Sri Maha Saraswati Stavam – ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತವಂ


ಅಶ್ವತರ ಉವಾಚ |
ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಮಹಂ ದೇವೀಮಾರಿರಾಧಯಿಷುಃ ಶುಭಾಮ್ |
ಸ್ತೋಷ್ಯೇ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಂ ಸರಸ್ವತೀಮ್ || ೧ ||

ಸದಸದ್ದೇವಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿನ್ಮೋಕ್ಷವಚ್ಚಾರ್ಥವತ್ಪದಮ್ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ತ್ವಯ್ಯಸಂಯೋಗಂ ಯೋಗವದ್ದೇವಿ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ || ೨ ||

ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಪರಂ ದೇವಿ ಯತ್ರ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ |
ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ದೇವಿ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಪರಮಾಣುವತ್ || ೩ ||

ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಂಚೈತತ್ಕ್ಷರಾತ್ಮಕಮ್ |
ದಾರುಣ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ವಹ್ನಿರ್ಭೌಮಾಶ್ಚ ಪರಮಾಣವಃ || ೪ ||

ತಥಾ ತ್ವಯಿ ಸ್ಥಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗಚ್ಚೇದಮಶೇಷತಃ |
ಓಂಕಾರಾಕ್ಷರಸಂಸ್ಥಾನಂ ಯತ್ತು ದೇವಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿರಮ್ || ೫ ||

ತತ್ರ ಮಾತ್ರಾತ್ರಯಂ ಸರ್ವಮಸ್ತಿ ಯದ್ದೇವಿ ನಾಸ್ತಿ ಚ |
ತ್ರಯೋ ಲೋಕಾಸ್ತ್ರಯೋ ವೇದಾಸ್ತ್ರೈವಿದ್ಯಂ ಪಾವಕತ್ರಯಮ್ || ೬ ||

ತ್ರೀಣಿ ಜ್ಯೋತೀಂಷಿ ವರ್ಣಾಶ್ಚ ತ್ರಯೋ ಧರ್ಮಾಗಮಾಸ್ತಥಾ |
ತ್ರಯೋ ಗುಣಾಸ್ತ್ರಯಃ ಶಬ್ದಸ್ತ್ರಯೋ ವೇದಾಸ್ತಥಾಶ್ರಮಾಃ || ೭ ||

ತ್ರಯಃ ಕಾಲಾಸ್ತಥಾವಸ್ಥಾಃ ಪಿತರೋಽಹರ್ನಿಶಾದಯಃ |
ಏತನ್ಮಾತ್ರಾತ್ರಯಂ ದೇವಿ ತವ ರೂಪಂ ಸರಸ್ವತಿ || ೮ ||

ವಿಭಿನ್ನದರ್ಶಿನಾಮಾದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿ ಸನಾತನಾಃ |
ಸೋಮಸಂಸ್ಥಾ ಹವಿಃ ಸಂಸ್ಥಾಃ ಪಾಕಸಂಸ್ಥಾಶ್ಚ ಸಪ್ತ ಯಾಃ || ೯ ||

ತಾಸ್ತ್ವದುಚ್ಚಾರಣಾದ್ದೇವಿ ಕ್ರಿಯಂತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಭಿಃ |
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ತಥಾ ಚಾನ್ಯದರ್ಧಮಾತ್ರಾನ್ವಿತಂ ಪರಮ್ || ೧೦ ||

ಅವಿಕಾರ್ಯಕ್ಷಯಂ ದಿವ್ಯಂ ಪರಿಣಾಮವಿವರ್ಜಿತಮ್ |
ತವೈತತ್ಪರಮಂ ರೂಪಂ ಯನ್ನ ಶಕ್ಯಂ ಮಯೋದಿತುಮ್ || ೧೧ ||

ನ ಚಾಸ್ಯೇನ ಚ ತಜ್ಜಿಹ್ವಾ ತಾಮ್ರೋಷ್ಠಾದಿಭಿರುಚ್ಯತೇ |
ಇಂದ್ರೋಽಪಿ ವಸವೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚಂದ್ರಾರ್ಕೌ ಜ್ಯೋತಿರೇವ ಚ || ೧೨ ||

ವಿಶ್ವಾವಾಸಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ |
ಸಾಂಖ್ಯವೇದಾಂತವಾದೋಕ್ತಂ ಬಹುಶಾಖಾಸ್ಥಿರೀಕೃತಮ್ || ೧೩ ||

ಅನಾದಿಮಧ್ಯನಿಧನಂ ಸದಸನ್ನ ಸದೇವ ಯತ್ |
ಏಕಂತ್ವನೇಕಂ ನಾಪ್ಯೇಕಂ ಭವಭೇದಸಮಾಶ್ರಿತಮ್ || ೧೪ ||

ಅನಾಖ್ಯಂ ಷಡ್ಗುಣಾಖ್ಯಂಚ ವರ್ಗಾಖ್ಯಂ ತ್ರಿಗುಣಾಶ್ರಯಮ್ |
ನಾನಾಶಕ್ತಿಮತಾಮೇಕಂ ಶಕ್ತಿವೈಭವಿಕಂ ಪರಮ್ || ೧೫ ||

ಸುಖಾಸುಖಂ ಮಹಾಸೌಖ್ಯರೂಪಂ ತ್ವಯಿ ವಿಭಾವ್ಯತೇ |
ಏವಂ ದೇವಿ ತ್ವಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸಕಲಂ ನಿಷ್ಕಲಂಚ ಯತ್ |
ಅದ್ವೈತಾವಸ್ಥಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಚ್ಚ ದ್ವೈತೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್ || ೧೬ ||

ಯೇಽರ್ಥಾ ನಿತ್ಯಾ ಯೇ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಚಾನ್ಯೇ
ಯೇ ವಾ ಸ್ಥೂಲಾ ಯೇ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾಃ |
ಯೇ ವಾ ಭೂಮೌ ಯೇಽಂತರೀಕ್ಷೇಽನ್ಯತೋ ವಾ
ತೇಷಾಂ ತೇಷಾಂ ತ್ವತ್ತ ಏವೋಪಲಬ್ಧಿಃ || ೧೭ ||

ಯಚ್ಚಾಮೂರ್ತಂ ಯಚ್ಚ ಮೂರ್ತಂ ಸಮಸ್ತಂ
ಯದ್ವಾ ಭೂತೇಷ್ವೇಕಮೇಕಂಚ ಕಿಂಚಿತ್ |
ಯದ್ದಿವ್ಯಸ್ತಿ ಕ್ಷ್ಮಾತಲೇ ಖೇಽನ್ಯತೋ ವಾ
ತ್ವತ್ಸಂಬಂಧಂ ತ್ವತ್ಸ್ವರೈರ್ವ್ಯಂಜನೈಶ್ಚ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ತ್ರಯೋವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಅಶ್ವತರ ಪ್ರೋಕ್ತ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತವಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed