Panchastavi 3. Ghata Stava – ಪಂಚಸ್ತವಿ – ೩. ಘಟಸ್ತವಃ


<< ಪಂಚಸ್ತವಿ ೨. ಚರ್ಚಾಸ್ತವಃ

ಆನಂದಮಂಥರಪುರಂದರಮುಕ್ತಮಾಲ್ಯಂ
ಮೌಲೌ ಹಠೇನ ನಿಹಿತಂ ಮಹಿಷಾಸುರಸ್ಯ |
ಪಾದಾಂಬುಜಂ ಭವತು ಮೇ ವಿಜಯಾಯ ಮಂಜು-
-ಮಂಜೀರಶಿಂಜಿತಮನೋಹರಮಂಬಿಕಾಯಾಃ || ೧ ||

ದೇವಿ ತ್ರ್ಯಂಬಕಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸತಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಾತಃ ಶಿವೇ
ಶರ್ವಾಣಿ ತ್ರಿಪುರೇ ಮೃಡಾನಿ ವರದೇ ರುದ್ರಾಣಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ |
ಭೀಮೇ ಭೈರವಿ ಚಂಡಿ ಶರ್ವರಿಕಲೇ ಕಾಲಕ್ಷಯೇ ಶೂಲಿನಿ
ತ್ವತ್ಪಾದಪ್ರಣತಾನನನ್ಯಮನಸಃ ಪರ್ಯಾಕುಲಾನ್ಪಾಹಿ ನಃ || ೨ ||

ದೇವಿ ತ್ವಾಂ ಸಕೃದೇವ ಯಃ ಪ್ರಣಮತಿ ಕ್ಷೋಣೀಭೃತಸ್ತಂ ನಮ-
-ನ್ತ್ಯಾಜನ್ಮಸ್ಫುರದಂಘ್ರಿಪೀಠವಿಲುಠತ್ಕೋಟೀರಕೋಟಿಚ್ಛಟಾಃ |
ಯಸ್ತ್ವಾಮರ್ಚತಿ ಸೋಽರ್ಚ್ಯತೇ ಸುರಗಣೈರ್ಯಃ ಸ್ತೌತಿ ಸ ಸ್ತೂಯತೇ
ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಧ್ಯಾಯತಿ ತಂ ಸ್ಮರಾರ್ತಿವಿಧುರಾ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ವಾಮಭ್ರುವಃ || ೩ ||

ಉನ್ಮತ್ತಾ ಇವ ಸಗ್ರಹಾ ಇವ ವಿಷವ್ಯಾಸಕ್ತಮೂರ್ಛಾ ಇವ
ಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರೌಢಮದಾ ಇವಾರ್ತಿವಿರಹಗ್ರಸ್ತಾ ಇವಾರ್ತಾ ಇವ |
ಯೇ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಹಿ ಶೈಲರಾಜತನಯಾಂ ಧನ್ಯಾಸ್ತ ಏವಾಗ್ರತಃ
ತ್ಯಕ್ತೋಪಾಧಿವಿವೃದ್ಧರಾಗಮನಸೋ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ತಾನ್ಸುಭ್ರುವಃ || ೪ ||

ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕ್ಷಣಮಪಿ ತ್ರಿಪುರೇ ಹೃದಿ ತ್ವಾಂ
ಲಾವಣ್ಯಯೌವನಧನೈರಪಿ ವಿಪ್ರಯುಕ್ತಾಃ |
ತೇ ವಿಸ್ಫುರಂತಿ ಲಲಿತಾಯತಲೋಚನಾನಾಂ
ಚಿತ್ತೈಕಭಿತ್ತಿಲಿಖಿತಪ್ರತಿಮಾಃ ಪುಮಾಂಸಃ || ೫ ||

ಏತಂ ಕಿಂ ನು ದೃಶಾ ಪಿಬಾಮ್ಯುತ ವಿಶಾಮ್ಯಸ್ಯಾಂಗಮಂಗೈರ್ನಿಜೈಃ
ಕಿಂ ವಾಽಮುಂ ನಿಗರಾಮ್ಯನೇನ ಸಹಸಾ ಕಿಂ ವೈಕತಾಮಾಶ್ರಯೇ |
ಯಸ್ಯೇತ್ಥಂ ವಿವಶೋ ವಿಕಲ್ಪಲಲಿತಾಕೂತೇನ ಯೋಷಿಜ್ಜನಃ
ಕಿಂ ತದ್ಯನ್ನ ಕರೋತಿ ದೇವಿ ಹೃದಯೇ ಯಸ್ಯ ತ್ವಮಾವರ್ತಸೇ || ೬ ||

ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನಿ ಯದ್ವದೀಶ್ವರ ಇತಿ ಸ್ಥಾಣಾವನನ್ಯಾಶ್ರಯಃ
ಶಬ್ದಃ ಶಕ್ತಿರಿತಿ ತ್ರಿಲೋಕಜನನಿ ತ್ವಯ್ಯೇವ ತಥ್ಯಸ್ಥಿತಿಃ |
ಇತ್ಥಂ ಸತ್ಯಪಿ ಶಕ್ನುವಂತಿ ಯದಿಮಾಃ ಕ್ಷುದ್ರಾ ರುಜೋ ಬಾಧಿತುಂ
ತ್ವದ್ಭಕ್ತಾನಪಿ ನ ಕ್ಷಿಣೋಷಿ ಚ ರುಷಾ ತದ್ದೇವಿ ಚಿತ್ರಂ ಮಹತ್ || ೭ ||

ಇಂದೋರ್ಮಧ್ಯಗತಾಂ ಮೃಗಾಂಕಸದೃಶಚ್ಛಾಯಾಂ ಮನೋಹಾರಿಣೀಂ
ಪಾಂಡೂತ್ಫುಲ್ಲಸರೋರುಹಾಸನಗತಾ ಸ್ನಿಗ್ಧಪ್ರದೀಪಚ್ಛವಿಮ್ |
ವರ್ಷಂತೀಮಮೃತಂ ಭವಾನಿ ಭವತೀಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ದೇಹಿನಃ
ತೇ ನಿರ್ಮುಕ್ತರುಜೋ ಭವಂತಿ ರಿಪವಃ ಪ್ರೋಜ್ಝಂತಿ ತಾನ್ದೂರತಃ || ೮ ||

ಪೂರ್ಣೇಂದೋಃ ಶಕಲೈರಿವಾತಿಬಹಲೈಃ ಪೀಯೂಷಪೂರೈರಿವ
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೇರ್ಲಹರೀಭರೈರಿವ ಸುಧಾಪಂಕಸ್ಯ ಪಿಂಡೈರಿವ |
ಪ್ರಾಲೇಯೈರಿವ ನಿರ್ಮಿತಂ ತವ ವಪುರ್ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾ
ಚಿತ್ತಾಂತರ್ನಿಹಿತಾರ್ತಿತಾಪವಿಪದಸ್ತೇ ಸಂಪದಂ ಬಿಭ್ರತಿ || ೯ ||

ಯೇ ಸಂಸ್ಮರಂತಿ ತರಲಾಂ ಸಹಸೋಲ್ಲಸಂತೀಂ
ತ್ವಾಂ ಗ್ರಂಥಿಪಂಚಕಭಿದಂ ತರುಣಾರ್ಕಶೋಣಾಮ್ |
ರಾಗಾರ್ಣವೇ ಬಹಲರಾಗಿಣಿ ಮಜ್ಜಯಂತೀಂ
ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗದ್ದಧತಿ ಚೇತಸಿ ತಾನ್ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯಃ || ೧೦ ||

ಲಾಕ್ಷಾರಸಸ್ನಪಿತಪಂಕಜತಂತುತನ್ವೀಂ
ಅಂತಃ ಸ್ಮರತ್ಯನುದಿನಂ ಭವತೀಂ ಭವಾನಿ |
ಯಸ್ತಂ ಸ್ಮರಪ್ರತಿಮಮಪ್ರತಿಮಸ್ವರೂಪಾಃ
ನೇತ್ರೋತ್ಪಲೈರ್ಮೃಗದೃಶೋ ಭೃಶಮರ್ಚಯಂತಿ || ೧೧ ||

ಸ್ತುಮಸ್ತ್ವಾಂ ವಾಚಮವ್ಯಕ್ತಾಂ ಹಿಮಕುಂದೇಂದುರೋಚಿಷಮ್ |
ಕದಂಬಮಾಲಾಂ ಬಿಭ್ರಾಣಾಮಾಪಾದತಲಲಂಬಿನೀಮ್ || ೧೨ ||

ಮೂರ್ಧ್ನೀಂದೋಃ ಸಿತಪಂಕಜಾಸನಗತಾಂ ಪ್ರಾಲೇಯಪಾಂಡುತ್ವಿಷಂ
ವರ್ಷಂತೀಮಮೃತಂ ಸರೋರುಹಭುವೋ ವಕ್ತ್ರೇಽಪಿ ರಂಧ್ರೇಽಪಿ ಚ |
ಅಚ್ಛಿನ್ನಾ ಚ ಮನೋಹರಾ ಚ ಲಲಿತಾ ಚಾತಿಪ್ರಸನ್ನಾಪಿ ಚ
ತ್ವಾಮೇವಂ ಸ್ಮರತಃ ಸ್ಮರಾರಿದಯಿತೇ ವಾಕ್ಸರ್ವತೋ ವಲ್ಗತಿ || ೧೩ ||

ದದಾತೀಷ್ಟಾನ್ಭೋಗಾನ್ ಕ್ಷಪಯತಿ ರಿಪೂನ್ಹಂತಿ ವಿಪದೋ
ದಹತ್ಯಾಧೀನ್ವ್ಯಾಧೀನ್ ಶಮಯತಿ ಸುಖಾನಿ ಪ್ರತನುತೇ |
ಹಠಾದಂತರ್ದುಃಖಂ ದಲಯತಿ ಪಿನಷ್ಟೀಷ್ಟವಿರಹಂ
ಸಕೃದ್ಧ್ಯಾತಾ ದೇವೀ ಕಿಮಿವ ನಿರವದ್ಯಂ ನ ಕುರುತೇ || ೧೪ ||

ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಧ್ಯಾಯತಿ ವೇತ್ತಿ ವಿಂದತಿ ಜಪತ್ಯಾಲೋಕತೇ ಚಿಂತಯ-
-ತ್ಯನ್ವೇತಿ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ ಕಲಯತಿ ಸ್ತೌತ್ಯಾಶ್ರಯತ್ಯರ್ಚತಿ |
ಯಶ್ಚ ತ್ರ್ಯಂಬಕವಲ್ಲಭೇ ತವ ಗುಣಾನಾಕರ್ಣಯತ್ಯಾದರಾತ್
ತಸ್ಯ ಶ್ರೀರ್ನ ಗೃಹಾದಪೈತಿ ವಿಜಯಸ್ತಸ್ಯಾಗ್ರತೋ ಧಾವತಿ || ೧೫ ||

ಕಿಂ ಕಿಂ ದುಃಖಂ ದನುಜದಲಿನಿ ಕ್ಷೀಯತೇ ನ ಸ್ಮೃತಾಯಾಂ
ಕಾ ಕಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಕುಲಕಮಲಿನಿ ಖ್ಯಾಪ್ಯತೇ ನ ಸ್ತುತಾಯಾಮ್ |
ಕಾ ಕಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸುರವರನುತೇ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ನಾರ್ಚಿತಾಯಾಂ
ಕಂ ಕಂ ಯೋಗಂ ತ್ವಯಿ ನ ಚಿನುತೇ ಚಿತ್ತಮಾಲಂಬಿತಾಯಾಮ್ || ೧೬ ||

ಯೇ ದೇವಿ ದುರ್ಧರಕೃತಾಂತಮುಖಾಂತರಸ್ಥಾಃ
ಯೇ ಕಾಲಿ ಕಾಲಘನಪಾಶನಿತಾಂತಬದ್ಧಾಃ |
ಯೇ ಚಂಡಿ ಚಂಡಗುರುಕಲ್ಮಷಸಿಂಧುಮಗ್ನಾಃ
ತಾನ್ಪಾಸಿ ಮೋಚಯಸಿ ತಾರಯಸಿ ಸ್ಮೃತೈವ || ೧೭ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಶೀಕರಣಚೂರ್ಣಸಹೋದರಾಣಿ
ತ್ವತ್ಪಾದಪಂಕಜರಜಾಂಸಿ ಚಿರಂ ಜಯಂತಿ |
ಯಾನಿ ಪ್ರಣಾಮಮಿಲಿತಾನಿ ನೃಣಾಂ ಲಲಾಟೇ
ಲುಂಪಂತಿ ದೈವಲಿಖಿತಾನಿ ದುರಕ್ಷರಾಣಿ || ೧೮ ||

ರೇ ಮೂಢಾಃ ಕಿಮಯಂ ವೃಥೈವ ತಪಸಾ ಕಾಯಃ ಪರಿಕ್ಲಿಶ್ಯತೇ
ಯಜ್ಞೈರ್ವಾ ಬಹುದಕ್ಷಿಣೈಃ ಕಿಮಿತರೇ ರಿಕ್ತೀಕ್ರಿಯಂತೇ ಗೃಹಾಃ |
ಭಕ್ತಿಶ್ಚೇದವಿನಾಶಿನೀ ಭಗವತೀಪಾದದ್ವಯೀ ಸೇವ್ಯತಾಂ
ಉನ್ನಿದ್ರಾಂಬುರುಹಾತಪತ್ರಸುಭಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪುರೋ ಧಾವತಿ || ೧೯ ||

ಯಾಚೇ ನ ಕಂಚನ ನ ಕಂಚನ ವಂಚಯಾಮಿ
ಸೇವೇ ನ ಕಂಚನ ನಿರಸ್ತಸಮಸ್ತದೈನ್ಯಃ |
ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಂ ವಸೇ ಮಧುರಮದ್ಮಿ ಭಜೇ ವರಸ್ತ್ರೀಃ
ದೇವೀ ಹೃದಿ ಸ್ಫುರತಿ ಮೇ ಕುಲಕಾಮಧೇನುಃ || ೨೦ ||

ನಮಾಮಿ ಯಾಮಿನೀನಾಥಲೇಖಾಲಂಕೃತಕುಂತಲಾಮ್ |
ಭವಾನೀಂ ಭವಸಂತಾಪನಿರ್ವಾಪಣಸುಧಾನದೀಮ್ || ೨೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಳಿದಾಸ ವಿರಚಿತ ಪಂಚಸ್ತವ್ಯಾಂ ತೃತೀಯಃ ಘಟಸ್ತವಃ |

ಪಂಚಸ್ತವಿ ೪. ಅಂಬಾಸ್ತವಃ >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed