Category: Surya

Sri Surya Panjara Stotram – శ్రీ సూర్య పంజర స్తోత్రం

ఓం ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తం సకలభువననేత్రం రత్నరజ్జూపమేయమ్ | తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాం సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వదీపమ్ || ౧ || ఓం శిఖాయాం భాస్కరాయ నమః | లలాటే సూర్యాయ నమః...

Sri Bhaskara Stotram – శ్రీ భాస్కర స్తోత్రం

[** అథ పౌరాణికైశ్శ్లోకై రాష్ట్రై ద్వాదశాభిశ్శుభైః | ప్రణమేద్దండవద్భానుం సాష్టాంగం భక్తిసంయుతః || **] హంసాయ భువనధ్వాంతధ్వంసాయాఽమితతేజసే | హంసవాహనరూపాయ భాస్కరాయ నమో నమః || ౧ || వేదాంగాయ పతంగాయ విహంగారూఢగామినే...

Sri Surya Chandrakala Stotram – శ్రీ సూర్యచంద్రకళా స్తోత్రం

దివానాథ నిశానాథౌ తౌ చ్ఛాయా రోహిణిప్రియౌ | కశ్యపాత్రి సముద్భూతౌ సూర్యచంద్రౌ గతిర్మమ || ౧ || గ్రహరాజౌ పుష్పవంతౌ సింహ కర్కటకాధిపౌ | అత్యుష్ణానుష్ణకిరణౌ సూర్యచంద్రౌ గతిర్మమ || ౨ ||...

Sri Aditya Kavacham – శ్రీ ఆదిత్య కవచం

అస్య శ్రీ ఆదిత్యకవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య అగస్త్యో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః ఆదిత్యో దేవతా శ్రీం బీజం ణీం శక్తిః సూం కీలకం మమ ఆదిత్యప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానం – జపాకుసుమసంకాశం ద్విభుజం పద్మహస్తకమ్...

Aditya Stotram – ఆదిత్య స్తోత్రం

(శ్రీమదప్పయ్యదీక్షితవిరచితం మహామహిమాన్విత ఆదిత్యస్తోత్రరత్నమ్) విస్తారాయామమానం దశభిరుపగతో యోజనానాం సహస్రైః చక్రే పఞ్చారనాభిత్రితయవతి లసన్నేమిషట్కే నివిష్టః | సప్తశ్ఛన్దస్తురఙ్గాహితవహనధురో హాయనాంశత్రివర్గః వ్యక్తాక్లుప్తాఖిలాఙ్గః స్ఫురతు మమ పురః స్యన్దనశ్చణ్డభానోః || ౧ || ఆదిత్యైరప్సరోభిర్మునిభి-రహివరైర్గ్రామణీయాతుధానైః గన్ధర్వైర్వాలఖిల్యైః...

Surya Stuti (Rigveda) – సూర్య స్తుతి (ఋగ్వేదాంతర్గత)

(ఋ.వే.౧.౦౫౦.౧) ఉదు॒ త్యం జా॒తవే॑దసం దే॒వం వ॑హన్తి కే॒తవ॑: | దృ॒శే విశ్వా॑య॒ సూర్య॑మ్ || ౧ అప॒ త్యే తా॒యవో॑ యథా॒ నక్ష॑త్రా యన్త్య॒క్తుభి॑: | సూరా॑య వి॒శ్వచ॑క్షసే || ౨...

Sri Surya Kavacham – శ్రీ సూర్య కవచ స్తోత్రం

యాజ్ఞవల్క్య ఉవాచ | శృణుష్వ మునిశార్దూల సూర్యస్య కవచం శుభమ్ | శరీరారోగ్యదం దివ్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ || ౧ || దేదీప్యమానముకుటం స్ఫురన్మకరకుండలమ్ | ధ్యాత్వా సహస్రకిరణం స్తోత్రమేతదుదీరయేత్ || ౨ ||...

Sri Dwadasa Arya Surya Stuti – శ్రీ ద్వాదశార్యా సూర్య స్తుతిః

ఉద్యన్నద్యవివస్వానారోహన్నుత్తరాం దివం దేవః | హృద్రోగం మమ సూర్యో హరిమాణం చాఽఽశు నాశయతు || ౧ || నిమిషార్ధేనైకేన ద్వే చ శతే ద్వే సహస్రే ద్వే | క్రమమాణ యోజనానాం నమోఽస్తు...

Sri Surya Namaskar Mantra with Names – శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం

ఓం ధ్యాయేస్సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ నారాయణస్సరసిజాసన సన్నివిష్టః| కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ హారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః || ఓం మిత్రాయ నమః | ఓం రవయే నమః | ఓం సూర్యాయ నమః |...

Sri Surya Narayana dandakam – శ్రీ సూర్యనారాయణ దండకము

శ్రీ సూర్యనారాయణా వేదపారాయణా లోకరక్షామణీ దైవ చూడామణీ ఆత్మ రక్షా నమః పాపశిక్షా నమో విశ్వకర్తా నమో విశ్వభర్తా నమో దేవతా చక్రవర్తీ పరబ్రహ్మమూర్తీ త్రిలోకైకనాథా మహాభూత ప్రేతంబులన్నీవయై బ్రోవు నెల్లప్పుడున్ భాస్కర...

error: Not allowed