Category: Saraswati – సరస్వతీ

Sri Maha Saraswati Stavam – శ్రీ మహాసరస్వతీ స్తవం

అశ్వతర ఉవాచ | జగద్ధాత్రీమహం దేవీమారిరాధయిషుః శుభామ్ | స్తోష్యే ప్రణమ్య శిరసా బ్రహ్మయోనిం సరస్వతీమ్ || ౧ || సదసద్దేవి యత్కించిన్మోక్షవచ్చార్థవత్పదమ్ | తత్సర్వం త్వయ్యసంయోగం యోగవద్దేవి సంస్థితమ్ || ౨...

Sri Saraswati Kavacham (Variation) – శ్రీ సరస్వతీ కవచం (పాఠాంతరం)

శ్రీం హ్రీం సరస్వత్యై స్వాహా శిరో మే పాతు సర్వతః | శ్రీం వాగ్దేవతాయై స్వాహా ఫాలం మే సర్వదాఽవతు || ౧ || ఓం హ్రీం సరస్వత్యై స్వాహేతి శ్రోత్రే పాతు...

Sri Kamalajadayita Ashtakam – శ్రీ కమలజదయితాష్టకమ్

శృంగక్ష్మాభృన్నివాసే శుకముఖమునిభిః సేవ్యమానాంఘ్రిపద్మే స్వాంగచ్ఛాయావిధూతామృతకరసురరాడ్వాహనే వాక్సవిత్రి | శంభుశ్రీనాథముఖ్యామరవరనికరైర్మోదతః పూజ్యమానే విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౧ || కల్యాదౌ పార్వతీశః ప్రవరసురగణప్రార్థితః శ్రౌతవర్త్మ ప్రాబల్యం...

Sri Saraswati Sahasranamavali – శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామావళీ

శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామ స్తోత్రం >> ఓం వాచే నమః | ఓం వాణ్యై నమః | ఓం వరదాయై నమః | ఓం వంద్యాయై నమః | ఓం వరారోహాయై నమః...

Sri Saraswati Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామావళీ >> ధ్యానం | శ్రీమచ్చందనచర్చితోజ్జ్వలవపుః శుక్లాంబరా మల్లికా- మాలాలాలిత కుంతలా ప్రవిలసన్ముక్తావలీశోభనా | సర్వజ్ఞాననిధానపుస్తకధరా రుద్రాక్షమాలాంకితా వాగ్దేవీ వదనాంబుజే వసతు మే త్రైలోక్యమాతా శుభా || శ్రీ నారద...

Sri Saraswati Stotram (Yajnavalkya Kritam) – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం (యాజ్ఞ్యవల్క్య కృతం)

నారాయణ ఉవాచ | వాగ్దేవతాయాః స్తవనం శ్రూయతాం సర్వకామదమ్ | మహామునిర్యాజ్ఞవల్క్యో యేన తుష్టావ తాం పురా || ౧ || గురుశాపాచ్చ స మునిర్హతవిద్యో బభూవ హ | తదా జగామ...

Sri Saraswati Kavacham – శ్రీ సరస్వతీ కవచం

(గమనిక: శ్రీ సరస్వతీ కవచం (పాఠాంతరం)  మరొక బీజాక్షర సంపుటితో కూడా ఉన్నది చూడండి.) (బ్రహ్మవైవర్త మహాపురాణాంతర్గతం) భృగురువాచ | బ్రహ్మన్బ్రహ్మవిదాంశ్రేష్ఠ బ్రహ్మజ్ఞానవిశారద | సర్వజ్ఞ సర్వజనక సర్వపూజకపూజిత || ౬౦ సరస్వత్యాశ్చ...

Sri Saraswathi Dvadasanama Stotram – శ్రీ సరస్వతీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

సరస్వతీ త్వయం దృష్ట్యా వీణాపుస్తకధారిణీ | హంసవాహ సమాయుక్తా విద్యాదానకరీ మమ || ౧ || ప్రథమం భారతీ నామా ద్వితీయం చ సరస్వతీ | తృతీయం శారదాదేవీ చతుర్థం హంసవాహనా ||...

Sri Saraswathi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం >> ఓం సరస్వత్యై నమః | ఓం మహాభద్రాయై నమః | ఓం మహామాయాయై నమః | ఓం వరప్రదాయై నమః | ఓం శ్రీప్రదాయై...

Sri Saraswathi Stotram 2 – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం – ౨

ఓం అస్య శ్రీసరస్వతీస్తోత్రమంత్రస్య  బ్రహ్మా ఋషిః  గాయత్రీ ఛందః  శ్రీసరస్వతీ దేవతా ధర్మార్థకామమోక్షార్థే జపే వినియోగః | ఆరూఢా శ్వేతహంసే భ్రమతి చ గగనే దక్షిణే చాక్షసూత్రం వామే హస్తే చ దివ్యాంబరకనకమయం...

Sri Saraswati Stotram (Agastya Kritam) – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం (అగస్త్య కృతం)

యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా || ౧ || దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః...

Sri Saraswati Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః >> సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా | శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రగా || ౧ || శివానుజా పుస్తకధృత్ జ్ఞానముద్రా రమా పరా | కామరూపా మహావిద్యా...

Sharada Bhujanga Prayata Ashtakam – శ్రీ శారదా భుజంగప్రయాతాష్టకం

సువక్షోజకుంభాం సుధాపూర్ణకుంభాం ప్రసాదావలంబాం ప్రపుణ్యావలంబామ్ | సదాస్యేందుబింబాం సదానోష్ఠబింబాం భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౧ || కటాక్షే దయార్ద్రాం కరే జ్ఞానముద్రాం కలాభిర్వినిద్రాం కలాపైః సుభద్రామ్ | పురస్త్రీం వినిద్రాం పురస్తుంగభద్రాం...

Sharada prarthana – శారదా ప్రార్థన

నమస్తే శారదే దేవి కాశ్మీరపురవాసిని త్వామహం ప్రార్థయే నిత్యం విద్యాదానం చ దేహి మే || ౧ || యా శ్రద్ధా ధారణా మేధా వాగ్దేవీ విధివల్లభా భక్తజిహ్వాగ్రసదనా శమాదిగుణదాయినీ || ౨...

error: Not allowed