Category: Guru – గురు

Sri Shankara Bhagavatpadacharya Stuti – శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్య స్తుతిః

ముదా కరేణ పుస్తకం దధానమీశరూపిణం తథాఽపరేణ ముద్రికాం నమత్తమోవినాశినీమ్ | కుసుంభవాససావృతం విభూతిభాసిఫాలకం నతాఽఘనాశనే రతం నమామి శంకరం గురుమ్ || ౧ పరాశరాత్మజప్రియం పవిత్రితక్షమాతలం పురాణసారవేదినం సనందనాదిసేవితమ్ | ప్రసన్నవక్త్రపంకజం ప్రపన్నలోకరక్షకం...

Sri Ramanuja Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ రామానుజాష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం రామానుజాయ నమః | ఓం పుష్కరాక్షాయ నమః | ఓం యతీంద్రాయ నమః | ఓం కరుణాకరాయ నమః | ఓం కాంతిమత్యాత్మజాయ నమః | ఓం శ్రీమతే నమః |...

Sri Veda Vyasa Stuti – శ్రీ వేదవ్యాస స్తుతిః

వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ | పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || ౧ వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే | నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః || ౨...

Sri Shankaracharya Varyam – శ్రీ శంకరాచార్య స్తవః (శ్రీశంకరాచార్యవర్యం)

శ్రీశంకరాచార్యవర్యం సర్వలోకైకవంద్యం భజే దేశికేంద్రమ్ | ధర్మప్రచారేఽతిదక్షం యోగిగోవిందపాదాప్తసన్యాసదీక్షమ్ | దుర్వాదిగర్వాపనోదం పద్మపాదాదిశిష్యాలిసంసేవ్యపాదమ్ || ౧ || శంకాద్రిదంభోలిలీలం కింకరాశేషశిష్యాలి సంత్రాణశీలమ్ | బాలార్కనీకాశచేలం బోధితాశేషవేదాంత గూఢార్థజాలమ్ || ౨ || రుద్రాక్షమాలావిభూషం...

Sri Raghavendra Kavacham – శ్రీ రాఘవేంద్ర కవచం

కవచం శ్రీ రాఘవేంద్రస్య యతీంద్రస్య మహాత్మనః | వక్ష్యామి గురువర్యస్య వాంఛితార్థప్రదాయకమ్ || ౧ || ఋషిరస్యాప్పణాచార్యః ఛందోఽనుష్టుప్ ప్రకీర్తితమ్ | దేవతా శ్రీరాఘవేంద్ర గురురిష్టార్థసిద్ధయే || ౨ || అష్టోత్తరశతం జప్యం...

Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ రాఘవేంద్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం స్వవాగ్దేవతా సరిద్భక్తవిమలీకర్త్రే నమః | ఓం శ్రీరాఘవేంద్రాయ నమః | ఓం సకలప్రదాత్రే నమః | ఓం క్షమా సురేంద్రాయ నమః | ఓం స్వపాదభక్తపాపాద్రిభేదనదృష్టివజ్రాయ నమః | ఓం హరిపాదపద్మనిషేవణాల్లబ్ధసర్వసంపదే...

Sri Raghavendra Mangalashtakam- శ్రీ రాఘవేంద్ర మంగళాష్టకం

శ్రీమద్రామపాదారవిందమధుపః శ్రీమధ్వవంశాధిపః సచ్చిష్యోడుగణోడుపః శ్రితజగద్గీర్వాణసత్పాదపః | అత్యర్థం మనసా కృతాచ్యుతజపః పాపాంధకారాతపః శ్రీమత్సద్గురురాఘవేంద్రయతిరాట్ కుర్యాద్ధ్రువం మంగళమ్ || ౧ || కర్మందీంద్రసుధీంద్రసద్గురుకరాంభోజోద్భవః సంతతం ప్రాజ్యధ్యానవశీకృతాఖిలజగద్వాస్తవ్యలక్ష్మీధవః | సచ్ఛాస్త్రాది విదూషకాఖిలమృషావాదీభకంఠీరవః శ్రీమత్సద్గురురాఘవేంద్రయతిరాట్ కుర్యాద్ధ్రువం మంగళమ్...

Sri Raghavendra Ashtakam – శ్రీ రాఘవేంద్ర అష్టకం

జయ తుంగాతటవసతే వర మంత్రాలయమూర్తే | కురు కరుణాం మయి భీతే పరిమళతతకీర్తే || తవ పాదార్చనసక్తే తవ నామామృత మత్తే దిశదివ్యాం దృశమూర్తే తవ సంతత భక్తే || కృత గీతాసువివృత్తే...

Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ యాజ్ఞవల్క్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రస్య, కాత్యాయన ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యో గురుః, హ్రాం బీజమ్, హ్రీం శక్తిః, హ్రూం కీలకమ్, మమ శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యస్య ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః...

Amnaya Stotram – ఆమ్నాయ స్తోత్రం

చతుర్దిక్షు ప్రసిద్ధాసు ప్రసిద్ధ్యర్థం స్వనామతః | చతురోథ మఠాన్ కృత్వా శిష్యాన్సంస్థాపయద్విభుః || ౧ || చకార సంజ్ఞామాచార్యశ్చతురాం నామభేదతః | క్షేత్రం చ దేవతాం చైవ శక్తిం తీర్థం పృథక్పృథక్ ||...

Sri Adi Shankaracharya Stuti Ashtakam – శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య స్తుత్యష్టకమ్

(శ్రీమచ్ఛంకరభగవచ్చరణ స్తుత్యష్టకమ్) శ్రుతీనామా క్రీడః ప్రథితపరహంసో చితగతి- ర్నిజే సత్యే ధామ్ని త్రిజగదతి వర్తిన్యభిరతః | అసౌ బ్రహ్మేవాస్మిన్న ఖలు విశయే కిం తు కలయే [**విషయే**] బృహేరర్థం సాక్షాదనుపచరితం కేవలతయా ||...

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ విద్యారణ్యాష్టోత్తరశతనామావలీ

ఓం విద్యారణ్యమహాయోగినే నమః | ఓం మహావిద్యాప్రకాశకాయ నమః | ఓం శ్రీవిద్యానగరోద్ధర్త్రే నమః | ఓం విద్యారత్నమహోదధయే నమః | ఓం రామాయణమహాసప్తకోటిమన్త్రప్రకాశకాయ నమః | ఓం శ్రీదేవీకరుణాపూర్ణాయ నమః |...

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ విద్యారణ్యాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్

విద్యారణ్యమహాయోగీ మహావిద్యాప్రకాశకః | శ్రీవిద్యానగరోద్ధర్తా విద్యారత్నమహోదధిః || ౧ || రామాయణమహాసప్తకోటిమంత్రప్రకాశకః | శ్రీదేవీకరుణాపూర్ణః పరిపూర్ణమనోరథః || ౨ || విరూపాక్షమహాక్షేత్రస్వర్ణవృష్టిప్రకల్పకః | వేదత్రయోల్లసద్భాష్యకర్తా తత్త్వార్థకోవిదః || ౩ || భగవత్పాదనిర్ణీతసిద్ధాన్తస్థాపనప్రభుః |...

Jagadguru Stuti (Sri Sacchidananda Shivabhinava Narasimha Bharati Stuti) – శ్రీ జగద్గురు స్తుతిః

యశ్శిష్య హృత్తాప దవాగ్నిభయనివారిణే మహామేఘః యశ్శిష్య రోగార్తి మహాహివిషవినాశనే సుపర్ణాత్మా | యశ్శిష్య సందోహ విపక్షగిరి విభేదనే పవిస్సోర్చ్యః శ్రీసచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహభారతీ స్వామీ || ౧ || యం శంకరార్యాపరరూప ఇతి...

Paduka Ashtakam – పాదుకాష్టకం

శ్రీసమంచితమవ్యయం పరమప్రకాశమగోచరం భేదవర్జితమప్రమేయమనన్తముఝ్ఝితకల్మషమ్ | నిర్మలం నిగమాన్తమద్భుతమప్యతర్క్యమనుత్తమం ప్రాతరేవ హి మానసే గురుపాదుకాద్వయమాశ్రయే || ౧ || నాదబిన్దుకళాత్మకం దశనాదవేదవినోదితం మన్త్రరాజపరాజితం నిజమండలాన్తరభాసితమ్ | పంచవర్ణమఖండమద్భుతమాదికారణమచ్యుతం ప్రాతరేవ హి మానసే గురుపాదుకాద్వయమాశ్రయే ||...

Sri Guru Gita (Truteeya Adhyaya) – శ్రీ గురుగీతా తృతీయోఽధ్యాయః

అథ తృతీయోఽధ్యాయః || అథ కామ్యజపస్థానం కథయామి వరాననే | సాగరాన్తే సరిత్తీరే తీర్థే హరిహరాలయే || ౨౩౬ || శక్తిదేవాలయే గోష్ఠే సర్వదేవాలయే శుభే | వటస్య ధాత్ర్యా మూలే వా...

Sri Guru Gita (Dvitiya Adhyaya) – శ్రీ గురుగీతా ద్వితీయోఽధ్యాయః

అథ ద్వితీయోఽధ్యాయః || ధ్యానం శ్రుణు మహాదేవి సర్వానందప్రదాయకమ్ | సర్వసౌఖ్యకరం చైవ భుక్తిముక్తిప్రదాయకమ్ || ౧౦౯ || శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం స్మరామి శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం భజామి | శ్రీమత్పరం...

Sri Guru Gita (Prathama Adhyaya) – శ్రీ గురుగీతా ప్రథమోఽధ్యాయః

శ్రీగురుభ్యో నమః | హరిః ఓం | ధ్యానమ్ || హంసాభ్యాం పరివృత్తపత్రకమలైర్దివ్యైర్జగత్కారణం విశ్వోత్కీర్ణమనేకదేహనిలయం స్వచ్ఛందమానందకమ్ | ఆద్యంతైకమఖండచిద్ఘనరసం పూర్ణం హ్యనంతం శుభం ప్రత్యక్షాక్షరవిగ్రహం గురుపదం ధ్యాయేద్విభుం శాశ్వతమ్ || అథ ప్రథమోఽధ్యాయః...

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ వేదవ్యాస అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

వ్యాసం విష్ణుస్వరూపం కలిమలతమసః ప్రోద్యదాదిత్యదీప్తిం వాసిష్ఠం వేదశాఖావ్యసనకరమృషిం ధర్మబీజం మహాన్తమ్ | పౌరాణబ్రహ్మసూత్రాణ్యరచయదథ యో భారతం చ స్మృతిం తం కృష్ణద్వైపాయనాఖ్యం సురనరదితిజైః పూజితం పూజయేఽహమ్ || వేదవ్యాసో విష్ణురూపః పారాశర్యస్తపోనిధిః |...

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ వేదవ్యాస అష్టోతరశతనామావళిః

ఓం వేదవ్యాసాయ నమః | ఓం విష్ణురూపాయ నమః | ఓం పారాశర్యాయ నమః | ఓం తపోనిధయే నమః | ఓం సత్యసన్ధాయ నమః | ఓం ప్రశాన్తాత్మనే నమః |...

Sri Veda Vyasa Ashtakam – శ్రీ వేదవ్యాసాష్టకమ్

కలిమలాస్తవివేకదివాకరం సమవలోక్య తమోవలితం జనమ్ | కరుణయా భువి దర్శితవిగ్రహం మునివరం గురువ్యాసమహం భజే || ౧ || భరతవంశసముద్ధరణేచ్ఛయా స్వజననీవచసా పరినోదితః | అజనయత్తనయత్రితయం ప్రభుః శుకనుతం గురువ్యాసమహం భజే ||...

Shuka Ashtakam (Vyasa Putra Ashtakam) – శుకాష్టకమ్

భేదాభేదౌ సపదిగళితౌ పుణ్యపాపే విశీర్ణే మాయామోహౌ క్షయమధిగతౌ నష్టసందేహవృత్తీ | శబ్దాతీతం త్రిగుణరహితం ప్రాప్య తత్త్వావబోధం నిస్త్రైగుణ్యే పథి విచరతాం కో విధిః కో నిషేధః || ౧ || యస్స్వాత్మానం సకలవపుషామేకమంతర్బహిస్థం...

Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

ధ్యానం | కైలాసాచల మధ్యస్థం కామితాభీష్టదాయకమ్ | బ్రహ్మాది-ప్రార్థనా-ప్రాప్త-దివ్యమానుష-విగ్రహమ్ || భక్తానుగ్రహణైకాన్త-శాంత-స్వాన్త-సముజ్జ్వలమ్ | సంయజ్ఞం సంయమీంద్రాణాం సార్వభౌమం జగద్గురుమ్ || కింకరీభూతభక్తైనః పంకజాతవిశోషణమ్ | ధ్యాయామి శంకరాచార్యం సర్వలోకైకశంకరమ్ || స్తోత్రం |...

Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తరశతనామావళిః

ధ్యానం | కైలాసాచల మధ్యస్థం కామితాభీష్టదాయకమ్ | బ్రహ్మాదిప్రార్థనాప్రాప్తదివ్యమానుషవిగ్రహమ్ || భక్తానుగ్రహణైకాన్తశాంతస్వాన్తసముజ్జ్వలమ్ | సంయజ్ఞం సంయమీంద్రాణాం సార్వభౌమం జగద్గురుమ్ || కింకరీభూతభక్తైనః పంకజాతవిశోషణమ్ | ధ్యాయామి శంకరాచార్యం సర్వలోకైకశంకరమ్ || ఓం శ్రీశంకరాచార్యవర్యాయ...

error: Not allowed