Guru Stotras – ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಆಮ್ನಾಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ

ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಗುರ್ವಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ತೋಟಕಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಧಾಟೀ ಪಂಚಕಂ

ಯತಿ ಪಂಚಕಂ

ಯತಿರಾಜ ವಿಂಶತಿಃ

ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ

ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ

ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಶುಕಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ತುತಿಃ (ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ ನೃಸಿಂಹ ಭಾರತೀ ಸ್ತುತಿ)

ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವಚ್ಚರಣ ಸ್ತುತ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತವಃ (ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂ)

ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಸ್ಮರಣಂ

ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: