Naga Panchami Puja Vidhi – நாக³ பஞ்சமீ பூஜா பத்³த⁴தி꞉


[* பத்³த⁴தி பாட²꞉ –
ஈஶ்வர உவாச ।
ஶ்ராவணே மாஸி பஞ்சம்யாம் ஶுக்லபக்ஷே து பார்வதி ।
த்³வாரஸ்யோப⁴யதோ லேக்²யா கோ³மயேன விஷோல்ப³ணா꞉ ।
பூ⁴ரி சந்த்³ரமயம் நாக³மத²வா கலதௌ⁴தஜம் ।
க்ருத்வா தா³ருமயம் வாபி அத²வா ம்ருண்மயம் ப்ரியே ॥

ஹரித்³ராசந்த³னேனைவ பஞ்ச ஸப்த ச லேக²யேத் ।
பஞ்சம்யாமர்சயேத்³ப⁴க்த்யா நாகா³ன் பஞ்சப²ணான் ததா² ॥
அனந்தம் வாஸுகிம் ஶேஷம் பத்³மகம்ப³லகௌ ததா² ।
ததா² கார்கோடகம் நாக³ம் பு⁴ஜங்க³ஶ்வாதரௌ ததா² ॥
த்⁴ருதராஷ்ட்ரம் ஶங்க²பாலம் காளீயம் தக்ஷகம் ததா² ।
பிங்க³ளம் ச மஹாநாக³ம் ஸபத்னீகான்ப்ரபூஜயேத் ॥
இயம் சதுர்த்²யம் வா யதா²சாரம் கார்யா ।
*]

ஆசம்ய ।

புன꞉ ஸங்கல்பம் ।
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயம் ஶுப⁴ திதௌ² மம ஸகுடும்ப³ஸ்ய ஸபரிவாரஸ்ய ஸர்வதா³ ஸர்பப⁴ய நிவ்ருதிபூர்வகஸர்வாபீ⁴ஷ்ட ஸித்³தி⁴த்³வாரா நாகா³ந்தர்க³த பா⁴ரதீரமண முக்²யப்ராணாந்தர்க³த ஶ்ரீஸங்கர்ஷணப்ரேரணயா ஸங்கர்ஷணப்ரீத்யர்த² நாக³ராஜஸ்ய ஷோட³ஶோபசாரபூஜாம் கரிஷ்யே ।

த்⁴யானம் ।
ப்³ரஹ்மாண்டா³தா⁴ரபூ⁴தம் ச பு⁴வனாந்தரவாஸினம் ।
ப²ணயுக்தமஹம் த்⁴யாயே நாக³ராஜம் ஹரிப்ரியம் ।
த்⁴யானம் ஸமர்பயாமி ।

ஆவாஹனம் ।
ஆக³ச்சா²னந்த தே³வேஶ கால பன்னக³நாயக ।
அனந்தஶயனீயம் த்வாம் ப⁴க்த்யா ஹ்யாவாஹயாம்யஹம் ॥
ஓம் அனந்தாய நம꞉ அனந்தம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் வாஸுகயே நம꞉ வாஸுகீம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் ஶேஷாய நம꞉ ஶேஷம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் பத்³மாய நம꞉ பத்³மம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் கம்ப³லாய நம꞉ கம்ப³லம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் கார்கோடகாய நம꞉ கார்கோடகம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் பு⁴ஜங்கா³ய நம꞉ பு⁴ஜங்க³ம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் அஶ்வதராய நம꞉ அஶ்வதரம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் த்⁴ருதராஷ்ட்ராய நம꞉ த்⁴ருதராஷ்ட்ரம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் ஶங்க²பாலாய நம꞉ ஶங்க²பாலம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் காளியாய நம꞉ காளியம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் தக்ஷகாய நம꞉ தக்ஷகம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் பிங்க³ளாய நம꞉ பிங்க³ளம் ஆவாஹயாமி ।
நாக³பத்னீப்⁴யோ நம꞉ நாக³பத்னீ꞉ ஆவாஹயாமி ॥

ஆஸனம் ।
நவநாக³குலாதீ⁴ஶ ஶேஷோத்³தா⁴ரக காஶ்யப ।
நாநாரத்னஸமாயுக்தமாஸனம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஆஸனம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் ।
அனந்தப்ரிய ஶேஷேஶ ஜக³தா³தா⁴ரவிக்³ரஹ ।
பாத்³யம் க்³ருஹாண மத்³த³த்தம் காத்³ரவேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் ।
கஶ்யபானந்த³ஜனக முனிவந்தி³த போ⁴꞉ ப்ரபோ⁴ ।
அர்க்⁴யம் க்³ருஹாண ஸர்வஜ்ஞ ஸாத³ரம் ஶங்கரப்ரிய ॥
அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமனம் ।
ஸஹஸ்ரப²ணிரூபேண வஸுதோ⁴த்³தா⁴ரக ப்ரபோ⁴ ।
க்³ருஹாணாசமனம் தே³வ பாவனம் ச ஸுஶீதளம் ॥
ஆசமனம் ஸமர்பயாமி ।

மது⁴பர்கம் ।
குமாரரூபிணே துப்⁴யம் த³தி⁴மத்⁴வாஜ்யஸம்யுதம் ।
மது⁴பர்கம் ப்ரதா³ஸ்யாமி ஸர்பராஜ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
மது⁴பர்கம் ஸமர்பயாமி ।

பஞ்சாம்ருதஸ்னானம் ।
பயோத³தி⁴க்⁴ருதம் சைவ மது⁴ஶர்கரயான்விதம் ।
பஞ்சாம்ருதஸ்னானமித³ம் ஸ்வீகுருஷ்வ த³யாநிதே⁴ ॥
பஞ்சாம்ருதஸ்னானம் ।

ஸ்னானம் ।
க³ங்கா³தி³புண்யதீர்தை²ஸ்த்வாமபி⁴ஷிஞ்சேயமாத³ராத் ।
ப³லப⁴த்³ராவதாரேஶ நாகே³ஶ ஶ்ரீபதேஸ்ஸகே² ॥
ஸ்னானம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்னானானந்தரம் ஆசமனீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் ।
கௌஶேயயுக்³மம் தே³வேஶ ப்ரீத்யா தவ மயார்பிதம் ।
பன்னகா³தீ⁴ஶ நாகே³ஶ தார்க்ஷ்யஶத்ரோ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

யஜ்ஞோபவீதம் ।
ஸுவர்ணநிர்மிதம் ஸூத்ரம் க்³ரதி²தகண்ட²ஹாரகம் ।
அனேகரத்னை꞉ க²சிதம் ஸர்பராஜ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
யஜ்ஞோபவீதம் ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம் ।
அனேகரத்னான்விதஹேமகுண்ட³லே
மாணிக்யஸங்காஶித கங்கணத்³வயம் ।
ஹைமாங்கு³ளீயம் க்ருதரத்னமுத்³ரிகம்
ஹைமம் கிரீடம் ப²ணிராஜ தே(அ)ர்பிதம் ॥
ஆப⁴ரணானி ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம் ।
சந்த³நாக³ருகஸ்தூரீக⁴னஸாரஸமன்விதம் ।
க³ந்த⁴ம் க்³ருஹாண தே³வேஶ ஸர்வக³ந்த⁴மனோஹர ॥
க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।

அக்ஷதான் ।
அக்ஷதாம்ஶ்ச ஸுரஶ்ரேஷ்ட² குங்குமாக்தான்ஸுஶோபி⁴தான் ।
மயா நிவேதி³தான்ப⁴க்த்யா க்³ருஹாண பவநாஶன ॥
அக்ஷதான் ஸமர்பயாமி ।

நாக³பத்னீப்⁴யோ ஹரித்³ராகுங்குமாதி³ த்³ரவ்யம் அலங்காராம்ஶ்ச ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பம் ।
மால்யாதீ³னி ஸுக³ந்தீ⁴னி மாலத்யாதீ³னி வை ப்ரபோ⁴ ।
மயா ஹ்ருதானி பூஜார்த²ம் புஷ்பாணி ஸ்வீகுருஷ்வ போ⁴ ॥
புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ॥

அதா²ங்க³பூஜா ।
ஓம் ஸஹஸ்ரபாதா³ய நம꞉ பாதௌ³ பூஜயாமி ।
ஓம் கூ³ட⁴கு³ள்பா²ய நம꞉ கு³ள்பௌ² பூஜயாமி ।
ஓம் ஹேமஜங்கா⁴ய நம꞉ ஜங்கே⁴ பூஜயாமி ।
ஓம் மந்த³க³தயே நம꞉ ஜானுனீ பூஜயாமி ।
ஓம் பீதாம்ப³ரத⁴ராய நம꞉ கடிம் பூஜயாமி ।
ஓம் க³ம்பீ⁴ரநாப⁴யே நம꞉ நாபி⁴ம் பூஜயாமி ।
ஓம் பவநாஶனாய நம꞉ உத³ரம் பூஜயாமி ।
ஓம் உரகா³ய நம꞉ ஹஸ்தௌ பூஜயாமி ।
ஓம் காளியாய நம꞉ பு⁴ஜௌ பூஜயாமி ।
ஓம் கம்பு³கண்டா²ய நம꞉ கண்ட²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் விஷவக்த்ராய நம꞉ வக்த்ரம் பூஜயாமி ।
ஓம் ப²ணபூ⁴ஷணாய நம꞉ லலாடம் பூஜயாமி ।
ஓம் லக்ஷ்மணாய நம꞉ ஶிரம் பூஜயாமி ।
ஓம் நாக³ராஜாய நம꞉ ஸர்வாங்க³ம் பூஜயாமி ।
ஸர்வேப்⁴ய꞉ த³த்⁴யக்ஷதது³ர்வாங்குராதீ³ன் ஸமர்பயாமி ।

அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜா ।
ஶ்ரீ நாக³தே³வதா அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ ॥ ।

தூ⁴பம் ।
த³ஶாங்க³ம் கு³க்³கு³ளோபேதம் ஸுக³ந்த⁴ம் ச மனோஹரம் ।
தூ⁴பம் தா³ஸ்யாமி நாகே³ஶ க்ருபயா த்வம் க்³ருஹாண தம் ॥
தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।

தீ³பம் ।
க்⁴ருதாக்தவர்திஸம்யுக்தமந்த⁴காரவிநாஶகம் ।
தீ³பம் தா³ஸ்யாமி தே தே³வ க்³ருஹாண முதி³தோ ப⁴வ ॥
தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।

நைவேத்³யம் ।
நைவேத்³யம் ஷட்³ரஸோபேதம் த³தி⁴மத்⁴வாஜ்யஸம்யுதம் ।
நாநாப⁴க்ஷ்யப²லோபேதம் க்³ருஹாணாபீ⁴ஷ்டதா³யக ॥

[*க்ஷீரத³தி⁴க்⁴ருதஶர்கராபாயஸலாஜன் ஸமர்ப்ய*]
நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

க⁴னஸாரஸுக³ந்தே⁴ன மிஶ்ரிதம் புஷ்பவாஸிதம் ।
பானீயம் க்³ருஹ்யதாம் தே³வ ஶீதளம் ஸுமனோஹரம் ॥
மத்⁴யே பானீயம் ஸமர்பயாமி ।
ஹஸ்தப்ரக்ஷாலனம் ஸமர்பயாமி ।
முக²ப்ரக்ஷாலனம் ஸமர்பயாமி ।
ஆசமனம் ஸமர்பயாமி ।

பீ³ஜபூராம்ரபனஸக²ர்ஜூரீ கத³ளீப²லம் ।
நாரிகேலப²லம் தி³வ்யம் க்³ருஹாண ஸுரபூஜித ॥
நானாவித⁴ப²லானி ஸமர்பயாமி ।

தாம்பூ³லம் ।
பூகீ³ப²லஸமாயுக்தம் நாக³வல்லீத³ளைர்யுதம் ।
கர்பூரசூர்ணஸம்யுக்தம் தாம்பூ³லம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

த³க்ஷிணம் ।
ஸுவர்ணம் ஸர்வதா⁴தூனாம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் தே³யம் ச தத்ஸதா³ ।
ப⁴க்த்யா த³தா³மி வரத³ ஸ்வர்ணவ்ருத்³தி⁴ம் ச தே³ஹி மே ॥
ஸுவர்ணபுஷ்பத³க்ஷிணாம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜனம் ।
நீராஜனம் ஸுமங்க³ல்யம் கர்பூரேண ஸமன்விதம் ।
வஹ்னிசந்த்³ரார்கஸத்³ருஶம் க்³ருஹாண து³ரிதாபஹ ।
மஹாநீராஜனம் ஸமர்பயாமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் ।
நானாகுஸுமஸம்யுக்தம் புஷ்பாஞ்ஜலிமிமம் ப்ரபோ⁴ ।
கஶ்யபானந்த³ஜனக ஸர்பராஜ க்³ருஹாண மே ॥
மந்த்ரபுஷ்பாஞ்ஜலிம் ஸமர்பயாமி ।

ச²த்ர-சாமர-த³ர்பண-ந்ருத்த-கீ³த-வாத்³யாந்தோ³ளிகாதி³ ஸமஸ்தராஜோபசாரான் ஸமர்பயாமி ॥

ப்ரத³க்ஷிண ।
யானி கானி ச பாபானி ஜன்மாந்தரக்ருதானி ச ।
தானி தானி வினஶ்யந்து ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ॥
ப்ரத³க்ஷிணான் ஸமர்பயாமி ।

நமஸ்காரான் ।
நமஸ்தே ஸர்வலோகேஶ நமஸ்தே லோகவந்தி³த ।
நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸதா³ நாக³ த்ராஹி மாம் து³꞉க²ஸாக³ராத் ॥
நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரார்த²னா ।
அஜ்ஞானாத் ஜ்ஞானதோ வாபி யன்மயா பூஜனம் க்ருதம் ।
ந்யூனாதிரிக்தம் தத்ஸர்வம் போ⁴ நாகா³꞉ க்ஷந்துமர்ஹத² ॥
யுஷ்மத்ப்ரஸாதா³த்ஸப²லா மம ஸந்து மனோரதா²꞉ ।
ஸர்வதா³ மத்க்ருதே மாஸ்து ப⁴யம் ஸர்பவிஷோத்³ப⁴வம் ॥

ஸமர்பணம் ।
யஸ்ய ஸ்ம்ருத்யா ச நாமோக்த்யா தப꞉ பூஜா க்ரியாதி³ஷு ।
ந்யூனம் ஸம்பூர்ணதாம் யாதி ஸத்³யோ வந்தே³ தமச்யுதம் ।

அனேன நாக³ராஜபூஜனேன ப⁴க³வான் நாக³ராஜாந்தர்க³த பா⁴ரதீரமணமுக்²யப்ராணாந்தர்க³த ஶ்ரீஸங்கர்ஷண꞉ ப்ரீயதாம் ।
ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்பணமஸ்து ।

[தத꞉ ப்³ராஹ்மணபூஜாம் க்ருத்வா வாயனதா³னம் த³த்³யாத்]

வாயனதா³ன மந்த்ர꞉ ।
நாகே³ஶ꞉ ப்ரதிக்³ருஹ்ணாதி நாகே³ஶோ வை த³தா³தி ச ।
நாகே³ஶஸ்தாரகோ த்³வாப்⁴யாம் நாகே³ஶாய நமோ நம꞉ ॥

இத³ம் வாயனதா³னம் ஸத³க்ஷிணாகம் ஸதாம்பூ³லம் நாக³ராஜாந்தர்க³த பா⁴ரதீரமணமுக்²யப்ராணாந்தர்க³த ஶ்ரீஸங்கர்ஷணப்ரீதிம் காமயமான꞉ (நா) துப்⁴யமஹம் ஸம்ப்ரத³தே³ ந மம ॥
ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் । (ப்³ராஹ்மண꞉ ப்ரதிக்³ருஹ்ணாமீதி வதே³த் )

[*
தத꞉ வல்மீகே பூஜயேந்நாகா³ன் து³க்³த⁴ம் சைவது பாயயேத் ।
க்⁴ருதயுக்தம் ஶர்கராட்⁴யம் யதே²ஷ்டம் பாயயேத்³பு³த⁴꞉ ।
லோஹபாத்ரே போலிகாதி³ ந கார்யம் தத்³தி³னே நரை꞉ ।
ததா² பூ⁴மே꞉ கர்ஷணம் ச க²னநாதி³ ந காரயேத் ।
ப⁴ர்ஜிதசணக யாவனால வ்ரீஹிலாஜான் பா³லகைஸ்ஸஹ ப⁴க்ஷயேத் ।
நாக³ப்ரீத்யர்த²ம் யதா² ஶக்தி பாயஸான்னேன ப்³ராஹ்மணான்போ⁴ஜயேத் ।
தத꞉ வல்மீகஸ்ய ஸமீபே து கா³யனம் வாத்³யமேவ ச ।
ஸ்த்ரீபி⁴꞉ கார்யம் பூ⁴ஷிதாபி⁴꞉ கார்யஶ்சைவோத்ஸவோ மஹான் ॥

ஏவம் க்ருதே கதா³சிச்ச ஸர்பதோ ந ப⁴யம் ப⁴வேத் ।
ஏவம் ப்ரதிவர்ஷம் கார்யம் ।
*]

இதி நாக³பஞ்சமீ பூஜா ஸமாப்தா ॥


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed