Category: Saraswati – ಸರಸ್ವತೀ

Sri Kamalajadayita Ashtakam – ಶ್ರೀ ಕಮಲಜದಯಿತಾಷ್ಟಕಮ್

ಶೃಂಗಕ್ಷ್ಮಾಭೃನ್ನಿವಾಸೇ ಶುಕಮುಖಮುನಿಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮೇ ಸ್ವಾಂಗಚ್ಛಾಯಾವಿಧೂತಾಮೃತಕರಸುರರಾಡ್ವಾಹನೇ ವಾಕ್ಸವಿತ್ರಿ | ಶಂಭುಶ್ರೀನಾಥಮುಖ್ಯಾಮರವರನಿಕರೈರ್ಮೋದತಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ || ೧ || ಕಲ್ಯಾದೌ ಪಾರ್ವತೀಶಃ ಪ್ರವರಸುರಗಣಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಶ್ರೌತವರ್ತ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಂ...

Sri Saraswati Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ವಾಚೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Saraswati Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಧ್ಯಾನಂ | ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂದನಚರ್ಚಿತೋಜ್ಜ್ವಲವಪುಃ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ- ಮಾಲಾಲಾಲಿತ ಕುಂತಲಾ ಪ್ರವಿಲಸನ್ಮುಕ್ತಾವಲೀಶೋಭನಾ | ಸರ್ವಜ್ಞಾನನಿಧಾನಪುಸ್ತಕಧರಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಂಕಿತಾ ವಾಗ್ದೇವೀ ವದನಾಂಬುಜೇ ವಸತು ಮೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಾತಾ ಶುಭಾ || ಶ್ರೀ ನಾರದ ಉವಾಚ – ಭಗವನ್ಪರಮೇಶಾನ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಯಕ...

Sharada prarthana – ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ

ನಮಸ್ತೇ ಶಾರದೇ ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂ ಚ ದೇಹಿ ಮೇ || ೧ || ಯಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಧಾರಣಾ ಮೇಧಾ ವಾಗ್ದೇವೀ ವಿಧಿವಲ್ಲಭಾ ಭಕ್ತಜಿಹ್ವಾಗ್ರಸದನಾ ಶಮಾದಿಗುಣದಾಯಿನೀ || ೨...

Sri Saraswathi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪದ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Saraswati Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಭದ್ರಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ವರಪ್ರದಾ | ಶ್ರೀಪ್ರದಾ ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಗಾ || ೧ || ಶಿವಾನುಜಾ ಪುಸ್ತಕಭೃತ್ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ರಮಾ ಪರಾ | ಕಾಮರೂಪಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ || ೨ ||...

Sri Saraswati Stotram (Yajnavalkya Kritam) – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಯಾಜ್ಞ್ಯವಲ್ಕ್ಯ ಕೃತಂ)

ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ | ವಾಗ್ದೇವತಾಯಾಃ ಸ್ತವನಂ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ | ಮಹಾಮುನಿರ್ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಯೇನ ತುಷ್ಟಾವ ತಾಂ ಪುರಾ || ೧ || ಗುರುಶಾಪಾಚ್ಚ ಸ ಮುನಿರ್ಹತವಿದ್ಯೋ ಬಭೂವ ಹ | ತದಾ ಜಗಾಮ...

Sri Saraswathi Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೨

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸರಸ್ವತೀಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ | ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ | ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ | ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಆರೂಢಾ ಶ್ವೇತಹಂಸೇ ಭ್ರಮತಿ ಚ ಗಗನೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ಚಾಕ್ಷಸೂತ್ರಂ...

Sri Saraswati Kavacham – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಕವಚಂ

(ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಮಹಾಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಂ ಶ್ಲೋ: ೬೦) ಭೃಗುರುವಾಚ | ಬ್ರಹ್ಮನ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಿಶಾರದ | ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜನಕ ಸರ್ವಪೂಜಕಪೂಜಿತ || ೬೦ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಶ್ಚ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ವಿಶ್ವಜಯಂ ಪ್ರಭೋ | ಅಯಾತಯಾಮಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಸಮೂಹೋ ಯತ್ರ ಸಂಯುತಃ...

Sri Saraswathi Dvadasanama Stotram – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸರಸ್ವತೀ ತ್ವಯಂ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ | ಹಂಸವಾಹ ಸಮಾಯುಕ್ತಾ ವಿದ್ಯಾದಾನಕರೀ ಮಮ || ೧ || ಪ್ರಥಮಂ ಭಾರತೀ ನಾಮಾ ದ್ವಿತೀಯಂ ಚ ಸರಸ್ವತೀ | ತೃತೀಯಂ ಶಾರದಾದೇವೀ ಚತುರ್ಥಂ ಹಂಸವಾಹನಾ ||...

error: Not allowed