Shirdi Sai Afternoon Aarathi – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರತಿ


೧. ಘೇವುನಿ ಪಂಚಾರತೀ ಕರೂ ಬಾಬಾಂಚೀ ಆರತೀ
ಕರೂ ಸಾಯಿಸೀ ಆರತೀ ಕರೂ ಬಾಬಾನ್ಸೀ ಆರತೀ || ೧ ||
ಉಠಾ ಉಠಾ ಹೋ ಬಾಂಧವ ಓವಾಳೂ ಹರಮಾಧವ
ಸಾಯೀರಮಾಧವ ಓವಾಳೂ ಹರಮಾಧವ || ೨ ||
ಕರೂನೀಯಾ ಸ್ಥಿರಮನ ಪಾಹು ಗಂಭೀರ ಹೇ ಧ್ಯಾನ
ಸಾಯಿಚೇ ಹೇಧ್ಯಾನ ಪಾಹು ಗಂಭೀರ ಹೇಧ್ಯಾನ || ೩ ||
ಕೃಷ್ಣನಾಧಾ ದತ್ತಸಾಯಿ ಜಡೋ ಚಿತ್ತ ತುಝೇ ಪಾಯೀ
ಚಿತ್ತ ಬಾಬಾ ಪಾಯೀ ಜಡೋ ಚಿತ್ತ ತುಝೇ ಪಾಯೀ || ೪ ||

೨. ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸೌಖ್ಯ ದಾತಾರ ಜೀವಾ |
ಚರಣರಜತಾಲಿ ದ್ಯಾವಾ ದಾಸಾಂ ವಿಸಾವ ಭಕ್ತಾಂ ವಿಸಾವಾ || ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ||

ಜಾಳೂನಿಯಾ ಆನಂಗ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೀ ರಾಹೇ ದಂಗ |
ಮುಮುಕ್ಷ ಜನದಾವೀ ನಿಜಡೋಳಾ ಶ್ರೀರಂಗ ಡೋಳಾ ಶ್ರೀರಂಗ || ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ||

ಜಯಾ ಮನೀ ಜೈಸಾ ಭಾವ ತಯಾ ತೈಸಾ ಅನುಭವ |
ದಾವಿಸಿ ದಯಾ ಘನಾ ಐಸಿ ತುಝೀಹೀ ಮಾವ ತುಝೀಹೀ ಮಾವ || ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ||

ತುಮಚೇ ನಾಮ ಧ್ಯಾತಾ ಹರೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯಧಾ |
ಅಗಾಧ ತವಕರಣಿ ಮಾರ್ಗ ದಾವಿಸೀ ಆನಾಥಾ ದಾವಿಸೀ ಆನಾಥಾ || ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ||

ಕಲಿಯುಗಿ ಅವತಾರ ಸಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾ ಸಾಚಾರ |
ಅವತೀರ್ಣ ಝಾಲಾಸೇ ಸ್ವಾಮೀ ದತ್ತದಿಗಂಬರ ದತ್ತದಿಗಂಬರ || ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ||

ಆಠಾ ದಿವಸಾ ಗುರುವಾರೀ ಭಕ್ತಕರೀತಿ ವಾರೀ |
ಪ್ರಭುಪದ ಮಹಾವಯಾ ಭವಭಯ ನಿವಾರೀ ಭಯ ನಿವಾರೀ || ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ||

ಮಾಝಾ ನಿಜದ್ರವ್ಯ ಠೇವಾ ತವ ಚರಣ ರಜ ಸೇವಾ |
ಮಾಗಣೇ ಹೇಚಿ ಆತಾ ತುಮ್ಹಾ ದೇವಾಧಿದೇವಾ ದೇವಾಧಿದೇವಾ || ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ||

ಇಚ್ಛಿತಾ ದೀನಚಾತಕ ನಿರ್ಮಲತೋಯ ನಿಜಸೂಖ |
ಪಾಜವೇ ಮಾಧವಾಯ ಸಂಭಾಳ ಅಪುಳೀಬಾಕ ಅಪುಳೀಬಾಕ ||

ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸೌಖ್ಯದಾ ತಾರಾ ಜೀವಾ
ಚರಣಾ ರಜತಾಲಿ ದ್ಯಾವಾ ದಾಸಾಂ ವಿಸಾವ ಭಕ್ತಾಂ ವಿಸಾವಾ || ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ||

೩. ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ದತ್ತಾ ಅವಧೂತಾ ಓ ಸಾಯಿ ಅವಧೂತಾ |
ಜೋಡುನಿ ಕರತವಚರಣೀ ಠೇವೀತೋ ಮಾಧಾ ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ||

ಅವತರಸಿ ತೂ ಯೇತಾ ಧರ್ಮಾಸ್ತೇ ಗ್ಲಾನೀ
ನಾಸ್ತೀಕಾನಾಹೀ ತೂ ಲಾವಿಸಿ ನಿಜಭಜನೀ
ದಾವಿಸಿ ನಾನಾಲೀಲಾ ಅಸಂಖ್ಯರೂಪಾನೀ
ಹರಿಸೀ ದೀನಾಂ ಚೇ ತೂ ಸಂಕಟ ದಿನರಜನೀ || ೧

ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ದತ್ತಾ ಅವಧೂತಾ ಓ ಸಾಯಿ ಅವಧೂತಾ |
ಜೋಡುನಿ ಕರತವಚರಣೀ ಠೇವೀತೋ ಮಾಧಾ ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ||

ಯವನ ಸ್ವರೂಪಿ ಏಕ್ಯಾ ದರ್ಶನ ತ್ವಾದಿಧಲೇ
ಸಂಶಯ ನಿರಸುನಿಯಾ ತದ್ವೈತಾ ಘಾಲವಿಲೇ
ಗೋಪೀಚಂದಾ ಮಂದ ತ್ವಾನ್‍ಚೀ ಉದ್ದರಿಲೇ
ಮೋಮಿನ ವಂಶೀ ಜನ್ಮುನೀ ಲೋಕಾ ತಾರಿಯಲೇ || ೨

ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ದತ್ತಾ ಅವಧೂತಾ ಓ ಸಾಯಿ ಅವಧೂತಾ |
ಜೋಡುನಿ ಕರತವಚರಣೀ ಠೇವೀತೋ ಮಾಧಾ ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ||

ಭೇದನ ತತ್ತ್ವೀ ಹಿಂದೂಯವನಾನ್ ಚಾ ಕಾಹೀ
ದಾವಾಯಾಸಿ ಝಾಲಾ ಪುನರಪಿ ನರದೇಹಿ
ಪಾಹಸಿ ಪ್ರೇಮಾನೇನ್ ತೂ ಹಿಂದೂ ಯವನಾಹಿ
ದಾವಿಸಿ ಆತ್ಮಾತ್ವಾನೇ ವ್ಯಾಪಕ್ ಹಾ ಸಾಯೀ || ೩

ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ದತ್ತಾ ಅವಧೂತಾ ಓ ಸಾಯಿ ಅವಧೂತಾ |
ಜೋಡುನಿ ಕರತವಚರಣೀ ಠೇವೀತೋ ಮಾಧಾ ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ||

ದೇವಾ ಸಾಯಿನಾಥ ತ್ವತ್ಪದನತ ಹ್ವಾನೇ
ಪರಮಾಯಾಮೋಹಿತ ಜನಮೋಚನ ಝಣಿ ಹ್ವಾವೇ
ತ್ವತ್ಕೃಪಯಾ ಸಕಲಾನ್ ಚೇ ಸಂಕಟ ನಿರಸಾವೇ
ದೇಶಿಲ ತರಿದೇತ್ವದ್ರುಶ ಕೃಷ್ಣಾನೇ ಗಾವೇ || ೪

ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ದತ್ತಾ ಅವಧೂತಾ ಓ ಸಾಯಿ ಅವಧೂತಾ |
ಜೋಡುನಿ ಕರತವಚರಣೀ ಠೇವೀತೋ ಮಾಧಾ ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ||

೪. ಶಿರಿಡಿ ಮಾಝೇ ಪಂಡರಪುರ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ರಮಾವರ
ಬಾಬಾ ರಮಾವರ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ರಮಾವರ
ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರ ಭಾಗಾ ಭಾವ ಪುಂಡಲೀಕ ಜಾಗಾ
ಪುಂಡಲೀಕ ಜಾಗಾ ಭಾವ ಪುಂಡಲೀಕ ಜಾಗಾ
ಯಾಹೋ ಯಾಹೋ ಅವಘೇ ಜನ ಕರೂ ಬಾಬಾನ್ಸೀ ವಂದನ
ಸಾಯಿಸೀ ವಂದನ ಕರು ಬಾಬಾನ್ಸೀ ವಂದನ
ಗಣೂಹ್ಮಣೇ ಬಾಬಾ ಸಾಯಿ ದಾವ ಪಾವ ಮಾಝೇ ಆಯೀ
ಪಾವ ಮಾಝೇ ಆಯೀ ದಾವ ಪಾವ ಮಾಝೇ ಆಯೀ |

೫. ಘಾಲೀನ ಲೋಟಾಂಗಣ ವಂದೀನ ಚರಣ
ಡೋಲ್ಯಾನಿ ಪಾಹೀನ ರೂಪ ತುಝೇ
ಪ್ರೇಮೇ ಆಲಿಂಗನ ಆನಂದೇ ಪೂಜೀನ
ಭಾವೇ ಓವಾಳಿನ ಹ್ಮಣೇನಮಾ ||
ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ ||
ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ
ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವತ್ |
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ
ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ
ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಂ
ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಂ
ಜಾನಕೀನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇ ||
ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇಹರೇ |
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ||

ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ
೬. ಹರಿಃ ಓಂ
ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಯಜಂತ ದೇವಾ-
ಸ್ತಾನಿಧರ್ಮಾಣೀ ಪ್ರಧಮಾನ್ಯಾಸನ್ |
ತೇಹನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನಃ ಸಚಂತ
ಯತ್ರಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾಸ್ಸಂತಿ ದೇವಾಃ |

ಓಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸಾಹಿನೇ
ನಮೋ ವಯಂ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಕುರ್ಮಹೇ
ಸಮೇ ಕಾಮಾನ್ ಕಾಮ ಕಾಮಾಯ ಮಹ್ಯಂ
ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈ ಶ್ರವಣೋದಧಾತು
ಕುಬೇರಾಯ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಭೋಜ್ಯಂ
ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಂ ವೈರಾಜ್ಯಂ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯಂ ರಾಜ್ಯಂ
ಮಹಾರಾಜ್ಯಮಾಧಿಪತ್ಯಮಯಂ ಸಮಂತಪರ್ಯಾ
ಈಶ್ಯಾಸ್ಸಾರ್ವಭೌಮಸ್ಸಾರ್ವಾಯುಷಾನ್
ತಾದಾ ಪದಾರ್ಥಾತ್ ಪೃಧಿವ್ಯೈ ಸಮುದ್ರಪರ್ಯಂತಾಯಾಃ
ಏಕರಾಳ್ಳಿತಿ ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋಕೋ ಭಿಗಿತೋ ಮರುತಃ
ಪರಿವೇಷ್ಟಾರೋ ಮರುತ್ತಸ್ಯಾವಸನ್ ಗೃಹೇ
ಆವಿಕ್ಷತಸ್ಯ ಕಾಮ ಪ್ರೇರ್ ವಿಶ್ವೇದೇವಾಃ ಸಭಾಸದ ಇತಿ ||
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ
ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ |

೭. ಅನಂತಾ ತುಲಾತೇ ಕಸೇರೇ ಸ್ತವಾವೇ
ಅನಂತಾ ತುಲಾತೇ ಕಸೇರೇ ನಮಾವೇ
ಅನಂತಾ ಮುಖಾಂಚಾ ಶಿಣೇ ಶೇಷಗಾತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಥಾ |

ಸ್ಮರಾವೇ ಮನೀ ತ್ವತ್ಪದಾ ನಿತ್ಯಭಾವೇ
ಉರಾವೇತರೀ ಭಕ್ತಿ ಸಾಠೀ ಸ್ವಭಾವೇ
ತರಾವೇ ಜಗಾ ತಾರುನೀ ಮಾಯತಾತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಥಾ |

ವಸೇ ಜೋ ಸದಾ ದಾವಯಾ ಸಂತಲೀಲಾ
ದಿಸೇ ಆಜ್ಞ ಲೋಕಾನ್ ಪರೀಜೋ ಜನಾಲಾ
ಪರೀ ಅಂತರೀ ಜ್ಞಾನ ಕೈವಲ್ಯದಾತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಥಾ |

ಭರಾಲಾಧಲಾ ಜನ್ಮಹಾ ಮಾನವಾಚಾ
ನರಾಸಾರ್ಥಕಾ ಸಾಧನೀಭೂತ ಸಾಚ
ಧರೂ ಸಾಯಿ ಪ್ರೇಮಗಳಾಯಾ ಅಹಂತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಥಾ |

ಧರಾವೇ ಕರೀಸಾನ ಅಲ್ಪಜ್ಞಬಾಲಾ
ಕರಾವೇ ಆಮ್ಹಾಧನ್ಯ ಚುಂಬೋ ನಿಗಾಲಾ
ಮುಖೀ ಘಾಲ ಪ್ರೇಮೇ ಖರಾ ಗ್ರಾಸ ಅತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಥಾ |

ಸುರಾದೀಕ ಜಾಂಚ್ಯಾ ಪದಾ ವಂದಿತಾತೀ
ಶುಕಾದೀಕ ಜಾಂತೇ ಸಮಾನತ್ವದೇತೀ
ಪ್ರಯಾಗಾದಿ ತೀರ್ಧೇ ಪದೀ ನಮ್ರಹೋತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಥಾ |

ತುಝ್ಯಾ ಜ್ಯಾ ಪದಾ ಪಾಹತಾ ಗೋಪಬಾಲೀ
ಸದಾರಂಗಲೀ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪೀ ಮಿಳಾಲೀ
ಕರೀ ರಾಸಕ್ರೀಡಾ ಸವೇ ಕೃಷ್ಣನಾಥಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಥಾ |

ತುಲಾಮಾಗತೋ ಮಾಗಣೇ ಏಕಧ್ಯಾವೇ
ಕರಾಜೋಡಿತೋ ದೀನ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವೇ
ಭವೀ ಮೋಹನೀರಾಜ ಹಾತಾರಿ ಆತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಥಾ |

೮. ಐ ಸಾಯೇಈಬಾ ಸಾಯಿದಿಗಂಬರಾ|
ಅಕ್ಷಯರೂಪ ಅವತಾರಾ ಸರ್ವಹಿ ವ್ಯಾಪಕ ತೂ ಶೃತಿಸಾರಾ
ಅನಸೂಯಾತ್ರಿ ಕುಮಾರಾ ಬಾಬಾಯೇ ಈಬಾ |

ಕಾಶೀಸ್ನಾನಜಪ ಪ್ರತಿದಿವಸಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಭಿಕ್ಷೇಸಿ
ನಿರ್ಮಲ ನದಿತುಂಗಾ ಜಲಪ್ರಾಸೀ ನಿದ್ರಾ ಮಾಹುರ ದೇಶೀ || ಐ ಸಾಯೇಈಬಾ ||

ಝೋಳೀಲೋಂಬತಸೇ ವಾಮ ಕರೀ ತ್ರಿಶೂಲ ಢಮರೂಧಾರೀ
ಭಕ್ತಾ ವರದಾ ಸದಾ ಸುಖಕಾರೀ ದೇಶಿಲ ಮುಕ್ತೀಚಾರೀ || ಐ ಸಾಯೇಈಬಾ ||

ಪಾಯೀ ಪಾದುಕಾ ಜಪಮಾಲಾ ಕಮಂಡಲೂ ಮೃಗಛಾಲಾ |
ಧಾರಣಕರಿ ಶೀಬಾ ನಾಗಜಟಾ ಮುಕುಟ ಶೋಭತೋ ಮಾದಾ || ಐ ಸಾಯೇಈಬಾ ||

ತತ್ಪರ ತುಝ್ಯಾಯಾ ಜೇಧ್ಯಾನೀ ಅಕ್ಷಯತ್ಯಾಂಚೇ ಸದನೀ
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಸಕರೀ ದಿನರಜನೀ ರಕ್ಷಸಿ ಸಂಕಟವಾರುನಿ || ಐ ಸಾಯೇಈಬಾ ||

ಯಾ ಪರಿಧ್ಯಾನ ತುಝೇ ಗುರುರಾಯಾ ದೃಶ್ಯಕರೀ ನಯನಾಯ |
ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸುಖೇ ಹೀ ಕಾಯಾ ಲಾವಿಸಿ ಹರಿಗುಣ ಗಾಯಾ ||

ಐ ಸಾಯೇಈಬಾ ಸಾಯಿದಿಗಂಬರಾ|
ಅಕ್ಷಯರೂಪ ಅವತಾರಾ ಸರ್ವಹಿ ವ್ಯಾಪಕ ತೂ ಶೃತಿಸಾರಾ
ಅನಸೂಯಾತ್ರಿ ಕುಮಾರಾ ಬಾಬಾಯೇ ಈಬಾ |

೯. ಸದಾಸತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಚಿದಾನಂದಕಂದಂ
ಜಗತ್ಸಂಭವಸ್ಥಾನಸಂಹಾರ ಹೇತುಮ್ ||
ಸ್ವಭಕ್ತೇಚ್ಛಯಾ ಮಾನುಷಂ ದರ್ಶಯಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ || || ೧ ||

ಭವಧ್ವಾಂತ ವಿಧ್ವಂಸ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಮೀಡ್ಯಂ
ಮನೋವಾಗತೀತಂ ಮುನಿರ್ಧ್ಯಾನ ಗಮ್ಯಮ್ ||
ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ತ್ವಾಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ || || ೨ ||

ಭವಾಂಬೋಧಿಮಗ್ನಾರ್ಥಿತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ
ಸ್ವಪಾದಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ಸ್ವಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾಣಾಂ ||
ಸಮುದ್ಧಾರಣಾರ್ಧಂ ಕಲೌ ಸಂಭವಂ ತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ || || ೩ ||

ಸದಾ ನಿಂಬವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಮೂಲಾಧಿವಾಸಾತ್
ಸುಧಾಸ್ರಾವಿಣಂ ತಿಕ್ತಮಪ್ಯ ಪ್ರಿಯಂತಮ್
ತರುಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಧಿಕಂ ಸಾಧಯಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ || || ೪ ||

ಸದಾ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಧಿಮೂಲೇ
ಭವದ್ಭಾವಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಪರ್ಯಾದಿ ಸೇವಾಮ್
ನೃಣಾಂಕುರ್ವತಾಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ || || ೫ ||

ಅನೇಕಾ ಶೃತಾ ತರ್ಕ್ಯಲೀಲಾವಿಲಾಸೈ
ಸಮಾವಿಷ್ಕೃತೇಶಾನ ಭಾಸ್ವತ್ಪ್ರಭಾವಮ್ ||
ಅಹಂಭಾವಹೀನಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಭಾವಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ || || ೬ ||

ಸತಾಂ ವಿಶ್ರಮಾರಾಮಮೇವಾಭಿರಾಮಂ
ಸದಾ ಸಜ್ಜನೈಸ್ಸಂಸ್ತುತಂ ಸನ್ನಮದ್ಭಿಃ
ಜನಾಮೋದದಂ ಭಕ್ತಭದ್ರಪ್ರದಂ ತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ || || ೭ ||

ಅಜನ್ಮಾದ್ಯಮೇಕಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಸ್ವಯಂ ಸಂಭವಂ ರಾಮಮೇವಾವತೀರ್ಣಂ ||
ಭವದ್ದರ್ಶನಾತ್ಸಂಪುನೀತಃ ಪ್ರಭೋಽಹಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ || || ೮ ||

ಶ್ರೀ ಸಾಯೀಶ ಕೃಪಾನಿಧೇಽಖಿಲನೃಣಾಂ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದ
ಯುಷ್ಮತ್ಪಾದರಜಃ ಪ್ರಭಾವಮತುಲಂ ಧಾತಾಪಿ ವಕ್ತಾಕ್ಷಮಃ ||
ಸದ್ಭಕ್ತ್ಯಾಶ್ಶರಣಂ ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟಸ್ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿತೋಸ್ಮಿ ಪ್ರಭೋ
ಶ್ರೀಮತ್ಸಾಯಿಪರೇಶಪಾದಕಮಲಾ ನಾಽನ್ಯಚ್ಛರಣ್ಯಂ ಮಮ || ೯ ||

ಸಾಯಿ ರೂಪಧರ ರಾಘವೋತ್ತಮಂ
ಭಕ್ತಕಾಮ ವಿಭುದ ದ್ರುಮಂ ಪ್ರಭುಮ್
ಮಾಯಯೋಪಹತ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಯೇ
ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಮಹರ್ನಿಶಂ ಮುದಾ || ೧೦ ||

ಶರತ್ಸುಧಾಂಶು ಪ್ರತಿಮಂ ಪ್ರಕಾಶಂ
ಕೃಪಾತಪತ್ರಂ ತವಸಾಯಿನಾಥ |
ತ್ವದೀಯ ಪಾದಾಬ್ಜ ಸಮಾಶ್ರಿತಾನಾಂ
ಸ್ವಚ್ಛಾಯಯಾ ತಾಪಮಪಾಕರೋತು || || ೧೧ ||

ಉಪಾಸನಾ ದೈವತ ಸಾಯಿನಾಥ |
ಸ್ತವೈರ್ಮಯೋಪಾಸನಿ ನಾಸ್ತುತಸ್ತ್ವಂ
ರಮೇನ್ಮನೋಮೇ ತವಪಾದಯುಗ್ಮೇ
ಭೃಂಗೋ ಯಥಾಬ್ಜೇ ಮಕರಂದಲುಬ್ಧಃ || ೧೨ ||

ಅನೇಕ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತ ಪಾಪಸಂಕ್ಷಯೋ
ಭವೇದ್ಭವತ್ಪಾದ ಸರೋಜ ದರ್ಶನಾತ್ |
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಸರ್ವಾನಪರಾಧ ಪುಂಜಕಾನ್
ಪ್ರಸೀದ ಸಾಯೀಶ ಸದ್ಗುರೋ ದಯಾನಿಧೇ || ೧೩ ||

ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ ಚರಣಾಮೃತ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ತಾ-
-ಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಸೇವನರತಾಸ್ಸತತಂಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ |
ಸಂಸಾರ ಜನ್ಯದುರಿತೌ ಧವಿನಿರ್ಗತಾಸ್ತೇ
ಕೈವಲ್ಯಧಾಮ ಪರಮಂ ಸಮವಾಪ್ನುವಂತಿ || ೧೪ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೋ ನರಸ್ತನ್ಮನಾಸ್ಸದಾ |
ಸದ್ಗುರೋಸ್ಸಾಯಿನಾಥಸ್ಯ ಕೃಪಾಪಾತ್ರಂ ಭವೇದ್ಧೃವಂ || ೧೫ ||

೧೦. ಕರಚರಣಕೃತಂ ವಾಕ್ಕಾಯಜಂ ಕರ್ಮಜಂ ವಾ
ಶ್ರವಣ ನಯನಜಂ ವಾ ಮಾನಸಂ ವಾಽಪರಾಧಮ್ ||
ವಿಹಿತಮವಿಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವಮೇತತ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ
ಜಯ ಜಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭೋ ಸಾಯಿನಾಥ ||
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯೀನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ |

ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯೋಗಿರಾಜ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed