Srinivasa (Narasimha) Stotram – ஶ்ரீநிவாஸ (ந்ருஸிம்ஹ) ஸ்தோத்ரம்


அத² விபு³த⁴விளாஸிநீஷு விஷ்வ-
-ங்முநிமபி⁴த꞉ பரிவார்ய தஸ்து²ஷீஷு ।
மத³விஹ்ருதிவிகத்த²நப்ரளாபா-
-ஸ்வவமதிநிர்மிதநைஜசாபலாஸு ॥ 1 ॥

த்ரிபு⁴வநமுத³முத்³யதாஸு கர்தும்
மது⁴ஸஹஸாக³திஸர்வநிர்வஹாஸு ।
மது⁴ரஸப⁴ரிதாகி²லாத்மபா⁴வா-
-ஸ்வக³ணிதபீ⁴திஷு ஶாபதஶ்ஶுகஸ்ய ॥ 2 ॥

அதிவிமலமதிர்மஹாநுபா⁴வோ
முநிரபி ஶாந்தமநா நிஜாத்மகு³ப்த்யை ।
அகி²லபு⁴வநரக்ஷகஸ்ய விஷ்ணோ꞉
ஸ்துதிமத² கர்துமநா மநாக்³ப³பூ⁴வ ॥ 3 ॥

ஶ்ரிய꞉ஶ்ரியம் ஷட்³கு³ணபூரபூர்ணம்
ஶ்ரீவத்ஸசிஹ்நம் புருஷம் புராணம் ।
ஶ்ரீகண்ட²பூர்வாமரப்³ருந்த³வந்த்³யம்
ஶ்ரிய꞉பதிம் தம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 4 ॥

விபு⁴ம் ஹ்ருதி³ ஸ்வம் பு⁴வநேஶமீட்³யம்
நீலாஶ்ரயம் நிர்மலசித்தசிந்த்யம் ।
பராத்பரம் பாமரபாரமேந-
-முபேந்த்³ரமூர்திம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 5 ॥

ஸ்மேராதஸீஸூநஸமாநகாந்திம்
ஸுரக்தபத்³மப்ரப⁴பாத³ஹஸ்தம் ।
உந்நித்³ரபங்கேருஹசாருநேத்ரம்
பவித்ரபாணிம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 6 ॥

ஸஹஸ்ரபா⁴நுப்ரதிமோபலௌக⁴-
-ஸ்பு²ரத்கிரீடப்ரவரோத்தமாங்க³ம் ।
ப்ரவாளமுக்தாநவரத்நஹார-
-தாரம் ஹரிம் தம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 7 ॥

புரா ரஜோது³ஷ்டதி⁴யோ விதா⁴து-
-ரபாஹ்ருதாந் யோ மது⁴கைடபா⁴ப்⁴யாம் ।
வேதா³நுபாதா³ய த³தௌ³ ச தஸ்மை
தம் மத்ஸ்யரூபம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 8 ॥

பயோதி⁴மத்⁴யே(அ)பி ச மந்த³ராத்³ரிம்
த⁴ர்தும் ச ய꞉ கூர்மவபுர்ப³பூ⁴வ ।
ஸுதா⁴ம் ஸுராணாமவநார்த²மிச்ச²ம்-
-ஸ்தமாதி³தே³வம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 9 ॥

வஸுந்த⁴ராமந்தரதை³த்யபீடா³ம்
ரஸாதலாந்தர்விவஶாபி⁴விஷ்டாம் ।
உத்³தா⁴ரணார்த²ம் ச வராஹ ஆஸீ-
-ச்சதுர்பு⁴ஜம் தம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 10 ॥

நகை²ர்வரைஸ்தீக்ஷ்ணமுகை²ர்ஹிரண்ய-
-மராதிமாமர்தி³தஸர்வஸத்த்வம் ।
விதா³ரயாமாஸ ச யோ ந்ருஸிம்ஹோ
ஹிரண்யக³ர்ப⁴ம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 11 ॥

மஹந்மஹத்வேந்த்³ரியபஞ்சபூ⁴த-
-தந்மாத்ரமாத்ரப்ரக்ருதி꞉ புராணீ ।
யத꞉ ப்ரஸூதா புருஷாஸ்ததா³த்மா
தமாத்மநாத²ம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 12 ॥

புரா ய ஏதத்ஸகலம் ப³பூ⁴வ
யேநாபி தத்³யத்ர ச லீநமேதத் ।
ஆஸ்தாம் யதோ(அ)நுக்³ரஹநிக்³ரஹௌ ச
தம் ஶ்ரீநிவாஸம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 13 ॥

நிராமயம் நிஶ்சலநீரராஶி-
-நீகாஶஸத்³ரூபமயம் மஹஸ்தத் ।
நியந்த்ரு நிர்மாத்ரு நிஹந்த்ரு நித்யம்
நித்³ராந்தமேநம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 14 ॥

ஜக³ந்தி ய꞉ ஸ்தா²வரஜங்க³மாநி
ஸம்ஹ்ருத்ய ஸர்வாண்யுத³ரேஶயாநி ।
ஏகார்ணவாந்தர்வடபத்ரதல்பே
ஸ்வபித்யநந்தம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 15 ॥

நிரஸ்தது³꞉கௌ²க⁴மதீந்த்³ரியம் தம்
நிஷ்காரணம் நிஷ்களமப்ரமேயம் ।
அணோரணீயாம்ஸமநந்தமந்த-
-ராத்மாநுபா⁴வம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 16 ॥

ஸப்தாம்பு³ஜீரஞ்ஜகராஜஹாஸம்
ஸப்தார்ணவீஸம்ஸ்ருதிகர்ணதா⁴ரம் ।
ஸப்தாஶ்வபி³ம்பா³ஶ்வஹிரண்மயம் தம்
ஸப்தார்சிரங்க³ம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 17 ॥

நிராக³ஸம் நிர்மலபூர்ணபி³ம்ப³ம்
நிஶீதி²நீநாத²நிபா⁴நநாப⁴ம் ।
நிர்ணீதநித்³ரம் நிக³மாந்தநித்யம்
நி꞉ஶ்ரேயஸம் தம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 18 ॥

நிராமயம் நிர்மலமப்ரமேயம்
நிஜாந்தராரோபிதவிஶ்வபி³ம்ப³ம் ।
நிஸ்ஸீமகல்யாணகு³ணாத்மபூ⁴திம்
நிதி⁴ம் நிதீ⁴நாம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 19 ॥

த்வக்சர்மமாம்ஸாஸ்த்²யஸ்ருக³ஶ்ருமூத்ர-
-ஶ்லேஷ்மாந்த்ரவிட்ச்சு²க்லஸமுச்சயேஷு ।
தே³ஹேஷ்வஸாரேஷு ந மே ஸ்ப்ருஹைஷா
த்⁴ருவம் த்⁴ருவம் த்வம் ப⁴க³வந் ப்ரஸீத³ ॥ 20 ॥

கோ³விந்த³ கேஶவ ஜநார்த³ந வாஸுதே³வ
விஶ்வேஶ விஶ்வ மது⁴ஸூத³ந விஶ்வரூப ।
ஶ்ரீபத்³மநாப⁴ புருஷோத்தம புஷ்கராக்ஷ
நாராயணாச்யுத ந்ருஸிம்ஹ நமோ நமஸ்தே ॥ 21 ॥

தே³வா꞉ ஸமஸ்தாமரயோகி³முக்²யா꞉
க³ந்த⁴ர்வவித்³யாத⁴ரகிந்நராஶ்ச ।
யத்பாத³மூலம் ஸததம் நமந்தி
தம் நாரஸிம்ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 22 ॥

வேதா³ந் ஸமஸ்தாந் க²லு ஶாஸ்த்ரக³ர்பா⁴ந்
ஆயு꞉ ஸ்தி²ரம் கீர்திமதீவ லக்ஷ்மீம் ।
யஸ்ய ப்ரஸாதா³த் புருஷா லப⁴ந்தே
தம் நாரஸிம்ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 23 ॥

ப்³ரஹ்மா ஶிவஸ்த்வம் புருஷோத்தமஶ்ச
நாராயணோ(அ)ஸௌ மருதாம்பதிஶ்ச ।
சந்த்³ரார்கவாய்வக்³நிமருத்³க³ணாஶ்ச
த்வமேவ நாந்யத் ஸததம் நதோ(அ)ஸ்மி ॥ 24 ॥

ஸ்ரஷ்டா ச நித்யம் ஜக³தாமதீ⁴ஶ꞉
த்ராதா ச ஹந்தா விபு⁴ரப்ரமேய꞉ ।
ஏகஸ்த்வமேவ த்ரிவிதா⁴ விபி⁴ந்ந꞉
த்வாம் ஸிம்ஹமூர்திம் ஸததம் நதோ(அ)ஸ்மி ॥ 25 ॥

இதி ஶ்ரீநிவாஸ ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed