Sri Varaha Kavacham – ஶ்ரீ வராஹ கவசம்


ஆத்³யம் ரங்க³மிதி ப்ரோக்தம் விமானம் ரங்க³ ஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
ஶ்ரீமுஷ்ணம் வேங்கடாத்³ரிம் ச ஸாலக்³ராமம் ச நைமிஶம் ॥

தோதாத்³ரிம் புஷ்கரம் சைவ நரநாராயணாஶ்ரமம் ।
அஷ்டௌ மே மூர்தய꞉ ஸந்தி ஸ்வயம் வ்யக்தா மஹீதலே ॥

ஶ்ரீ ஸூத உவாச ।
ஶ்ரீருத்³ரமுக² நிர்ணீத முராரி கு³ணஸத்கதா² ।
ஸந்துஷ்டா பார்வதீ ப்ராஹ ஶங்கரம் லோகஶங்கரம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீ பார்வதீ உவாச ।
ஶ்ரீமுஷ்ணேஶஸ்ய மாஹாத்ம்யம் வராஹஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
ஶ்ருத்வா த்ருப்திர்ன மே ஜாதா மன꞉ கௌதூஹலாயதே ।
ஶ்ரோதும் தத்³தே³வ மாஹாத்ம்யம் தஸ்மாத்³வர்ணய மே புன꞉ ॥ 2 ॥

ஶ்ரீ ஶங்கர உவாச ।
ஶ்ருணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ரீமுஷ்ணேஶஸ்ய வைப⁴வம் ।
யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண மஹாபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ।
ஸர்வேஷாமேவ தீர்தா²னாம் தீர்த² ராஜோ(அ)பி⁴தீ⁴யதே ॥ 3 ॥

நித்ய புஷ்கரிணீ நாம்னீ ஶ்ரீமுஷ்ணே யா ச வர்ததே ।
ஜாதா ஶ்ரமாபஹா புண்யா வராஹ ஶ்ரமவாரிணா ॥ 4 ॥

விஷ்ணோரங்கு³ஷ்ட² ஸம்ஸ்பர்ஶாத்புண்யதா³ க²லு ஜாஹ்னவீ ।
விஷ்ணோ꞉ ஸர்வாங்க³ஸம்பூ⁴தா நித்யபுஷ்கரிணீ ஶுபா⁴ ॥ 5 ॥

மஹாநதீ³ ஸஹஸ்த்ரேண நித்யதா³ ஸங்க³தா ஶுபா⁴ ।
ஸக்ருத்ஸ்னாத்வா விமுக்தாக⁴꞉ ஸத்³யோ யாதி ஹரே꞉ பத³ம் ॥ 6 ॥

தஸ்யா ஆக்³னேய பா⁴கே³ து அஶ்வத்த²ச்சா²யயோத³கே ।
ஸ்னானம் க்ருத்வா பிப்பலஸ்ய க்ருத்வா சாபி ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 7 ॥

த்³ருஷ்ட்வா ஶ்வேதவராஹம் ச மாஸமேகம் நயேத்³யதி³ ।
காலம்ருத்யும் விநிர்ஜித்ய ஶ்ரியா பரமயா யுத꞉ ॥ 8 ॥

ஆதி⁴வ்யாதி⁴ விநிர்முக்தோ க்³ரஹபீடா³விவர்ஜித꞉ ।
பு⁴க்த்வா போ⁴கா³னனேகாம்ஶ்ச மோக்ஷமந்தே வ்ரஜேத் த்⁴ருவம் ॥ 9 ॥

அஶ்வத்த²மூலே(அ)ர்கவாரே நித்ய புஷ்கரிணீ தடே ।
வராஹகவசம் ஜப்த்வா ஶதவாரம் ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 10 ॥

க்ஷயாபஸ்மாரகுஷ்டா²த்³யை꞉ மஹாரோகை³꞉ ப்ரமுச்யதே ।
வராஹகவசம் யஸ்து ப்ரத்யஹம் பட²தே யதி³ ॥ 11 ॥

ஶத்ரு பீடா³விநிர்முக்தோ பூ⁴பதித்வமவாப்னுயாத் ।
லிகி²த்வா தா⁴ரயேத்³யஸ்து பா³ஹுமூலே க³ளே(அ)த² வா ॥ 12 ॥

பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாத்³யா꞉ யக்ஷக³ந்த⁴ர்வராக்ஷஸா꞉ ।
ஶத்ரவோ கோ⁴ரகர்மாணோ யே சான்யே விஷஜந்தவ꞉ ।
நஷ்ட த³ர்பா வினஶ்யந்தி வித்³ரவந்தி தி³ஶோ த³ஶ ॥ 13 ॥

ஶ்ரீபார்வதீ உவாச ।
தத்³ப்³ரூஹி கவசம் மஹ்யம் யேன கு³ப்தோ ஜக³த்த்ரயே ।
ஸஞ்சரேத்³தே³வவன்மர்த்ய꞉ ஸர்வஶத்ருவிபீ⁴ஷண꞉ ।
யேனாப்னோதி ச ஸாம்ராஜ்யம் தன்மே ப்³ரூஹி ஸதா³ஶிவ ॥ 14 ॥

ஶ்ரீஶங்கர உவாச ।
ஶ்ருணு கல்யாணி வக்ஷ்யாமி வாராஹகவசம் ஶுப⁴ம் ।
யேன கு³ப்தோ லபே⁴ன்மர்த்யோ விஜயம் ஸர்வஸம்பத³ம் ॥ 15 ॥

அங்க³ரக்ஷாகரம் புண்யம் மஹாபாதகநாஶனம் ।
ஸர்வரோக³ப்ரஶமனம் ஸர்வது³ர்க்³ரஹநாஶனம் ॥ 16 ॥

விஷாபி⁴சார க்ருத்யாதி³ ஶத்ருபீடா³நிவாரணம் ।
நோக்தம் கஸ்யாபி பூர்வம் ஹி கோ³ப்யாத்கோ³ப்யதரம் யத꞉ ॥ 17 ॥

வராஹேண புரா ப்ரோக்தம் மஹ்யம் ச பரமேஷ்டி²னே ।
யுத்³தே⁴ஷு ஜயத³ம் தே³வி ஶத்ருபீடா³நிவாரணம் ॥ 18 ॥

வராஹகவசாத் கு³ப்தோ நாஶுப⁴ம் லப⁴தே நர꞉ ।
வராஹகவசஸ்யாஸ்ய ருஷிர்ப்³ரஹ்மா ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 19 ॥

ச²ந்தோ³(அ)னுஷ்டுப் ததா² தே³வோ வராஹோ பூ⁴பரிக்³ரஹ꞉ ।
ப்ரக்ஷால்ய பாதௌ³ பாணீ ச ஸம்யகா³சம்ய வாரிணா ॥ 20 ॥

க்ருத ஸ்வாங்க³ கரந்யாஸ꞉ ஸபவித்ர உத³ம்முக²꞉ ।
ஓம் பூ⁴ர்ப⁴வஸ்ஸுவரிதி நமோ பூ⁴பதயே(அ)பி ச ॥ 21 ॥

நமோ ப⁴க³வதே பஶ்சாத்வராஹாய நமஸ்ததா² ।
ஏவம் ஷட³ங்க³ம் ந்யாஸம் ச ந்யஸேத³ங்கு³ளிஷு க்ரமாத் ॥ 22 ॥

நம꞉ ஶ்வேதவராஹாய மஹாகோலாய பூ⁴பதே ।
யஜ்ஞாங்கா³ய ஶுபா⁴ங்கா³ய ஸர்வஜ்ஞாய பராத்மனே ॥ 23 ॥

ஸ்ரவ துண்டா³ய தீ⁴ராய பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணே ।
வக்ரத³ம்ஷ்ட்ராய நித்யாய நமோ(அ)ந்தைர்நாமபி⁴꞉ க்ரமாத் ॥ 24 ॥

அங்கு³ளீஷு ந்யஸேத்³வித்³வான் கரப்ருஷ்ட²தலேஷ்வபி ।
த்⁴யாத்வா ஶ்வேதவராஹம் ச பஶ்சான்மந்த்ரமுதீ³ரயேத் ॥ 25 ॥

த்⁴யானம் ।
ஓம் ஶ்வேதம் வராஹவபுஷம் க்ஷிதிமுத்³த⁴ரந்தம்
ஶங்கா⁴ரிஸர்வ வரதா³ப⁴ய யுக்த பா³ஹும் ।
த்⁴யாயேந்நிஜைஶ்ச தனுபி⁴꞉ ஸகலைருபேதம்
பூர்ணம் விபு⁴ம் ஸகலவாஞ்சி²தஸித்³த⁴யே(அ)ஜம் ॥ 26 ॥

கவசம் ।
வராஹ꞉ பூர்வத꞉ பாது த³க்ஷிணே த³ண்ட³காந்தக꞉ ।
ஹிரண்யாக்ஷஹர꞉ பாது பஶ்சிமே க³த³யா யுத꞉ ॥ 27 ॥

உத்தரே பூ⁴மிஹ்ருத்பாது அத⁴ஸ்தாத்³வாயுவாஹன꞉ ।
ஊர்த்⁴வம் பாது ஹ்ருஷீகேஶோ தி³க்³விதி³க்ஷு க³தா³த⁴ர꞉ ॥ 28 ॥

ப்ராத꞉ பாது ப்ரஜாநாத²꞉ கல்பக்ருத்ஸங்க³மே(அ)வது ।
மத்⁴யாஹ்னே வஜ்ரகேஶஸ்து ஸாயாஹ்னே ஸர்வபூஜித꞉ ॥ 29 ॥

ப்ரதோ³ஷே பாது பத்³மாக்ஷோ ராத்ரௌ ராஜீவலோசன꞉ ।
நிஶீந்த்³ர க³ர்வஹா பாது பாதூஷ꞉ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 30 ॥

அடவ்யாமக்³ரஜ꞉ பாது க³மனே க³ருடா³ஸன꞉ ।
ஸ்த²லே பாது மஹாதேஜா꞉ ஜலே பாத்வவனீபதி꞉ ॥ 31 ॥

க்³ருஹே பாது க்³ருஹாத்⁴யக்ஷ꞉ பத்³மநாப⁴꞉ புரோ(அ)வது ।
ஜி²ல்லிகா வரத³꞉ பாது ஸ்வக்³ராமே கருணாகர꞉ ॥ 32 ॥

ரணாக்³ரே தை³த்யஹா பாது விஷமே பாது சக்ரப்⁴ருத் ।
ரோகே³ஷு வைத்³யராஜஸ்து கோலோ வ்யாதி⁴ஷு ரக்ஷது ॥ 33 ॥

தாபத்ரயாத்தபோமூர்தி꞉ கர்மபாஶாச்ச விஶ்வக்ருத் ।
க்லேஶகாலேஷு ஸர்வேஷு பாது பத்³மாபதிர்விபு⁴꞉ ॥ 34 ॥

ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஸம்ஸ்துத்ய꞉ பாதௌ³ பாது நிரந்தரம் ।
கு³ள்பௌ² கு³ணாகர꞉ பாது ஜங்கே⁴ பாது ஜனார்த³ன꞉ ॥ 35 ॥

ஜானூ ச ஜயக்ருத்பாது பாதூரூ புருஷோத்தம꞉ ।
ரக்தாக்ஷோ ஜக⁴னே பாது கடிம் விஶ்வம்ப⁴ரோ(அ)வது ॥ 36 ॥

பார்ஶ்வே பாது ஸுராத்⁴யக்ஷ꞉ பாது குக்ஷிம் பராத்பர꞉ ।
நாபி⁴ம் ப்³ரஹ்மபிதா பாது ஹ்ருத³யம் ஹ்ருத³யேஶ்வர꞉ ॥ 37 ॥

மஹாத³ம்ஷ்ட்ர꞉ ஸ்தனௌ பாது கண்ட²ம் பாது விமுக்தித³꞉ ।
ப்ரப⁴ஞ்ஜன பதிர்பா³ஹூ கரௌ காமபிதா(அ)வது ॥ 38 ॥

ஹஸ்தௌ ஹம்ஸபதி꞉ பாது பாது ஸர்வாங்கு³ளீர்ஹரி꞉ ।
ஸர்வாங்க³ஶ்சிபு³கம் பாது பாத்வோஷ்டௌ² காலனேமிஹா ॥ 39 ॥

முக²ம் து மது⁴ஹா பாது த³ந்தான் தா³மோத³ரோ(அ)வது ।
நாஸிகாமவ்யய꞉ பாது நேத்ரே ஸூர்யேந்து³ளோசன꞉ ॥ 40 ॥

பா²லம் கர்மப²லாத்⁴யக்ஷ꞉ பாது கர்ணௌ மஹாரத²꞉ ।
ஶேஷஶாயீ ஶிர꞉ பாது கேஶான் பாது நிராமய꞉ ॥ 41 ॥

ஸர்வாங்க³ம் பாது ஸர்வேஶ꞉ ஸதா³ பாது ஸதீஶ்வர꞉ ।
இதீத³ம் கவசம் புண்யம் வராஹஸ்ய மஹாத்மன꞉ ॥ 42 ॥

ய꞉ படே²த் ஶ்ருணுயாத்³வாபி தஸ்ய ம்ருத்யுர்வினஶ்யதி ।
தம் நமஸ்யந்தி பூ⁴தானி பீ⁴தா꞉ ஸாஞ்ஜலிபாணய꞉ ॥ 43 ॥

ராஜத³ஸ்யுப⁴யம் நாஸ்தி ராஜ்யப்⁴ரம்ஶோ ந ஜாயதே ।
யந்நாம ஸ்மரணாத்பீ⁴தா꞉ பூ⁴தவேதாலராக்ஷஸா꞉ ॥ 44 ॥

மஹாரோகா³ஶ்ச நஶ்யந்தி ஸத்யம் ஸத்யம் வதா³ம்யஹம் ।
கண்டே² து கவசம் ப³த்³த்⁴வா வந்த்⁴யா புத்ரவதீ ப⁴வேத் ॥ 45 ॥

ஶத்ருஸைன்ய க்ஷய ப்ராப்தி꞉ து³꞉க²ப்ரஶமனம் ததா² ।
உத்பாத து³ர்நிமித்தாதி³ ஸூசிதாரிஷ்டநாஶனம் ॥ 46 ॥

ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரபோ³த⁴ம் ச லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
த்⁴ருத்வேத³ம் கவசம் புண்யம் மாந்தா⁴தா பரவீரஹா ॥ 47 ॥

ஜித்வா து ஶாம்ப³ரீம் மாயாம் தை³த்யேந்த்³ரானவதீ⁴த்க்ஷணாத் ।
கவசேனாவ்ருதோ பூ⁴த்வா தே³வேந்த்³ரோ(அ)பி ஸுராரிஹா ॥ 48 ॥

பூ⁴ம்யோபதி³ஷ்டகவச தா⁴ரணாந்நரகோ(அ)பி ச ।
ஸர்வாவத்⁴யோ ஜயீ பூ⁴த்வா மஹதீம் கீர்திமாப்தவான் ॥ 49 ॥

அஶ்வத்த²மூலே(அ)ர்கவாரே நித்ய புஷ்கரிணீதடே ।
வராஹகவசம் ஜப்த்வா ஶதவாரம் படே²த்³யதி³ ॥ 50 ॥

அபூர்வராஜ்ய ஸம்ப்ராப்திம் நஷ்டஸ்ய புனராக³மம் ।
லப⁴தே நாத்ர ஸந்தே³ஹ꞉ ஸத்யமேதன்மயோதி³தம் ॥ 51 ॥

ஜப்த்வா வராஹமந்த்ரம் து லக்ஷமேகம் நிரந்தரம் ।
த³ஶாம்ஶம் தர்பணம் ஹோமம் பாயஸேன க்⁴ருதேன ச ॥ 52 ॥

குர்வன் த்ரிகாலஸந்த்⁴யாஸு கவசேனாவ்ருதோ யதி³ ।
பூ⁴மண்ட³லாதி⁴பத்யம் ச லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 53 ॥

இத³முக்தம் மயா தே³வி கோ³பனீயம் து³ராத்மனாம் ।
வராஹகவசம் புண்யம் ஸம்ஸாரார்ணவதாரகம் ॥ 54 ॥

மஹாபாதககோடிக்⁴னம் பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் ।
வாச்யம் புத்ராய ஶிஷ்யாய ஸத்³வ்ருத்தாய ஸுதீ⁴மதே ॥ 55 ॥

ஶ்ரீ ஸூத꞉ –
இதி பத்யுர்வச꞉ ஶ்ருத்வா தே³வீ ஸந்துஷ்டமானஸா ।
விநாயக கு³ஹௌ புத்ரௌ ப்ரபேதே³ த்³வௌ ஸுரார்சிதௌ ॥ 56 ॥

கவசஸ்ய ப்ரபா⁴வேன லோகமாதா ச பார்வதீ ।
ய இத³ம் ஶ்ருணுயாந்நித்யம் யோ வா பட²தி நித்யஶ꞉ ।
ஸ முக்த꞉ ஸர்வபாபேப்⁴யோ விஷ்ணுலோகே மஹீயதே ॥ 57 ॥

இதி ஶ்ரீவராஹ கவசம் ஸம்பூர்ணம் ।


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed