Devi Stotras – ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಆದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಂತ್ರ ಸ್ತವಃ

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಭಿರಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಶ್ವಧಾಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಷ್ಟಾದಶ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಆನಂದಲಹರೀ

ಶ್ರೀ ಅಂಬಾ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಂಬಾ ಭುಜಂಗ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕಳ್ಯಾಣವೃಷ್ಟಿಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕುಬ್ಜಿಕಾ ವರ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಶ್ರೀ ಗೋದಾ

ಗೋದಾ ಚತುಶ್ಶ್ಲೋಕೀ

ಗೋದಾ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಗೋದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗೌರೀ

ಶ್ರೀ ಗೌರೀ ದಶಕಂ

ಶ್ರೀ ಗೌರೀ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಗೌರೀ ಸಪ್ತಶ್ಲೋಕೀ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಚತುಃಷಷ್ಟಿ ಯೋಗಿನೀ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 1

ಚತುಃಷಷ್ಟಿ ಯೋಗಿನೀ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ತುಲಜಾ ಭವಾನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯವಿದ್ಯಾ

ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಶ್ರೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ದೇವ್ಯಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವೀ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವೀ ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಮ್

ದೇವಿ ಭೂಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವೀ ಷಟ್ಕಂ

ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ

ಪಂಚಸ್ತವಿ

೧. ಲಘುಸ್ತವಃ

೨. ಚರ್ಚಾಸ್ತವಃ

೩. ಘಟಸ್ತವಃ

೪. ಅಂಬಾಸ್ತವಃ

೫. ಸಕಲಜನನೀಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಶ್ರೀ ಭವಾನೀ

ಭವಾನ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಭವಾನೀ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಾ

ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಷ್ಟಕಂ 2 (ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಪಿತ)

ಮಣಿದ್ವೀಪವರ್ಣನಂ (ದೇವೀಭಾಗವತಂ)

ಶ್ರೀ ಮನಸಾ ದೇವೀ

ಶ್ರೀ ಮನಸಾ ದೇವೀ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ನಾಗಭಯ ನಿವರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

ಶ್ರೀ ಮನಸಾ ದೇವೀ ಮೂಲಮಂತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಮನಸಾ ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮಹೇಂದ್ರ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಮನಸಾ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಧನ್ವಂತರಿ ಕೃತಂ)

ಮಾತೃಕಾವರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಮೀನಾಕ್ಷೀ

ಮೀನಾಕ್ಷೀ ನವರತ್ನಮಾಲಾ

ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಪಂಚರತ್ನಂ

ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮೂಕಪಂಚಶತಿ

ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಚಂಡಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮಂತ್ರಮಾತೃಕಾಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ

ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಹೃದಯಂ

ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಶ್ರೀ ವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ

ಶ್ರೀ ವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಾಸವೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವ್ಯಾಸ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಶ್ರೀ ಶಾಕಂಭರೀ ಪಂಚಕಂ

ಶೀತಲಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೇಯಸ್ಕರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಷಷ್ಠೀ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸಪ್ತಮಾತೃಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಶ್ರೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸಂಕಟನಾಮಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸೂನಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತಂ

ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಅಷ್ತೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಗೋದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗೋದಾದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಬುದ್ಧಿದೇವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬುದ್ಧಿದೇವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿದೇವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿದೇವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed