Naga Panchami Puja Vidhi – నాగ పంచమీ పూజా


(ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.)

పూర్వాంగం చూ. ||

శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. ||

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయం శుభ తిథౌ మమ సకుటుంబస్య సపరివారస్య సర్వదా సర్పభయ నివృతిద్వారా సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థం నాగదేవతాప్రీత్యర్థం నాగరాజస్య షోడశోపచారపూజాం కరిష్యే |

అస్మిన్ నాగప్రతిమే నాగరాజాన్ ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ధ్యానం –
అనంతం వాసుకిం శేషం పద్మకంబలకౌ తథా ||
తథా కార్కోటకం నాగం భుజంగాశ్వతరౌ తథా ||
ధృతరాష్ట్రం శంఖపాలం కాలీయం తక్షకం తథా ||
పింగలం చ మహానాగం సపత్నీకాన్ప్రపూజయేత్ ||
బ్రహ్మాండాధారభూతం చ భువనాంతరవాసినమ్ |
ఫణయుక్తమహం ధ్యాయే నాగరాజం హరిప్రియమ్ ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః ధ్యాయామి |

ఆవాహనం –
ఆగచ్ఛానంత దేవేశ కాల పన్నగనాయక |
అనంతశయనీయం త్వాం భక్త్యా హ్యావాహయామ్యహమ్ ||
ఓం అనంతాయ నమః అనంతం ఆవాహయామి |
ఓం వాసుకయే నమః వాసుకీం ఆవాహయామి |
ఓం శేషాయ నమః శేషం ఆవాహయామి |
ఓం పద్మాయ నమః పద్మం ఆవాహయామి |
ఓం కంబలాయ నమః కంబలం ఆవాహయామి |
ఓం కార్కోటకాయ నమః కార్కోటకం ఆవాహయామి |
ఓం భుజంగాయ నమః భుజంగం ఆవాహయామి |
ఓం అశ్వతరాయ నమః అశ్వతరం ఆవాహయామి |
ఓం ధృతరాష్ట్రాయ నమః ధృతరాష్ట్రం ఆవాహయామి |
ఓం శంఖపాలాయ నమః శంఖపాలం ఆవాహయామి |
ఓం కాలియాయ నమః కాలియం ఆవాహయామి |
ఓం తక్షకాయ నమః తక్షకం ఆవాహయామి |
ఓం పింగలాయ నమః పింగలం ఆవాహయామి |
నాగపత్నీభ్యో నమః నాగపత్నీః ఆవాహయామి ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం –
నవనాగకులాధీశ శేషోద్ధారక కాశ్యప |
నానారత్నసమాయుక్తమాసనం ప్రతిగృహ్యతామ్ |
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః ఆసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
అనంతప్రియ శేషేశ జగదాధారవిగ్రహ |
పాద్యం గృహాణ మద్దత్తం కాద్రవేయ నమోఽస్తు తే ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
కశ్యపానందజనక మునివందిత భోః ప్రభో |
అర్ఘ్యం గృహాణ సర్వజ్ఞ సాదరం శంకరప్రియ ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనం –
సహస్రఫణిరూపేణ వసుధోద్ధారక ప్రభో |
గృహాణాచమనం దేవ పావనం చ సుశీతలమ్ ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః ఆచమనం సమర్పయామి |

మధుపర్కం –
కుమారరూపిణే తుభ్యం దధిమధ్వాజ్యసంయుతమ్ |
మధుపర్కం ప్రదాస్యామి సర్పరాజ నమోఽస్తు తే ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః మధుపర్కం సమర్పయామి |

పంచామృతస్నానం –
పయోదధిఘృతం చైవ మధుశర్కరయాన్వితమ్ |
పంచామృతస్నానమిదం స్వీకురుష్వ దయానిధే ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః పంచామృతస్నానం సమర్పయామి |

శుద్ధోదకస్నానం –
గంగాదిపుణ్యతీర్థైస్త్వామభిషించేయమాదరాత్ |
బలభద్రావతారేశ నాగేశ శ్రీపతేస్సఖే |
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం –
కౌశేయయుగ్మం దేవేశ ప్రీత్యా తవ మయార్పితమ్ ||
పన్నగాధీశ నాగేశ తార్క్ష్యశత్రో నమోఽస్తు తే ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

యజ్ఞోపవీతం –
సువర్ణనిర్మితం సూత్రం గ్రథితకంఠహారకమ్ |
అనేకరత్నైః ఖచితం సర్పరాజ నమోఽస్తు తే ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |

ఆభరణం –
అనేకరత్నాన్వితహేమకుండలే
మాణిక్యసంకాశిత కంకణద్వయమ్ |
హైమాంగులీయం కృతరత్నముద్రికం
హైమం కిరీటం ఫణిరాజ తేఽర్పితమ్ |
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః ఆభరణాని సమర్పయామి |

గంధం –
చందనాగరుకస్తూరీఘనసారసమన్వితమ్ |
గంధం గృహాణ దేవేశ సర్వగంధమనోహర |
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః గంధం సమర్పయామి |

అక్షతాన్ –
అక్షతాంశ్చ సురశ్రేష్ఠ కుంకుమాక్తాన్సుశోభితాన్ |
మయా నివేదితాన్భక్త్యా గృహాణ పవనాశన ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి |
నాగపత్నీభ్యో నమః హరిద్రాకుంకుమాది దివ్యాలంకారాంశ్చ సమర్పయామి |

పుష్పం –
మాల్యాదీని సుగంధీని మాలత్యాదీని వై ప్రభో |
మయా హృతాని పూజార్థం పుష్పాణి స్వీకురుష్వ భో ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః పుష్పాణి సమర్పయామి ||

అథాంగపూజా –
ఓం సహస్రపాదాయ నమః పాదౌ పూజయామి |
ఓం గూఢగుల్ఫాయ నమః గుల్ఫౌ పూజయామి |
ఓం హేమజంఘాయ నమః జంఘే పూజయామి |
ఓం మందగతయే నమః జానునీ పూజయామి |
ఓం పీతాంబరధరాయ నమః కటిం పూజయామి |
ఓం గంభీరనాభయే నమః నాభిం పూజయామి |
ఓం పవనాశనాయ నమః ఉదరం పూజయామి |
ఓం ఉరగాయ నమః హస్తౌ పూజయామి |
ఓం కాలియాయ నమః భుజౌ పూజయామి |
ఓం కంబుకంఠాయ నమః కంఠం పూజయామి |
ఓం విషవక్త్రాయ నమః వక్త్రం పూజయామి |
ఓం ఫణభూషణాయ నమః లలాటం పూజయామి |
ఓం లక్ష్మణాయ నమః శిరం పూజయామి |
ఓం నాగరాజాయ నమః సర్వాంగం పూజయామి |

అష్టోత్తరశతనామ పూజా –

శ్రీ నాగదేవతా అష్టోత్తరశతనామావళీ పశ్యతు |

ధూపం –
దశాంగం గుగ్గులోపేతం సుగంధం చ మనోహరమ్ |
ధూపం దాస్యామి నాగేశ కృపయా త్వం గృహాణ తమ్ ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః ధూపమాఘ్రాపయామి |

దీపం –
ఘృతాక్తవర్తిసంయుక్తమంధకారవినాశకమ్ |
దీపం దాస్యామి తే దేవ గృహాణ ముదితో భవ ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః దీపం దర్శయామి |

నైవేద్యం –
నైవేద్యం షడ్రసోపేతం దధిమధ్వాజ్యసంయుతమ్ |
నానాభక్ష్యఫలోపేతం గృహాణాభీష్టదాయక ||
[క్షీరదధిఘృతశర్కరాపాయసలాజన్ సమర్ప్య]
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

ఘనసారసుగంధేన మిశ్రితం పుష్పవాసితమ్ |
పానీయం గృహ్యతాం దేవ శీతలం సుమనోహరమ్ ||
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి |
హస్తప్రక్షాళనం సమర్పయామి |
ముఖప్రక్షాళనం సమర్పయామి |
ఆచమనీయం సమర్పయామి |

ఫలం –
బీజపూరామ్రపనసఖర్జూరీ కదలీఫలమ్ |
నారికేలఫలం దివ్యం గృహాణ సురపూజిత ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః నానావిధఫలాని సమర్పయామి |

తాంబూలం –
పూగీఫలసమాయుక్తం నాగవల్లీదలైర్యుతమ్ |
కర్పూరచూర్ణసంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

దక్షిణం –
సువర్ణం సర్వధాతూనాం శ్రేష్ఠం దేయం చ తత్సదా |
భక్త్యా దదామి వరద స్వర్ణవృద్ధిం చ దేహి మే ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః సువర్ణపుష్పదక్షిణాం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
నీరాజనం సుమంగల్యం కర్పూరేణ సమన్వితమ్ |
వహ్నిచంద్రార్కసదృశం గృహాణ దురితాపహ |
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః కర్పూరనీరాజనం సమర్పయామి |

మంత్రపుష్పం –
నానాకుసుమసంయుక్తం పుష్పాంజలిమిమం ప్రభో |
కశ్యపానందజనక సర్పరాజ గృహాణ మే ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః మంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి |

ఛత్ర-చామర-దర్పణ-నృత్త-గీత-వాద్యాందోలికాది సమస్తరాజోపచారాన్ సమర్పయామి ||

ప్రదక్షిణ –
యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ |
తాని తాని వినశ్యంతు ప్రదక్షిణ పదే పదే ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః ప్రదక్షిణనమస్కారాన్ సమర్పయామి |

నమస్కారం –
నమస్తే సర్వలోకేశ నమస్తే లోకవందిత |
నమస్తేఽస్తు సదా నాగ త్రాహి మాం దుఃఖసాగరాత్ ||
ఓం నాగరాజేభ్యో నమః నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

ప్రార్థనా –
అజ్ఞానాత్ జ్ఞానతో వాపి యన్మయా పూజనం కృతమ్ |
న్యూనాతిరిక్తం తత్సర్వం భో నాగాః క్షంతుమర్హథ ||
యుష్మత్ప్రసాదాత్సఫలా మమ సంతు మనోరథాః |
సర్వదా మత్కృతే మాస్తు భయం సర్పవిషోద్భవమ్ ||

సమర్పణం –
యస్య స్మృత్యా చ నామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషు |
న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే తమచ్యుతమ్ |

అనయా మయా కృత షోడశోపచార పూజయా నాగరాజాః సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు |

వాయనదాన మంత్రః –
నాగేశః ప్రతిగృహ్ణాతి నాగేశో వై దదాతి చ |
నాగేశస్తారకో ద్వాభ్యాం నాగేశాయ నమో నమః ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః |

ఇతి నాగపంచమీ పూజా సమాప్తా ||


మరిన్ని పూజా విధానాలు మరియు వ్రతములు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed