Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali 3 – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ 3


ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಯತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಯತ್ಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಯತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂವಿನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾನತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಮುದ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮುದಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಕ್ವೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುತ್ಸಿತತಮೋಹರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಯಾರ್ತಿಹರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾರಶೋಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಭಾಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂವಿಭಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯಾಯಸ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಜನಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕ್ರೋಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹರ್ಷಿಜನಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈಟಭಾರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀರ್ತಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈತವೋಜ್ಝಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಮುದ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಶೀತಲಮನಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಸಲ್ಯಾಸುತಭಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಸಾರನಾಭ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏತಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಯತ್ತಾವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತಿಕಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಅತಿದೂರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬುಜಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೌನಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಂಧಾತೃಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಿಸ್ಥಿರೀಕರ್ತೃಕಾರ್ಯನಿತ್ಯನಿರ್ವಹಣೋತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೀಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ದ್ಯುಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಸಿದ್ಧಾರ್ತಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿದಾನಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಅತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿಭಾಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಯದಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿತಂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಹಾಸಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂರ್ಪಕಾರಾತಿಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂನ್ಯದೋಷಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಶುಚಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಃಸ್ಪೃಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಸ್ಪೃಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಾಸಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಧಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಭಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂದರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಕುಮಾಲೇಪಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಜಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರೀರಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರೋಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಚಂದ್ರಗತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಔದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಔಪಯಿಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರಿಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಅನನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೂಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ತಿಧ್ವಾಂತಪುಂಜರವಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಳಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಳದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed