Category: Sai Baba – సాయిబాబా

Sri Sai Nakshatra Malika – శ్రీ సాయి నక్షత్ర మాలికా

షిరిడీసదనా శ్రీసాయీ సుందర వదనా శుభధాయీ జగత్కారణా జయసాయీ నీ స్మరణే ఎంతో హాయీ || ౧ || శిరమున వస్త్రము చుట్టితివీ చినిగిన కఫినీ తొడిగితివీ ఫకీరువలె కనిపించితివీ పరమాత్ముడవనిపించితివీ ||...

Shirdi Sai Ekadasa Sutralu – శ్రీ సాయిబాబా ఏకాదశ సూత్రములు

౧. షిర్డీ ప్రవేశమే సర్వదుఃఖ పరిహారము. ౨. అర్హులైననేమి నిరుపేదలైననేమి ద్వారకామాయి ప్రవేశ మొనరించినంతనే సుఖసంపదలు పొందగలరు. ౩. ఈ భౌతిక దేహానంతరము నేనప్రమత్తుడను. ౪. నా భక్తులకు రక్షణంబు నా సమాధినుండియే...

Sai baba Prarthana Ashtakam – శ్రీ సాయిబాబా ప్రార్థనాష్టకం

శాంతచిత్తా మహాప్రజ్ఞా సాయినాథా దయాధనా దయాసింధో సత్యస్వరూపా మాయాతమవినాశనా || ౧ జాత గోతాతీతా సిద్ధా అచింత్యా కరుణాలయా పాహిమాం పాహిమాం నాథా శిరిడీ గ్రామనివాసియా || ౨ శ్రీ జ్ఞానార్క జ్ఞానదాత్యా...

Sri Sainatha Ashtakam – శ్రీ సాయినాథ అష్టకం

పత్రిగ్రామ సముద్భూతం ద్వారకామాయి వాసినం భక్తాభీష్టప్రదం దేవం సాయినాథం నమామ్యహమ్ || ౧ || మహోన్నత కులేజాతం క్షీరాంబుధి సమే శుభే ద్విజరాజం తమోఘ్నం తం సాయినాథం నమామ్యహమ్ || ౨ ||...

Sri Sai Vibhuti Mantram – శ్రీ సాయి విభూతి మంత్రం

మహాగ్రాహపీడాం మహోత్పాతపీడాం మహారోగపీడాం మహాతీవ్రపీడాం | హరత్యాశుచే ద్వారకామాయి భస్మం నమస్తే గురు శ్రేష్ఠ సాయీశ్వరాయ || పరమం పవిత్రం బాబా విభూతిం పరమం విచిత్రం లీలావిభూతిం | పరమార్థ ఇష్టార్థ మోక్షప్రదానం...

Sri Sai Sakara Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ సాయి సకార అష్టోత్తరశతనామావళిః

(కృతజ్ఞతలు – శ్రీ ఆదిపూడి వేంకట శివ సాయిరామ్ గారికి) ఓం శ్రీసాయి సద్గురువే నమః ఓం శ్రీసాయి సాకోరివాసినే నమః ఓం శ్రీసాయి సాధననిష్ఠాయ నమః ఓం శ్రీసాయి సన్మార్గదర్శినే నమః...

Sri Shirdi Sai Baba Chalisa – శ్రీ షిరిడీసాయి చాలీసా

  షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం త్రిమూర్తి రూపా ఓ సాయీ కరుణించి కాపాడోయి దర్శన మియ్యగరావయ్య ముక్తికి మార్గం చూపుమయా...

Shirdi Sai Kakada Aarathi – కాకడ ఆరతి

౧. జోడు నియాకర చరణి ఠేవిలా మాధా | పరిసావీ వినంతీ మాఝి పండరీనాధా || ||౧|| అసోనసో భావ ఆలో తూఝియా ఠాయా | కృపా దృష్టి పాహే మజకడే సద్గురురాయా...

Shirdi Sai Afternoon Aarathi – మధ్యాహ్న ఆరతి

౧. ఘేవుని పంచారతీ కరూ బాబాంచీ ఆరతీ కరూ సాయిసీ ఆరతీ కరూ బాబాన్సీ ఆరతీ ||౧|| ఉఠా ఉఠా హో బాంధవ ఓవాళూ హరమాధవ సాయీరమాధవ ఓవాళూ హరమాధవ ||౨|| కరూనీయా...

Shirdi Sai Evening Dhoop Aarathi – ధూప ఆరతి

ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్య దాతార జీవా | చరణరజతాలి ద్యావా దాసాం విసావ భక్తాం విసావా || ఆరతి సాయిబాబా || జాళూనియా ఆనంగ స్వస్వరూపీ రాహే దంగ | ముముక్ష జనదావీ...

Shirdi Sai Night Shej Aarathi – షేజ్ ఆరతి

ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురు నాథా మాఝా సాయినాథా | పాంచాహీ తత్త్వాంచా దీప లావిలా ఆతా || నిర్గుణాచీస్థితి కైసి ఆకారా ఆలీ బాబా ఆకారా ఆలీ | సర్వాఘటీ భరూని...

Sri Shiridi Sai Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః | ఓం లక్ష్మీనారాయణాయ నమః | ఓం కృష్ణరామశివమారుత్యాదిరూపాయ నమః | ఓం శేషశాయినే నమః | ఓం గోదావరీతటశిరడీవాసినే నమః | ఓం భక్తహృదాలయాయ నమః...

Sri Sainatha Mahima Stotram – శ్రీ సాయినాథ మహిమా స్తోత్రం

సదా సత్స్వరూపం చిదానందకందం జగత్సంభవస్థాన సంహార హేతుం స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౧ || భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండ మీఢ్యం మనోవాగతీతం మునిర్ధ్యాన గమ్యం జగద్వ్యాపకం నిర్మలం...

error: Not allowed