Sri Kamalajadayita Ashtakam – ಶ್ರೀ ಕಮಲಜದಯಿತಾಷ್ಟಕಮ್


ಶೃಂಗಕ್ಷ್ಮಾಭೃನ್ನಿವಾಸೇ ಶುಕಮುಖಮುನಿಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮೇ
ಸ್ವಾಂಗಚ್ಛಾಯಾವಿಧೂತಾಮೃತಕರಸುರರಾಡ್ವಾಹನೇ ವಾಕ್ಸವಿತ್ರಿ |
ಶಂಭುಶ್ರೀನಾಥಮುಖ್ಯಾಮರವರನಿಕರೈರ್ಮೋದತಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನೇ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ || ೧ ||

ಕಲ್ಯಾದೌ ಪಾರ್ವತೀಶಃ ಪ್ರವರಸುರಗಣಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಶ್ರೌತವರ್ತ್ಮ
ಪ್ರಾಬಲ್ಯಂ ನೇತುಕಾಮೋ ಯತಿವರವಪುಷಾಗತ್ಯ ಯಾಂ ಶೃಂಗಶೈಲೇ |
ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯಾರ್ಚಾಂ ಪ್ರಚಕ್ರೇ ಬಹುವಿಧನುತಿಭಿಃ ಸಾ ತ್ವಮಿಂದ್ವರ್ಧಚೂಡಾ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ || ೨ ||

ಪಾಪೌಘಂ ಧ್ವಂಸಯಿತ್ವಾ ಬಹುಜನಿರಚಿತಂ ಕಿಂ ಚ ಪುಣ್ಯಾಲಿಮಾರಾ-
-ತ್ಸಂಪಾದ್ಯಾಸ್ತಿಕ್ಯಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರುತಿಗುರುವಚನೇಷ್ವಾದರಂ ಭಕ್ತಿದಾರ್ಢ್ಯಮ್ |
ದೇವಾಚಾರ್ಯದ್ವಿಜಾದಿಷ್ವಪಿ ಮನುನಿವಹೇ ತಾವಕೀನೇ ನಿತಾಂತಂ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ || ೩ ||

ವಿದ್ಯಾಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಮೃತಘಟವಿಲಸತ್ಪಾಣಿಪಾಥೋಜಜಾಲೇ
ವಿದ್ಯಾದಾನಪ್ರವೀಣೇ ಜಡಬಧಿರಮುಖೇಭ್ಯೋಽಪಿ ಶೀಘ್ರಂ ನತೇಭ್ಯಃ |
ಕಾಮಾದೀನಾಂತರಾನ್ಮತ್ಸಹಜರಿಪುವರಾನ್ದೇವಿ ನಿರ್ಮೂಲ್ಯ ವೇಗಾತ್
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ || ೪ ||

ಕರ್ಮಸ್ವಾತ್ಮೋಚಿತೇಷು ಸ್ಥಿರತರಧಿಷಣಾಂ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಂ ತದರ್ಥಂ
ದೀರ್ಘಂ ಚಾಯುರ್ಯಶಶ್ಚ ತ್ರಿಭುವನವಿದಿತಂ ಪಾಪಮಾರ್ಗಾದ್ವಿರಕ್ತಿಮ್ |
ಸತ್ಸಂಗಂ ಸತ್ಕಥಾಯಾಃ ಶ್ರವಣಮಪಿ ಸದಾ ದೇವಿ ದತ್ವಾ ಕೃಪಾಬ್ಧೇ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ || ೫ ||

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ನ ವಿವಿಧಕುಸುಮೈಃ ಪೂಜಿತಂ ಜಾತು ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಗಾತುಂ ನೈವಾಹಮೀಶೇ ಜಡಮತಿರಲಸಸ್ತ್ವದ್ಗುಣಾನ್ದಿವ್ಯಪದ್ಯೈಃ |
ಮೂಕೇ ಸೇವಾವಿಹೀನೇಽಪ್ಯನುಪಮಕರುಣಾಮರ್ಭಕೇಽಂಬೇವ ಕೃತ್ವಾ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ || ೬ ||

ಶಾಂತ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಸಂಪದೋ ವಿತರ ಶುಭಕರೀರ್ನಿತ್ಯತದ್ಭಿನ್ನಬೋಧಂ
ವೈರಾಗ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷವಾಂಛಾಮಪಿ ಲಘು ಕಲಯ ಶ್ರೀಶಿವಾಸೇವ್ಯಮಾನೇ |
ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಾದಿಯೋಗಿಪ್ರವರಕರಸರೋಜಾತಸಂಪೂಜಿತಾಂಘ್ರೇ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ || ೭ ||

ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪಾತ್ಮನೋ ಮೇ ಶ್ರುತಿಮನನನಿದಿಧ್ಯಾಸನಾನ್ಯಾಶು ಮಾತಃ
ಸಂಪಾದ್ಯ ಸ್ವಾಂತಮೇತದ್ರುಚಿಯುತಮನಿಶಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೇ ಸಮಾಧೌ |
ತುಂಗಾತೀರಾಂಕರಾಜದ್ವರಗೃಹವಿಲಸಚ್ಚಕ್ರರಾಜಾಸನಸ್ಥೇ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ || ೮ ||

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಕಮಲಜದಯಿತಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed