Panchastavi 1. Laghu Stava – ಪಂಚಸ್ತವಿ – ೧. ಲಘುಸ್ತವಃ


ಐಂದ್ರಸ್ಯೇವ ಶರಾಸನಸ್ಯ ದಧತೀ ಮಧ್ಯೇಲಲಾಟಂ ಪ್ರಭಾಂ
ಶೌಕ್ಲೀಂ ಕಾಂತಿಮನುಷ್ಣಗೋರಿವ ಶಿರಸ್ಯಾತನ್ವತೀ ಸರ್ವತಃ |
ಏಷಾಸೌ ತ್ರಿಪುರಾ ಹೃದಿ ದ್ಯುತಿರಿವೋಷ್ಣಾಂಶೋಃ ಸದಾಹಃ ಸ್ಥಿತಾತ್
ಛಿಂದ್ಯಾನ್ನಃ ಸಹಸಾ ಪದೈಸ್ತ್ರಿಭಿರಘಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೀ ವಾಙ್ಮಯೀ || ೧ ||

ಯಾ ಮಾತ್ರಾ ತ್ರಪುಸೀಲತಾತನುಲಸತ್ತಂತೂತ್ಥಿತಿಸ್ಪರ್ಧಿನೀ
ವಾಗ್ಬೀಜೇ ಪ್ರಥಮೇ ಸ್ಥಿತಾ ತವ ಸದಾ ತಾಂ ಮನ್ಮಹೇ ತೇ ವಯಮ್ |
ಶಕ್ತಿಃ ಕುಂಡಲಿನೀತಿ ವಿಶ್ವಜನನವ್ಯಾಪಾರಬದ್ಧೋದ್ಯಮಾಃ
ಜ್ಞಾತ್ವೇತ್ಥಂ ನ ಪುನಃ ಸ್ಪೃಶಂತಿ ಜನನೀಗರ್ಭೇಽರ್ಭಕತ್ವಂ ನರಾಃ || ೨ ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಂಭ್ರಮಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಹಸಾ ಐ ಐ ಇತಿ ವ್ಯಾಹೃತಂ
ಯೇನಾಕೂತವಶಾದಪೀಹ ವರದೇ ಬಿಂದುಂ ವಿನಾಪ್ಯಕ್ಷರಮ್ |
ತಸ್ಯಾಪಿ ಧ್ರುವಮೇವ ದೇವಿ ತರಸಾ ಜಾತೇ ತವಾನುಗ್ರಹೇ
ವಾಚಃಸೂಕ್ತಿಸುಧಾರಸದ್ರವಮುಚೋ ನಿರ್ಯಾಂತಿ ವಕ್ತ್ರಾಂಬುಜಾತ್ || ೩ ||

ಯನ್ನಿತ್ಯೇ ತವ ಕಾಮರಾಜಮಪರಂ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಂ ನಿಷ್ಕಲಂ
ತತ್ಸಾರಸ್ವತಮಿತ್ಯವೈತಿ ವಿರಲಃ ಕಶ್ಚಿದ್ಬುಧಶ್ಚೇದ್ಭುವಿ |
ಆಖ್ಯಾನಂ ಪ್ರತಿಪರ್ವ ಸತ್ಯತಪಸೋ ಯತ್ಕೀರ್ತಯಂತೋ ದ್ವಿಜಾಃ
ಪ್ರಾರಂಭೇ ಪ್ರಣವಾಸ್ಪದಪ್ರಣಯಿತಾಂ ನೀತ್ವೋಚ್ಚರಂತಿ ಸ್ಫುಟಮ್ || ೪ ||

ಯತ್ಸದ್ಯೋ ವಚಸಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಕರಣೇ ದೃಷ್ಟಪ್ರಭಾವಂ ಬುಧೈಃ
ತಾರ್ತೀಯಂ ತದಹಂ ನಮಾಮಿ ಮನಸಾ ತ್ವದ್ಬೀಜಮಿಂದುಪ್ರಭಮ್ |
ಅಸ್ತ್ಯೌರ್ವೋಽಪಿ ಸರಸ್ವತೀಮನುಗತೋ ಜಾಡ್ಯಾಂಬುವಿಚ್ಛಿತ್ತಯೇ
ಗೋಶಬ್ದೋ ಗಿರಿ ವರ್ತತೇ ಸನಿಯತಂ ಯೋಗಂ ವಿನಾ ಸಿದ್ಧಿದಃ || ೫ ||

ಏಕೈಕಂ ತವ ದೇವಿ ಬೀಜಮನಘಂ ಸವ್ಯಂಜನಾವ್ಯಂಜನಂ
ಕೂಟಸ್ಥಂ ಯದಿ ವಾ ಪೃಥಕ್ ಕ್ರಮಗತಂ ಯದ್ವಾ ಸ್ಥಿತಂ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಾತ್ |
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಮಪೇಕ್ಷ್ಯ ಯೇನ ವಿಧಿನಾ ಕೇನಾಪಿ ವಾ ಚಿಂತಿತಂ
ಜಪ್ತಂ ವಾ ಸಫಲೀಕರೋತಿ ಸತತಂ ತಂ ತಂ ಸಮಸ್ತಂ ನೃಣಾಮ್ || ೬ ||

ವಾಮೇ ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀಮಭಯದಾಂ ಸಾಕ್ಷಸ್ರಜಂ ದಕ್ಷಿಣೇ
ಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ವರದಾನಪೇಶಲಕರಾಂ ಕರ್ಪೂರಕುಂದೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ |
ಉಜ್ಜೃಂಭಾಂಬುಜಪತ್ರಕಾಂತಿನಯನಸ್ನಿಗ್ಧಪ್ರಭಾಲೋಕಿನೀಂ
ಯೇ ತ್ವಾಮಂಬ ನ ಶೀಲಯಂತಿ ಮನಸಾ ತೇಷಾಂ ಕವಿತ್ವಂ ಕುತಃ || ೭ ||

ಯೇ ತ್ವಾಂ ಪಾಂಡುರಪುಂಡರೀಕಪಟಲಸ್ಪಷ್ಟಾಭಿರಾಮಪ್ರಭಾಂ
ಸಿಂಚಂತೀಮಮೃತದ್ರವೈರಿವ ಶಿರೋ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸ್ಥಿತಾಮ್ |
ಅಶ್ರಾಂತಾ ವಿಕಟಸ್ಫುಟಾಕ್ಷರಪದಾ ನಿರ್ಯಾತಿ ವಕ್ತ್ರಾಂಬುಜಾತ್
ತೇಷಾಂ ಭಾರತಿ ಭಾರತೀ ಸುರಸರಿತ್ಕಲ್ಲೋಲಲೋಲೋರ್ಮಿವತ್ || ೮ ||

ಯೇ ಸಿಂದೂರಪರಾಗಪಿಂಜಪಿಹಿತಾಂ ತ್ವತ್ತೇಜಸಾದ್ಯಾಮಿಮಾಂ
ಉರ್ವೀಂ ಚಾಪಿ ವಿಲೀನಯಾವಕರಸಪ್ರಸ್ತಾರಮಗ್ನಾಮಿವ |
ಪಶ್ಯಂತಿ ಕ್ಷಣಮಪ್ಯನನ್ಯಮನಸಸ್ತೇಷಾಮನಂಗಜ್ವರ-
-ಕ್ಲಾಂತಸ್ರಸ್ತಕುರಂಗಶಾಬಕದೃಶೋ ವಶ್ಯಾ ಭವಂತಿ ಸ್ಫುಟಮ್ || ೯ ||

ಚಂಚತ್ಕಾಂಚನಕುಂಡಲಾಂಗದಧರಾಮಾಬದ್ಧಕಾಂಚೀಸ್ರಜಂ
ಯೇ ತ್ವಾಂ ಚೇತಸಿ ತದ್ಗತೇ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ಥಿರಾಮ್ |
ತೇಷಾಂ ವೇಶ್ಮಸು ವಿಭ್ರಮಾದಹರಹಃ ಸ್ಫಾರೀಭವಂತ್ಯಶ್ಚಿರಂ
ಮಾದ್ಯತ್ಕುಂಜರಕರ್ಣತಾಲತರಲಾಃ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಭಜಂತೇ ಶ್ರಿಯಃ || ೧೦ ||

ಆರ್ಭಟ್ಯಾ ಶಶಿಖಂಡಮಂಡಿತಜಟಾಜೂಟಾಂ ನೃಮುಂಡಸ್ರಜಂ
ಬಂಧೂಕಪ್ರಸವಾರುಣಾಂಬರಧರಾಂ ಪ್ರೇತಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನೀಮ್ |
ತ್ವಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಮಾಪೀನತುಂಗಸ್ತನೀಂ
ಮಧ್ಯೇ ನಿಮ್ನವಲಿತ್ರಯಾಂಕಿತತನುಂ ತ್ವದ್ರೂಪಸಂವಿತ್ತಯೇ || ೧೧ ||

ಜಾತೋಽಪ್ಯಲ್ಪಪರಿಚ್ಛದೇ ಕ್ಷಿತಿಭುಜಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯಮಾತ್ರೇ ಕುಲೇ
ನಿಃಶೇಷಾವನಿಚಕ್ರವರ್ತಿಪದವೀಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪ್ರತಾಪೋನ್ನತಃ |
ಯದ್ವಿದ್ಯಾಧರ ಬೃಂದವಂದಿತಪದಃ ಶ್ರೀವತ್ಸರಾಜೋಽಭವತ್
ದೇವಿ ತ್ವಚ್ಚರಣಾಂಬುಜ ಪ್ರಣತಿಜಃ ಸೋಽಯಂ ಪ್ರಸಾದೋದಯಃ || ೧೨ ||

ಚಂಡಿ ತ್ವಚ್ಚರಣಾಂಬುಜಾರ್ಚನಕೃತೇ ಬಿಲ್ವಾದಿಲೋಲ್ಲುಂಠನ-
-ತ್ರುಟ್ಯತ್ಕಂಟಕಕೋಟಿಭಿಃ ಪರಿಚಯಂ ಯೇಷಾಂ ನ ಜಗ್ಮುಃ ಕರಾಃ |
ತೇ ದಂಡಾಂಕುಶಚಕ್ರಚಾಪಕುಲಿಶಶ್ರೀವತ್ಸಮತ್ಸ್ಯಾಂಕಿತೈಃ
ಜಾಯಂತೇ ಪೃಥಿವೀಭುಜಃ ಕಥಮಿವಾಂಭೋಜಪ್ರಭೈಃ ಪಾಣಿಭಿಃ || ೧೩ ||

ವಿಪ್ರಾಃ ಕ್ಷೋಣಿಭುಜೋ ವಿಶಸ್ತದಿತರೇ ಕ್ಷೀರಾಜ್ಯಮಧ್ವಾಸವೈಃ |
ತ್ವಾಂ ದೇವಿ ತ್ರಿಪುರೇ ಪರಾಪರಮಯೀಂ ಸಂತರ್ಪ್ಯ ಪೂಜಾವಿಧೌ |
ಯಾಂ ಯಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ಮನಃ ಸ್ಥಿರಧಿಯಾಂ ತೇಷಾಂ ತ ಏವ ಧ್ರುವಂ
ತಾಂ ತಾಂ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುವಂತಿ ತರಸಾ ವಿಘ್ನೈರವಿಘ್ನೀಕೃತಾಃ || ೧೪ ||

ಶಬ್ದಾನಾಂ ಜನನೀ ತ್ವಮತ್ರ ಭುವನೇ ವಾಗ್ವಾದಿನೀತ್ಯುಚ್ಯಸೇ
ತ್ವತ್ತಃ ಕೇಶವವಾಸವ ಪ್ರಭೃತಯೋಽಪ್ಯಾವಿರ್ಭವಂತಿ ಸ್ಫುಟಮ್ |
ಲೀಯಂತೇ ಖಲು ಯತ್ರ ಕಲ್ಪವಿರಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಸ್ತೇಽಪ್ಯಮೀ
ಸಾ ತ್ವಂ ಕಾಚಿದಚಿಂತ್ಯರೂಪಮಹಿಮಾ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಾ ಗೀಯಸೇ || ೧೫ ||

ದೇವಾನಾಂ ತ್ರಿತಯಂ ತ್ರಯೀ ಹುತಭುಜಾಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಯಂ ತ್ರಿಃ ಸ್ವರಾಃ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ತ್ರಿಪದೀ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಮಥೋ ತ್ರಿಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಣಾಸ್ತ್ರಯಃ |
ಯತ್ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗತಿ ತ್ರಿಧಾ ನಿಯಮಿತಂ ವಸ್ತು ತ್ರಿವರ್ಗಾದಿಕಂ
ತತ್ಸರ್ವಂ ತ್ರಿಪುರೇತಿ ನಾಮ ಭಗವತ್ಯನ್ವೇತಿ ತೇ ತತ್ತ್ವತಃ || ೧೬ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ರಾಜಕುಲೇ ಜಯಾಂ ರಣಭುವಿ ಕ್ಷೇಮಂಕರೀಮಧ್ವನಿ
ಕ್ರವ್ಯಾದದ್ವಿಪಸರ್ಪಭಾಜಿ ಶಬರೀಂ ಕಾಂತಾರದುರ್ಗೇ ಗಿರೌ |
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಜಂಬುಕಭಯೇ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಮಹಾಭೈರವೀಂ
ವ್ಯಾಮೋಹೇ ತ್ರಿಪುರಾಂ ತರಂತಿ ವಿಪದಸ್ತಾರಾಂ ಚ ತೋಯಪ್ಲವೇ || ೧೭ ||

ಮಾಯಾ ಕುಂಡಲಿನೀ ಕ್ರಿಯಾ ಮಧುಮತೀ ಕಾಲೀ ಕಲಾಮಾಲಿನೀ
ಮಾತಂಗೀ ವಿಜಯಾ ಜಯಾ ಭಗವತೀ ದೇವೀ ಶಿವಾ ಶಾಂಭವೀ |
ಶಕ್ತಿಃ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಾ ತ್ರಿನಯನಾ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಭೈರವೀ
ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಪರಾಪರಮಯೀ ಮಾತಾ ಕುಮಾರೀತ್ಯಸಿ || ೧೮ ||

ಆಈಪಲ್ಲವಿತೈಃ ಪರಸ್ಪರಯುತೈರ್ದ್ವಿತ್ರಿಕ್ರಮಾದ್ಯಕ್ಷರೈ
ಕಾದ್ಯೈಃ ಕ್ಷಾಂತಗತೈಃ ಸ್ವರಾದಿಭಿರಥ ಕ್ಷಾಂತೈಶ್ಚ ತೈಃ ಸಸ್ವರೈಃ |
ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಪುರೇ ಭವಂತಿ ಖಲು ಯಾನ್ಯತ್ಯಂತಗುಹ್ಯಾನಿ ತೇ
ತೇಭ್ಯೋ ಭೈರವಪತ್ನಿ ವಿಂಶತಿಸಹಸ್ರೇಭ್ಯಃ ಪರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ || ೧೯ ||

ಬೋದ್ಧವ್ಯಾ ನಿಪುಣಂ ಬುಧೈಃ ಸ್ತುತಿರಿಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಮನಸ್ತದ್ಗತಂ
ಭಾರತ್ಯಾಸ್ತ್ರಿಪುರೇತ್ಯನನ್ಯಮನಸಾ ಯತ್ರಾದ್ಯವೃತ್ತೇ ಸ್ಫುಟಮ್ |
ಏಕದ್ವಿತ್ರಿಪದಕ್ರಮೇಣ ಕಥಿತಸ್ತತ್ಪಾದಸಂಖ್ಯಾಕ್ಷರೈಃ
ಮಂತ್ರೋದ್ಧಾರ ವಿಧಿರ್ವಿಶೇಷಸಹಿತಃ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಾನ್ವಿತಃ || ೨೦ ||

ಸಾವದ್ಯಂ ನಿರವದ್ಯಮಸ್ತು ಯದಿ ವಾ ಕಿಂ ವಾನಯಾ ಚಿಂತಯಾ
ನೂನಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪಠಿಷ್ಯತಿ ಜನೋ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿಸ್ತ್ವಯಿ |
ಸಂಚಿಂತ್ಯಾಪಿ ಲಘುತ್ವಮಾತ್ಮನಿ ದೃಢಂ ಸಂಜಾಯಮಾನಂ ಹಠಾತ್
ತ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮುಖರೀಕೃತೇನ ರಚಿತಂ ಯಸ್ಮಾನ್ಮಯಾಪಿ ಧೃವಮ್ || ೨೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಳಿದಾಸ ವಿರಚಿತ ಪಂಚಸ್ತವ್ಯಾಂ ಪ್ರಥಮಃ ಲಘುಸ್ತವಃ |

ಪಂಚಸ್ತವಿ  ೨. ಚರ್ಚಾಸ್ತವಃ >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed