Panchastavi 2. Charcha Stava – ಪಂಚಸ್ತವಿ – ೨. ಚರ್ಚಾಸ್ತವಃ


<< ಪಂಚಸ್ತವಿ ೧. ಲಘುಸ್ತವಃ

ಸೌಂದರ್ಯವಿಭ್ರಮಭುವೋ ಭುವನಾಧಿಪತ್ಯ-
-ಸಂಕಲ್ಪಕಲ್ಪತರವಸ್ತ್ರಿಪುರೇ ಜಯಂತಿ |
ಏತೇ ಕವಿತ್ವಕುಮದಪ್ರಕರಾವಬೋಧ-
-ಪೂರ್ಣೇಂದವಸ್ತ್ವಯಿ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಪ್ರಣಾಮಾಃ || ೧ ||

ದೇವಿ ಸ್ತುತಿವ್ಯತಿಕರೇ ಕೃತಬುದ್ಧಯಸ್ತೇ
ವಾಚಸ್ಪತಿ ಪ್ರಭೃತಯೋಽಪಿ ಜಡೀ ಭವಂತಿ |
ತಸ್ಮಾನ್ನಿಸರ್ಗಜಡಿಮಾ ಕತಮೋಽಹಮತ್ರ
ಸ್ತೋತ್ರಂ ತವ ತ್ರಿಪುರತಾಪನಪತ್ನಿ ಕರ್ತುಮ್ || ೨ ||

ಮಾತಸ್ತಥಾಪಿ ಭವತೀಂ ಭವತೀವ್ರತಾಪ-
-ವಿಚ್ಛಿತ್ತಯೇ ಸ್ತುತಿಮಹಾರ್ಣವ ಕರ್ಣಧಾರಃ |
ಸ್ತೋತುಂ ಭವಾನಿ ಸ ಭವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದ-
-ಭಕ್ತಿಗ್ರಹಃ ಕಿಮಪಿ ಮಾಂ ಮುಖರೀ ಕರೋತಿ || ೩ ||

ಸೂತೇ ಜಗಂತಿ ಭವತೀ ಭವತೀ ಬಿಭರ್ತಿ
ಜಾಗರ್ತಿ ತತ್ಕ್ಷಯಕೃತೇ ಭವತೀ ಭವಾನಿ |
ಮೋಹಂ ಭಿನತ್ತಿ ಭವತೀ ಭವತೀ ರುಣದ್ಧಿ
ಲೀಲಾಯಿತಂ ಜಯತಿ ಚಿತ್ರಮಿದಂ ಭವತ್ಯಾಃ || ೪ ||

ಯಸ್ಮಿನ್ಮನಾಗಪಿ ನವಾಂಬುಜಪತ್ರಗೌರೀಂ
ಗೌರೀಂ ಪ್ರಸಾದಮಧುರಾಂ ದೃಶಮಾದಧಾಸಿ |
ತಸ್ಮಿನ್ನಿರಂತರಮನಂಗಶರಾವಕೀರ್ಣ-
-ಸೀಮಂತಿನೀನಯನಸಂತತಯಃ ಪತಂತಿ || ೫ ||

ಪೃಥ್ವೀಭುಜೋಽಪ್ಯುದಯನಪ್ರಭವಸ್ಯ ತಸ್ಯ
ವಿದ್ಯಾಧರ ಪ್ರಣತಿ ಚುಂಬಿತ ಪಾದಪೀಠಃ |
ತಚ್ಚಕ್ರವರ್ತಿಪದವೀಪ್ರಣಯಃ ಸ ಏಷಃ
ತ್ವತ್ಪಾದಪಂಕಜರಜಃ ಕಣಜಃ ಪ್ರಸಾದಃ || ೬ ||

ತ್ವತ್ಪಾದಪಂಕಜರಜ ಪ್ರಣಿಪಾತಪೂರ್ವೈಃ
ಪುಣ್ಯೈರನಲ್ಪಮತಿಭಿಃ ಕೃತಿಭಿಃ ಕವೀಂದ್ರೈಃ |
ಕ್ಷೀರಕ್ಷಪಾಕರದುಕೂಲಹಿಮಾವದಾತಾ
ಕೈರಪ್ಯವಾಪಿ ಭುವನತ್ರಿತಯೇಽಪಿ ಕೀರ್ತಿಃ || ೭ ||

ಕಲ್ಪದ್ರುಮಪ್ರಸವಕಲ್ಪಿತಚಿತ್ರಪೂಜಾಂ
ಉದ್ದೀಪಿತ ಪ್ರಿಯತಮಾಮದರಕ್ತಗೀತಿಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಭವಾನಿ ಭವತೀಮುಪವೀಣಯಂತಿ
ವಿದ್ಯಾಧರಾಃ ಕನಕಶೈಲಗುಹಾಗೃಹೇಷು || ೮ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಶೀಕರಣಕರ್ಮಣಿ ಕಾಮಿನೀನಾಂ
ಆಕರ್ಷಣವ್ಯತಿಕರೇಷು ಚ ಸಿದ್ಧಮಂತ್ರಃ |
ನೀರಂಧ್ರಮೋಹತಿಮಿರಚ್ಛಿದುರಪ್ರದೀಪೋ
ದೇವಿ ತ್ವದಂಘ್ರಿಜನಿತೋ ಜಯತಿ ಪ್ರಸಾದಃ || ೯ ||

ದೇವಿ ತ್ವದಂಘ್ರಿನಖರತ್ನಭುವೋ ಮಯೂಖಾಃ
ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಮೌಕ್ತಿಕರುಚೋ ಮುದಮುದ್ವಹಂತಿ |
ಸೇವಾನತಿವ್ಯತಿಕರೇ ಸುರಸುಂದರೀಣಾಂ
ಸೀಮಂತಸೀಮ್ನಿ ಕುಸುಮಸ್ತಬಕಾಯಿತಂ ಯೈಃ || ೧೦ ||

ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸ್ಫುರತ್ತುಹಿನದೀಧಿತಿದೀಪ್ತಿದೀಪ್ತಂ
ಮಧ್ಯೇ ಲಲಾಟಮಮರಾಯುಧರಶ್ಮಿಚಿತ್ರಮ್ |
ಹೃಚ್ಚಕ್ರಚುಂಬಿ ಹುತಭುಕ್ಕಣಿಕಾನುಕಾರಿ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಯದೇತದಿದಮಂಬ ತವ ಸ್ವರೂಪಮ್ || ೧೧ ||

ರೂಪಂ ತವ ಸ್ಫುರಿತಚಂದ್ರಮರೀಚಿಗೌರಂ
ಆಲೋಕತೇ ಶಿರಸಿ ವಾಗಧಿದೈವತಂ ಯಃ |
ನಿಃಸೀಮಸೂಕ್ತಿರಚನಾಮೃತನಿರ್ಝರಸ್ಯ
ತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಮಧುರಾಃ ಪ್ರಸರಂತಿ ವಾಚಃ || ೧೨ ||

ಸಿಂದೂರಪಾಂಸುಪಟಲಚ್ಛುರಿತಾಮಿವ ದ್ಯಾಂ
ತ್ವತ್ತೇಜಸಾ ಜತುರಸಸ್ನಪಿತಾಮಿವೋರ್ವೀಮ್ |
ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಕ್ಷಣಮಪಿ ತ್ರಿಪುರೇ ವಿಹಾಯ
ವ್ರೀಡಾಂ ಮೃಡಾನಿ ಸುದೃಶಸ್ತಮನುದ್ರವಂತಿ || ೧೩ ||

ಮಾತರ್ಮುಹೂರ್ತಮಪಿ ಯಃ ಸ್ಮರತಿ ಸ್ವರೂಪಂ
ಲಾಕ್ಷಾರಸಪ್ರಸರತಂತುನಿಭಂ ಭವತ್ಯಾಃ |
ಧ್ಯಾಯಂತ್ಯನನ್ಯಮನಸಸ್ತಮನಂಗತಪ್ತಾಃ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಸೀಮ್ನಿ ಸುಭಗತ್ವಗುಣಂ ತರುಣ್ಯಃ || ೧೪ ||

ಯೋಽಯಂ ಚಕಾಸ್ತಿ ಗಗನಾರ್ಣವರತ್ನಮಿಂದುಃ
ಯೋಽಯಂ ಸುರಾಸುರಗುರುಃ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣಃ |
ಯದ್ವಾಮಮರ್ಧಮಿದಮಂಧಕಸೂದನಸ್ಯ
ದೇವಿ ತ್ವಮೇವ ತದಿತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಿ || ೧೫ ||

