీక్షమ్ | దుర్వాదిగర్వాపనోదం పద్మపాదాదిశిష్యాలిసంసేవ్యపాదమ్ || ౧ || శంకాద్రిదంభోలిలీలం కింకరాశేషశిష్యాలి సంత్రాణశీలమ్ | బాలార్కనీకాశచేలం బోధితాశేషవేదాంత గూఢార్థజాలమ్ || ౨ || రుద్రాక్షమాలావిభూషం...

Sri Raghavendra Kavacham – శ్రీ రాఘవేంద్ర కవచం

కవచం శ్రీ రాఘవేంద్రస్య యతీంద్రస్య మహాత్మనః | వక్ష్యామి గురువర్యస్య వాంఛితార్థప్రదాయకమ్ || ౧ || ఋషిరస్యాప్పణాచార్యః ఛందోఽనుష్టుప్ ప్రకీర్తితమ్ | దేవతా శ్రీరాఘవేంద్ర గురురిష్టార్థసిద్ధయే || ౨ || అష్టోత్తరశతం జప్యం...

Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ రాఘవేంద్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం స్వవాగ్దేవతా సరిద్భక్తవిమలీకర్త్రే నమః | ఓం శ్రీరాఘవేంద్రాయ నమః | ఓం సకలప్రదాత్రే నమః | ఓం క్షమా సురేంద్రాయ నమః | ఓం స్వపాదభక్తపాపాద్రిభేదనదృష్టివజ్రాయ నమః | ఓం హరిపాదపద్మనిషేవణాల్లబ్ధసర్వసంపదే...

Sri Raghavendra Mangalashtakam- శ్రీ రాఘవేంద్ర మంగళాష్టకం

శ్రీమద్రామపాదారవిందమధుపః శ్రీమధ్వవంశాధిపః సచ్చిష్యోడుగణోడుపః శ్రితజగద్గీర్వాణసత్పాదపః | అత్యర్థం మనసా కృతాచ్యుతజపః పాపాంధకారాతపః శ్రీమత్సద్గురురాఘవేంద్రయతిరాట్ కుర్యాద్ధ్రువం మంగళమ్ || ౧ || కర్మందీంద్రసుధీంద్రసద్గురుకరాంభోజోద్భవః సంతతం ప్రాజ్యధ్యానవశీకృతాఖిలజగద్వాస్తవ్యలక్ష్మీధవః | సచ్ఛాస్త్రాది విదూషకాఖిలమృషావాదీభకంఠీరవః శ్రీమత్సద్గురురాఘవేంద్రయతిరాట్ కుర్యాద్ధ్రువం మంగళమ్...

Sri Raghavendra Ashtakam – శ్రీ రాఘవేంద్ర అష్టకం

జయ తుంగాతటవసతే వర మంత్రాలయమూర్తే | కురు కరుణాం మయి భీతే పరిమళతతకీర్తే || తవ పాదార్చనసక్తే తవ నామామృత మత్తే దిశదివ్యాం దృశమూర్తే తవ సంతత భక్తే || కృత గీతాసువివృత్తే...

Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ యాజ్ఞవల్క్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రస్య, కాత్యాయన ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యో గురుః, హ్రాం బీజమ్, హ్రీం శక్తిః, హ్రూం కీలకమ్, మమ శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యస్య ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః...

Amnaya Stotram – ఆమ్నాయ స్తోత్రం

చతుర్దిక్షు ప్రసిద్ధాసు ప్రసిద్ధ్యర్థం స్వనామతః | చతురోథ మఠాన్ కృత్వా శిష్యాన్సంస్థాపయద్విభుః || ౧ || చకార సంజ్ఞామాచార్యశ్చతురాం నామభేదతః | క్షేత్రం చ దేవతాం చైవ శక్తిం తీర్థం పృథక్పృథక్ ||...

Sri Adi Shankaracharya Stuti Ashtakam – శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య స్తుత్యష్టకమ్

(శ్రీమచ్ఛంకరభగవచ్చరణ స్తుత్యష్టకమ్) శ్రుతీనామా క్రీడః ప్రథితపరహంసో చితగతి- ర్నిజే సత్యే ధామ్ని త్రిజగదతి వర్తిన్యభిరతః | అసౌ బ్రహ్మేవాస్మిన్న ఖలు విశయే కిం తు కలయే [**విషయే**] బృహేరర్థం సాక్షాదనుపచరితం కేవలతయా ||...

error: Not allowed