Sri Kamalajadayita Ashtakam – శ్రీ కమలజదయితాష్టకమ్


శృంగక్ష్మాభృన్నివాసే శుకముఖమునిభిః సేవ్యమానాంఘ్రిపద్మే
స్వాంగచ్ఛాయావిధూతామృతకరసురరాడ్వాహనే వాక్సవిత్రి |
శంభుశ్రీనాథముఖ్యామరవరనికరైర్మోదతః పూజ్యమానే
విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౧ ||

కల్యాదౌ పార్వతీశః ప్రవరసురగణప్రార్థితః శ్రౌతవర్త్మ
ప్రాబల్యం నేతుకామో యతివరవపుషాగత్య యాం శృంగశైలే |
సంస్థాప్యార్చాం ప్రచక్రే బహువిధనుతిభిః సా త్వమింద్వర్ధచూడా
విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౨ ||

పాపౌఘం ధ్వంసయిత్వా బహుజనిరచితం కిం చ పుణ్యాలిమారా-
-త్సంపాద్యాస్తిక్యబుద్ధిం శ్రుతిగురువచనేష్వాదరం భక్తిదార్ఢ్యమ్ |
దేవాచార్యద్విజాదిష్వపి మనునివహే తావకీనే నితాంతం
విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౩ ||

విద్యాముద్రాక్షమాలామృతఘటవిలసత్పాణిపాథోజజాలే
విద్యాదానప్రవీణే జడబధిరముఖేభ్యోఽపి శీఘ్రం నతేభ్యః |
కామాదీనాంతరాన్మత్సహజరిపువరాన్దేవి నిర్మూల్య వేగాత్
విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౪ ||

కర్మస్వాత్మోచితేషు స్థిరతరధిషణాం దేహదార్ఢ్యం తదర్థం
దీర్ఘం చాయుర్యశశ్చ త్రిభువనవిదితం పాపమార్గాద్విరక్తిమ్ |
సత్సంగం సత్కథాయాః శ్రవణమపి సదా దేవి దత్వా కృపాబ్ధే
విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౫ ||

మాతస్త్వత్పాదపద్మం న వివిధకుసుమైః పూజితం జాతు భక్త్యా
గాతుం నైవాహమీశే జడమతిరలసస్త్వద్గుణాన్దివ్యపద్యైః |
మూకే సేవావిహీనేఽప్యనుపమకరుణామర్భకేఽంబేవ కృత్వా
విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౬ ||

శాంత్యాద్యాః సంపదో వితర శుభకరీర్నిత్యతద్భిన్నబోధం
వైరాగ్యం మోక్షవాంఛామపి లఘు కలయ శ్రీశివాసేవ్యమానే |
విద్యాతీర్థాదియోగిప్రవరకరసరోజాతసంపూజితాంఘ్రే
విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౭ ||

సచ్చిద్రూపాత్మనో మే శ్రుతిమనననిదిధ్యాసనాన్యాశు మాతః
సంపాద్య స్వాంతమేతద్రుచియుతమనిశం నిర్వికల్పే సమాధౌ |
తుంగాతీరాంకరాజద్వరగృహవిలసచ్చక్రరాజాసనస్థే
విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౮ ||

ఇతి శృంగేరి శ్రీజగద్గురు శ్రీసచ్చిదానందశివాభినవనృసింహభారతీస్వామి విరచితం శ్రీకమలజదయితాష్టకం సంపూర్ణమ్ |


మరిన్ని శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed