Category: Guru

Sri Guru Gita (Truteeya Adhyaya) – శ్రీ గురుగీతా తృతీయోఽధ్యాయః

అథ తృతీయోఽధ్యాయః || అథ కామ్యజపస్థానం కథయామి వరాననే | సాగరాన్తే సరిత్తీరే తీర్థే హరిహరాలయే || ౨౩౬ || శక్తిదేవాలయే గోష్ఠే సర్వదేవాలయే శుభే | వటస్య ధాత్ర్యా మూలే వా...

Sri Guru Gita (Dvitiya Adhyaya) – శ్రీ గురుగీతా ద్వితీయోఽధ్యాయః

అథ ద్వితీయోఽధ్యాయః || ధ్యానం శ్రుణు మహాదేవి సర్వానందప్రదాయకమ్ | సర్వసౌఖ్యకరం చైవ భుక్తిముక్తిప్రదాయకమ్ || ౧౦౯ || శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం స్మరామి శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం భజామి | శ్రీమత్పరం...

Sri Guru Gita (Prathama Adhyaya) – శ్రీ గురుగీతా ప్రథమోఽధ్యాయః

శ్రీగురుభ్యో నమః | హరిః ఓం | ధ్యానమ్ || హంసాభ్యాం పరివృత్తపత్రకమలైర్దివ్యైర్జగత్కారణం విశ్వోత్కీర్ణమనేకదేహనిలయం స్వచ్ఛందమానందకమ్ | ఆద్యంతైకమఖండచిద్ఘనరసం పూర్ణం హ్యనంతం శుభం ప్రత్యక్షాక్షరవిగ్రహం గురుపదం ధ్యాయేద్విభుం శాశ్వతమ్ || అథ ప్రథమోఽధ్యాయః...

Ghora Kashtodharana Stotram – శ్రీ దత్త స్తోత్రం (ఘోర కష్టోద్ధారణ స్తోత్రం)

శ్రీపాద శ్రీవల్లభ త్వం సదైవ | శ్రీదత్తాస్మాన్పాహి దేవాధిదేవ || భావగ్రాహ్య క్లేశహారిన్సుకీర్తే | ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే || ౧ || త్వం నో మాతా త్వం పితాప్తోఽధిపస్త్వమ్ | త్రాతా యోగక్షేమకృత్సద్గురుస్త్వమ్ ||...

Siddha Mangala Stotram – సిద్ధమంగళ స్తోత్రం

శ్రీమదనంత శ్రీవిభూషిత అప్పలలక్ష్మీ నరసింహరాజా జయ విజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభావ || ౧ || శ్రీవిద్యాధరి రాధ సురేఖా శ్రీరాఖీధర శ్రీపాదా జయ విజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభావ || ౨...

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ వేదవ్యాస అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

వ్యాసం విష్ణుస్వరూపం కలిమలతమసః ప్రోద్యదాదిత్యదీప్తిం వాసిష్ఠం వేదశాఖావ్యసనకరమృషిం ధర్మబీజం మహాన్తమ్ | పౌరాణబ్రహ్మసూత్రాణ్యరచయదథ యో భారతం చ స్మృతిం తం కృష్ణద్వైపాయనాఖ్యం సురనరదితిజైః పూజితం పూజయేఽహమ్ || వేదవ్యాసో విష్ణురూపః పారాశర్యస్తపోనిధిః |...

Sri Datta Ashtakam – శ్రీ దత్తాష్టకం

గురుమూర్తిం చిదాకాశం సచ్చిదానందవిగ్రహం | నిర్వికల్పం నిరాబాధం దత్తమానందమాశ్రయే || ౧ || యోగాతీతం గుణాతీతం సర్వరక్షాకరం విభుం | సర్వదుఃఖహరం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || ౨ || అవధూతం సదాధ్యానం ఔదుంబరసుశోభితం...

Sri Dattatreya Vajra Kavacham – శ్రీ దత్తాత్రేయ వజ్రకవచం

ఋషయ ఊచుః | కథం సంకల్పసిద్ధిః స్యాద్ వేదవ్యాస కలౌయుగే | ధర్మార్థకామమోక్షాణాం సాధనం కిముదాహృతమ్ || ౧ || వ్యాస ఉవాచ | శృణ్వంతు ఋషయస్సర్వే శీఘ్రం సంకల్పసాధనమ్ | సకృదుచ్చారమాత్రేణ...

Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanama Stotram – శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

ధ్యానం | కైలాసాచల మధ్యస్థం కామితాభీష్టదాయకమ్ | బ్రహ్మాది-ప్రార్థనా-ప్రాప్త-దివ్యమానుష-విగ్రహమ్ || భక్తానుగ్రహణైకాన్త-శాంత-స్వాన్త-సముజ్జ్వలమ్ | సంయజ్ఞం సంయమీంద్రాణాం సార్వభౌమం జగద్గురుమ్ || కింకరీభూతభక్తైనః పంకజాతవిశోషణమ్ | ధ్యాయామి శంకరాచార్యం సర్వలోకైకశంకరమ్ || స్తోత్రం |...

Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanamavali – శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం శ్రీశంకరాచార్యవర్యాయ నమః | ఓం బ్రహ్మానందప్రదాయకాయ నమః | ఓం అజ్ఞానతిమిరాదిత్యాయ నమః | ఓం సుజ్ఞానామ్బుధిచంద్రమసే నమః | ఓం వర్ణాశ్రమప్రతిష్ఠాత్రే నమః | ఓం శ్రీమతే నమః |...

error: Download Stotra Nidhi mobile app