Category: Surya – సూర్య

Sri Surya Stuti – శ్రీ సూర్య స్తుతిః

నమః సూర్యస్వరూపాయ ప్రకాశాత్మస్వరూపిణే | భాస్కరాయ నమస్తుభ్యం తథా దినకృతే నమః || ౬ || శర్వరీహేతవే చైవ సంధ్యాజ్యోత్స్నాకృతే నమః | త్వం సర్వమేతద్భగవన్ జగదుద్భ్రమతా త్వయా || ౭ ||...

Sri Aditya Stavam – శ్రీ ఆదిత్య స్తవం

బ్రహ్మోవాచ | నమస్యే యన్మయం సర్వమేతత్సర్వమయశ్చ యః | విశ్వమూర్తిః పరం‍జ్యోతిర్యత్తద్ధ్యాయంతి యోగినః || ౧ || య ఋఙ్మయో యో యజుషాం నిధానం సామ్నాం చ యో యోనిరచింత్యశక్తిః | త్రయీమయః...

Samba Panchashika – సాంబపంచాశికా

పుష్ణన్ దేవానమృతవిసరైరిందుమాస్రావ్య సమ్యగ్ భాభిః స్వాభీ రసయతి రసం యః పరం నిత్యమేవ | క్షీణం క్షీణం పునరపి చ తం పూరయత్యేవమీదృగ్ దోలాలీలోల్లసితహృదయం నౌమి చిద్భానుమేకమ్ || శబ్దార్థత్వవివర్తమానపరమజ్యోతీరుచో గోపతే- -రుద్గీథోఽభ్యుదితః...

Sri Aditya Stotram 2 (Mahabharatam) – శ్రీ ఆదిత్య స్తోత్రం (మహాభారతే)

తవ యద్యుదయో న స్యాదంధం జగదిదం భవేత్ | న చ ధర్మార్థకామేషు ప్రవర్తేరన్ మనీషిణః || ౧ || ఆధానపశుబన్ధేష్టిమంత్రయజ్ఞతపఃక్రియాః | త్వత్ప్రసాదాదవాప్యంతే బ్రహ్మక్షత్రవిశాం గణైః || ౨ || యదహర్బ్రహ్మణః...

Sri Surya Sahasranamavali – శ్రీ సూర్య సహస్రనామావళీ

ఓం విశ్వవిదే నమః | ఓం విశ్వజితే నమః | ఓం విశ్వకర్త్రే నమః | ఓం విశ్వాత్మనే నమః | ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః | ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః |...

Sri Surya Sahasranama Stotram – శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రస్య వేదవ్యాస ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః సవితా దేవతా సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | ధ్యేయః సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ నారాయణః సరసిజాసనసన్నివిష్టః | కేయూరవాన్...

Sri Ravi Saptati Nama Stotram – శ్రీ రవి సప్తతి రహస్యనామ స్తోత్రం

హంసో భానుః సహస్రాంశుస్తపనస్తాపనో రవిః | వికర్తనో వివస్వాంశ్చ విశ్వకర్మా విభావసుః || ౧ || విశ్వరూపో విశ్వకర్తా మార్తండో మిహిరోఽంశుమాన్ | ఆదిత్యశ్చోష్ణగుః సూర్యోఽర్యమా బ్రధ్నో దివాకరః || ౨ ||...

Chakshushopanishad (Chakshushmati Vidya) – చాక్షుషోపనిషత్

అస్యాః చాక్షుషీవిద్యాయాః అహిర్బుధ్న్య ఋషిః | గాయత్రీ ఛందః | సూర్యో దేవతా | చక్షురోగనివృత్తయే జపే వినియోగః | ఓం చక్షుశ్చక్షుశ్చక్షుః తేజః స్థిరో భవ | మాం పాహి పాహి...

Sri Surya Panjara Stotram – శ్రీ సూర్య పంజర స్తోత్రం

ఓం ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తం సకలభువననేత్రం రత్నరజ్జూపమేయమ్ | తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాం సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వదీపమ్ || ౧ || ఓం శిఖాయాం భాస్కరాయ నమః | లలాటే సూర్యాయ నమః...

Sri Bhaskara Stotram – శ్రీ భాస్కర స్తోత్రం

[** అథ పౌరాణికైశ్శ్లోకై రాష్ట్రై ద్వాదశాభిశ్శుభైః | ప్రణమేద్దండవద్భానుం సాష్టాంగం భక్తిసంయుతః || **] హంసాయ భువనధ్వాంతధ్వంసాయాఽమితతేజసే | హంసవాహనరూపాయ భాస్కరాయ నమో నమః || ౧ || వేదాంగాయ పతంగాయ విహంగారూఢగామినే...

Sri Surya Chandrakala Stotram – శ్రీ సూర్యచంద్రకళా స్తోత్రం

దివానాథ నిశానాథౌ తౌ చ్ఛాయారోహిణిప్రియౌ | కశ్యపాఽత్రిసముద్భూతౌ సూర్యచంద్రౌ గతిర్మమ || ౧ || గ్రహరాజౌ పుష్పవంతౌ సింహకర్కటకాధిపౌ | అత్యుష్ణానుష్ణకిరణౌ సూర్యచంద్రౌ గతిర్మమ || ౨ || ఏకచక్రత్రిచక్రాఢ్యరథౌ లోకైకసాక్షిణౌ |...

Sri Aditya Kavacham – శ్రీ ఆదిత్య కవచం

అస్య శ్రీ ఆదిత్యకవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య అగస్త్యో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః ఆదిత్యో దేవతా శ్రీం బీజం ణీం శక్తిః సూం కీలకం మమ ఆదిత్యప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానం – జపాకుసుమసంకాశం ద్విభుజం పద్మహస్తకమ్...

Aditya Stotram – ఆదిత్య స్తోత్రం

(శ్రీమదప్పయ్యదీక్షితవిరచితం మహామహిమాన్విత ఆదిత్యస్తోత్రరత్నమ్) విస్తారాయామమానం దశభిరుపగతో యోజనానాం సహస్రైః చక్రే పఞ్చారనాభిత్రితయవతి లసన్నేమిషట్కే నివిష్టః | సప్తశ్ఛన్దస్తురఙ్గాహితవహనధురో హాయనాంశత్రివర్గః వ్యక్తాక్లుప్తాఖిలాఙ్గః స్ఫురతు మమ పురః స్యన్దనశ్చణ్డభానోః || ౧ || ఆదిత్యైరప్సరోభిర్మునిభి-రహివరైర్గ్రామణీయాతుధానైః గన్ధర్వైర్వాలఖిల్యైః...

Surya Stuti (Rigveda) – సూర్య స్తుతి (ఋగ్వేదాంతర్గత)

(ఋ.వే.౧.౦౫౦.౧) ఉదు॒ త్యం జా॒తవే॑దసం దే॒వం వ॑హన్తి కే॒తవ॑: | దృ॒శే విశ్వా॑య॒ సూర్య॑మ్ || ౧ అప॒ త్యే తా॒యవో॑ యథా॒ నక్ష॑త్రా యన్త్య॒క్తుభి॑: | సూరా॑య వి॒శ్వచ॑క్షసే || ౨...

Sri Surya Kavacham – శ్రీ సూర్య కవచ స్తోత్రం

యాజ్ఞవల్క్య ఉవాచ | శృణుష్వ మునిశార్దూల సూర్యస్య కవచం శుభమ్ | శరీరారోగ్యదం దివ్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ || ౧ || దేదీప్యమానముకుటం స్ఫురన్మకరకుండలమ్ | ధ్యాత్వా సహస్రకిరణం స్తోత్రమేతదుదీరయేత్ || ౨ ||...

Sri Surya Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం అరుణాయ నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం కరుణారససింధవే నమః | ఓం అసమానబలాయ నమః | ఓం ఆర్తరక్షకాయ నమః | ఓం ఆదిత్యాయ నమః |...

Sri Dwadasa Arya Surya Stuti – శ్రీ ద్వాదశార్యా సూర్య స్తుతిః

ఉద్యన్నద్యవివస్వానారోహన్నుత్తరాం దివం దేవః | హృద్రోగం మమ సూర్యో హరిమాణం చాఽఽశు నాశయతు || ౧ || నిమిషార్ధేనైకేన ద్వే చ శతే ద్వే సహస్రే ద్వే | క్రమమాణ యోజనానాం నమోఽస్తు...

Sri Surya Namaskar Mantra with Names – శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం

ధ్యేయః సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ నారాయణః సరసిజాసన సన్నివిష్టః | కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ హారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః || ఓం మిత్రాయ నమః | ౧ ఓం రవయే నమః | ౨...

Sri Surya Narayana dandakam – శ్రీ సూర్యనారాయణ దండకము

శ్రీ సూర్యనారాయణా వేదపారాయణా లోకరక్షామణీ దైవ చూడామణీ ఆత్మ రక్షా నమః పాపశిక్షా నమో విశ్వకర్తా నమో విశ్వభర్తా నమో దేవతా చక్రవర్తీ పరబ్రహ్మమూర్తీ త్రిలోకైకనాథా మహాభూత ప్రేతంబులన్నీవయై బ్రోవు నెల్లప్పుడున్ భాస్కర...

Dvadasa Aditya Dhyana Slokas – ద్వాదశాఽదిత్య ధ్యాన శ్లోకాలు

౧. ధాతా – ధాతా కృతస్థలీ హేతిర్వాసుకీ రథకృన్మునే | పులస్త్యస్తుంబురురితి మధుమాసం నయంత్యమీ || ధాతా శుభస్య మే దాతా భూయో భూయోఽపి భూయసః | రశ్మిజాలసమాశ్లిష్టః తమస్తోమవినాశనః || ౨....

Surya Mandala Stotram – సూర్యమండల స్తోత్రం

నమోఽస్తు సూర్యాయ సహస్రరశ్మయే సహస్రశాఖాన్విత సంభవాత్మనే | సహస్రయోగోద్భవ భావభాగినే సహస్రసంఖ్యాయుధధారిణే నమః || ౧ || యన్మండలం దీప్తికరం విశాలం రత్నప్రభం తీవ్రమనాదిరూపమ్ | దారిద్ర్యదుఃఖక్షయకారణం చ పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్...

Aditya Hrudayam in Telugu – ఆదిత్య హృదయం

తతో యుద్ధపరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ | రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || ౧ || దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ | ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామమగస్త్యో భగవానృషిః || ౨ ||...

Sri Surya Ashtakam in Telugu – శ్రీ సూర్యాష్టకం

సాంబ ఉవాచ | ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర | దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోఽస్తు తే || ౧ || సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజమ్ | శ్వేతపద్మధరం దేవం తం...

Sri Surya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

అరుణాయ శరణ్యాయ కరుణారససింధవే అసమానబలాయాఽర్తరక్షకాయ నమో నమః || ౧ || ఆదిత్యాయాఽదిభూతాయ అఖిలాగమవేదినే అచ్యుతాయాఽఖిలజ్ఞాయ అనంతాయ నమో నమః || ౨ || ఇనాయ విశ్వరూపాయ ఇజ్యాయైంద్రాయ భానవే ఇందిరామందిరాప్తాయ వందనీయాయ...

error: Not allowed