ಇಚ್ಛಾನುರೂಪಮನುರೂಪಗುಣಪ್ರಕರ್ಷ
ಸಂಕರ್ಷಿಣಿ ತ್ವಮಭಿಮೃಶ್ಯ ಯದಾ ಬಿಭರ್ಷಿ |
ಜಾಯೇತ ಸ ತ್ರಿಭುವನೈಕ ಗುರುಸ್ತದಾನೀಂ
ದೇವಃ ಶಿವೋಽಪಿ ಭುವನತ್ರಯಸೂತ್ರಧಾರಃ || ೧೬ ||

ಧ್ಯಾತಾಸಿ ಹೈಮವತಿ ಯೇನ ಹಿಮಾಂಶುರಶ್ಮಿ-
-ಮಾಲಾಮಲದ್ಯುತಿರಕಲ್ಮಷಮಾನಸೇನ |
ತಸ್ಯಾವಿಲಂಬಮನವದ್ಯಮನಂತಕಲ್ಪಂ
ಅಲ್ಪೈರ್ದಿನೈಃ ಸೃಜಸಿ ಸುಂದರಿ ವಾಗ್ವಿಲಾಸಮ್ || ೧೭ ||

ಆಧಾರಮಾರುತನಿರೋಧವಶೇನ ಯೇಷಾಂ
ಸಿಂದೂರರಂಜಿತಸರೋಜಗುಣಾನುಕಾರಿ |
ದೀಪ್ತಂ ಹೃದಿ ಸ್ಫುರತಿ ದೇವಿ ವಪುಸ್ತ್ವದೀಯಂ
ಧ್ಯಾಯಂತಿ ತಾನಿಹ ಸಮೀಹಿತಸಿದ್ಧಿಸಾರ್ಥಾಃ || ೧೮ ||

ಯೇ ಚಿಂತಯಂತ್ಯರುಣಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತಿ
ರೂಪಂ ತವಾಂಬ ನವಯಾವಕಪಂಕಪಿಂಗಮ್ |
ತೇಷಾಂ ಸದೈವ ಕುಸುಮಾಯುಧಬಾಣಭಿನ್ನ-
-ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾ ಮೃಗದೃಶೋ ವಶಗಾ ಭವಂತಿ || ೧೯ ||

ತ್ವಾಮೈಂದವೀಮಿವ ಕಲಾಮನುಫಾಲದೇಶಂ
ಉದ್ಭಾಸಿತಾಂಬರತಲಾಮವಲೋಕಯಂತಃ |
ಸದ್ಯೋ ಭವಾನಿ ಸುಧಿಯಃ ಕವಯೋ ಭವಂತಿ
ತ್ವಂ ಭಾವನಾಹಿತಧಿಯಾಂ ಕುಲಕಾಮಧೇನುಃ || ೨೦ ||

ಶರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಜನವಂದಿತಪಾದಪದ್ಮೇ
ಪದ್ಮಚ್ಛದದ್ಯುತಿವಿಡಂಬಿತನೇತ್ರಲಕ್ಷ್ಮಿ |
ನಿಷ್ಪಾಪಮೂರ್ತಿಜನಮಾನಸರಾಜಹಂಸಿ
ಹಂಸಿ ತ್ವಮಾಪದಮನೇಕವಿಧಾಂ ಜನಸ್ಯ || ೨೧ ||

ಉತ್ತಪ್ತಹೇಮರುಚಿರೇ ತ್ರಿಪುರೇ ಪುನೀಹಿ
ಚೇತಶ್ಚಿರಂತನಮಘೌಘವನಂ ಲುನೀಹಿ |
ಕಾರಾಗೃಹೇ ನಿಗಲಬಂಧನಯಂತ್ರಿತಸ್ಯ
ತ್ವತ್ಸಂಸ್ಮೃತೌ ಝಟಿತಿ ಮೇ ನಿಗಲಾಸ್ತ್ರುಟಂತಿ || ೨೨ ||

ತ್ವಾಂ ವ್ಯಾಪಿನೀತಿ ಸುಮನಾ ಇತಿ ಕುಂಡಲೀತಿ
ತ್ವಾಂ ಕಾಮಿನೀತಿ ಕಮಲೇತಿ ಕಲಾವತೀತಿ |
ತ್ವಾಂ ಮಾಲಿನೀತಿ ಲಲಿತೇತ್ಯಪರಾಜಿತೇತಿ
ದೇವಿ ಸ್ತುವಂತಿ ವಿಜಯೇತಿ ಜಯೇತ್ಯುಮೇತಿ || ೨೩ ||

ಉದ್ದಾಮಕಾಮಪರಮಾರ್ಥಸರೋಜಖಂಡ-
ಚಂಡದ್ಯುತಿದ್ಯುತಿಮಪಾಸಿತಷಡ್ವಿಕಾರಾಮ್ |
ಮೋಹದ್ವಿಪೇಂದ್ರಕದನೋದ್ಯತಬೋಧಸಿಂಹ-
-ಲೀಲಾಗುಹಾಂ ಭಗವತೀಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ನಮಾಮಿ || ೨೪ ||

ಗಣೇಶವಟುಕಸ್ತುತಾ ರತಿಸಹಾಯಕಾಮಾನ್ವಿತಾ
ಸ್ಮರಾರಿವರವಿಷ್ಟರಾ ಕುಸುಮಬಾಣಬಾಣೈರ್ಯುತಾ |
ಅನಂಗಕುಸುಮಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಾ ಚ ಸಿದ್ಧೈಸ್ತ್ರಿಭಿಃ
ಕದಂಬವನಮಧ್ಯಗಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪಾತು ನಃ || ೨೫ ||

ರುದ್ರಾಣಿ ವಿದ್ರುಮಮಯೀಂ ಪ್ರತಿಮಾಮಿವ ತ್ವಾಂ
ಯೇ ಚಿಂತಯಂತ್ಯರುಣಕಾಂತಿಮನನ್ಯರೂಪಾಮ್ |
ತಾನೇತ್ಯ ಪಕ್ಷ್ಮಲದೃಶಃ ಪ್ರಸಭಂ ಭಜಂತೇ
ಕಂಠಾವಸಕ್ತಮೃದುಬಾಹುಲತಾಸ್ತರುಣ್ಯಃ || ೨೬ ||

ತ್ವದ್ರೂಪೈಕನಿರೂಪಣಪ್ರಣಯಿತಾಬಂಧೋ ದೃಶೋಸ್ತ್ವದ್ಗುಣ-
-ಗ್ರಾಮಾಕರ್ಣನರಾಗಿತಾ ಶ್ರವಣಯೋಸ್ತ್ವತ್ಸಂಸ್ಮೃತಿಶ್ಚೇತಸಿ |
ತ್ವತ್ಪಾದಾರ್ಚನಚಾತುರೀ ಕರಯುಗೇ ತ್ವತ್ಕೀರ್ತಿತಂ ವಾಚಿ ಮೇ
ಕುತ್ರಾಪಿ ತ್ವದುಪಾಸನವ್ಯಸನಿತಾ ಮೇ ದೇವಿ ಮಾ ಶಾಮ್ಯತು || ೨೭ ||

ತ್ವದ್ರೂಪಮುಲ್ಲಸಿತದಾಡಿಮಪುಷ್ಪರಕ್ತಂ
ಉದ್ಭಾವಯೇನ್ಮದನದೈವತಮಕ್ಷರಂ ಯಃ |
ತಂ ರೂಪಹೀನಮಪಿ ಮನ್ಮಥನಿರ್ವಿಶೇಷಂ
ಆಲೋಕಯಂತ್ಯುರುನಿತಂಬತಟಾಸ್ತರುಣ್ಯಃ || ೨೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರುದ್ರಹರಿಚಂದ್ರಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿ-
-ಸ್ಕಂದದ್ವಿಪಾನನಹುತಾಶನವಂದಿತಾಯೈ |
ವಾಗೀಶ್ವರಿ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವಮಾತಃ
ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ಕೃತಸಂಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಸ್ತೇ || ೨೯ ||

ಕಸ್ತೋತ್ರಮೇತದನುವಾಸರಮೀಶ್ವರಾಯಾಃ
ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಂ ಪಠತಿ ವಾ ಯದಿ ವಾ ಶೃಣೋತಿ |
ತಸ್ಯೇಪ್ಸಿತಂ ಫಲತಿ ರಾಜಭಿರೀಡ್ಯತೇಽಸೌ
ಜಾಯೇತ ಸ ಪ್ರಿಯತಮೋ ಮದಿರೇಕ್ಷಣಾನಾಮ್ || ೩೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಳಿದಾಸ ವಿರಚಿತ ಪಂಚಸ್ತವ್ಯಾಂ ದ್ವಿತೀಯಃ ಚರ್ಚಾಸ್ತವಃ |

ಪಂಚಸ್ತವಿ ೩. ಘಟಸ್ತವಃ >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed