Sri Guru Gita (Truteeya Adhyaya) – ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ – ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ


ಅಥ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ||

ಅಥ ಕಾಮ್ಯಜಪಸ್ಥಾನಂ ಕಥಯಾಮಿ ವರಾನನೇ |
ಸಾಗರಾನ್ತೇ ಸರಿತ್ತೀರೇ ತೀರ್ಥೇ ಹರಿಹರಾಲಯೇ || ೨೩೬ ||

ಶಕ್ತಿದೇವಾಲಯೇ ಗೋಷ್ಠೇ ಸರ್ವದೇವಾಲಯೇ ಶುಭೇ |
ವಟಸ್ಯ ಧಾತ್ರ್ಯಾ ಮೂಲೇ ವಾ ಮಠೇ ಬೃಂದಾವನೇ ತಥಾ || ೨೩೭ ||

ಪವಿತ್ರೇ ನಿರ್ಮಲೇ ದೇಶೇ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನತೋಽಪಿ ವಾ |
ನಿರ್ವೇದನೇನ ಮೌನೇನ ಜಪಮೇತತ್ ಸಮಾರಭೇತ್ || ೨೩೮ ||

ಜಾಪ್ಯೇನ ಜಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಜಪಸಿದ್ಧಿಂ ಫಲಂ ತಥಾ |
ಹೀನಂ ಕರ್ಮ ತ್ಯಜೇತ್ಸರ್ವಂ ಗರ್ಹಿತಸ್ಥಾನಮೇವ ಚ || ೨೩೯ ||

ಶ್ಮಶಾನೇ ಬಿಲ್ವಮೂಲೇ ವಾ ವಟಮೂಲಾಂತಿಕೇ ತಥಾ |
ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಕಾನಕೇ ಮೂಲೇ ಚೂತವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ || ೨೪೦ ||

ಪೀತಾಸನಂ ಮೋಹನೇ ತು ಹ್ಯಸಿತಂ ಚಾಭಿಚಾರಿಕೇ |
ಜ್ಞೇಯಂ ಶುಕ್ಲಂ ಚ ಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ವಶ್ಯೇ ರಕ್ತಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ || ೨೪೧ ||

ಜಪಂ ಹೀನಾಸನಂ ಕುರ್ವನ್ ಹೀನಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಮ್ |
ಗುರುಗೀತಾಂ ಪ್ರಯಾಣೇ ವಾ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ರಿಪುಸಂಕಟೇ || ೨೪೨ ||

ಜಪನ್ ಜಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ಮರಣೇ ಮುಕ್ತಿದಾಯಿಕಾ |
ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಗುರುಪುತ್ರೇ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೪೩ ||

ಗುರುಮಂತ್ರೋ ಮುಖೇ ಯಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ನಾಽನ್ಯಥಾ |
ದೀಕ್ಷಯಾ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಗುರುಪುತ್ರಕೇ || ೨೪೪ ||

ಭವಮೂಲವಿನಾಶಾಯ ಚಾಷ್ಟಪಾಶನಿವೃತ್ತಯೇ |
ಗುರುಗೀತಾಂಭಸಿ ಸ್ನಾನಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಕುರುತೇ ಸದಾ || ೨೪೫ ||

ಸ ಏವಂ ಸದ್ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸದಸದ್ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಃ |
ತಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಪವಿತ್ರಾಣಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೪೬ ||

ಸರ್ವಶುದ್ಧಃ ಪವಿತ್ರೋಽಸೌ ಸ್ವಭಾವಾದ್ಯತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ |
ತತ್ರ ದೇವಗಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪೀಠೇ ಚರಂತಿ ಚ || ೨೪೭ ||

ಆಸನಸ್ಥಾಃ ಶಯಾನಾ ವಾ ಗಚ್ಛಂತಸ್ತಿಷ್ಠತೋಽಪಿ ವಾ |
ಅಶ್ವಾರೂಢಾ ಗಜಾರೂಢಾಃ ಸುಷುಪ್ತಾ ಜಾಗ್ರತೋಽಪಿ ವಾ || ೨೪೮ ||

ಶುಚಿರ್ಭೂತಾ ಜ್ಞಾನವಂತೋ ಗುರುಗೀತಾಂ ಜಪಂತಿ ಯೇ |
ತೇಷಾಂ ದರ್ಶನಸಂಸ್ಪರ್ಶಾತ್ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಜಾಯತೇ || ೨೪೯ ||

ಸಮುದ್ರೇ ವೈ ಯಥಾ ತೋಯಂ ಕ್ಷೀರೇ ಕ್ಷೀರಂ ಜಲೇ ಜಲಮ್ |
ಭಿನ್ನೇ ಕುಂಭೇ ಯಥಾಽಽಕಾಶಂ ತಥಾಽಽತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿ || ೨೫೦ ||

ತಥೈವ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಜೀವಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಸರ್ವದಾ |
ಐಕ್ಯೇನ ರಮತೇ ಜ್ಞಾನೀ ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ದಿವಾನಿಶಮ್ || ೨೫೧ ||

ಏವಂವಿಧೋ ಮಹಾಯುಕ್ತಃ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ತತೇ ಸದಾ |
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಕಾರೇಣ ಗುರುಭಕ್ತಿಂ ಸಮಾಚರೇತ್ || ೨೫೨ ||

ಗುರುಸಂತೋಷಣಾದೇವ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ ಪಾರ್ವತಿ |
ಅಣಿಮಾದಿಷು ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವಿ ಜಾಯತೇ || ೨೫೩ ||

ಸಾಮ್ಯೇನ ರಮತೇ ಜ್ಞಾನೀ ದಿವಾ ವಾ ಯದಿ ವಾ ನಿಶಿ |
ಏವಂವಿಧೋ ಮಹಾಮೌನೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಮತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ || ೨೫೪ ||

ಅಥ ಸಂಸಾರಿಣಃ ಸರ್ವೇ ಗುರುಗೀತಾ ಜಪೇನ ತು |
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾಂಸ್ತು ಭುಂಜಂತಿ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಮಮ ಭಾಷಿತಮ್ || ೨೫೫ ||

ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮಸಾರಂ ಮಯೋದಿತಂ |
ಗುರುಗೀತಾಸಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ತ್ವಂ ಗುರೋಃ ಪರಮ್ || ೨೫೬ ||

ಗುರುರ್ದೇವೋ ಗುರುರ್ಧರ್ಮೋ ಗುರೌ ನಿಷ್ಠಾ ಪರಂ ತಪಃ |
ಗುರೋಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ರಿವಾರಂ ಕಥಯಾಮಿ ತೇ || ೨೫೭ ||

ಧನ್ಯಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಧನ್ಯೋ ಗೋತ್ರಂ ಧನ್ಯಂ ಕುಲೋದ್ಭವಃ |
ಧನ್ಯಾ ಚ ವಸುಧಾ ದೇವಿ ಯತ್ರ ಸ್ಯಾದ್ಗುರುಭಕ್ತತಾ || ೨೫೮ ||

ಆಕಲ್ಪಜನ್ಮ ಕೋಟೀನಾಂ ಯಜ್ಞವ್ರತತಪಃ ಕ್ರಿಯಾಃ |
ತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಸಫಲಾ ದೇವಿ ಗುರೂಸಂತೋಷಮಾತ್ರತಃ || ೨೫೯ ||

ಶರೀರಮಿಂದ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಣಮರ್ಥಂ ಸ್ವಜನಬಂಧುತಾ |
ಮಾತೃಕುಲಂ ಪಿತೃಕುಲಂ ಗುರುರೇವ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೬೦ ||

ಮಂದಭಾಗ್ಯಾ ಹ್ಯಶಕ್ತಾಶ್ಚ ಯೇ ಜನಾ ನಾನುಮನ್ವತೇ |
ಗುರುಸೇವಾಸು ವಿಮುಖಾಃ ಪಚ್ಯಂತೇ ನರಕೇಽಶುಚೌ || ೨೬೧ ||

ವಿದ್ಯಾ ಧನಂ ಬಲಂ ಚೈವ ತೇಷಾಂ ಭಾಗ್ಯಂ ನಿರರ್ಥಕಮ್ |
ಯೇಷಾಂ ಗುರೂಕೃಪಾ ನಾಸ್ತಿ ಅಧೋ ಗಚ್ಛಂತಿ ಪಾರ್ವತಿ || ೨೬೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ದೇವಾಶ್ಚ ಪಿತೃಕಿನ್ನರಾಃ |
ಸಿದ್ಧಚಾರಣಯಕ್ಷಾಶ್ಚ ಅನ್ಯೇ ಚ ಮುನಯೋ ಜನಾಃ || ೨೬೩ ||

ಗುರುಭಾವಃ ಪರಂ ತೀರ್ಥಮನ್ಯತೀರ್ಥಂ ನಿರರ್ಥಕಮ್ |
ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಂ ದೇವಿ ಶ್ರೀಗುರೋಶ್ಚರಣಾಂಬುಜಮ್ || ೨೬೪ ||

ಕನ್ಯಾಭೋಗರತಾ ಮಂದಾಃ ಸ್ವಕಾಂತಾಯಾಃ ಪರಾಙ್ಮುಖಾಃ |
ಅತಃ ಪರಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಕಥಿತಂ ನ ಮಮ ಪ್ರಿಯೇ || ೨೬೫ ||

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಮಸ್ಪಷ್ಟಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಚ ವರಾನನೇ |
ಸುಗೋಪ್ಯಂ ಚ ತವಾಗ್ರೇ ತು ಮಮಾತ್ಮಪ್ರೀತಯೇ ಸತಿ || ೨೬೬ ||

ಸ್ವಾಮಿಮುಖ್ಯಗಣೇಶಾದ್ಯಾನ್ ವೈಷ್ಣವಾದೀಂಶ್ಚ ಪಾರ್ವತಿ |
ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಮಹಾಮಾಯೇ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ || ೨೬೭ ||

ಅಭಕ್ತೇ ವಂಚಕೇ ಧೂರ್ತೇ ಪಾಷಂಡೇ ನಾಸ್ತಿಕಾದಿಷು |
ಮನಸಾಽಪಿ ನ ವಕ್ತವ್ಯಾ ಗುರುಗೀತಾ ಕದಾಚನ || ೨೬೮ ||

ಗುರವೋ ಬಹವಃ ಸಂತಿ ಶಿಷ್ಯವಿತ್ತಾಪಹಾರಕಾಃ |
ತಮೇಕಂ ದುರ್ಲಭಂ ಮನ್ಯೇ ಶಿಷ್ಯಹೃತ್ತಾಪಹಾರಕಮ್ || ೨೬೯ ||

ಚಾತುರ್ಯವಾನ್ ವಿವೇಕೀ ಚ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನವಾನ್ ಶುಚಿಃ |
ಮಾನಸಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಯಸ್ಯ ಗುರುತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಶೋಭತೇ || ೨೭೦ ||

ಗುರವೋ ನಿರ್ಮಲಾಃ ಶಾಂತಾಃ ಸಾಧವೋ ಮಿತಭಾಷಿಣಃ |
ಕಾಮಕ್ರೋಧವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಸದಾಚಾರಾಃ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಃ || ೨೭೧ ||

ಸೂಚಕಾದಿಪ್ರಭೇದೇನ ಗುರವೋ ಬಹುಧಾ ಸ್ಮೃತಾಃ |
ಸ್ವಯಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಪರೀಕ್ಷ್ಯಾಥ ತತ್ತ್ವನಿಷ್ಠಂ ಭಜೇತ್ಸುಧೀಃ || ೨೭೨ ||

ವರ್ಣಜಾಲಮಿದಂ ತದ್ವದ್ಬಾಹ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಂ ತು ಲೌಕಿಕಮ್ |
ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇವಿ ಸಮಭ್ಯಸ್ತಂ ಸ ಗುರುಃ ಸುಚಕಃ ಸ್ಮೃತಃ || ೨೭೩ ||

ವರ್ಣಾಶ್ರಮೋಚಿತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಧಾಯಿನೀಂ |
ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಗುರುಂ ವಿದ್ಧಿ ವಾಚಕಂ ತ್ವಿತಿ ಪಾರ್ವತಿ || ೨೭೪ ||

ಪಂಚಾಕ್ಷರ್ಯಾದಿಮಂತ್ರಾಣಾಮುಪದೇಷ್ಟಾ ತು ಪಾರ್ವತಿ |
ಸ ಗುರುರ್ಬೋಧಕೋ ಭೂಯಾದುಭಯೋರಯಮುತ್ತಮಃ || ೨೭೫ ||

ಮೋಹಮಾರಣವಶ್ಯಾದಿತುಚ್ಛಮಂತ್ರೋಪದೇಶಿನಮ್ |
ನಿಷಿದ್ಧಗುರುರಿತ್ಯಾಹುಃ ಪಂಡಿತಾಸ್ತತ್ತ್ವದರ್ಶಿನಃ || ೨೭೬ ||

ಅನಿತ್ಯಮಿತಿ ನಿರ್ದಿಶ್ಯ ಸಂಸಾರಂ ಸಂಕಟಾಲಯಮ್ |
ವೈರಾಗ್ಯಪಥದರ್ಶೀ ಯಃ ಸ ಗುರುರ್ವಿಹಿತಃ ಪ್ರಿಯೇ || ೨೭೭ ||

ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಾನಾಮುಪದೇಷ್ಟಾ ತು ಪಾರ್ವತಿ |
ಕಾರಣಾಖ್ಯೋ ಗುರುಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಭವರೋಗನಿವಾರಕಃ || ೨೭೮ ||

ಸರ್ವಸಂದೇಹಸಂದೋಹನಿರ್ಮೂಲನವಿಚಕ್ಷಣಃ |
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಭಯಘ್ನೋ ಯಃ ಸ ಗುರುಃ ಪರಮೋ ಮತಃ || ೨೭೯ ||

ಬಹುಜನ್ಮಕೃತಾತ್ ಪುಣ್ಯಾಲ್ಲಭ್ಯತೇಽಸೌ ಮಹಾಗುರುಃ |
ಲಬ್ಧ್ವಾಽಮುಂ ನ ಪುನರ್ಯಾತಿ ಶಿಷ್ಯಃ ಸಂಸಾರಬಂಧನಮ್ || ೨೮೦ ||

ಏವಂ ಬಹುವಿಧಾ ಲೋಕೇ ಗುರವಃ ಸಂತಿ ಪಾರ್ವತಿ |
ತೇಷು ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸೇವ್ಯೋ ಹಿ ಪರಮೋ ಗುರುಃ || ೨೮೧ ||

ನಿಷಿದ್ಧಗುರುಶಿಷ್ಯಸ್ತು ದುಷ್ಟಸಂಕಲ್ಪದೂಷಿತಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಳಯಪರ್ಯಂತಂ ನ ಪುನರ್ಯಾತಿ ಮರ್ತ್ಯತಾಮ್ || ೨೮೨ ||

ಏವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾದೇವವಚಸ್ತಥಾ |
ಅತ್ಯಂತವಿಹ್ವಲಮನಾಃ ಶಂಕರಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛತಿ || ೨೮೩ ||

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ |
ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವಾತ್ರ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಮೇ |
ಶ್ರುತ್ವಾ ತ್ವದ್ವಾಕ್ಯಮಧುನಾ ಭೃಶಂ ಸ್ಯಾದ್ವಿಹ್ವಲಂ ಮನಃ || ೨೮೪ ||

ಸ್ವಯಂ ಮೂಢಾ ಮೃತ್ಯುಭೀತಾಃ ಸುಕೃತಾದ್ವಿರತಿಂ ಗತಾಃ |
ದೈವಾನ್ನಿಷಿದ್ಧಗುರುಗಾ ಯದಿ ತೇಷಾಂ ತು ಕಾ ಗತಿಃ || ೨೮೫ ||

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ತತ್ತ್ವಮಿದಂ ದೇವಿ ಯದಾ ಸ್ಯಾದ್ವಿರತೋ ನರಃ |
ತದಾಽಸಾವಧಿಕಾರೀತಿ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಶ್ರುತಿಮಸ್ತಕೈಃ || ೨೮೬ ||

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಂ ನಿರಾಮಯಮ್ |
ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸಂದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ಸ ಭವೇದಸ್ಯಂ ದೇಶಿಕಃ || ೨೮೭ ||

ಜಲಾನಾಂ ಸಾಗರೋ ರಾಜಾ ಯಥಾ ಭವತಿ ಪಾರ್ವತಿ |
ಗುರೂಣಾಂ ತತ್ರ ಸರ್ವೇಷಾಂ ರಾಜಾಽಯಂ ಪರಮೋ ಗುರುಃ || ೨೮೮ ||

ಮೋಹಾದಿರಹಿತಃ ಶಾಂತೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ |
ತೃಣೀಕೃತಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುವೈಭವಃ ಪರಮೋ ಗುರುಃ || ೨೮೯ ||

ಸರ್ವಕಾಲವಿದೇಶೇಷು ಸ್ವತಂತ್ರೋ ನಿಶ್ಚಲಸ್ಸುಖೀ |
ಅಖಂಡೈಕರಸಾಸ್ವಾದತೃಪ್ತೋ ಹಿ ಪರಮೋ ಗುರುಃ || ೨೯೦ ||

ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸ್ವಾನುಭೂತಿಪ್ರಕಾಶವಾನ್ |
ಅಜ್ಞಾನಾಂಧತಮಶ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪರಮೋ ಗುರುಃ || ೨೯೧ ||

ಯಸ್ಯ ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ಮನಸಃ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರಸನ್ನತಾ |
ಸ್ವಯಂ ಭೂಯಾತ್ ಧೃತಿಶ್ಶಾಂತಿಃ ಸ ಭವೇತ್ ಪರಮೋ ಗುರುಃ || ೨೯೨ ||

ಸಿದ್ಧಿಜಾಲಂ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ಯೋಗಿನಾಂ ಮಂತ್ರವಾದಿನಾಮ್ |
ತುಚ್ಛಾಕಾರಮನೋವೃತ್ತಿಃ ಯಸ್ಯಾಸೌ ಪರಮೋ ಗುರುಃ || ೨೯೩ ||

ಸ್ವಶರೀರಂ ಶವಂ ಪಶ್ಯನ್ ತಥಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮದ್ವಯಮ್ |
ಯಃ ಸ್ತ್ರೀಕನಕಮೋಹಘ್ನಃ ಸ ಭವೇತ್ ಪರಮೋ ಗುರುಃ || ೨೯೪ ||

ಮೌನೀ ವಾಗ್ಮೀತಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ದ್ವಿಧಾಽಭೂಚ್ಛೃಣು ಪಾರ್ವತಿ |
ನ ಕಶ್ಚಿನ್ಮೌನಿನಾಂ ಲೋಭೋ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ಭವತಿ ಪ್ರಿಯೇ || ೨೯೫ ||

ವಾಗ್ಮೀ ತೂತ್ಕಟಸಂಸಾರಸಾಗರೋತ್ತಾರಣಕ್ಷಮಃ |
ಯತೋಽಸೌ ಸಂಶಯಚ್ಛೇತ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಯುಕ್ತ್ಯನುಭೂತಿಭಿಃ || ೨೯೬ ||

ಗುರುನಾಮಜಪಾದ್ದೇವಿ ಬಹುಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಾನ್ಯಪಿ |
ಪಾಪಾನಿ ವಿಲಯಂ ಯಾಂತಿ ನಾಸ್ತಿ ಸಂದೇಹಮಣ್ವಪಿ || ೨೯೭ ||

ಶ್ರೀಗುರೋಸ್ಸದೃಶಂ ದೈವಂ ಶ್ರೀಗುರೋಸದೃಶಃ ಪಿತಾ |
ಗುರುಧ್ಯಾನಸಮಂ ಕರ್ಮ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಮಹೀತಲೇ || ೨೯೮ ||

ಕುಲಂ ಧನಂ ಬಲಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಾಂಧವಾಸ್ಸೋದರಾ ಇಮೇ |
ಮರಣೇ ನೋಪಯುಜ್ಯಂತೇ ಗುರುರೇಕೋ ಹಿ ತಾರಕಃ || ೨೯೯ ||

ಕುಲಮೇವ ಪವಿತ್ರಂ ಸ್ಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಸ್ವಗುರುಸೇವಯಾ |
ತೃಪ್ತಾಃ ಸ್ಯುಸ್ಸಕಲಾ ದೇವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ಗುರುತರ್ಪಣಾತ್ || ೩೦೦ ||

ಗುರುರೇಕೋ ಹಿ ಜಾನಾತಿ ಸ್ವರೂಪಂ ದೇವಮವ್ಯಯಮ್ |
ತದ್‍ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ನಾನ್ಯಥಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕೋಟಿಭಿಃ || ೩೦೧ ||

ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯೇನ ಕೃತಮಪ್ಯಕೃತಂ ಭವೇತ್ |
ತಪೋಜಪಾದಿಕಂ ದೇವಿ ಸಕಲಂ ಬಾಲಜಲ್ಪವತ್ || ೩೦೨ ||

ಶಿವಂ ಕೇಚಿದ್ಧರಿಂ ಕೇಚಿದ್ವಿಧಿಂ ಕೇಚಿತ್ತು ಕೇಚನ |
ಶಕ್ತಿಂ ದೈವಮಿತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿವದಂತಿ ವೃಥಾ ನರಾಃ || ೩೦೩ ||

ನ ಜಾನಂತಿ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಪರಾಙ್ಮುಖಾಃ |
ಭ್ರಾಂತಾಃ ಪಶುಸಮಾ ಹ್ಯೇತೇ ಸ್ವಪರಿಜ್ಞಾನವರ್ಜಿತಾಃ || ೩೦೪ ||

ತಸ್ಮಾತ್ಕೈವಲ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಗುರುಮೇವ ಭಜೇತ್ಪ್ರಿಯೇ |
ಗುರುಂ ವಿನಾ ನ ಜಾನಂತಿ ಮೂಢಾಸ್ತತ್ಪರಮಂ ಪದಮ್ || ೩೦೫ ||

ಭಿದ್ಯತೇ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಶ್ಛಿದ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಸಂಶಯಾಃ |
ಕ್ಷೀಯಂತೇ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಗುರೋಃ ಕರುಣಯಾ ಶಿವೇ || ೩೦೬ ||

ಕೃತಾಯಾ ಗುರುಭಕ್ತೇಸ್ತು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರತಃ |
ಮುಚ್ಯತೇ ಪಾತಕಾದ್ಘೋರಾತ್ ಗುರುಭಕ್ತೋ ವಿಶೇಷತಃ || ೩೦೭ ||

ದುಸ್ಸಂಗಂ ಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಪಾಪಕರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ |
ಚಿತ್ತಚಿಹ್ನಮಿದಂ ಯಸ್ಯ ತಸ್ಯ ದೀಕ್ಷಾ ವಿಧೀಯತೇ || ೩೦೮ ||

ಚಿತ್ತತ್ಯಾಗನಿಯುಕ್ತಶ್ಚ ಕ್ರೋಧಗರ್ವವಿವರ್ಜಿತಃ |
ದ್ವೈತಭಾವಪರಿತ್ಯಾಗೀ ತಸ್ಯ ದೀಕ್ಷಾ ವಿಧೀಯತೇ || ೩೦೯ ||

ಏತಲ್ಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತತ್ವಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಮ್ |
ನಿರ್ಮಲಂ ಜೀವಿತಂ ಯಸ್ಯ ತಸ್ಯ ದೀಕ್ಷಾ ವಿಧೀಯತೇ || ೩೧೦ ||

ಕ್ರಿಯಯಾ ಚಾನ್ವಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ದೀಕ್ಷಾಜಾಲಂ ನಿರೂಪಿತಮ್ |
ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷಾಭಿಧಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಂ ಸರ್ವಂ ಶಿವೋದಿತಮ್ || ೩೧೧ ||

ಕ್ರಿಯಯಾ ಸ್ಯಾದ್ವಿರಹಿತಾಂ ಗುರುಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಿನೀಮ್ |
ಗುರುದೀಕ್ಷಾಂ ವಿನಾ ಕೋ ವಾ ಗುರುತ್ವಾಚಾರಪಾಲಕಃ || ೩೧೨ ||

ಶಕ್ತೋ ನ ಚಾಪಿ ಶಕ್ತೋ ವಾ ದೈಶಿಕಾಂಘ್ರಿ ಸಮಾಶ್ರಯೇತ್ |
ತಸ್ಯ ಜನ್ಮಾಸ್ತಿ ಸಫಲಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಮ್ || ೩೧೩ ||

ಅತ್ಯಂತಚಿತ್ತಪಕ್ವಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯುತಸ್ಯ ಚ |
ಪ್ರವಕ್ತವ್ಯಮಿದಂ ದೇವಿ ಮಮಾತ್ಮಪ್ರೀತಯೇ ಸದಾ || ೩೧೪ ||

ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಮಿದಂ ಶಿವೇ |
ಸಮ್ಯಕ್ಪರೀಕ್ಷ್ಯ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಸಾಧಕಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ || ೩೧೫ ||

ಸತ್ಕರ್ಮಪರಿಪಾಕಾಚ್ಚ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಶ್ಚ ಧೀಮತಃ |
ಸಾಧಕಸ್ಯೈವ ವಕ್ತವ್ಯಾ ಗುರುಗೀತಾ ಪ್ರಯತ್ನತಃ || ೩೧೬ ||

ನಾಸ್ತಿಕಾಯ ಕೃತಘ್ನಾಯ ದಾಂಭಿಕಾಯ ಶಠಾಯ ಚ |
ಅಭಕ್ತಾಯ ವಿಭಕ್ತಾಯ ನ ವಾಚ್ಯೇಯಂ ಕದಾಚನ || ೩೧೭ ||

ಸ್ತ್ರೀಲೋಲುಪಾಯ ಮೂರ್ಖಾಯ ಕಾಮೋಪಹತಚೇತಸೇ |
ನಿಂದಕಾಯ ನ ವಕ್ತವ್ಯಾ ಗುರುಗೀತಾ ಸ್ವಭಾವತಃ || ೩೧೮ ||

ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವವಾರಕಮ್ |
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಹರಂ ದೇವಿ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಮಿದಂ ಶಿವೇ || ೩೧೯ ||

ಶ್ರುತಿಸಾರಮಿದಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಮುಕ್ತಂ ಸಮಾಸತಃ |
ನಾನ್ಯಥಾ ಸದ್ಗತಿಃ ಪುಂಸಾಂ ವಿನಾ ಗುರುಪದಂ ಶಿವೇ || ೩೨೦ ||

ಬಹುಜನ್ಮಕೃತಾತ್ಪಾಪಾದಯಮರ್ಥೋ ನ ರೋಚತೇ |
ಜನ್ಮಬಂಧನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಗುರುಮೇವ ಭಜೇತ್ಸದಾ || ೩೨೧ ||

ಅಹಮೇವ ಜಗತ್ಸರ್ವಮಹಮೇವ ಪರಂ ಪದಮ್ |
ಏತದ್‍ಜ್ಞಾನಂ ಯತೋ ಭೂಯಾತ್ತಂ ಗುರುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩೨೨ ||

ಅಲಂ ವಿಕಲ್ಪೈರಹಮೇವ ಕೇವಲಂ
ಮಯಿ ಸ್ಥಿತಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಚರಾಚರಮ್ |
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಮಮ ಯೇನ ದರ್ಶಿತಂ
ಸ ವಂದನೀಯೋ ಗುರುರೇವ ಕೇವಲಮ್ || ೩೨೩ ||

ಯಸ್ಯಾಂತಂ ನಾದಿಮಧ್ಯಂ ನ ಹಿ ಕರಚರಣಂ ನಾಮಗೋತ್ರಂ ನ ಸೂತ್ರಂ |
ನೋ ಜಾತಿರ್ನೈವ ವರ್ಣೋ ನ ಭವತಿ ಪುರುಷೋ ನೋ ನಪುಂಸೋ ನ ಚ ಸ್ತ್ರೀ || ೩೨೪ ||

ನಾಕಾರಂ ನೋ ವಿಕಾರಂ ನ ಹಿ ಜನಿಮರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಪಾಪಂ |
ನೋಽತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಮೇಕಂ ಸಹಜಸಮರಸಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ || ೩೨೫ ||

ನಿತ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾಯ ಚಿದಾತ್ಮಕಾಯ
ನವ್ಯಾಯ ಭವ್ಯಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ |
ಶುದ್ಧಾಯ ಬುದ್ಧಾಯ ನಿರಂಜನಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಗುರುಶೇಖರಾಯ || ೩೨೬ ||

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಪಿನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ |
ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುನಾಥಾಯ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದಮೂರ್ತಯೇ || ೩೨೭ ||

ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಾಯ ಬೋಧೈಕಸುಖಕಾರಿಣೇ |
ನಮೋ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ಗುರವೇ ಬುದ್ಧಿಸಾಕ್ಷಿಣೇ || ೩೨೮ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಾಥ ಭಗವನ್ ಶಿವಾಯ ಗುರುರೂಪಿಣೇ |
ವಿದ್ಯಾವತಾರಸಂಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಸ್ವೀಕೃತಾನೇಕವಿಗ್ರಹ || ೩೨೯ ||

ನವಾಯ ನವರೂಪಾಯ ಪರಮಾರ್ಥೈಕರೂಪಿಣೇ |
ಸರ್ವಾಜ್ಞಾನತಮೋಭೇದಭಾನವೇ ಚಿದ್ಘನಾಯ ತೇ || ೩೩೦ ||

ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ದಯಾಕ್ಲುಪ್ತವಿಗ್ರಹಾಯ ಶಿವಾತ್ಮನೇ |
ಪರತಂತ್ರಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭವ್ಯಾನಾಂ ಭವ್ಯರೂಪಿಣೇ || ೩೩೧ ||

ವಿವೇಕಿನಾಂ ವಿವೇಕಾಯ ವಿಮರ್ಶಾಯ ವಿಮರ್ಶಿನಾಮ್ |
ಪ್ರಕಾಶಿನಾಂ ಪ್ರಕಾಶಾಯ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ || ೩೩೨ ||

ಪುರಸ್ತಾತ್ಪಾರ್ಶ್ವಯೋಃ ಪೃಷ್ಠೇ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾದುಪರ್ಯಧಃ |
ಸದಾ ಮಚ್ಚಿತ್ತರೂಪೇಣ ವಿಧೇಹಿ ಭವದಾಸನಮ್ || ೩೩೩ ||

ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪರಮಾನಂದಂ ವಂದೇ ಹ್ಯಾನಂದವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಯಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಮಾತ್ರೇಣ ಚಿದಾನಂದಾಯ ತೇ ಮನಃ || ೩೩೪ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ಗುರವೇ ತುಭ್ಯಂ ಸಹಜಾನಂದರೂಪಿಣೇ |
ಯಸ್ಯ ವಾಗಮೃತಂ ಹಂತಿ ವಿಷಂ ಸಂಸಾರಸಂಜ್ಞಕಮ್ || ೩೩೫ ||

ನಾನಾಯುಕ್ತೋಪದೇಶೇನ ತಾರಿತಾ ಶಿಷ್ಯಸಂತತಿಃ |
ತತ್ಕೃಪಾಸಾರವೇದೇನ ಗುರುಚಿತ್ಪದಮಚ್ಯುತಮ್ || ೩೩೬ ||

[**ಪಾಠಭೇದಃ
ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಗುರವೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ |
ಸ್ವಾರಾಮೋಕ್ತಪದೇಚ್ಛೂನಾಂ ದತ್ತಂ ಯೇನಾಚ್ಯುತಂ ಪದಮ್ ||
**]

ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಗುರವೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ |
ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ಚಿದ್ಘನಾನಂದಮೂರ್ತಯೇ || ೩೩೭ ||

ನಮೋಽಚ್ಯುತಾಯ ಗುರವೇಽಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತೈಕಭಾನವೇ |
ಶಿಷ್ಯಸನ್ಮಾರ್ಗಪಟವೇ ಕೃಪಾಪೀಯೂಷಸಿಂಧವೇ || ೩೩೮ ||

ಓಮಚ್ಯುತಾಯ ಗುರವೇ ಶಿಷ್ಯಸಂಸಾರಸೇತವೇ |
ಭಕ್ತಕಾರ್ಯೈಕಸಿಂಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಚಿತ್ಸುಖಾತ್ಮನೇ || ೩೩೯ ||

ಗುರುನಾಮಸಮಂ ದೈವಂ ನ ಪಿತಾ ನ ಚ ಬಾಂಧವಾಃ |
ಗುರುನಾಮಸಮಃ ಸ್ವಾಮೀ ನೇದೃಶಂ ಪರಮಂ ಪದಮ್ || ೩೪೦ ||

ಏಕಾಕ್ಷರಪ್ರದಾತಾರಂ ಯೋ ಗುರುಂ ನೈವ ಮನ್ಯತೇ |
ಶ್ವಾನಯೋನಿಶತಂ ಗತ್ವಾ ಚಾಂಡಾಲೇಷ್ವಪಿ ಜಾಯತೇ || ೩೪೧ ||

ಗುರುತ್ಯಾಗಾದ್ಭವೇನ್ಮೃತ್ಯುಃ ಮಂತ್ರತ್ಯಾಗಾದ್ದರಿದ್ರತಾ |
ಗುರುಮಂತ್ರಪರಿತ್ಯಾಗೀ ರೌರವಂ ನರಕಂ ವ್ರಜೇತ್ || ೩೪೨ ||

ಶಿವಕ್ರೋಧಾದ್ಗುರುಸ್ತ್ರಾತಾ ಗುರುಕ್ರೋಧಾಚ್ಛಿವೋ ನ ಹಿ |
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ನ ಲಂಘಯೇತ್ || ೩೪೩ ||

ಸಂಸಾರಸಾಗರಸಮುದ್ಧರಣೈಕಮಂತ್ರಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವಮುನಿಪೂಜಿತಸಿದ್ಧಮಂತ್ರಮ್ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಭವರೋಗವಿನಾಶಮಂತ್ರಂ
ವಂದೇ ಮಹಾಭಯಹರಂ ಗುರುರಾಜಮಂತ್ರಮ್ || ೩೪೪ ||

ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಾಶ್ಚಿತ್ತವಿಭ್ರಮಕಾರಕಾಃ |
ಏಕ ಏವ ಮಹಾಮಂತ್ರೋ ಗುರುರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್ || ೩೪೫ ||

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಃ ಪಾರ್ವತೀಂ ಪುನರಬ್ರವೀತ್ |
ಇದಮೇವ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಶೃಣು ದೇವಿ ಸುಖಾವಹಮ್ || ೩೪೬ ||

ಗುರುತತ್ತ್ವಮಿದಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಮುಕ್ತಂ ಸಮಾಸತಃ |
ರಹಸ್ಯಮಿದಮವ್ಯಕ್ತಂ ನ ವದೇದ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ || ೩೪೭ ||

ನ ಮೃಷಾ ಸ್ಯಾದಿಯಂ ದೇವಿ ಮದುಕ್ತಿಃ ಸತ್ಯರೂಪಿಣೀ |
ಗುರುಗೀತಾಸಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಮಹೀತಲೇ || ೩೪೮ ||

ಗುರುಗೀತಾಮಿಮಾಂ ದೇವಿ ಭವದುಃಖವಿನಾಶಿನೀಮ್ |
ಗುರುದೀಕ್ಷಾವಿಹೀನಸ್ಯ ಪುರತೋ ನ ಪಠೇತ್ ಕ್ವಚಿತ್ || ೩೪೯ ||

ರಹಸ್ಯಮತ್ಯಂತರಹಸ್ಯಮೇತನ್ನ ಪಾಪಿನಾ ಲಭ್ಯಮಿದಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ಅನೇಕಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಪುಣ್ಯಪಾಕಾದ್ಗುರೋಸ್ತು ತತ್ತ್ವಂ ಲಭತೇ ಮನುಷ್ಯಃ || ೩೫೦ ||

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾದಹಮೇವ ಸರ್ವಂ
ಮಯ್ಯೇವ ಸರ್ವಂ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಂ ಚ |
ಇತ್ಥಂ ವಿಜಾನಾಮಿ ಸದಾತ್ಮರೂಪಂ
ತಸ್ಯಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೩೫೧ ||

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ವಿಷಯಾಕ್ರಾಂತಚೇತಸಃ |
ಜ್ಞಾನಪ್ರಭಾಪ್ರದಾನೇನ ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಮೇ ಪ್ರಭೋ || ೩೫೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತ ||

ಮಂಗಳಂ –
ಮಂಗಳಂ ಗುರುದೇವಾಯ ಮಹನೀಯಗುಣಾತ್ಮನೇ |
ಸರ್ವಲೋಕಶರಣ್ಯಾಯ ಸಾಧುರೂಪಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed