Sri Aditya Stotram 1 (Appayya Dikshitha Virachitam) – శ్రీ ఆదిత్య స్తోత్రం 1 (అప్పయ్యదీక్షిత విరచితం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

విస్తారాయామమానం దశభిరుపగతో యోజనానాం సహస్రై-
-శ్చక్రే పంచారనాభిత్రితయవతి లసన్నేమిషట్కే నివిష్టః |
సప్తశ్ఛందస్తురంగాహితవహనధురో హాయనాంశత్రివర్గః
వ్యక్తాక్లుప్తాఖిలాంగః స్ఫురతు మమ పురః స్యందనశ్చండభానోః || ౧ ||

ఆదిత్యైరప్సరోభిర్మునిభిరహివరైర్గ్రామణీయాతుధానైః
గంధర్వైర్వాలఖిల్యైః పరివృతదశమాంశస్య కృత్స్నం రథస్య |
మధ్యం వ్యాప్యాధితిష్ఠన్ మణిరివ నభసో మండలశ్చండరశ్మేః
బ్రహ్మజ్యోతిర్వివర్తః శ్రుతినికరఘనీభావరూపః సమింధే || ౨ ||

నిర్గచ్ఛంతోఽర్కబింబాన్నిఖిలజనిభృతాం హార్దనాడీప్రవిష్టాః
నాడ్యో వస్వాదిబృందారకగణమధునస్తస్య నానాదిగుత్థాః |
వర్షంతస్తోయముష్ణం తుహినమపి జలాన్యాపిబంతః సమంతాత్
పిత్రాదీనాం స్వధౌషధ్యమృతరసకృతో భాంతి కాంతిప్రరోహాః || ౩ ||

శ్రేష్ఠాస్తేషాం సహస్రే త్రిదివవసుధయోః పంచదిగ్వ్యాప్తిభాజాం
శుభ్రాంశుం తారకౌఘం శశితనయముఖాన్ పంచ చోద్భాసయంతః |
ఆరోగో భ్రాజముఖ్యాస్త్రిభువనదహనే సప్తసూర్యా భవంతః
సర్వాన్ వ్యాధీన్ సుషుమ్నాప్రభృతయ ఇహ మే సూర్యపాదాః క్షిపంతు || ౪ ||

ఆదిత్యానాశ్రితాః షణ్ణవతిగుణసహస్రాన్వితా రశ్మయోఽన్యే
మాసే మాసే విభక్తాస్త్రిభువనభవనం పావయంతః స్ఫురంతి |
యేషాం భువ్యప్రచారే జగదవనకృతాం సప్తరశ్మ్యుత్థితానాం
సంసర్పే చాధిమాసే వ్రతయజనముఖాః సత్క్రియాః న క్రియంతే || ౫ ||

ఆదిత్యం మండలాంతఃస్ఫురదరుణవపుస్తేజసా వ్యాప్తవిశ్వం
ప్రాతర్మధ్యాహ్నసాయం సమయవిభజనాదృగ్యజుః సామసేవ్యమ్ |
ప్రాప్యం చ ప్రాపకం చ ప్రథితమతిపథిజ్ఞానినాముత్తరస్మిన్
సాక్షాద్బ్రహ్మేత్యుపాస్యం సకలభయహరాభ్యుద్గమం సంశ్రయామి || ౬ ||

యచ్ఛక్త్యాఽధిష్ఠితానాం తపనహిమజలోత్సర్జనాదిర్జగత్యా-
-మాదిత్యానామశేషః ప్రభవతి నియతః స్వస్వమాసాధికారః |
యత్ ప్రాధాన్యం వ్యనక్తి స్వయమపి భగవాన్ ద్వాదశస్తేషు భూత్వా
తం త్రైలోక్యస్య మూలం ప్రణమత పరమం దైవతం సప్తసప్తిమ్ || ౭ ||

స్వఃస్త్రీగంధర్వయక్షా మునివరభుజగా యాతుధానాశ్చ నిత్యం
నృత్తైర్గీతైరభీశుగ్రహనుతివహనైరగ్రతః సేవయా చ |
యస్య ప్రీతిం వితన్వంత్యమితపరికరా ద్వాదశ ద్వాదశైతే
హృద్యాభిర్వాలఖిల్యాః సరణిభణితిభిస్తం భజే లోకబంధుమ్ || ౮ ||

బ్రహ్మాండే యస్య జన్మోదితముషసి పరబ్రహ్మముఖ్యాత్మజస్య
ధ్యేయం రూపం శిరోదోశ్చరణపదజుషా వ్యాహృతీనాం త్రయేణ |
తత్సత్యం బ్రహ్మ పశ్యామ్యహరహమభిధం నిత్యమాదిత్యరూపం
భూతానాం భూనభః స్వః ప్రభృతిషు వసతాం ప్రాణసూక్ష్మాంశమేకమ్ || ౯ ||

ఆదిత్యే లోకచక్షుష్యవహితమనసాం యోగినాం దృశ్యమంతః
స్వచ్ఛస్వర్ణాభమూర్తిం విదలితనలినోదారదృశ్యాక్షియుగ్మమ్ |
ఋక్సామోద్గానగేష్ణం నిరతిశయలసల్లోకకామేశభావం
సర్వావద్యోదితత్వాదుదితసముదితం బ్రహ్మ శంభుం ప్రపద్యే || ౧౦ ||

ఓమిత్యుద్గీథభక్తేరవయవపదవీం ప్రాప్తవత్యక్షరేఽస్మిన్
యస్యోపాస్తిః సమస్తం దురితమపనయత్వర్కబింబే స్థితస్య |
యత్పూజైకప్రధానాన్యఘమఖిలమపి ఘ్నంతి కృచ్ఛ్రవ్రతాని
ధ్యాతః సర్వోపతాపాన్ హరతు పరశివః సోఽయమాద్యో భిషఙ్నః || ౧౧ ||

ఆదిత్యే మండలార్చిః పురుషవిభిదయాద్యంతమధ్యాగమాత్మ-
-న్యాగోపాలాంగనాభ్యో నయనపథజుషా జ్యోతిషా దీప్యమానమ్ |
గాయత్రీమంత్రసేవ్యం నిఖిలజనధియాం ప్రేరకం విశ్వరూపమ్ |
నీలగ్రీవం త్రినేత్రం శివమనిశముమావల్లభం సంశ్రయామి || ౧౨ ||

అభ్రాకల్పః శతాంగః స్థిరఫణితిమయం మండలం రశ్మిభేదాః
సాహస్రాస్తేషు సప్త శ్రుతిభిరభిహితాః కించిదూనాశ్చ లక్షాః |
ఏకైకేషాం చతస్రస్తదను దినమణేరాదిదేవస్య తిస్రః
క్లుప్తాః తత్తత్ప్రభావప్రకటనమహితాః స్రగ్ధరా ద్వాదశైతాః || ౧౩ ||

దుఃస్వప్నం దుర్నిమిత్తం దురితమఖిలమప్యామయానప్యసాధ్యాన్
దోషాన్ దుఃస్థానసంస్థగ్రహగణజనితాన్ దుష్టభూతాన్ గ్రహాదీన్ |
నిర్ధూనోతి స్థిరాం చ శ్రియమిహ లభతే ముక్తిమభ్యేతి చాంతే
సంకీర్త్య స్తోత్రరత్నం సకృదపి మనుజః ప్రత్యహం పత్యురహ్నామ్ || ౧౪ ||

ఇతి శ్రీమదప్పయ్యదీక్షిత విరచితం మహామహిమాన్విత శ్రీ ఆదిత్య స్తోత్రరత్నమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ సూర్య స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed