Category: Surya – సూర్య

Sri Surya Sahasranamavali – శ్రీ సూర్య సహస్రనామావళీ

ఓం విశ్వవిదే నమః | ఓం విశ్వజితే నమః | ఓం విశ్వకర్త్రే నమః | ఓం విశ్వాత్మనే నమః | ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః | ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః |...

Sri Surya Sahasranama Stotram – శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రస్య వేదవ్యాస ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః సవితా దేవతా సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | ధ్యేయః సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ నారాయణః సరసిజాసనసన్నివిష్టః | కేయూరవాన్...

Sri Ravi Saptati Nama Stotram – శ్రీ రవి సప్తతి రహస్యనామ స్తోత్రం

హంసో భానుః సహస్రాంశుః తపనస్తాపనో రవిః | వికర్తనో వివస్వాంశ్చ విశ్వకర్మా విభావసుః || ౧ || విశ్వరూపో విశ్వకర్తా మార్తాండో మిహిరోఽంశుమాన్ | ఆదిత్యశ్చోష్ణగుః సూర్యోఽర్యమా బ్రధ్నో దివాకరః || ౨...

Chakshushopanishad (Chakshushmati Vidya) – చాక్షుషోపనిషత్

అస్యాః చాక్షుషీవిద్యాయాః అహిర్బుధ్న్య ఋషిః | గాయత్రీ ఛందః | సూర్యో దేవతా | చక్షురోగనివృత్తయే జపే వినియోగః | ఓం చక్షుశ్చక్షుశ్చక్షుః తేజః స్థిరో భవ | మాం పాహి పాహి...

Sri Surya Panjara Stotram – శ్రీ సూర్య పంజర స్తోత్రం

ఓం ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తం సకలభువననేత్రం రత్నరజ్జూపమేయమ్ | తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాం సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వదీపమ్ || ౧ || ఓం శిఖాయాం భాస్కరాయ నమః | లలాటే సూర్యాయ నమః...

Sri Bhaskara Stotram – శ్రీ భాస్కర స్తోత్రం

[** అథ పౌరాణికైశ్శ్లోకై రాష్ట్రై ద్వాదశాభిశ్శుభైః | ప్రణమేద్దండవద్భానుం సాష్టాంగం భక్తిసంయుతః || **] హంసాయ భువనధ్వాంతధ్వంసాయాఽమితతేజసే | హంసవాహనరూపాయ భాస్కరాయ నమో నమః || ౧ || వేదాంగాయ పతంగాయ విహంగారూఢగామినే...

Sri Surya Chandrakala Stotram – శ్రీ సూర్యచంద్రకళా స్తోత్రం

దివానాథ నిశానాథౌ తౌ చ్ఛాయారోహిణిప్రియౌ | కశ్యపాఽత్రిసముద్భూతౌ సూర్యచంద్రౌ గతిర్మమ || ౧ || గ్రహరాజౌ పుష్పవంతౌ సింహకర్కటకాధిపౌ | అత్యుష్ణానుష్ణకిరణౌ సూర్యచంద్రౌ గతిర్మమ || ౨ || ఏకచక్రత్రిచక్రాఢ్యరథౌ లోకైకసాక్షిణౌ |...

Sri Aditya Kavacham – శ్రీ ఆదిత్య కవచం

అస్య శ్రీ ఆదిత్యకవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య అగస్త్యో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః ఆదిత్యో దేవతా శ్రీం బీజం ణీం శక్తిః సూం కీలకం మమ ఆదిత్యప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానం – జపాకుసుమసంకాశం ద్విభుజం పద్మహస్తకమ్...

Aditya Stotram – ఆదిత్య స్తోత్రం

(శ్రీమదప్పయ్యదీక్షితవిరచితం మహామహిమాన్విత ఆదిత్యస్తోత్రరత్నమ్) విస్తారాయామమానం దశభిరుపగతో యోజనానాం సహస్రైః చక్రే పఞ్చారనాభిత్రితయవతి లసన్నేమిషట్కే నివిష్టః | సప్తశ్ఛన్దస్తురఙ్గాహితవహనధురో హాయనాంశత్రివర్గః వ్యక్తాక్లుప్తాఖిలాఙ్గః స్ఫురతు మమ పురః స్యన్దనశ్చణ్డభానోః || ౧ || ఆదిత్యైరప్సరోభిర్మునిభి-రహివరైర్గ్రామణీయాతుధానైః గన్ధర్వైర్వాలఖిల్యైః...

Surya Stuti (Rigveda) – సూర్య స్తుతి (ఋగ్వేదాంతర్గత)

(ఋ.వే.౧.౦౫౦.౧) ఉదు॒ త్యం జా॒తవే॑దసం దే॒వం వ॑హన్తి కే॒తవ॑: | దృ॒శే విశ్వా॑య॒ సూర్య॑మ్ || ౧ అప॒ త్యే తా॒యవో॑ యథా॒ నక్ష॑త్రా యన్త్య॒క్తుభి॑: | సూరా॑య వి॒శ్వచ॑క్షసే || ౨...

error: Not allowed