Category: Sai Baba – ಸಾಯಿಬಾಬಾ

Sri Satya Sai Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿಬಾಬಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ವರದಾಯ ನಮಃ |...

Sri Sai Sakara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸದ್ಗುರುವೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಾಕೋರಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಾಧನನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಕಲದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸುವರ್ಣಾಯ...

Sri Shiridi Sai Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಷಿರ್ಡೀಸಾಯಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕೃಷ್ಣರಾಮಶಿವಮಾರುತ್ಯಾದಿರೂಪಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶೇಷಶಾಯಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋದಾವರೀತಟಶಿರಡೀವಾಸಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಭಕ್ತಹೃದಾಲಯಾಯ ನಮಃ...

Sri Sai Vibhuti Mantram – ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ವಿಭೂತಿ ಮಂತ್ರಂ

ಮಹಾಗ್ರಾಹಪೀಡಾಂ ಮಹೋತ್ಪಾತಪೀಡಾಂ ಮಹಾರೋಗಪೀಡಾಂ ಮಹಾತೀವ್ರಪೀಡಾಂ | ಹರತ್ಯಾಶುಚೇ ದ್ವಾರಕಾಮಾಯಿ ಭಸ್ಮಂ ನಮಸ್ತೇ ಗುರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಯೀಶ್ವರಾಯ || ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಬಾಬಾ ವಿಭೂತಿಂ ಪರಮಂ ವಿಚಿತ್ರಂ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಂ | ಪರಮಾರ್ಥ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾನಂ...

Sri Sainatha Mahima Stotram – ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಹಿಮಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸದಾ ಸತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಚಿದಾನಂದಕಂದಂ ಜಗತ್ಸಂಭವಸ್ಥಾನ ಸಂಹಾರ ಹೇತುಂ ಸ್ವಭಕ್ತೇಚ್ಛಯಾ ಮಾನುಷಂ ದರ್ಶಯಂತಂ ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ || ೧ || ಭವಧ್ವಾಂತ ವಿಧ್ವಂಸ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಮೀಢ್ಯಂ ಮನೋವಾಗತೀತಂ ಮುನಿರ್ಧ್ಯಾನ ಗಮ್ಯಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ...

Sri Sainatha Ashtakam – ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ ಅಷ್ಟಕಂ

ಪತ್ರಿಗ್ರಾಮ ಸಮುದ್ಭೂತಂ ದ್ವಾರಕಾಮಾಯಿ ವಾಸಿನಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ದೇವಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧ || ಮಹೋನ್ನತ ಕುಲೇಜಾತಂ ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿ ಸಮೇ ಶುಭೇ ದ್ವಿಜರಾಜಂ ತಮೋಘ್ನಂ ತಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨ ||...

Sai baba Prarthana Ashtakam – ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಷ್ಟಕಂ

ಶಾಂತಚಿತ್ತಾ ಮಹಾಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ ದಯಾಧನಾ ದಯಾಸಿಂಧೋ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಮಾಯಾತಮವಿನಾಶನಾ || ೧ ಜಾತ ಗೋತಾತೀತಾ ಸಿದ್ಧಾ ಅಚಿಂತ್ಯಾ ಕರುಣಾಲಯಾ ಪಾಹಿಮಾಂ ಪಾಹಿಮಾಂ ನಾಥಾ ಶಿರಿಡೀ ಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿಯಾ || ೨ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಾರ್ಕ ಜ್ಞಾನದಾತ್ಯಾ...

Shirdi Sai Night Shej Aarathi – ಷೇಜ್ ಆರತಿ

ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರು ನಾಥಾ ಮಾಝಾ ಸಾಯಿನಾಥಾ | ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಾಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ || ನಿರ್ಗುಣಾಚೀಸ್ಥಿತಿ ಕೈಸಿ ಆಕಾರಾ ಆಲೀ ಬಾಬಾ ಆಕಾರಾ ಆಲೀ | ಸರ್ವಾಘಟೀ ಭರೂನಿ...

Shirdi Sai Evening Dhoop Aarathi – ಧೂಪ ಆರತಿ

ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸೌಖ್ಯ ದಾತಾರ ಜೀವಾ | ಚರಣರಜತಾಲಿ ದ್ಯಾವಾ ದಾಸಾಂ ವಿಸಾವ ಭಕ್ತಾಂ ವಿಸಾವಾ || ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ || ಜಾಳೂನಿಯಾ ಆನಂಗ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೀ ರಾಹೇ ದಂಗ | ಮುಮುಕ್ಷ ಜನದಾವೀ...

Shirdi Sai Afternoon Aarathi – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರತಿ

೧. ಘೇವುನಿ ಪಂಚಾರತೀ ಕರೂ ಬಾಬಾಂಚೀ ಆರತೀ ಕರೂ ಸಾಯಿಸೀ ಆರತೀ ಕರೂ ಬಾಬಾನ್ಸೀ ಆರತೀ || ೧ || ಉಠಾ ಉಠಾ ಹೋ ಬಾಂಧವ ಓವಾಳೂ ಹರಮಾಧವ ಸಾಯೀರಮಾಧವ ಓವಾಳೂ ಹರಮಾಧವ...

Shirdi Sai Kakada Aarathi – ಕಾಕಡ ಆರತಿ

೧. ಜೋಡು ನಿಯಾಕರ ಚರಣಿ ಠೇವಿಲಾ ಮಾಧಾ | ಪರಿಸಾವೀ ವಿನಂತೀ ಮಾಝಿ ಪಂಡರೀನಾಧಾ || ೧ || ಅಸೋನಸೋ ಭಾವ ಆಲೋ ತೂಝಿಯಾ ಠಾಯಾ | ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಹೇ ಮಜಕಡೇ...

error: Not allowed