Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ యాజ్ఞవల్క్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


అస్య శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రస్య, కాత్యాయన ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యో గురుః, హ్రాం బీజమ్, హ్రీం శక్తిః, హ్రూం కీలకమ్, మమ శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యస్య ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

న్యాసమ్ |
హ్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
హ్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హ్రాం హృదయాయ నమః |
హ్రీం శిరసే స్వాహా |
హ్రూం శిఖాయై వషట్ |
హ్రైం కవచాయ హుమ్ |
హ్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
హ్రః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్స్వరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానం |
వందేఽహం మంగళాత్మానం భాస్వన్తం వేదవిగ్రహమ్ |
యాజ్ఞవల్క్యం మునిశ్రేష్ఠం జిష్ణుం హరిహరప్రభమ్ ||
జితేంద్రియం జితక్రోధం సదాధ్యానపరాయణమ్ |
ఆనందనిలయం వందే యోగానందం మునీశ్వరమ్ ||

వేదాన్తవేద్యం సకలాగమగ్నం
దయాసుధాసింధుమనన్తరూపమ్ |
శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యం పరిపూర్ణచంద్రం
శ్రీమద్గురుం నిత్యమహం నమామి ||

ప్రణమాద్యం దినమణిం యోగీశ్వర శిరోమణిం |
సర్వజ్ఞం యాజ్ఞవల్క్యం తచ్ఛిష్యం కాత్యాయనం మునిమ్ ||

పంచపూజా |
లం పృథివ్యాత్మనే గంధాన్ ధారయామి |
హం ఆకాశాత్మనే పుష్పాణి సమర్పయామి |
యం వాయ్వాత్మనే ధూపమాఘ్రాపయామి |
రం వహ్న్యాత్మనే దీపం దర్శయామి |
వం అమృతాత్మనే దివ్యామృతం మహానైవేద్యం నివేదయామి |
సం సర్వాత్మనే సమస్తరాజోపచారాన్ దేవోపచారాన్ సమర్పయామి |

మునయః ఊచుః |
భగవన్మునిశార్దూల గౌతమ బ్రహ్మవిత్తమః |
ఉపాయం కృపయా బ్రూహి తత్త్వజ్ఞానస్య నో దృఢమ్ ||

కృతప్రశ్నేషు తేష్వేవం కృపయా మునిసత్తమః |
ధ్యాత్వాముహూర్తం ధర్మాత్మా ఇదం ప్రాహ స గౌతమః ||

గౌతమ ఉవాచ |
ఉపాయశ్శ్రూయతాం సమ్యక్ తత్త్వ జ్ఞానస్య సిద్ధయే |
యథా మతి ప్రవక్ష్యామి విచార్య మనసా ముహుః ||

శ్రుణుధ్వం మునయో యూయం తత్త్వజ్ఞాన బుభుత్సవః|
యస్య స్మరణమాత్రేణ సులభస్తత్వ నిశ్చయః ||

బ్రహ్మిష్ఠ ప్రవరస్యాఽస్య యాజ్ఞవల్క్యస్య శోభనమ్ |
నామ్నామష్టోత్తరశతం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయకమ్ ||

సర్వపాపప్రశమనం చాఽయురారోగ్యవర్ధనమ్ |
అష్టోత్తర శతస్యాఽస్య ఋషిః కాత్యాయనః స్మృతః ||

ఛందోఽనుష్టుప్ దేవతా చ యాజ్ఞవల్క్యో మహామునిః |
ఇదం జపంతి యే వై తే ముక్తి మే వసమాప్నుయుః ||

|| స్తోత్రం ||
శ్రీయాజ్ఞ్యవల్క్యో బ్రహ్మిష్ఠో జనకస్యగురుస్తథా |
లోకాచార్యస్తథా బ్రహ్మమనోజో యోగినాంపతిః ||

శాకల్య ప్రాణదాతా చ మైత్రేయీ జ్ఞానదో మహాన్ |
కాత్యాయనీప్రియః శాంతః శరణత్రాణతత్పరః ||

ధర్మశాస్త్రప్రణేతా చ బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణోత్తమః |
యోగీశ్వరో యోగమూర్తిః యోగశాస్త్రప్రవర్తకః ||

గతాఽగతజ్ఞోభూతానాం విద్యాఽవిద్యావిభాగవిత్ |
భగవాన్ శాస్త్రతత్త్వజ్ఞః తపస్వీశరణంవిభుః ||

తత్త్వజ్ఞాన ప్రదాతా చ సర్వజ్ఞః కరుణాత్మవాన్ |
సన్యాసినామాదిమశ్చ సూర్యశిష్యో జితేంద్రియః ||

అయాతయామ సంజ్ఞాయాం ప్రవర్తన పరో గురుః |
వాజి విప్రోత్తమః సత్యః సత్యవాదీ దృఢవ్రతః||

ధాతృ ప్రసాద సంలబ్ధ గాయత్రీ మహిమా మతిః |
గార్గిస్తుతో ధర్మపుత్ర యాగాధ్వర్యుర్విచక్షణః ||

దుష్టరాజ్ఞాంశాపదాతా శిష్టానుగ్రహకారకః |
అనంతగుణరత్నాఢ్యో భవసాగరతారకః ||

స్మృతిమాత్రాత్పాపహంతా జ్యోతిర్జ్యోతివిదాం వరః |
విశ్వాచార్యో విష్ణురూపో విశ్వప్రియ హితేరతః ||

శ్రుతిప్రసిద్ధః సిద్ధాత్మా సమచిత్తః కళాధరః |
ఆదిత్యరూప ఆదిత్యసహిష్ణుర్మునిసత్తమః ||

సామశ్రవాదిశిష్యైశ్చ పూజతాంఘ్రిః దయానిధిః |
బ్రహ్మరాతసుతః శ్రీమాన్ పంక్తిపావన పావనః ||

సంశయస్యాపిసర్వస్యనివర్తనపటువ్రతః |
సనకాదిమహాయోగిపూజితః పుణ్యకృత్తమః ||

సూర్యావతారః శుద్ధాత్మా యజ్ఞనారాయణాంశభృత్ |
ఆదివైదేహశాలాంక-ఋషిజేతాత్రయీమయః ||

హోతాశ్వలమునిప్రాప్తప్రభావః కార్యసాధకః |
శరణాగతవైదేహః కృపాళుః లోకపావనః ||

బ్రహ్మిష్ఠప్రవరో దాంతో వేదవేద్యో మహామునిః |
వాజీవాజసనేయశ్చ వాజివిప్రకృతాధికృత్ ||

కళ్యాణదో యజ్ఞరాశిర్యజ్ఞాత్మా యజ్ఞవత్సలః |
యజ్ఞప్రధానో యజ్ఞేశప్రీతిసంజననో ధృవః ||

కృష్ణద్వైపాయనాచార్యో బ్రహ్మదత్తప్రసాదకః |
శాండిల్యవిద్యా ప్రభృతి విద్యావాదేషు నిష్ఠితః||

అజ్ఞానాంధతమఃసూర్యో భగవద్ధ్యాన పూజితః |
త్రయీమయో గవాంనేతా జయశీలః ప్రభాకరః ||

వైశంపాయన శిష్యాణాం తైత్తరీయత్వదాయకః |
కణ్వాదిభ్యో యాత యామ శాఖాధ్యా పయితృత్త్వ భాక్ ||

పంక్తిపావనవిప్రేభ్యః పరమాత్మైకబుద్ధిమాన్ |
తేజోరాశిః పిశంగాక్షః పరివ్రాజకరాణ్మునిః ||

నిత్యాఽనిత్యవిభాగజ్ఞః సత్యాఽసత్యవిభాగవిత్|

ఫలశ్రుతి:-
ఏతదష్టోత్తరశతం నామ్నాం గుహ్యతమం విదుః |
యాజ్ఞవల్క్యప్రసాదేన జ్ఞాత్వోక్తం భవతాం మయం ||

జపధ్వం ముని శార్దూలాస్తత్వజ్ఞానం దృఢం భవేత్ |
ప్రాతః కాలే సముత్థాయ స్నాత్వా నియత మానసః ||

ఇదం జపతి యోగీశ నామ్నామష్టోత్తరంశతమ్ |
స ఏవ మునిశార్దూలో దృఢ తత్త్వ ధియాం వరః ||

విద్యార్థీ చాప్నుయాత్ విద్యాం ధనార్థీ చాప్నుయాద్ధనమ్ |
ఆయురర్థీ చ దీర్ఘాయుః నాఽపమృత్యురవాప్నుయాత్ ||

రాజ్యార్థీ రాజ్యభాగ్భూయాత్ కన్యార్థీ కన్యకాం లభేత్ |
రోగర్తో ముచ్యతే రోగాత్ త్రింశద్వారంజపేన్నరః ||

శతవారం భానువారే జప్త్వాఽభీష్ట మవాప్నుయాత్ |
ఇత్యుక్తం సముపాశ్రిత్య గౌతమేన మహాత్మనా ||

తథైవ జజపుస్తత్ర తే సర్వేఽపి యథాక్రమమ్ |
బ్రాహ్మణాన్భోజయామాసుః పునశ్చరణకర్మణి ||

అష్టోత్తరశతస్యాస్య యజ్ఞవల్క్యస్య ధీమతః |
అత్యంతగూఢ మాహాత్మ్యం భస్మచ్ఛన్మానలోపమమ్ ||

తతస్తు బ్రహ్మవిచ్ఛేష్టో గౌతమో మునిసత్తమః |
ప్రాణాయామపరో భూత్వా స్నాత్వా తద్ధ్యానమాస్థితః ||

హ్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
హ్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హ్రాం హృదయాయ నమః |
హ్రీం శిరసే స్వాహా |
హ్రూం శిఖాయై వషట్ |
హ్రైం కవచాయ హుమ్ |
హ్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
హ్రః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్స్వరోమితి దిగ్విమోకః ||

ఇతి శ్రీమదాదిత్యపురాణే సనత్కుమారసంహితాయాం గౌతమమునివృంద సంవాదే శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యస్యాఽష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |

ఓం యోగీశ్వరాయ విద్మహే యాజ్ఞవల్క్యయ ధీమహి| తన్న శ్శుక్లః ప్రచోదయాత్||


మరిన్ని శ్రీ గురు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed