Sri Indira Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಇಂದಿರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಇಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಮಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಸುಂದರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿತಾಖಿಲಭಕ್ತಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿಕೇಶ್ವರವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಶವಪ್ರಿಯಚಾರಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇವಲಾನಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಯೂರಹಾರಮಂಜೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇತಕೀಪುಷ್ಪಧಾರಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯಕವಿತಾಪಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಧುಕ್ಸದೃಶಾ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಕರ್ಮವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತದಾರಿದ್ರ್ಯಸಂದೋಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತಪಂಕೇರುಹದ್ವಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತವಿದ್ಧ್ಯಂಡಸಂರಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನತಾಪತ್ಪರಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಾಭ್ರಾಂಗಸರೋನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ನೀಲೋತ್ಪಲಸುಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಕಂಠಮುಖಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಾಂಬರಮುಖಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಂದೋಹಶುಕ್ತಿಮುಕ್ತಾಫಲಾಯಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮುದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸುರಕಾಂತೋಪಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರ್ಗವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಮತ್ಯಾದಿಭಾವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರ್ಗವಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಭಾಸ್ವತ್ಕನಕತಾಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಕೋಟ್ಯಧಿಕಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಸದ್ಮಪವಿತ್ರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಿಯಸತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಭೂಸ್ತನ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿಸಾಧಕದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಭುಕ್ತಿಭೋಗ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವ್ಯಶಕ್ತಿಮದೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜ್ವರತ್ರಸ್ತಜನಜೀವಾತುಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಸೌಭಾಗ್ಯಸದ್ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮರದ್ವಯಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಚಾಮೀಕರಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಚಾತುರ್ಯಫಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವನಯನಾರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಣೀಯಕಜನ್ಮಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಪದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜಮುದ್ರಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರುಣ್ಯವನಸಾರಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪಸಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾತ್ತ್ವಿಕ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ತಾರಕೇಶಾರ್ಕತಾಟಂಕದ್ವಯಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವ್ಯವಿಶ್ರಾಣನೋದ್ಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸವ್ಯಕ್ತಸುಖವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯವೈಭವಸಂಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವ್ಯಭಕ್ತಿಶುಭೋದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯತಾಮ್ರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾರಸವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತಸಂತ್ರಾಣಚರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ವಿತ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿತ್ತಕ್ಲೇಶನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತಹಂಸಗತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿವ್ಯಾಸದುರ್ವಾಸೋವಾಲಖಿಲ್ಯಾದಿವಾಂಛಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರಿಜೇಕ್ಷಣಹೃತ್ಕೇಕಿವಾರಿದಾಯಿತವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಷ್ಟ್ಯಾಽಽಸಾದಿತವಿದ್ಧ್ಯಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಮಹಿಮೋಚ್ಛ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಪುಷ್ಪಭೃಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಸ್ತಿಕೋನ್ಮೂಲನಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಸದ್ಭಕ್ತಿಸಂತೋಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತ್ತದುರ್ಜನಪೌರುಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಜೀವಿತಾಶೇಷಭಾಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಕರ್ಷಮತಿಸ್ನುಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ಬುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಸಂವಿದನಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂಕಾರಕಾಮದೋಗ್ಧ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರತರುಕೋಕಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂಕಾರಪದ್ಮಲೋಲಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರಾಮೃತನಿಮ್ನಗಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ತಪನೀಯಾಭಸುತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮನೀಯಸ್ಮಿತಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣನೀಯಗುಣಗ್ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಯನೀಯೋರಗೇಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣೀಯಸುವೇಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಣೀಯಕ್ರಿಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮರಣೀಯಚರಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಶ್ರೀವೃಕ್ಷವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿಧೀವೃತ್ತಿಪರಿಭಾವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾವೃಡ್ಭಾರ್ಗವವಾರಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂವೃತಾಮರಭಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತನುಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನುಜಾಪಿವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಲ್ವಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಇಂದಿರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed