Naga Panchami Puja Vidhi – நாக³ பஞ்சமீ பூஜா பத்³த⁴தி꞉


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா பஶ்யது ॥

புந꞉ ஸங்கல்பம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயம் ஶுப⁴ திதௌ² மம ஸகுடும்ப³ஸ்ய ஸபரிவாரஸ்ய ஸர்வதா³ ஸர்பப⁴ய நிவ்ருதித்³வாரா ஸர்வாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்த²ம் நாக³தே³வதாப்ரீத்யர்த²ம் நாக³ராஜஸ்ய ஷோட³ஶோபசாரபூஜாம் கரிஷ்யே ।

அஸ்மின் நாக³ப்ரதிமே நாக³ராஜான் ஆவாஹயாமி ஸ்தா²பயாமி பூஜயாமி ।

த்⁴யாநம் –
அநந்தம் வாஸுகிம் ஶேஷம் பத்³மகம்ப³லகௌ ததா² ।
ததா² கார்கோடகம் நாக³ம் பு⁴ஜங்கா³ஶ்வதரௌ ததா² ॥
த்⁴ருதராஷ்ட்ரம் ஶங்க²பாலம் காளீயம் தக்ஷகம் ததா² ।
பிங்க³ளம் ச மஹாநாக³ம் ஸபத்நீகாந்ப்ரபூஜயேத் ॥
ப்³ரஹ்மாண்டா³தா⁴ரபூ⁴தம் ச பு⁴வநாந்தரவாஸிநம் ।
ப²ணயுக்தமஹம் த்⁴யாயே நாக³ராஜம் ஹரிப்ரியம் ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ த்⁴யாயாமி ।

ஆவாஹநம் –
ஆக³ச்சா²நந்த தே³வேஶ கால பந்நக³நாயக ।
அநந்தஶயநீயம் த்வாம் ப⁴க்த்யா ஹ்யாவாஹயாம்யஹம் ॥
ஓம் அநந்தாய நம꞉ அநந்தம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் வாஸுகயே நம꞉ வாஸுகீம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் ஶேஷாய நம꞉ ஶேஷம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் பத்³மாய நம꞉ பத்³மம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் கம்ப³லாய நம꞉ கம்ப³லம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் கார்கோடகாய நம꞉ கார்கோடகம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் பு⁴ஜங்கா³ய நம꞉ பு⁴ஜங்க³ம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் அஶ்வதராய நம꞉ அஶ்வதரம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் த்⁴ருதராஷ்ட்ராய நம꞉ த்⁴ருதராஷ்ட்ரம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் ஶங்க²பாலாய நம꞉ ஶங்க²பாலம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் காளியாய நம꞉ காளியம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் தக்ஷகாய நம꞉ தக்ஷகம் ஆவாஹயாமி ।
ஓம் பிங்க³ளாய நம꞉ பிங்க³ளம் ஆவாஹயாமி ।
நாக³பத்நீப்⁴யோ நம꞉ நாக³பத்நீ꞉ ஆவாஹயாமி ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம் –
நவநாக³குலாதீ⁴ஶ ஶேஷோத்³தா⁴ரக காஶ்யப ।
நாநாரத்நஸமாயுக்தமாஸநம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ ஆஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
அநந்தப்ரிய ஶேஷேஶ ஜக³தா³தா⁴ரவிக்³ரஹ ।
பாத்³யம் க்³ருஹாண மத்³த³த்தம் காத்³ரவேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
கஶ்யபாநந்த³ஜநக முநிவந்தி³த போ⁴꞉ ப்ரபோ⁴ ।
அர்க்⁴யம் க்³ருஹாண ஸர்வஜ்ஞ ஸாத³ரம் ஶங்கரப்ரிய ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநம் –
ஸஹஸ்ரப²ணிரூபேண வஸுதோ⁴த்³தா⁴ரக ப்ரபோ⁴ ।
க்³ருஹாணாசமநம் தே³வ பாவநம் ச ஸுஶீதளம் ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ ஆசமநம் ஸமர்பயாமி ।

மது⁴பர்கம் –
குமாரரூபிணே துப்⁴யம் த³தி⁴மத்⁴வாஜ்யஸம்யுதம் ।
மது⁴பர்கம் ப்ரதா³ஸ்யாமி ஸர்பராஜ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ மது⁴பர்கம் ஸமர்பயாமி ।

பஞ்சாம்ருதஸ்நாநம் –
பயோத³தி⁴க்⁴ருதம் சைவ மது⁴ஶர்கரயாந்விதம் ।
பஞ்சாம்ருதஸ்நாநமித³ம் ஸ்வீகுருஷ்வ த³யாநிதே⁴ ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ பஞ்சாம்ருதஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।

ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநம் –
க³ங்கா³தி³புண்யதீர்தை²ஸ்த்வாமபி⁴ஷிஞ்சேயமாத³ராத் ।
ப³லப⁴த்³ராவதாரேஶ நாகே³ஶ ஶ்ரீபதேஸ்ஸகே² ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்நாநாநந்தரம் ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
கௌஶேயயுக்³மம் தே³வேஶ ப்ரீத்யா தவ மயார்பிதம் ।
பந்நகா³தீ⁴ஶ நாகே³ஶ தார்க்ஷ்யஶத்ரோ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

யஜ்ஞோபவீதம் –
ஸுவர்ணநிர்மிதம் ஸூத்ரம் க்³ரதி²தகண்ட²ஹாரகம் ।
அநேகரத்நை꞉ க²சிதம் ஸர்பராஜ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ யஜ்ஞோபவீதம் ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம் –
அநேகரத்நாந்விதஹேமகுண்ட³லே
மாணிக்யஸங்காஶித கங்கணத்³வயம் ।
ஹைமாங்கு³ளீயம் க்ருதரத்நமுத்³ரிகம்
ஹைமம் கிரீடம் ப²ணிராஜ தே(அ)ர்பிதம் ।
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ ஆப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம் –
சந்த³நாக³ருகஸ்தூரீக⁴நஸாரஸமந்விதம் ।
க³ந்த⁴ம் க்³ருஹாண தே³வேஶ ஸர்வக³ந்த⁴மநோஹர ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।

அக்ஷதான் –
அக்ஷதாம்ஶ்ச ஸுரஶ்ரேஷ்ட² குங்குமாக்தாந்ஸுஶோபி⁴தான் ।
மயா நிவேதி³தாந்ப⁴க்த்யா க்³ருஹாண பவநாஶந ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ அக்ஷதான் ஸமர்பயாமி ।
நாக³பத்நீப்⁴யோ நம꞉ ஹரித்³ராகுங்குமாதி³ தி³வ்யாளங்காராம்ஶ்ச ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பம் –
மால்யாதீ³நி ஸுக³ந்தீ⁴நி மாலத்யாதீ³நி வை ப்ரபோ⁴ ।
மயா ஹ்ருதாநி பூஜார்த²ம் புஷ்பாணி ஸ்வீகுருஷ்வ போ⁴ ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

அதா²ங்க³பூஜா –
ஓம் ஸஹஸ்ரபாதா³ய நம꞉ பாதௌ³ பூஜயாமி ।
ஓம் கூ³ட⁴கு³ள்பா²ய நம꞉ கு³ள்பௌ² பூஜயாமி ।
ஓம் ஹேமஜங்கா⁴ய நம꞉ ஜங்கே⁴ பூஜயாமி ।
ஓம் மந்த³க³தயே நம꞉ ஜாநுநீ பூஜயாமி ।
ஓம் பீதாம்ப³ரத⁴ராய நம꞉ கடிம் பூஜயாமி ।
ஓம் க³ம்பீ⁴ரநாப⁴யே நம꞉ நாபி⁴ம் பூஜயாமி ।
ஓம் பவநாஶநாய நம꞉ உத³ரம் பூஜயாமி ।
ஓம் உரகா³ய நம꞉ ஹஸ்தௌ பூஜயாமி ।
ஓம் காளியாய நம꞉ பு⁴ஜௌ பூஜயாமி ।
ஓம் கம்பு³கண்டா²ய நம꞉ கண்ட²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் விஷவக்த்ராய நம꞉ வக்த்ரம் பூஜயாமி ।
ஓம் ப²ணபூ⁴ஷணாய நம꞉ லலாடம் பூஜயாமி ।
ஓம் லக்ஷ்மணாய நம꞉ ஶிரம் பூஜயாமி ।
ஓம் நாக³ராஜாய நம꞉ ஸர்வாங்க³ம் பூஜயாமி ।

அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜா –

ஶ்ரீ நாக³தே³வதா அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ।

தூ⁴பம் –
த³ஶாங்க³ம் கு³க்³கு³ளோபேதம் ஸுக³ந்த⁴ம் ச மநோஹரம் ।
தூ⁴பம் தா³ஸ்யாமி நாகே³ஶ க்ருபயா த்வம் க்³ருஹாண தம் ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।

தீ³பம் –
க்⁴ருதாக்தவர்திஸம்யுக்தமந்த⁴காரவிநாஶகம் ।
தீ³பம் தா³ஸ்யாமி தே தே³வ க்³ருஹாண முதி³தோ ப⁴வ ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।

நைவேத்³யம் –
நைவேத்³யம் ஷட்³ரஸோபேதம் த³தி⁴மத்⁴வாஜ்யஸம்யுதம் ।
நாநாப⁴க்ஷ்யப²லோபேதம் க்³ருஹாணாபீ⁴ஷ்டதா³யக ॥
[க்ஷீரத³தி⁴க்⁴ருதஶர்கராபாயஸலாஜன் ஸமர்ப்ய]
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।
க⁴நஸாரஸுக³ந்தே⁴ந மிஶ்ரிதம் புஷ்பவாஸிதம் ।
பாநீயம் க்³ருஹ்யதாம் தே³வ ஶீதளம் ஸுமநோஹரம் ॥
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி ।
ஹஸ்தப்ரக்ஷாலநம் ஸமர்பயாமி ।
முக²ப்ரக்ஷாலநம் ஸமர்பயாமி ।
ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

ப²லம் –
பீ³ஜபூராம்ரபநஸக²ர்ஜூரீ கத³ளீப²லம் ।
நாரிகேலப²லம் தி³வ்யம் க்³ருஹாண ஸுரபூஜித ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ நாநாவித⁴ப²லாநி ஸமர்பயாமி ।

தாம்பூ³லம் –
பூகீ³ப²லஸமாயுக்தம் நாக³வல்லீத³ளைர்யுதம் ।
கர்பூரசூர்ணஸம்யுக்தம் தாம்பூ³லம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

த³க்ஷிணம் –
ஸுவர்ணம் ஸர்வதா⁴தூநாம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் தே³யம் ச தத்ஸதா³ ।
ப⁴க்த்யா த³தா³மி வரத³ ஸ்வர்ணவ்ருத்³தி⁴ம் ச தே³ஹி மே ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ ஸுவர்ணபுஷ்பத³க்ஷிணாம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம் –
நீராஜநம் ஸுமங்க³ல்யம் கர்பூரேண ஸமந்விதம் ।
வஹ்நிசந்த்³ரார்கஸத்³ருஶம் க்³ருஹாண து³ரிதாபஹ ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ கர்பூரநீராஜநம் ஸமர்பயாமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் –
நாநாகுஸுமஸம்யுக்தம் புஷ்பாஞ்ஜலிமிமம் ப்ரபோ⁴ ।
கஶ்யபாநந்த³ஜநக ஸர்பராஜ க்³ருஹாண மே ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ மந்த்ரபுஷ்பாஞ்ஜலிம் ஸமர்பயாமி ।

ச²த்ர-சாமர-த³ர்பண-ந்ருத்த-கீ³த-வாத்³யாந்தோ³ளிகாதி³ ஸமஸ்தராஜோபசாரான் ஸமர்பயாமி ॥

ப்ரத³க்ஷிண –
யாநி காநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச ।
தாநி தாநி விநஶ்யந்து ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ ப்ரத³க்ஷிணநமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

நமஸ்காரம் –
நமஸ்தே ஸர்வலோகேஶ நமஸ்தே லோகவந்தி³த ।
நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸதா³ நாக³ த்ராஹி மாம் து³꞉க²ஸாக³ராத் ॥
ஓம் நாக³ராஜேப்⁴யோ நம꞉ நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரார்த²நா –
அஜ்ஞாநாத் ஜ்ஞாநதோ வாபி யந்மயா பூஜநம் க்ருதம் ।
ந்யூநாதிரிக்தம் தத்ஸர்வம் போ⁴ நாகா³꞉ க்ஷந்துமர்ஹத² ॥
யுஷ்மத்ப்ரஸாதா³த்ஸப²லா மம ஸந்து மநோரதா²꞉ ।
ஸர்வதா³ மத்க்ருதே மாஸ்து ப⁴யம் ஸர்பவிஷோத்³ப⁴வம் ॥

ஸமர்பணம் –
யஸ்ய ஸ்ம்ருத்யா ச நாமோக்த்யா தப꞉ பூஜா க்ரியாதி³ஷு ।
ந்யூநம் ஸம்பூர்ணதாம் யாதி ஸத்³யோ வந்தே³ தமச்யுதம் ॥

அநயா மயா க்ருத ஷோட³ஶோபசார பூஜயா நாக³ராஜா꞉ ஸுப்ரீதோ ஸுப்ரஸந்நோ வரதோ³ ப⁴வது ।

வாயநதா³ந மந்த்ர꞉ –
நாகே³ஶ꞉ ப்ரதிக்³ருஹ்ணாதி நாகே³ஶோ வை த³தா³தி ச ।
நாகே³ஶஸ்தாரகோ த்³வாப்⁴யாம் நாகே³ஶாய நமோ நம꞉ ॥

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ।

இதி நாக³பஞ்சமீ பூஜா ஸமாப்தா ॥


மேலும் நாகதேவதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed