Category: Surya – సూర్య

Sri Surya Stuti – శ్రీ సూర్య స్తుతిః

నమః సూర్యస్వరూపాయ ప్రకాశాత్మస్వరూపిణే | భాస్కరాయ నమస్తుభ్యం తథా దినకృతే నమః || ౬ || శర్వరీహేతవే చైవ సంధ్యాజ్యోత్స్నాకృతే నమః | త్వం సర్వమేతద్భగవన్ జగదుద్భ్రమతా త్వయా || ౭ ||...

Sri Aditya Stavam – శ్రీ ఆదిత్య స్తవం

బ్రహ్మోవాచ | నమస్యే యన్మయం సర్వమేతత్సర్వమయశ్చ యః | విశ్వమూర్తిః పరం‍జ్యోతిర్యత్తద్ధ్యాయంతి యోగినః || ౧ || య ఋఙ్మయో యో యజుషాం నిధానం సామ్నాం చ యో యోనిరచింత్యశక్తిః | త్రయీమయః...

Samba Panchashika – సాంబపంచాశికా

పుష్ణన్ దేవానమృతవిసరైరిందుమాస్రావ్య సమ్యగ్ భాభిః స్వాభీ రసయతి రసం యః పరం నిత్యమేవ | క్షీణం క్షీణం పునరపి చ తం పూరయత్యేవమీదృగ్ దోలాలీలోల్లసితహృదయం నౌమి చిద్భానుమేకమ్ || శబ్దార్థత్వవివర్తమానపరమజ్యోతీరుచో గోపతే- -రుద్గీథోఽభ్యుదితః...

Sri Aditya Stotram 2 (Mahabharatam) – శ్రీ ఆదిత్య స్తోత్రం (మహాభారతే)

తవ యద్యుదయో న స్యాదంధం జగదిదం భవేత్ | న చ ధర్మార్థకామేషు ప్రవర్తేరన్ మనీషిణః || ౧ || ఆధానపశుబన్ధేష్టిమంత్రయజ్ఞతపఃక్రియాః | త్వత్ప్రసాదాదవాప్యంతే బ్రహ్మక్షత్రవిశాం గణైః || ౨ || యదహర్బ్రహ్మణః...

Sri Surya Sahasranamavali – శ్రీ సూర్య సహస్రనామావళీ

ఓం విశ్వవిదే నమః | ఓం విశ్వజితే నమః | ఓం విశ్వకర్త్రే నమః | ఓం విశ్వాత్మనే నమః | ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః | ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః |...

Sri Surya Sahasranama Stotram – శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రస్య వేదవ్యాస ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః సవితా దేవతా సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | ధ్యేయః సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ నారాయణః సరసిజాసనసన్నివిష్టః | కేయూరవాన్...

Sri Ravi Saptati Nama Stotram – శ్రీ రవి సప్తతి రహస్యనామ స్తోత్రం

హంసో భానుః సహస్రాంశుస్తపనస్తాపనో రవిః | వికర్తనో వివస్వాంశ్చ విశ్వకర్మా విభావసుః || ౧ || విశ్వరూపో విశ్వకర్తా మార్తండో మిహిరోఽంశుమాన్ | ఆదిత్యశ్చోష్ణగుః సూర్యోఽర్యమా బ్రధ్నో దివాకరః || ౨ ||...

Chakshushopanishad (Chakshushmati Vidya) – చాక్షుషోపనిషత్

అస్యాః చాక్షుషీవిద్యాయాః అహిర్బుధ్న్య ఋషిః | గాయత్రీ ఛందః | సూర్యో దేవతా | చక్షురోగనివృత్తయే జపే వినియోగః | ఓం చక్షుశ్చక్షుశ్చక్షుః తేజః స్థిరో భవ | మాం పాహి పాహి...

Sri Surya Panjara Stotram – శ్రీ సూర్య పంజర స్తోత్రం

ఓం ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తం సకలభువననేత్రం రత్నరజ్జూపమేయమ్ | తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాం సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వదీపమ్ || ౧ || ఓం శిఖాయాం భాస్కరాయ నమః | లలాటే సూర్యాయ నమః...

Sri Bhaskara Stotram – శ్రీ భాస్కర స్తోత్రం

[** అథ పౌరాణికైశ్శ్లోకై రాష్ట్రై ద్వాదశాభిశ్శుభైః | ప్రణమేద్దండవద్భానుం సాష్టాంగం భక్తిసంయుతః || **] హంసాయ భువనధ్వాంతధ్వంసాయాఽమితతేజసే | హంసవాహనరూపాయ భాస్కరాయ నమో నమః || ౧ || వేదాంగాయ పతంగాయ విహంగారూఢగామినే...

error: Not allowed