Srinivasa (Narasimha) Stotram – ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ನೃಸಿಂಹ) ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಥ ವಿಬುಧವಿಲಾಸಿನೀಷು ವಿಷ್ವ-
-ಙ್ಮುನಿಮಭಿತಃ ಪರಿವಾರ್ಯ ತಸ್ಥುಷೀಷು |
ಮದವಿಹೃತಿವಿಕತ್ಥನಪ್ರಲಾಪಾ-
-ಸ್ವವಮತಿನಿರ್ಮಿತನೈಜಚಾಪಲಾಸು || ೧ ||

ತ್ರಿಭುವನಮುದಮುದ್ಯತಾಸು ಕರ್ತುಂ
ಮಧುಸಹಸಾಗತಿಸರ್ವನಿರ್ವಹಾಸು |
ಮಧುರಸಭರಿತಾಖಿಲಾತ್ಮಭಾವಾ-
-ಸ್ವಗಣಿತಭೀತಿಷು ಶಾಪತಶ್ಶುಕಸ್ಯ || ೨ ||

ಅತಿವಿಮಲಮತಿರ್ಮಹಾನುಭಾವೋ
ಮುನಿರಪಿ ಶಾಂತಮನಾ ನಿಜಾತ್ಮಗುಪ್ತ್ಯೈ |
ಅಖಿಲಭುವನರಕ್ಷಕಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ
ಸ್ತುತಿಮಥ ಕರ್ತುಮನಾ ಮನಾಗ್ಬಭೂವ || ೩ ||

ಶ್ರಿಯಃಶ್ರಿಯಂ ಷಡ್ಗುಣಪೂರಪೂರ್ಣಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸಚಿಹ್ನಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಮ್ |
ಶ್ರೀಕಂಠಪೂರ್ವಾಮರಬೃಂದವಂದ್ಯಂ
ಶ್ರಿಯಃಪತಿಂ ತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೪ ||

ವಿಭುಂ ಹೃದಿ ಸ್ವಂ ಭುವನೇಶಮೀಡ್ಯಂ
ನೀಳಾಶ್ರಯಂ ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತಚಿಂತ್ಯಮ್ |
ಪರಾತ್ಪರಂ ಪಾಮರಪಾರಮೇನ-
-ಮುಪೇಂದ್ರಮೂರ್ತಿಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೫ ||

ಸ್ಮೇರಾತಸೀಸೂನಸಮಾನಕಾಂತಿಂ
ಸುರಕ್ತಪದ್ಮಪ್ರಭಪಾದಹಸ್ತಮ್ |
ಉನ್ನಿದ್ರಪಂಕೇರುಹಚಾರುನೇತ್ರಂ
ಪವಿತ್ರಪಾಣಿಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೬ ||

ಸಹಸ್ರಭಾನುಪ್ರತಿಮೋಪಲೌಘ-
-ಸ್ಫುರತ್ಕಿರೀಟಪ್ರವರೋತ್ತಮಾಂಗಮ್ |
ಪ್ರವಾಲಮುಕ್ತಾನವರತ್ನಹಾರ-
-ತಾರಂ ಹರಿಂ ತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೭ ||

ಪುರಾ ರಜೋದುಷ್ಟಧಿಯೋ ವಿಧಾತು-
-ರಪಾಹೃತಾನ್ ಯೋ ಮಧುಕೈಟಭಾಭ್ಯಾಮ್ |
ವೇದಾನುಪಾದಾಯ ದದೌ ಚ ತಸ್ಮೈ
ತಂ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೮ ||

ಪಯೋಧಿಮಧ್ಯೇಽಪಿ ಚ ಮಂದರಾದ್ರಿಂ
ಧರ್ತುಂ ಚ ಯಃ ಕೂರ್ಮವಪುರ್ಬಭೂವ |
ಸುಧಾಂ ಸುರಾಣಾಮವನಾರ್ಥಮಿಚ್ಛಂ-
-ಸ್ತಮಾದಿದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೯ ||

ವಸುಂಧರಾಮಂತರದೈತ್ಯಪೀಡಾಂ
ರಸಾತಲಾಂತರ್ವಿವಶಾಭಿವಿಷ್ಟಾಮ್ |
ಉದ್ಧಾರಣಾರ್ಥಂ ಚ ವರಾಹ ಆಸೀ-
-ಚ್ಚತುರ್ಭುಜಂ ತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೦ ||

ನಖೈರ್ವರೈಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣಮುಖೈರ್ಹಿರಣ್ಯ-
-ಮರಾತಿಮಾಮರ್ದಿತಸರ್ವಸತ್ತ್ವಮ್ |
ವಿದಾರಯಾಮಾಸ ಚ ಯೋ ನೃಸಿಂಹೋ
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೧ ||

ಮಹನ್ಮಹತ್ವೇಂದ್ರಿಯಪಂಚಭೂತ-
-ತನ್ಮಾತ್ರಮಾತ್ರಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರಾಣೀ |
ಯತಃ ಪ್ರಸೂತಾ ಪುರುಷಾಸ್ತದಾತ್ಮಾ
ತಮಾತ್ಮನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೨ ||

ಪುರಾ ಯ ಏತತ್ಸಕಲಂ ಬಭೂವ
ಯೇನಾಪಿ ತದ್ಯತ್ರ ಚ ಲೀನಮೇತತ್ |
ಆಸ್ತಾಂ ಯತೋಽನುಗ್ರಹನಿಗ್ರಹೌ ಚ
ತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೩ ||

ನಿರಾಮಯಂ ನಿಶ್ಚಲನೀರರಾಶಿ-
-ನೀಕಾಶಸದ್ರೂಪಮಯಂ ಮಹಸ್ತತ್ |
ನಿಯಂತೃ ನಿರ್ಮಾತೃ ನಿಹಂತೃ ನಿತ್ಯಂ
ನಿದ್ರಾಂತಮೇನಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೪ ||

ಜಗಂತಿ ಯಃ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಾನಿ
ಸಂಹೃತ್ಯ ಸರ್ವಾಣ್ಯುದರೇಶಯಾನಿ |
ಏಕಾರ್ಣವಾಂತರ್ವಟಪತ್ರತಲ್ಪೇ
ಸ್ವಪಿತ್ಯನಂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೫ ||

ನಿರಸ್ತದುಃಖೌಘಮತೀಂದ್ರಿಯಂ ತಂ
ನಿಷ್ಕಾರಣಂ ನಿಷ್ಕಲಮಪ್ರಮೇಯಮ್ |
ಅಣೋರಣೀಯಾಂಸಮನಂತಮಂತ-
-ರಾತ್ಮಾನುಭಾವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೬ ||

ಸಪ್ತಾಂಬುಜೀರಂಜಕರಾಜಹಾಸಂ
ಸಪ್ತಾರ್ಣವೀಸಂಸೃತಿಕರ್ಣಧಾರಮ್ |
ಸಪ್ತಾಶ್ವಬಿಂಬಾಶ್ವಹಿರಣ್ಮಯಂ ತಂ
ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರಂಗಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೭ ||

ನಿರಾಗಸಂ ನಿರ್ಮಲಪೂರ್ಣಬಿಂಬಂ
ನಿಶೀಥಿನೀನಾಥನಿಭಾನನಾಭಮ್ |
ನಿರ್ಣೀತನಿದ್ರಂ ನಿಗಮಾಂತನಿತ್ಯಂ
ನಿಃಶ್ರೇಯಸಂ ತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೮ ||

ನಿರಾಮಯಂ ನಿರ್ಮಲಮಪ್ರಮೇಯಂ
ನಿಜಾಂತರಾರೋಪಿತವಿಶ್ವಬಿಂಬಮ್ |
ನಿಸ್ಸೀಮಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾತ್ಮಭೂತಿಂ
ನಿಧಿಂ ನಿಧೀನಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೯ ||

ತ್ವಕ್ಚರ್ಮಮಾಂಸಾಸ್ಥ್ಯಸೃಗಶ್ರುಮೂತ್ರ-
-ಶ್ಲೇಷ್ಮಾಂತ್ರವಿಟ್ಚ್ಛುಕ್ಲಸಮುಚ್ಚಯೇಷು |
ದೇಹೇಷ್ವಸಾರೇಷು ನ ಮೇ ಸ್ಪೃಹೈಷಾ
ಧ್ರುವಂ ಧ್ರುವಂ ತ್ವಂ ಭಗವನ್ ಪ್ರಸೀದ || ೨೦ ||

ಗೋವಿಂದ ಕೇಶವ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ
ವಿಶ್ವೇಶ ವಿಶ್ವ ಮಧುಸೂದನ ವಿಶ್ವರೂಪ |
ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷ
ನಾರಾಯಣಾಚ್ಯುತ ನೃಸಿಂಹ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೨೧ ||

ದೇವಾಃ ಸಮಸ್ತಾಮರಯೋಗಿಮುಖ್ಯಾಃ
ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾಧರಕಿನ್ನರಾಶ್ಚ |
ಯತ್ಪಾದಮೂಲಂ ಸತತಂ ನಮಂತಿ
ತಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೨೨ ||

ವೇದಾನ್ ಸಮಸ್ತಾನ್ ಖಲು ಶಾಸ್ತ್ರಗರ್ಭಾನ್
ಆಯುಃ ಸ್ಥಿರಂ ಕೀರ್ತಿಮತೀವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ |
ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪುರುಷಾ ಲಭಂತೇ
ತಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೨೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವಸ್ತ್ವಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಶ್ಚ
ನಾರಾಯಣೋಽಸೌ ಮರುತಾಂ‍ಪತಿಶ್ಚ |
ಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಯ್ವಗ್ನಿಮರುದ್ಗಣಾಶ್ಚ
ತ್ವಮೇವ ನಾನ್ಯತ್ ಸತತಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ || ೨೪ ||

ಸ್ರಷ್ಟಾ ಚ ನಿತ್ಯಂ ಜಗತಾಮಧೀಶಃ
ತ್ರಾತಾ ಚ ಹಂತಾ ವಿಭುರಪ್ರಮೇಯಃ |
ಏಕಸ್ತ್ವಮೇವ ತ್ರಿವಿಧಾ ವಿಭಿನ್ನಃ
ತ್ವಾಂ ಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಂ ಸತತಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ || ೨೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed