Category: Mahanyasam

Mahanyasam 20 – Puja – పూజ

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య అమృతాఽభిషేకోఽస్తు || వస్త్రం – ఓం జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమ॑: | వస్త్రం సమర్పయామి | ఉపవీతం – ఓం శ్రే॒ష్ఠాయ॒ నమ॑: | యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |...

Mahanyasam 19 – Samrajya Pattabhisheka – సామ్రాజ్యపట్టాఽభిషేకః

ఓం మిత్రోఽసి వరుణోఽసి | సమహం విశ్వైర్దేవైః | క్షత్రస్య నాభిరసి | క్షత్రస్య యోనిరసి | స్యోనామాసీద | సుషదామాసీద | మా త్వా హిగ్ంసీత్ | మా మా హిగ్ంసీత్...

Mahanyasam 18 – Dasha Shantayah – దశశాన్తయః

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః | భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః | స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ంస॑స్త॒నూభి॑: | వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: | స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః | స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః...

Mahanyasam 17 – Ekadasa Rudra Abhishekam – ఏకాదశవారాభిషేచనం

1. ప్రథమవారాభిషేచనం || మహాన్యాస పారాయణానన్తరం ప్రథమ వారాభిషేచనం కరిష్యే || ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: | వికి॑రిద॒ విలో॑హిత॒ నమ॑స్తే అస్తు భగవః | యాస్తే॑ స॒హస్రగ్॑o హే॒తయో॒న్యమ॒స్మన్నివ॑పన్తు॒ తాః | చణ్డీశ్వరాయ...

Mahanyasam 16 – Panchamrita Snanam, Malapakarshana Snanam – పఞ్చామృత స్నానం, మలాపకర్షణ స్నానం

౨౨) అభిషేకం (వా॒మ॒దేవా॒య న॑మః – స్నానం) ఇత్యాది నిర్మాల్యం విసృజ్యేత్యన్తం ప్రతివారం కుర్యాత్ || || పఞ్చామృతస్నానం || అథ (పఞ్చామృత స్నానం) పఞ్చామృతదేవతాభ్యో నమః | ధ్యానావాహనాది షోడశోపచారపూజాస్సమర్పయామి |...

Mahanyasam 15 – Laghunyasa, Shodasopachara Puja – లఘు న్యాసః, షోడశోపచార పూజా

౨౦) లఘు న్యాసః ఓం అథాత్మానగ్ం శివాత్మానగ్ం శ్రీరుద్రరూపం ధ్యాయే”త్ || శుద్ధస్ఫటికసంకాశం త్రినేత్రం పఞ్చవక్త్రకమ్ | గఙ్గాధరం దశభుజగ్ం సర్వాభరణభూషితమ్ || నీలగ్రీవగ్ం శశాఙ్క చిహ్నం నాగయజ్ఞోపవీతినం | నాగాభరణభూషితం వ్యాఘ్రచర్మోత్తరీయకం...

Mahanyasam 14 – Panchanga Japa, Sashtanga Pranama – పఞ్చాఙ్గజపః, సాష్టాంగ ప్రణామః

౧౮) పఞ్చాఙ్గజపః అథ పఞ్చాఙ్గజపః || స॒ద్యోజా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి॒ స॒ద్యోజా॒తాయ॒ వై నమో॒ నమ॑: | భ॒వే భ॑వే॒ నాతి॑భవే భవస్వ॒ మామ్ | భ॒వోద్భ॑వాయ॒ నమ॑: || వా॒మ॒దే॒వాయ॒ నమో” జ్యే॒ష్ఠాయ॒...

Mahanyasam 13 – Tvamagne Rudro Anuvaka, Deva Deveshu Shrayadhvam – త్వమగ్నే రుద్రోఽనువాకః

౧౭) త్వమగ్నే రుద్రోఽనువాకః త్వమ॑గ్నే రు॒ద్రో అసు॑రో మ॒హో ది॒వస్త్వగ్ం శర్ధో॒ మారు॑తం పృ॒క్ష ఈ॑శిషే | త్వం వాతై॑రరు॒ణైర్యా॑సి శంగ॒యస్త్వం పూ॒షా వి॑ధ॒తః పా॑సి॒ ను త్మనా” |(ఋ.౨.౦౦౧.౦౬) ఆ వో॒...

Mahanyasam 12 – Pratipurusham – ప్రతిపూరుషం

౧౬) ప్రతిపూరుషం ప్ర॒తి॒పూ॒రు॒షమేక॑కపాలా॒న్ నిర్వ॑ప॒త్యేక॒మతి॑రిక్త॒o యావ॑న్తో గృ॒హ్యా”స్స్మస్తేభ్య॒: కమ॑కరం పశూ॒నాగ్ం శర్మా॑సి॒ శర్మ॒ యజ॑మానస్య॒ శర్మ॑ మే య॒చ్ఛైక॑ ఏ॒వ రు॒ద్రో న ద్వి॒తీయా॑య తస్థ ఆ॒ఖుస్తే॑ రుద్ర ప॒శుస్తం జు॑షస్వై॒ష తే॑...

Mahanyasam 11 – Apratiratham – అప్రతిరథం

౧౫) అప్రతిరథం ఆ॒శుశ్శిశా॑నో వృష॒భో న॑ యు॒ధ్మో ఘ॑నాఘ॒నః క్షోభ॑ణశ్చర్షణీ॒నామ్ | స॒oక్రన్ద॑నోఽనిమి॒ష ఏ॑కవీ॒రశ్శ॒తగ్ం సేనా॑ అజయథ్సా॒కమిన్ద్ర॑: || స॒oక్రన్ద॑నేనానిమి॒షేణ॑ జి॒ష్ణునా॑ యుత్కా॒రేణ॑ దుశ్చ్య॒వనేన॑ ధృ॒ష్ణునా” | తదిన్ద్రే॑ణ జయత॒ తథ్స॑హధ్వ॒o యుధో॑...

error: Not allowed