Sri Guru Gita (Truteeya Adhyaya) – శ్రీ గురుగీతా తృతీయోఽధ్యాయః


<< శ్రీ గురుగీతా ద్వితీయోఽధ్యాయః

అథ తృతీయోఽధ్యాయః ||

అథ కామ్యజపస్థానం కథయామి వరాననే |
సాగరాన్తే సరిత్తీరే తీర్థే హరిహరాలయే || ౨౩౬ ||

శక్తిదేవాలయే గోష్ఠే సర్వదేవాలయే శుభే |
వటస్య ధాత్ర్యా మూలే వా మఠే బృందావనే తథా || ౨౩౭ ||

పవిత్రే నిర్మలే దేశే నిత్యానుష్ఠానతోఽపి వా |
నిర్వేదనేన మౌనేన జపమేతత్ సమారభేత్ || ౨౩౮ ||

జాప్యేన జయమాప్నోతి జపసిద్ధిం ఫలం తథా |
హీనం కర్మ త్యజేత్సర్వం గర్హితస్థానమేవ చ || ౨౩౯ ||

శ్మశానే బిల్వమూలే వా వటమూలాంతికే తథా |
సిద్ధ్యంతి కానకే మూలే చూతవృక్షస్య సన్నిధౌ || ౨౪౦ ||

పీతాసనం మోహనే తు హ్యసితం చాభిచారికే |
జ్ఞేయం శుక్లం చ శాంత్యర్థం వశ్యే రక్తం ప్రకీర్తితమ్ || ౨౪౧ ||

జపం హీనాసనం కుర్వన్ హీనకర్మఫలప్రదమ్ |
గురుగీతాం ప్రయాణే వా సంగ్రామే రిపుసంకటే || ౨౪౨ ||

జపన్ జయమవాప్నోతి మరణే ముక్తిదాయికా |
సర్వకర్మాణి సిద్ధ్యంతి గురుపుత్రే న సంశయః || ౨౪౩ ||

గురుమంత్రో ముఖే యస్య తస్య సిద్ధ్యంతి నాఽన్యథా |
దీక్షయా సర్వకర్మాణి సిద్ధ్యంతి గురుపుత్రకే || ౨౪౪ ||

భవమూలవినాశాయ చాష్టపాశనివృత్తయే |
గురుగీతాంభసి స్నానం తత్త్వజ్ఞః కురుతే సదా || ౨౪౫ ||

స ఏవం సద్గురుః సాక్షాత్ సదసద్బ్రహ్మవిత్తమః |
తస్య స్థానాని సర్వాణి పవిత్రాణి న సంశయః || ౨౪౬ ||

సర్వశుద్ధః పవిత్రోఽసౌ స్వభావాద్యత్ర తిష్ఠతి |
తత్ర దేవగణాః సర్వే క్షేత్రపీఠే చరంతి చ || ౨౪౭ ||

ఆసనస్థాః శయానా వా గచ్ఛంతస్తిష్ఠతోఽపి వా |
అశ్వారూఢా గజారూఢాః సుషుప్తా జాగ్రతోఽపి వా || ౨౪౮ ||

శుచిర్భూతా జ్ఞానవంతో గురుగీతాం జపంతి యే |
తేషాం దర్శనసంస్పర్శాత్ దివ్యజ్ఞానం ప్రజాయతే || ౨౪౯ ||

సముద్రే వై యథా తోయం క్షీరే క్షీరం జలే జలమ్ |
భిన్నే కుంభే యథాఽఽకాశం తథాఽఽత్మా పరమాత్మని || ౨౫౦ ||

తథైవ జ్ఞానవాన్ జీవః పరమాత్మని సర్వదా |
ఐక్యేన రమతే జ్ఞానీ యత్ర కుత్ర దివానిశమ్ || ౨౫౧ ||

ఏవంవిధో మహాయుక్తః సర్వత్ర వర్తతే సదా |
తస్మాత్సర్వప్రకారేణ గురుభక్తిం సమాచరేత్ || ౨౫౨ ||

గురుసంతోషణాదేవ ముక్తో భవతి పార్వతి |
అణిమాదిషు భోక్తృత్వం కృపయా దేవి జాయతే || ౨౫౩ ||

సామ్యేన రమతే జ్ఞానీ దివా వా యది వా నిశి |
ఏవంవిధో మహామౌనీ త్రైలోక్యసమతాం వ్రజేత్ || ౨౫౪ ||

అథ సంసారిణః సర్వే గురుగీతా జపేన తు |
సర్వాన్ కామాంస్తు భుంజంతి త్రిసత్యం మమ భాషితమ్ || ౨౫౫ ||

సత్యం సత్యం పునః సత్యం ధర్మసారం మయోదితం |
గురుగీతాసమం స్తోత్రం నాస్తి తత్త్వం గురోః పరమ్ || ౨౫౬ ||

గురుర్దేవో గురుర్ధర్మో గురౌ నిష్ఠా పరం తపః |
గురోః పరతరం నాస్తి త్రివారం కథయామి తే || ౨౫౭ ||

ధన్యా మాతా పితా ధన్యో గోత్రం ధన్యం కులోద్భవః |
ధన్యా చ వసుధా దేవి యత్ర స్యాద్గురుభక్తతా || ౨౫౮ ||

ఆకల్పజన్మ కోటీనాం యజ్ఞవ్రతతపః క్రియాః |
తాః సర్వాః సఫలా దేవి గురూసంతోషమాత్రతః || ౨౫౯ ||

శరీరమింద్రియం ప్రాణమర్థం స్వజనబంధుతా |
మాతృకులం పితృకులం గురురేవ న సంశయః || ౨౬౦ ||

మందభాగ్యా హ్యశక్తాశ్చ యే జనా నానుమన్వతే |
గురుసేవాసు విముఖాః పచ్యంతే నరకేఽశుచౌ || ౨౬౧ ||

విద్యా ధనం బలం చైవ తేషాం భాగ్యం నిరర్థకమ్ |
యేషాం గురూకృపా నాస్తి అధో గచ్ఛంతి పార్వతి || ౨౬౨ ||

బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ దేవాశ్చ పితృకిన్నరాః |
సిద్ధచారణయక్షాశ్చ అన్యే చ మునయో జనాః || ౨౬౩ ||

గురుభావః పరం తీర్థమన్యతీర్థం నిరర్థకమ్ |
సర్వతీర్థమయం దేవి శ్రీగురోశ్చరణాంబుజమ్ || ౨౬౪ ||

కన్యాభోగరతా మందాః స్వకాంతాయాః పరాఙ్ముఖాః |
అతః పరం మయా దేవి కథితం న మమ ప్రియే || ౨౬౫ ||

ఇదం రహస్యమస్పష్టం వక్తవ్యం చ వరాననే |
సుగోప్యం చ తవాగ్రే తు మమాత్మప్రీతయే సతి || ౨౬౬ ||

స్వామిముఖ్యగణేశాద్యాన్ వైష్ణవాదీంశ్చ పార్వతి |
న వక్తవ్యం మహామాయే పాదస్పర్శం కురుష్వ మే || ౨౬౭ ||

అభక్తే వంచకే ధూర్తే పాషండే నాస్తికాదిషు |
మనసాఽపి న వక్తవ్యా గురుగీతా కదాచన || ౨౬౮ ||

గురవో బహవః సంతి శిష్యవిత్తాపహారకాః |
తమేకం దుర్లభం మన్యే శిష్యహృత్తాపహారకమ్ || ౨౬౯ ||

చాతుర్యవాన్ వివేకీ చ అధ్యాత్మజ్ఞానవాన్ శుచిః |
మానసం నిర్మలం యస్య గురుత్వం తస్య శోభతే || ౨౭౦ ||

గురవో నిర్మలాః శాంతాః సాధవో మితభాషిణః |
కామక్రోధవినిర్ముక్తాః సదాచారాః జితేంద్రియాః || ౨౭౧ ||

సూచకాదిప్రభేదేన గురవో బహుధా స్మృతాః |
స్వయం సమ్యక్ పరీక్ష్యాథ తత్త్వనిష్ఠం భజేత్సుధీః || ౨౭౨ ||

వర్ణజాలమిదం తద్వద్బాహ్యశాస్త్రం తు లౌకికమ్ |
యస్మిన్ దేవి సమభ్యస్తం స గురుః సుచకః స్మృతః || ౨౭౩ ||

వర్ణాశ్రమోచితాం విద్యాం ధర్మాధర్మవిధాయినీం |
ప్రవక్తారం గురుం విద్ధి వాచకం త్వితి పార్వతి || ౨౭౪ ||

పంచాక్షర్యాదిమంత్రాణాముపదేష్టా తు పార్వతి |
స గురుర్బోధకో భూయాదుభయోరయముత్తమః || ౨౭౫ ||

మోహమారణవశ్యాదితుచ్ఛమంత్రోపదేశినమ్ |
నిషిద్ధగురురిత్యాహుః పండితాస్తత్త్వదర్శినః || ౨౭౬ ||

అనిత్యమితి నిర్దిశ్య సంసారం సంకటాలయమ్ |
వైరాగ్యపథదర్శీ యః స గురుర్విహితః ప్రియే || ౨౭౭ ||

తత్త్వమస్యాదివాక్యానాముపదేష్టా తు పార్వతి |
కారణాఖ్యో గురుః ప్రోక్తో భవరోగనివారకః || ౨౭౮ ||

సర్వసందేహసందోహనిర్మూలనవిచక్షణః |
జన్మమృత్యుభయఘ్నో యః స గురుః పరమో మతః || ౨౭౯ ||

బహుజన్మకృతాత్ పుణ్యాల్లభ్యతేఽసౌ మహాగురుః |
లబ్ధ్వాఽముం న పునర్యాతి శిష్యః సంసారబంధనమ్ || ౨౮౦ ||

ఏవం బహువిధా లోకే గురవః సంతి పార్వతి |
తేషు సర్వప్రయత్నేన సేవ్యో హి పరమో గురుః || ౨౮౧ ||

నిషిద్ధగురుశిష్యస్తు దుష్టసంకల్పదూషితః |
బ్రహ్మప్రళయపర్యంతం న పునర్యాతి మర్త్యతామ్ || ౨౮౨ ||

ఏవం శ్రుత్వా మహాదేవీ మహాదేవవచస్తథా |
అత్యంతవిహ్వలమనాః శంకరం పరిపృచ్ఛతి || ౨౮౩ ||

పార్వత్యువాచ |
నమస్తే దేవదేవాత్ర శ్రోతవ్యం కించిదస్తి మే |
శ్రుత్వా త్వద్వాక్యమధునా భృశం స్యాద్విహ్వలం మనః || ౨౮౪ ||

స్వయం మూఢా మృత్యుభీతాః సుకృతాద్విరతిం గతాః |
దైవాన్నిషిద్ధగురుగా యది తేషాం తు కా గతిః || ౨౮౫ ||

శ్రీ మహాదేవ ఉవాచ |
శృణు తత్త్వమిదం దేవి యదా స్యాద్విరతో నరః |
తదాఽసావధికారీతి ప్రోచ్యతే శ్రుతిమస్తకైః || ౨౮౬ ||

అఖండైకరసం బ్రహ్మ నిత్యముక్తం నిరామయమ్ |
స్వస్మిన్ సందర్శితం యేన స భవేదస్యం దేశికః || ౨౮౭ ||

జలానాం సాగరో రాజా యథా భవతి పార్వతి |
గురూణాం తత్ర సర్వేషాం రాజాఽయం పరమో గురుః || ౨౮౮ ||

మోహాదిరహితః శాంతో నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః |
తృణీకృతబ్రహ్మవిష్ణువైభవః పరమో గురుః || ౨౮౯ ||

సర్వకాలవిదేశేషు స్వతంత్రో నిశ్చలస్సుఖీ |
అఖండైకరసాస్వాదతృప్తో హి పరమో గురుః || ౨౯౦ ||

ద్వైతాద్వైతవినిర్ముక్తః స్వానుభూతిప్రకాశవాన్ |
అజ్ఞానాంధతమశ్ఛేత్తా సర్వజ్ఞః పరమో గురుః || ౨౯౧ ||

యస్య దర్శనమాత్రేణ మనసః స్యాత్ ప్రసన్నతా |
స్వయం భూయాత్ ధృతిశ్శాంతిః స భవేత్ పరమో గురుః || ౨౯౨ ||

సిద్ధిజాలం సమాలోక్య యోగినాం మంత్రవాదినామ్ |
తుచ్ఛాకారమనోవృత్తిః యస్యాసౌ పరమో గురుః || ౨౯౩ ||

స్వశరీరం శవం పశ్యన్ తథా స్వాత్మానమద్వయమ్ |
యః స్త్రీకనకమోహఘ్నః స భవేత్ పరమో గురుః || ౨౯౪ ||

మౌనీ వాగ్మీతి తత్త్వజ్ఞో ద్విధాఽభూచ్ఛృణు పార్వతి |
న కశ్చిన్మౌనినాం లోభో లోకేఽస్మిన్భవతి ప్రియే || ౨౯౫ ||

వాగ్మీ తూత్కటసంసారసాగరోత్తారణక్షమః |
యతోఽసౌ సంశయచ్ఛేత్తా శాస్త్రయుక్త్యనుభూతిభిః || ౨౯౬ ||

గురునామజపాద్దేవి బహుజన్మార్జితాన్యపి |
పాపాని విలయం యాంతి నాస్తి సందేహమణ్వపి || ౨౯౭ ||

శ్రీగురోస్సదృశం దైవం శ్రీగురోసదృశః పితా |
గురుధ్యానసమం కర్మ నాస్తి నాస్తి మహీతలే || ౨౯౮ ||

కులం ధనం బలం శాస్త్రం బాంధవాస్సోదరా ఇమే |
మరణే నోపయుజ్యంతే గురురేకో హి తారకః || ౨౯౯ ||

కులమేవ పవిత్రం స్యాత్ సత్యం స్వగురుసేవయా |
తృప్తాః స్యుస్సకలా దేవా బ్రహ్మాద్యా గురుతర్పణాత్ || ౩౦౦ ||

గురురేకో హి జానాతి స్వరూపం దేవమవ్యయమ్ |
తద్‍జ్ఞానం యత్ప్రసాదేన నాన్యథా శాస్త్రకోటిభిః || ౩౦౧ ||

స్వరూపజ్ఞానశూన్యేన కృతమప్యకృతం భవేత్ |
తపోజపాదికం దేవి సకలం బాలజల్పవత్ || ౩౦౨ ||

శివం కేచిద్ధరిం కేచిద్విధిం కేచిత్తు కేచన |
శక్తిం దైవమితి జ్ఞాత్వా వివదంతి వృథా నరాః || ౩౦౩ ||

న జానంతి పరం తత్త్వం గురుదీక్షాపరాఙ్ముఖాః |
భ్రాంతాః పశుసమా హ్యేతే స్వపరిజ్ఞానవర్జితాః || ౩౦౪ ||

తస్మాత్కైవల్యసిద్ధ్యర్థం గురుమేవ భజేత్ప్రియే |
గురుం వినా న జానంతి మూఢాస్తత్పరమం పదమ్ || ౩౦౫ ||

భిద్యతే హృదయగ్రంథిశ్ఛిద్యంతే సర్వసంశయాః |
క్షీయంతే సర్వకర్మాణి గురోః కరుణయా శివే || ౩౦౬ ||

కృతాయా గురుభక్తేస్తు వేదశాస్త్రానుసారతః |
ముచ్యతే పాతకాద్ఘోరాత్ గురుభక్తో విశేషతః || ౩౦౭ ||

దుస్సంగం చ పరిత్యజ్య పాపకర్మ పరిత్యజేత్ |
చిత్తచిహ్నమిదం యస్య తస్య దీక్షా విధీయతే || ౩౦౮ ||

చిత్తత్యాగనియుక్తశ్చ క్రోధగర్వవివర్జితః |
ద్వైతభావపరిత్యాగీ తస్య దీక్షా విధీయతే || ౩౦౯ ||

ఏతల్లక్షణయుక్తత్వం సర్వభూతహితే రతమ్ |
నిర్మలం జీవితం యస్య తస్య దీక్షా విధీయతే || ౩౧౦ ||

క్రియయా చాన్వితం పూర్వం దీక్షాజాలం నిరూపితమ్ |
మంత్రదీక్షాభిధం సాంగోపాంగం సర్వం శివోదితమ్ || ౩౧౧ ||

క్రియయా స్యాద్విరహితాం గురుసాయుజ్యదాయినీమ్ |
గురుదీక్షాం వినా కో వా గురుత్వాచారపాలకః || ౩౧౨ ||

శక్తో న చాపి శక్తో వా దైశికాంఘ్రి సమాశ్రయేత్ |
తస్య జన్మాస్తి సఫలం భోగమోక్షఫలప్రదమ్ || ౩౧౩ ||

అత్యంతచిత్తపక్వస్య శ్రద్ధాభక్తియుతస్య చ |
ప్రవక్తవ్యమిదం దేవి మమాత్మప్రీతయే సదా || ౩౧౪ ||

రహస్యం సర్వశాస్త్రేషు గీతాశాస్త్రమిదం శివే |
సమ్యక్పరీక్ష్య వక్తవ్యం సాధకస్య మహాత్మనః || ౩౧౫ ||

సత్కర్మపరిపాకాచ్చ చిత్తశుద్ధిశ్చ ధీమతః |
సాధకస్యైవ వక్తవ్యా గురుగీతా ప్రయత్నతః || ౩౧౬ ||

నాస్తికాయ కృతఘ్నాయ దాంభికాయ శఠాయ చ |
అభక్తాయ విభక్తాయ న వాచ్యేయం కదాచన || ౩౧౭ ||

స్త్రీలోలుపాయ మూర్ఖాయ కామోపహతచేతసే |
నిందకాయ న వక్తవ్యా గురుగీతా స్వభావతః || ౩౧౮ ||

సర్వపాపప్రశమనం సర్వోపద్రవవారకమ్ |
జన్మమృత్యుహరం దేవి గీతాశాస్త్రమిదం శివే || ౩౧౯ ||

శ్రుతిసారమిదం దేవి సర్వముక్తం సమాసతః |
నాన్యథా సద్గతిః పుంసాం వినా గురుపదం శివే || ౩౨౦ ||

బహుజన్మకృతాత్పాపాదయమర్థో న రోచతే |
జన్మబంధనివృత్త్యర్థం గురుమేవ భజేత్సదా || ౩౨౧ ||

అహమేవ జగత్సర్వమహమేవ పరం పదమ్ |
ఏతద్‍జ్ఞానం యతో భూయాత్తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩౨౨ ||

అలం వికల్పైరహమేవ కేవలం
మయి స్థితం విశ్వమిదం చరాచరమ్ |
ఇదం రహస్యం మమ యేన దర్శితం
స వందనీయో గురురేవ కేవలమ్ || ౩౨౩ ||

యస్యాంతం నాదిమధ్యం న హి కరచరణం నామగోత్రం న సూత్రం |
నో జాతిర్నైవ వర్ణో న భవతి పురుషో నో నపుంసో న చ స్త్రీ || ౩౨౪ ||

నాకారం నో వికారం న హి జనిమరణం నాస్తి పుణ్యం న పాపం |
నోఽతత్త్వం తత్త్వమేకం సహజసమరసం సద్గురుం తం నమామి || ౩౨౫ ||

నిత్యాయ సత్యాయ చిదాత్మకాయ
నవ్యాయ భవ్యాయ పరాత్పరాయ |
శుద్ధాయ బుద్ధాయ నిరంజనాయ
నమోఽస్తు నిత్యం గురుశేఖరాయ || ౩౨౬ ||

సచ్చిదానందరూపాయ వ్యాపినే పరమాత్మనే |
నమః శ్రీగురునాథాయ ప్రకాశానందమూర్తయే || ౩౨౭ ||

సత్యానందస్వరూపాయ బోధైకసుఖకారిణే |
నమో వేదాంతవేద్యాయ గురవే బుద్ధిసాక్షిణే || ౩౨౮ ||

నమస్తే నాథ భగవన్ శివాయ గురురూపిణే |
విద్యావతారసంసిద్ధ్యై స్వీకృతానేకవిగ్రహ || ౩౨౯ ||

నవాయ నవరూపాయ పరమార్థైకరూపిణే |
సర్వాజ్ఞానతమోభేదభానవే చిద్ఘనాయ తే || ౩౩౦ ||

స్వతంత్రాయ దయాక్లుప్తవిగ్రహాయ శివాత్మనే |
పరతంత్రాయ భక్తానాం భవ్యానాం భవ్యరూపిణే || ౩౩౧ ||

వివేకినాం వివేకాయ విమర్శాయ విమర్శినామ్ |
ప్రకాశినాం ప్రకాశాయ జ్ఞానినాం జ్ఞానరూపిణే || ౩౩౨ ||

పురస్తాత్పార్శ్వయోః పృష్ఠే నమస్కుర్యాదుపర్యధః |
సదా మచ్చిత్తరూపేణ విధేహి భవదాసనమ్ || ౩౩౩ ||

శ్రీగురుం పరమానందం వందే హ్యానందవిగ్రహమ్ |
యస్య సన్నిధిమాత్రేణ చిదానందాయ తే మనః || ౩౩౪ ||

నమోఽస్తు గురవే తుభ్యం సహజానందరూపిణే |
యస్య వాగమృతం హంతి విషం సంసారసంజ్ఞకమ్ || ౩౩౫ ||

నానాయుక్తోపదేశేన తారితా శిష్యసంతతిః |
తత్కృపాసారవేదేన గురుచిత్పదమచ్యుతమ్ || ౩౩౬ ||

[**పాఠభేదః
అచ్యుతాయ నమస్తుభ్యం గురవే పరమాత్మనే |
స్వారామోక్తపదేచ్ఛూనాం దత్తం యేనాచ్యుతం పదమ్ ||
**]

అచ్యుతాయ నమస్తుభ్యం గురవే పరమాత్మనే |
సర్వతంత్రస్వతంత్రాయ చిద్ఘనానందమూర్తయే || ౩౩౭ ||

నమోఽచ్యుతాయ గురవేఽజ్ఞానధ్వాంతైకభానవే |
శిష్యసన్మార్గపటవే కృపాపీయూషసింధవే || ౩౩౮ ||

ఓమచ్యుతాయ గురవే శిష్యసంసారసేతవే |
భక్తకార్యైకసింహాయ నమస్తే చిత్సుఖాత్మనే || ౩౩౯ ||

గురునామసమం దైవం న పితా న చ బాంధవాః |
గురునామసమః స్వామీ నేదృశం పరమం పదమ్ || ౩౪౦ ||

ఏకాక్షరప్రదాతారం యో గురుం నైవ మన్యతే |
శ్వానయోనిశతం గత్వా చాండాలేష్వపి జాయతే || ౩౪౧ ||

గురుత్యాగాద్భవేన్మృత్యుః మంత్రత్యాగాద్దరిద్రతా |
గురుమంత్రపరిత్యాగీ రౌరవం నరకం వ్రజేత్ || ౩౪౨ ||

శివక్రోధాద్గురుస్త్రాతా గురుక్రోధాచ్ఛివో న హి |
తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన గురోరాజ్ఞాం న లంఘయేత్ || ౩౪౩ ||

సంసారసాగరసముద్ధరణైకమంత్రం
బ్రహ్మాదిదేవమునిపూజితసిద్ధమంత్రమ్ |
దారిద్ర్యదుఃఖభవరోగవినాశమంత్రం
వందే మహాభయహరం గురురాజమంత్రమ్ || ౩౪౪ ||

సప్తకోటిమహామంత్రాశ్చిత్తవిభ్రమకారకాః |
ఏక ఏవ మహామంత్రో గురురిత్యక్షరద్వయమ్ || ౩౪౫ ||

ఏవముక్త్వా మహాదేవః పార్వతీం పునరబ్రవీత్ |
ఇదమేవ పరం తత్త్వం శృణు దేవి సుఖావహమ్ || ౩౪౬ ||

గురుతత్త్వమిదం దేవి సర్వముక్తం సమాసతః |
రహస్యమిదమవ్యక్తం న వదేద్యస్య కస్యచిత్ || ౩౪౭ ||

న మృషా స్యాదియం దేవి మదుక్తిః సత్యరూపిణీ |
గురుగీతాసమం స్తోత్రం నాస్తి నాస్తి మహీతలే || ౩౪౮ ||

గురుగీతామిమాం దేవి భవదుఃఖవినాశినీమ్ |
గురుదీక్షావిహీనస్య పురతో న పఠేత్ క్వచిత్ || ౩౪౯ ||

రహస్యమత్యంతరహస్యమేతన్న పాపినా లభ్యమిదం మహేశ్వరి |
అనేకజన్మార్జితపుణ్యపాకాద్గురోస్తు తత్త్వం లభతే మనుష్యః || ౩౫౦ ||

యస్య ప్రసాదాదహమేవ సర్వం
మయ్యేవ సర్వం పరికల్పితం చ |
ఇత్థం విజానామి సదాత్మరూపం
తస్యాంఘ్రిపద్మం ప్రణతోఽస్మి నిత్యమ్ || ౩౫౧ ||

అజ్ఞానతిమిరాంధస్య విషయాక్రాంతచేతసః |
జ్ఞానప్రభాప్రదానేన ప్రసాదం కురు మే ప్రభో || ౩౫౨ ||

ఇతి శ్రీస్కందపురాణే ఉత్తరఖండే ఉమామహేశ్వర సంవాదే శ్రీ గురుగీతా సమాప్త ||

మంగళం –
మంగళం గురుదేవాయ మహనీయగుణాత్మనే |
సర్వలోకశరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళమ్ ||


మరిన్ని శ్రీ గురు స్తోత్రాలు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed