Sri Varaha Kavacham – ಶ್ರೀ ವರಾಹ ಕವಚಂ


ಆದ್ಯಂ ರಂಗಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಿಮಾನಂ ರಂಗ ಸಂಜ್ಞಿತಮ್ |
ಶ್ರೀಮುಷ್ಣಂ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಂ ಚ ಸಾಲಗ್ರಾಮಂ ಚ ನೈಮಿಶಮ್ ||

ತೋತಾದ್ರಿಂ ಪುಷ್ಕರಂ ಚೈವ ನರನಾರಾಯಣಾಶ್ರಮಮ್ |
ಅಷ್ಟೌ ಮೇ ಮೂರ್ತಯಃ ಸನ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತಾ ಮಹೀತಲೇ ||

ಶ್ರೀ ಸೂತ ಉವಾಚ |
ಶ್ರೀರುದ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣೀತ ಮುರಾರಿ ಗುಣಸತ್ಕಥಾ |
ಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಪಾರ್ವತೀ ಪ್ರಾಹ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀ ಉವಾಚ |
ಶ್ರೀಮುಷ್ಣೇಶಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ವರಾಹಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಶ್ರುತ್ವಾ ತೃಪ್ತಿರ್ನ ಮೇ ಜಾತಾ ಮನಃ ಕೌತೂಹಲಾಯತೇ |
ಶ್ರೋತುಂ ತದ್ದೇವ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತಸ್ಮಾದ್ವರ್ಣಯ ಮೇ ಪುನಃ || ೨ ||

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣೇಶಸ್ಯ ವೈಭವಮ್ |
ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಮಹಾಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ತೀರ್ಥಾನಾಂ ತೀರ್ಥ ರಾಜೋಽಭಿಧೀಯತೇ || ೩ ||

ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ನಾಮ್ನೀ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣೇ ಯಾ ಚ ವರ್ತತೇ |
ಜಾತಾ ಶ್ರಮಾಪಹಾ ಪುಣ್ಯಾ ವರಾಹ ಶ್ರಮವಾರಿಣಾ || ೪ ||

ವಿಷ್ಣೋರಂಗುಷ್ಠ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಾತ್ಪುಣ್ಯದಾ ಖಲು ಜಾಹ್ನವೀ |
ವಿಷ್ಣೋಃ ಸರ್ವಾಂಗಸಂಭೂತಾ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಕರಿಣೀ ಶುಭಾ || ೫ ||

ಮಹಾನದೀ ಸಹಸ್ತ್ರೇಣ ನಿತ್ಯದಾ ಸಂಗತಾ ಶುಭಾ |
ಸಕೃತ್ಸ್ನಾತ್ವಾ ವಿಮುಕ್ತಾಘಃ ಸದ್ಯೋ ಯಾತಿ ಹರೇಃ ಪದಮ್ || ೬ ||

ತಸ್ಯಾ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗೇ ತು ಅಶ್ವತ್ಥಚ್ಛಾಯಯೋದಕೇ |
ಸ್ನಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ಪಿಪ್ಪಲಸ್ಯ ಕೃತ್ವಾ ಚಾಪಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ || ೭ ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶ್ವೇತವರಾಹಂ ಚ ಮಾಸಮೇಕಂ ನಯೇದ್ಯದಿ |
ಕಾಲಮೃತ್ಯುಂ ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಶ್ರಿಯಾ ಪರಮಯಾ ಯುತಃ || ೮ ||

ಆಧಿವ್ಯಾಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನನೇಕಾಂಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷಮನ್ತೇ ವ್ರಜೇತ್ ಧ್ರುವಮ್ || ೯ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲೇಽರ್ಕವಾರೇ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ತಟೇ |
ವರಾಹಕವಚಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಶತವಾರಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || ೧೦ ||

ಕ್ಷಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದ್ಯೈಃ ಮಹಾರೋಗೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ವರಾಹಕವಚಂ ಯಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪಠತೇ ಯದಿ || ೧೧ ||

ಶತ್ರು ಪೀಡಾವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಭೂಪತಿತ್ವಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಲಿಖಿತ್ವಾ ಧಾರಯೇದ್ಯಸ್ತು ಬಾಹುಮೂಲೇ ಗಲೇಽಥ ವಾ || ೧೨ ||

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾಃ ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವರಾಕ್ಷಸಾಃ |
ಶತ್ರವೋ ಘೋರಕರ್ಮಾಣೋ ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ವಿಷಜನ್ತವಃ |
ನಷ್ಟ ದರ್ಪಾ ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ ವಿದ್ರವನ್ತಿ ದಿಶೋ ದಶ || ೧೩ ||

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀ ಉವಾಚ |
ತದ್ಬ್ರೂಹಿ ಕವಚಂ ಮಹ್ಯಂ ಯೇನ ಗುಪ್ತೋ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ |
ಸಂಚರೇದ್ದೇವವನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿಭೀಷಣಃ |
ಯೇನಾಪ್ನೋತಿ ಚ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಸದಾಶಿವ || ೧೪ ||

ಶ್ರೀಶಂಕರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಾರಾಹಕವಚಂ ಶುಭಮ್ |
ಯೇನ ಗುಪ್ತೋ ಲಭೇನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ವಿಜಯಂ ಸರ್ವಸಂಪದಮ್ || ೧೫ ||

ಅಂಗರಕ್ಷಾಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ |
ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವದುರ್ಗ್ರಹನಾಶನಮ್ || ೧೬ ||

ವಿಷಾಭಿಚಾರ ಕೃತ್ಯಾದಿ ಶತ್ರುಪೀಡಾನಿವಾರಣಮ್ |
ನೋಕ್ತಂ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಪೂರ್ವಂ ಹಿ ಗೋಪ್ಯಾತ್ಗೋಪ್ಯತರಂ ಯತಃ || ೧೭ ||

ವರಾಹೇಣ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮಹ್ಯಂ ಚ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ |
ಯುದ್ಧೇಷು ಜಯದಂ ದೇವಿ ಶತ್ರುಪೀಡಾನಿವಾರಣಮ್ || ೧೮ ||

ವರಾಹಕವಚಾತ್ ಗುಪ್ತೋ ನಾಶುಭಂ ಲಭತೇ ನರಃ |
ವರಾಹಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಋಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ೧೯ ||

ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ತಥಾ ದೇವೋ ವರಾಹೋ ಭೂಪರಿಗ್ರಹಃ |
ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ ಪಾದೌ ಪಾಣೀ ಚ ಸಮ್ಯಗಾಚಮ್ಯ ವಾರಿಣಾ || ೨೦ ||

ಕೃತ ಸ್ವಾಂಗ ಕರನ್ಯಾಸಃ ಸಪವಿತ್ರ ಉದಂಮುಖಃ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭವಸ್ಸುವರಿತಿ ನಮೋ ಭೂಪತಯೇಽಪಿ ಚ || ೨೧ ||

ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಶ್ಚಾತ್ವರಾಹಾಯ ನಮಸ್ತಥಾ |
ಏವಂ ಷಡಂಗಂ ನ್ಯಾಸಂ ಚ ನ್ಯಸೇದಂಗುಲಿಷು ಕ್ರಮಾತ್ || ೨೨ ||

ನಮಃ ಶ್ವೇತವರಾಹಾಯ ಮಹಾಕೋಲಾಯ ಭೂಪತೇ |
ಯಜ್ಞಾಂಗಾಯ ಶುಭಾಂಗಾಯ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ಪರಾತ್ಮನೇ || ೨೩ ||

ಸ್ರವ ತುಂಡಾಯ ಧೀರಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ವಕ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮೋಽಂತೈರ್ನಾಮಭಿಃ ಕ್ರಮಾತ್ || ೨೪ ||

ಅಂಗುಲೀಷು ನ್ಯಸೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ ಕರಪೃಷ್ಠತಲೇಷ್ವಪಿ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶ್ವೇತವರಾಹಂ ಚ ಪಶ್ಚಾನ್ಮಂತ್ರಮುದೀರಯೇತ್ || ೨೫ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಓಂ ಶ್ವೇತಂ ವರಾಹವಪುಷಂ ಕ್ಷಿತಿಮುದ್ಧರನ್ತಂ
ಶಂಘಾರಿಸರ್ವ ವರದಾಭಯ ಯುಕ್ತ ಬಾಹುಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿಜೈಶ್ಚ ತನುಭಿಃ ಸಕಲೈರುಪೇತಂ
ಪೂರ್ಣಂ ವಿಭುಂ ಸಕಲವಾಂಛಿತಸಿದ್ಧಯೇಽಜಮ್ || ೨೬ ||

ಕವಚಮ್ |
ವರಾಹಃ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ ದಂಡಕಾಂತಕಃ |
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಹರಃ ಪಾತು ಪಶ್ಚಿಮೇ ಗದಯಾ ಯುತಃ || ೨೭ ||

ಉತ್ತರೇ ಭೂಮಿಹೃತ್ಪಾತು ಅಧಸ್ತಾದ್ವಾಯುವಾಹನಃ |
ಊರ್ಧ್ವಂ ಪಾತು ಹೃಷೀಕೇಶೋ ದಿಗ್ವಿದಿಕ್ಷು ಗದಾಧರಃ || ೨೮ ||

ಪ್ರಾತಃ ಪಾತು ಪ್ರಜಾನಾಥಃ ಕಲ್ಪಕೃತ್ಸಂಗಮೇಽವತು |
ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ವಜ್ರಕೇಶಸ್ತು ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ || ೨೯ ||

ಪ್ರದೋಷೇ ಪಾತು ಪದ್ಮಾಕ್ಷೋ ರಾತ್ರೌ ರಾಜೀವಲೋಚನಃ |
ನಿಶೀಂದ್ರ ಗರ್ವಹಾ ಪಾತು ಪಾತೂಷಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ || ೩೦ ||

ಅಟವ್ಯಾಮಗ್ರಜಃ ಪಾತು ಗಮನೇ ಗರುಡಾಸನಃ |
ಸ್ಥಲೇ ಪಾತು ಮಹಾತೇಜಾಃ ಜಲೇ ಪಾತ್ವವನೀಪತಿಃ || ೩೧ ||

ಗೃಹೇ ಪಾತು ಗೃಹಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪದ್ಮನಾಭಃ ಪುರೋಽವತು |
ಝಿಲ್ಲಿಕಾ ವರದಃ ಪಾತು ಸ್ವಗ್ರಾಮೇ ಕರುಣಾಕರಃ || ೩೨ ||

ರಣಾಗ್ರೇ ದೈತ್ಯಹಾ ಪಾತು ವಿಷಮೇ ಪಾತು ಚಕ್ರಭೃತ್ |
ರೋಗೇಷು ವೈದ್ಯರಾಜಸ್ತು ಕೋಲೋ ವ್ಯಾಧಿಷು ರಕ್ಷತು || ೩೩ ||

ತಾಪತ್ರಯಾತ್ತಪೋಮೂರ್ತಿಃ ಕರ್ಮಪಾಶಾಚ್ಚ ವಿಶ್ವಕೃತ್ |
ಕ್ಲೇಶಕಾಲೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಪಾತು ಪದ್ಮಾಪತಿರ್ವಿಭುಃ || ೩೪ ||

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಪಾದೌ ಪಾತು ನಿರಂತರಮ್ |
ಗುಲ್ಫೌ ಗುಣಾಕರಃ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಪಾತು ಜನಾರ್ದನಃ || ೩೫ ||

ಜಾನೂ ಚ ಜಯಕೃತ್ಪಾತು ಪಾತೂರೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ರಕ್ತಾಕ್ಷೋ ಜಘನೇ ಪಾತು ಕಟಿಂ ವಿಶ್ವಂಭರೋಽವತು || ೩೬ ||

ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಪಾತು ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪಾತು ಕುಕ್ಷಿಂ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ನಾಭಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಪಿತಾ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಹೃದಯೇಶ್ವರಃ || ೩೭ ||

ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಃ ಸ್ತನೌ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಪಾತು ವಿಮುಕ್ತಿದಃ |
ಪ್ರಭಂಜನ ಪತಿರ್ಬಾಹೂ ಕರೌ ಕಾಮಪಿತಾಽವತು || ೩೮ ||

ಹಸ್ತೌ ಹಂಸಪತಿಃ ಪಾತು ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗುಲೀರ್ಹರಿಃ |
ಸರ್ವಾಂಗಶ್ಚಿಬುಕಂ ಪಾತು ಪಾತ್ವೋಷ್ಠೌ ಕಾಲನೇಮಿಹಾ || ೩೯ ||

ಮುಖಂ ತು ಮಧುಹಾ ಪಾತು ದಂತಾನ್ ದಾಮೋದರೋಽವತು |
ನಾಸಿಕಾಮವ್ಯಯಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಸೂರ್ಯೇಂದುಲೋಚನಃ || ೪೦ ||

ಫಾಲಂ ಕರ್ಮಫಲಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪಾತು ಕರ್ಣೌ ಮಹಾರಥಃ |
ಶೇಷಶಾಯೀ ಶಿರಃ ಪಾತು ಕೇಶಾನ್ ಪಾತು ನಿರಾಮಯಃ || ೪೧ ||

ಸರ್ವಾಂಗಂ ಪಾತು ಸರ್ವೇಶಃ ಸದಾ ಪಾತು ಸತೀಶ್ವರಃ |
ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ವರಾಹಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ || ೪೨ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುರ್ವಿನಶ್ಯತಿ |
ತಂ ನಮಸ್ಯಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಭೀತಾಃ ಸಾಂಜಲಿಪಾಣಯಃ || ೪೩ ||

ರಾಜದಸ್ಯುಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯಭ್ರಂಶೋ ನ ಜಾಯತೇ |
ಯನ್ನಾಮ ಸ್ಮರಣಾತ್ಭೀತಾಃ ಭೂತವೇತಾಳರಾಕ್ಷಸಾಃ || ೪೪ ||

ಮಹಾರೋಗಾಶ್ಚ ನಶ್ಯಂತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಕಂಠೇ ತು ಕವಚಂ ಬದ್ಧ್ವಾ ವನ್ಧ್ಯಾ ಪುತ್ರವತೀ ಭವೇತ್ || ೪೫ ||

ಶತ್ರುಸೈನ್ಯ ಕ್ಷಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ದುಃಖಪ್ರಶಮನಂ ತಥಾ |
ಉತ್ಪಾತ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಾದಿ ಸೂಚಿತಾರಿಷ್ಟನಾಶನಮ್ || ೪೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರಬೋಧಂ ಚ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಧೃತ್ವೇದಂ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಾಂಧಾತಾ ಪರವೀರಹಾ || ೪೭ ||

ಜಿತ್ವಾ ತು ಶಾಂಬರೀಂ ಮಾಯಾಂ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರಾನವಧೀತ್ಕ್ಷಣಾತ್ |
ಕವಚೇನಾವೃತೋ ಭೂತ್ವಾ ದೇವೇಂದ್ರೋಽಪಿ ಸುರಾರಿಹಾ || ೪೮ ||

ಭೂಮ್ಯೋಪದಿಷ್ಟಕವಚ ಧಾರಣಾನ್ನರಕೋಽಪಿ ಚ |
ಸರ್ವಾವಧ್ಯೋ ಜಯೀ ಭೂತ್ವಾ ಮಹತೀಂ ಕೀರ್ತಿಮಾಪ್ತವಾನ್ || ೪೯ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲೇಽರ್ಕವಾರೇ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಿಣೀತಟೇ |
ವರಾಹಕವಚಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಶತವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯದಿ || ೫೦ ||

ಅಪೂರ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ನಷ್ಟಸ್ಯ ಪುನರಾಗಮಮ್ |
ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹಃ ಸತ್ಯಮೇತನ್ಮಯೋದಿತಮ್ || ೫೧ ||

ಜಪ್ತ್ವಾ ವರಾಹಮಂತ್ರಂ ತು ಲಕ್ಷಮೇಕಂ ನಿರಂತರಮ್ |
ದಶಾಂಶಂ ತರ್ಪಣಂ ಹೋಮಂ ಪಾಯಸೇನ ಘೃತೇನ ಚ || ೫೨ ||

ಕುರ್ವನ್ ತ್ರಿಕಾಲಸಂಧ್ಯಾಸು ಕವಚೇನಾವೃತೋ ಯದಿ |
ಭೂಮಂಡಲಾಧಿಪತ್ಯಂ ಚ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೫೩ ||

ಇದಮುಕ್ತಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಗೋಪನೀಯಂ ದುರಾತ್ಮನಾಮ್ |
ವರಾಹಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಮ್ || ೫೪ ||

ಮಹಾಪಾತಕಕೋಟಿಘ್ನಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಮ್ |
ವಾಚ್ಯಂ ಪುತ್ರಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಸದ್ವೃತ್ತಾಯ ಸುಧೀಮತೇ || ೫೫ ||

ಶ್ರೀ ಸೂತಃ –
ಇತಿ ಪತ್ಯುರ್ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ದೇವೀ ಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಾ |
ವಿನಾಯಕ ಗುಹೌ ಪುತ್ರೌ ಪ್ರಪೇದೇ ದ್ವೌ ಸುರಾರ್ಚಿತೌ || ೫೬ ||

ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಲೋಕಮಾತಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀ |
ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಯೋ ವಾ ಪಠತಿ ನಿತ್ಯಶಃ |
ಸ ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ || ೫೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed