Naga Panchami Puja Vidhi – ನಾಗ ಪಂಚಮೀ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಃ


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಂಕಲ್ಪಂ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಮಮ ಸಕುಟುಂಬಸ್ಯ ಸಪರಿವಾರಸ್ಯ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ಪಭಯ ನಿವೃತಿದ್ವಾರಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ನಾಗದೇವತಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ನಾಗರಾಜಸ್ಯ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ |

ಅಸ್ಮಿನ್ ನಾಗಪ್ರತಿಮೇ ನಾಗರಾಜಾನ್ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ |

ಧ್ಯಾನಂ –
ಅನಂತಂ ವಾಸುಕಿಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮಕಂಬಲಕೌ ತಥಾ ||
ತಥಾ ಕಾರ್ಕೋಟಕಂ ನಾಗಂ ಭುಜಂಗಾಶ್ವತರೌ ತಥಾ ||
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂ ಶಂಖಪಾಲಂ ಕಾಲೀಯಂ ತಕ್ಷಕಂ ತಥಾ ||
ಪಿಂಗಲಂ ಚ ಮಹಾನಾಗಂ ಸಪತ್ನೀಕಾನ್ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ ||
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಧಾರಭೂತಂ ಚ ಭುವನಾಂತರವಾಸಿನಮ್ |
ಫಣಯುಕ್ತಮಹಂ ಧ್ಯಾಯೇ ನಾಗರಾಜಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಮ್ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ |

ಆವಾಹನಂ –
ಆಗಚ್ಛಾನಂತ ದೇವೇಶ ಕಾಲ ಪನ್ನಗನಾಯಕ |
ಅನಂತಶಯನೀಯಂ ತ್ವಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಹ್ಯಾವಾಹಯಾಮ್ಯಹಮ್ ||
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ವಾಸುಕಯೇ ನಮಃ ವಾಸುಕೀಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಶೇಷಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯ ನಮಃ ಪದ್ಮಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಕಂಬಲಾಯ ನಮಃ ಕಂಬಲಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಕಾರ್ಕೋಟಕಾಯ ನಮಃ ಕಾರ್ಕೋಟಕಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಭುಜಂಗಾಯ ನಮಃ ಭುಜಂಗಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಅಶ್ವತರಾಯ ನಮಃ ಅಶ್ವತರಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಶಂಖಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಶಂಖಪಾಲಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಕಾಲಿಯಾಯ ನಮಃ ಕಾಲಿಯಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ತಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ತಕ್ಷಕಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ ಪಿಂಗಲಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ನಾಗಪತ್ನೀಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಾಗಪತ್ನೀಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ |

ಆಸನಂ –
ನವನಾಗಕುಲಾಧೀಶ ಶೇಷೋದ್ಧಾರಕ ಕಾಶ್ಯಪ |
ನಾನಾರತ್ನಸಮಾಯುಕ್ತಮಾಸನಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ |
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪಾದ್ಯಂ –
ಅನಂತಪ್ರಿಯ ಶೇಷೇಶ ಜಗದಾಧಾರವಿಗ್ರಹ |
ಪಾದ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಮದ್ದತ್ತಂ ಕಾದ್ರವೇಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಅರ್ಘ್ಯಂ –
ಕಶ್ಯಪಾನಂದಜನಕ ಮುನಿವಂದಿತ ಭೋಃ ಪ್ರಭೋ |
ಅರ್ಘ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಾದರಂ ಶಂಕರಪ್ರಿಯ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಆಚಮನಂ –
ಸಹಸ್ರಫಣಿರೂಪೇಣ ವಸುಧೋದ್ಧಾರಕ ಪ್ರಭೋ |
ಗೃಹಾಣಾಚಮನಂ ದೇವ ಪಾವನಂ ಚ ಸುಶೀತಲಮ್ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಮಧುಪರ್ಕಂ –
ಕುಮಾರರೂಪಿಣೇ ತುಭ್ಯಂ ದಧಿಮಧ್ವಾಜ್ಯಸಂಯುತಮ್ |
ಮಧುಪರ್ಕಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸರ್ಪರಾಜ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ –
ಪಯೋದಧಿಘೃತಂ ಚೈವ ಮಧುಶರ್ಕರಯಾನ್ವಿತಮ್ |
ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮಿದಂ ಸ್ವೀಕುರುಷ್ವ ದಯಾನಿಧೇ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ –
ಗಂಗಾದಿಪುಣ್ಯತೀರ್ಥೈಸ್ತ್ವಾಮಭಿಷಿಂಚೇಯಮಾದರಾತ್ |
ಬಲಭದ್ರಾವತಾರೇಶ ನಾಗೇಶ ಶ್ರೀಪತೇಸ್ಸಖೇ |
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಸ್ನಾನಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ವಸ್ತ್ರಂ –
ಕೌಶೇಯಯುಗ್ಮಂ ದೇವೇಶ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ತವ ಮಯಾರ್ಪಿತಮ್ ||
ಪನ್ನಗಾಧೀಶ ನಾಗೇಶ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಶತ್ರೋ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ –
ಸುವರ್ಣನಿರ್ಮಿತಂ ಸೂತ್ರಂ ಗ್ರಥಿತಕಂಠಹಾರಕಮ್ |
ಅನೇಕರತ್ನೈಃ ಖಚಿತಂ ಸರ್ಪರಾಜ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಆಭರಣಂ –
ಅನೇಕರತ್ನಾನ್ವಿತಹೇಮಕುಂಡಲೇ
ಮಾಣಿಕ್ಯಸಂಕಾಶಿತ ಕಂಕಣದ್ವಯಮ್ |
ಹೈಮಾಂಗುಲೀಯಂ ಕೃತರತ್ನಮುದ್ರಿಕಂ
ಹೈಮಂ ಕಿರೀಟಂ ಫಣಿರಾಜ ತೇಽರ್ಪಿತಮ್ |
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಗಂಧಂ –
ಚಂದನಾಗರುಕಸ್ತೂರೀಘನಸಾರಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಗಂಧಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶ ಸರ್ವಗಂಧಮನೋಹರ |
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಅಕ್ಷತಾನ್ –
ಅಕ್ಷತಾಂಶ್ಚ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಂಕುಮಾಕ್ತಾನ್ಸುಶೋಭಿತಾನ್ |
ಮಯಾ ನಿವೇದಿತಾನ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗೃಹಾಣ ಪವನಾಶನ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ನಾಗಪತ್ನೀಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾದಿ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರಾಂಶ್ಚ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪುಷ್ಪಂ –
ಮಾಲ್ಯಾದೀನಿ ಸುಗಂಧೀನಿ ಮಾಲತ್ಯಾದೀನಿ ವೈ ಪ್ರಭೋ |
ಮಯಾ ಹೃತಾನಿ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸ್ವೀಕುರುಷ್ವ ಭೋ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಅಥಾಂಗಪೂಜಾ –
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಯ ನಮಃ ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಗೂಢಗುಲ್ಫಾಯ ನಮಃ ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಹೇಮಜಂಘಾಯ ನಮಃ ಜಂಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಮಂದಗತಯೇ ನಮಃ ಜಾನುನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಗಂಭೀರನಾಭಯೇ ನಮಃ ನಾಭಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಪವನಾಶನಾಯ ನಮಃ ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಉರಗಾಯ ನಮಃ ಹಸ್ತೌ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಕಾಲಿಯಾಯ ನಮಃ ಭುಜೌ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠಾಯ ನಮಃ ಕಂಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ವಿಷವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ವಕ್ತ್ರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಫಣಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ಲಲಾಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ನಮಃ ಶಿರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಓಂ ನಾಗರಾಜಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾ –

ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ ಪಶ್ಯತು |

ಧೂಪಂ –
ದಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲೋಪೇತಂ ಸುಗಂಧಂ ಚ ಮನೋಹರಮ್ |
ಧೂಪಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ನಾಗೇಶ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣ ತಮ್ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |

ದೀಪಂ –
ಘೃತಾಕ್ತವರ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಮಂಧಕಾರವಿನಾಶಕಮ್ |
ದೀಪಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ತೇ ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಮುದಿತೋ ಭವ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |

ನೈವೇದ್ಯಂ –
ನೈವೇದ್ಯಂ ಷಡ್ರಸೋಪೇತಂ ದಧಿಮಧ್ವಾಜ್ಯಸಂಯುತಮ್ |
ನಾನಾಭಕ್ಷ್ಯಫಲೋಪೇತಂ ಗೃಹಾಣಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕ ||
[ಕ್ಷೀರದಧಿಘೃತಶರ್ಕರಾಪಾಯಸಲಾಜನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯ]
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಘನಸಾರಸುಗಂಧೇನ ಮಿಶ್ರಿತಂ ಪುಷ್ಪವಾಸಿತಮ್ |
ಪಾನೀಯಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ದೇವ ಶೀತಲಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ ||
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಳನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಮುಖಪ್ರಕ್ಷಾಳನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಫಲಂ –
ಬೀಜಪೂರಾಮ್ರಪನಸಖರ್ಜೂರೀ ಕದಲೀಫಲಮ್ |
ನಾರಿಕೇಲಫಲಂ ದಿವ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಸುರಪೂಜಿತ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧಫಲಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ತಾಂಬೂಲಂ –
ಪೂಗೀಫಲಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾಗವಲ್ಲೀದಲೈರ್ಯುತಮ್ |
ಕರ್ಪೂರಚೂರ್ಣಸಂಯುಕ್ತಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ದಕ್ಷಿಣಂ –
ಸುವರ್ಣಂ ಸರ್ವಧಾತೂನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದೇಯಂ ಚ ತತ್ಸದಾ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ದದಾಮಿ ವರದ ಸ್ವರ್ಣವೃದ್ಧಿಂ ಚ ದೇಹಿ ಮೇ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸುವರ್ಣಪುಷ್ಪದಕ್ಷಿಣಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ನೀರಾಜನಂ –
ನೀರಾಜನಂ ಸುಮಂಗಲ್ಯಂ ಕರ್ಪೂರೇಣ ಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ವಹ್ನಿಚಂದ್ರಾರ್ಕಸದೃಶಂ ಗೃಹಾಣ ದುರಿತಾಪಹ |
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ –
ನಾನಾಕುಸುಮಸಂಯುಕ್ತಂ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಮಿಮಂ ಪ್ರಭೋ |
ಕಶ್ಯಪಾನಂದಜನಕ ಸರ್ಪರಾಜ ಗೃಹಾಣ ಮೇ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಛತ್ರ-ಚಾಮರ-ದರ್ಪಣ-ನೃತ್ತ-ಗೀತ-ವಾದ್ಯಾಂದೋಲಿಕಾದಿ ಸಮಸ್ತರಾಜೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ –
ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರಕೃತಾನಿ ಚ |
ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ನಮಸ್ಕಾರಂ –
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ ನಮಸ್ತೇ ಲೋಕವಂದಿತ |
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸದಾ ನಾಗ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ದುಃಖಸಾಗರಾತ್ ||
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಅಜ್ಞಾನಾತ್ ಜ್ಞಾನತೋ ವಾಪಿ ಯನ್ಮಯಾ ಪೂಜನಂ ಕೃತಮ್ |
ನ್ಯೂನಾತಿರಿಕ್ತಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಭೋ ನಾಗಾಃ ಕ್ಷಂತುಮರ್ಹಥ ||
ಯುಷ್ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸಫಲಾ ಮಮ ಸಂತು ಮನೋರಥಾಃ |
ಸರ್ವದಾ ಮತ್ಕೃತೇ ಮಾಸ್ತು ಭಯಂ ಸರ್ಪವಿಷೋದ್ಭವಮ್ ||

ಸಮರ್ಪಣಂ –
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಚ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯಾ ತಪಃ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು |
ನ್ಯೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋ ವಂದೇ ತಮಚ್ಯುತಮ್ |

ಅನಯಾ ಮಯಾ ಕೃತ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ನಾಗರಾಜಾಃ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು |

ವಾಯನದಾನ ಮಂತ್ರಃ –
ನಾಗೇಶಃ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾತಿ ನಾಗೇಶೋ ವೈ ದದಾತಿ ಚ |
ನಾಗೇಶಸ್ತಾರಕೋ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ನಾಗೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ |

ಇತಿ ನಾಗಪಂಚಮೀ ಪೂಜಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾಗದೇವತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Naga Panchami Puja Vidhi – ನಾಗ ಪಂಚಮೀ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಃ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed