Category: Ganesha – கணெஶ

Sri Ganesha Kilaka Stotram – ஶ்ரீ க³ணேஶ கீலக ஸ்தோத்ரம்

த³க்ஷ உவாச । க³ணேஶகீலகம் ப்³ரஹ்மந் வத³ ஸர்வார்த²தா³யகம் । மந்த்ராதீ³நாம் விஶேஷேண ஸித்³தி⁴த³ம் பூர்ணபா⁴வத꞉ ॥ 1 ॥ முத்³க³ள உவாச । கீலகேந விஹீநாஶ்ச மந்த்ரா நைவ ஸுக²ப்ரதா³꞉ ।...

Sri Ganesha Ashtakam (Vyasa Krutam) – ஶ்ரீ க³ணேஶாஷ்டகம் (வ்யாஸ க்ருதம்)

க³ணபதிபரிவாரம் சாருகேயூரஹாரம் கி³ரித⁴ரவரஸாரம் யோகி³நீசக்ரசாரம் । ப⁴வப⁴யபரிஹாரம் து³꞉க²தா³ரித்³ர்யதூ³ரம் க³ணபதிமபி⁴வந்தே³ வக்ரதுண்டா³வதாரம் ॥ 1 ॥ அகி²லமலவிநாஶம் பாணிநாஹஸ்தபாஶம் கநககி³ரிநிகாஶம் ஸூர்யகோடிப்ரகாஶம் । ப⁴ஜ ப⁴வகி³ரிநாஶம் மாலதீதீரவாஸம் க³ணபதிமபி⁴வந்தே³ மாநஸே ராஜஹம்ஸம் ॥...

Manoratha Siddhiprada Ganesha Stotram – மநோரத²ஸித்³தி⁴ப்ரத³ க³ணேஶ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்கந்த³ உவாச । நமஸ்தே யோக³ரூபாய ஸம்ப்ரஜ்ஞாநஶரீரிணே । அஸம்ப்ரஜ்ஞாநமூர்த்⁴நே தே தயோர்யோக³மயாய ச ॥ 1 ॥ வாமாங்க³ப்⁴ராந்திரூபா தே ஸித்³தி⁴꞉ ஸர்வப்ரதா³ ப்ரபோ⁴ । ப்⁴ராந்திதா⁴ரகரூபா வை பு³த்³தி⁴ஸ்தே த³க்ஷிணாங்க³கே...

Sri Ganesha Avatara Stotram – ஶ்ரீ க³ணேஶாவதார ஸ்தோத்ரம்

அங்கி³ரஸ உவாச । அநந்தா அவதாராஶ்ச க³ணேஶஸ்ய மஹாத்மந꞉ । ந ஶக்யதே கதா²ம் வக்தும் மயா வர்ஷஶதைரபி ॥ 1 ॥ ஸங்க்ஷேபேண ப்ரவக்ஷ்யாமி முக்²யாநாம் முக்²யதாம் க³தாந் । அவதாராம்ஶ்ச...

Shiva Shakti Kruta Ganadhisha Stotram – ஶ்ரீ க³ணாதீ⁴ஶ ஸ்தோத்ரம் (ஶிவஶக்தி க்ருதம்)

ஶ்ரீஶக்திஶிவாவூசது꞉ । நமஸ்தே க³ணநாதா²ய க³ணாநாம் பதயே நம꞉ । ப⁴க்திப்ரியாய தே³வேஶ ப⁴க்தேப்⁴ய꞉ ஸுக²தா³யக ॥ 1 ॥ ஸ்வாநந்த³வாஸிநே துப்⁴யம் ஸித்³தி⁴பு³த்³தி⁴வராய ச । நாபி⁴ஶேஷாய தே³வாய டு⁴ண்டி⁴ராஜாய தே...

Ganesha Divya Durga Stotram – ஶ்ரீ க³ணேஶ தி³வ்யது³ர்க³ ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீக்ருஷ்ண உவாச । வத³ ஶிவ மஹாநாத² பார்வதீரமணேஶ்வர । தை³த்யஸங்க்³ராமவேலாயாம் ஸ்மரணீயம் கிமீஶ்வர ॥ 1 ॥ ஈஶ்வர உவாச । ஶ்ருணு க்ருஷ்ண ப்ரவக்ஷ்யாமி கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் மஹத் । க³ணேஶது³ர்க³தி³வ்யம்...

Heramba Ganapati Stotram – ஹேரம்ப³ ஸ்தோத்ரம்

கௌ³ர்யுவாச । க³ஜாநந ஜ்ஞாநவிஹாரகாநி- -ந்ந மாம் ச ஜாநாஸி பராவமர்ஷாம் । க³ணேஶ ரக்ஷஸ்வ ந சேச்ச²ரீரம் த்யஜாமி ஸத்³யஸ்த்வயி ப⁴க்தியுக்தா ॥ 1 ॥ விக்⁴நேஶ ஹேரம்ப³ மஹோத³ர ப்ரிய...

Shodasa Ganapathi Stavam – ஷோட³ஶ க³ணபதி ஸ்தவம்

ப்ரத²மம் பா³லவிக்⁴நேஶம் த்³விதீயம் தருணம் ததா² । த்ருதீயம் ப⁴க்தவிக்⁴நேஶம் சதுர்த²ம் வீரவிக்⁴நகம் ॥ 1 ॥ பஞ்சமம் ஶக்திவிக்⁴நேஶம் ஷஷ்ட²ம் த்⁴வஜக³ணாதி⁴பம் । ஸப்தமம் பிங்க³ளம் தே³வமஷ்டமோச்சி²ஷ்டநாயகம் ॥ 2 ॥...

Panchashloki Ganesha Puranam – பஞ்சஶ்லோகி க³ணேஶ புராணம்

ஶ்ரீவிக்⁴நேஶபுராணஸாரமுதி³தம் வ்யாஸாய தா⁴த்ரா புரா தத்க²ண்ட³ம் ப்ரத²மம் மஹாக³ணபதேஶ்சோபாஸநாக்²யம் யதா² । ஸம்ஹர்தும் த்ரிபுரம் ஶிவேந க³ணபஸ்யாதௌ³ க்ருதம் பூஜநம் கர்தும் ஸ்ருஷ்டிமிமாம் ஸ்துத꞉ ஸ விதி⁴நா வ்யாஸேந பு³த்³த்⁴யாப்தயே ॥ 1...

Santhana Ganapathi Stotram – ஸந்தாந க³ணபதி ஸ்தோத்ரம்

நமோ(அ)ஸ்து க³ணநாதா²ய ஸித்³தி⁴பு³த்³தி⁴யுதாய ச । ஸர்வப்ரதா³ய தே³வாய புத்ரவ்ருத்³தி⁴ப்ரதா³ய ச ॥ 1 ॥ கு³ரூத³ராய கு³ரவே கோ³ப்த்ரே கு³ஹ்யாஸிதாய தே । கோ³ப்யாய கோ³பிதாஶேஷபு⁴வநாய சிதா³த்மநே ॥ 2 ॥...

Sri Ganapati Mantraksharavali Stotram – ஶ்ரீ க³ணபதி மந்த்ராக்ஷராவளி ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச । விநா தபோ விநா த்⁴யாநம் விநா ஹோமம் விநா ஜபம் । அநாயாஸேந விக்⁴நேஶப்ரீணநம் வத³ மே ப்ரபோ⁴ ॥ 1 ॥ மஹேஶ்வர உவாச । மந்த்ராக்ஷராவளிஸ்தோத்ரம் மஹாஸௌபா⁴க்³யவர்த⁴நம்...

Ucchista Ganapati Stotram – உச்சி²ஷ்ட க³ணபதி ஸ்தோத்ரம்

தே³வ்யுவாச । நமாமி தே³வம் ஸகலார்த²த³ம் தம் ஸுவர்ணவர்ணம் பு⁴ஜகோ³பவீதம் । க³ஜாநநம் பா⁴ஸ்கரமேகத³ந்தம் லம்போ³த³ரம் வாரிப⁴வாஸநம் ச ॥ 1 ॥ கேயூரிணம் ஹாரகிரீடஜுஷ்டம் சதுர்பு⁴ஜம் பாஶவராப⁴யாநி । ஸ்ருணிம் ச...

Narada Kruta Ganapati Stotram – ஶ்ரீ க³ணபதி ஸ்தோத்ரம் (நாரத³ க்ருதம்)

நாரத³ உவாச । போ⁴ க³ணேஶ ஸுரஶ்ரேஷ்ட² லம்போ³த³ர பராத்பர । ஹேரம்ப³ மங்க³ளாரம்ப⁴ க³ஜவக்த்ர த்ரிலோசந ॥ 1 ॥ முக்தித³ ஶுப⁴த³ ஶ்ரீத³ ஶ்ரீத⁴ரஸ்மரணே ரத । பரமாநந்த³ பரம...

Sri Vinayaka Stavaraja – ஶ்ரீ விநாயக ஸ்தவராஜ꞉

பீ³ஜாபூரக³தே³க்ஷுகார்முகருஜா சக்ராப்³ஜபாஶோத்பல- -வ்ரீஹ்யக்³ரஸ்வவிஷாணரத்நகலஶப்ரோத்³யத்கராம்போ⁴ருஹ꞉ । த்⁴யேயோ வல்லப⁴யா ஸபத்³மகரயாஶ்லிஷ்டோஜ்ஜ்வலத்³பூ⁴ஷயா விஶ்வோத்பத்திவிபத்திஸம்ஸ்தி²திகரோ விக்⁴நேஶ இஷ்டார்த²த³꞉ ॥ 1 ॥ நமஸ்தே ஸித்³தி⁴ளக்ஷ்மீஶ க³ணாதி⁴ப மஹாப்ரபோ⁴ । விக்⁴நேஶ்வர ஜக³ந்நாத² கௌ³ரீபுத்ர ஜக³த்ப்ரபோ⁴ ॥ 2...

Yogaprada Ganesha Stotram – யோக³ப்ரத³ க³ணேஶ ஸ்தோத்ரம் (முத்³க³ள புராணே)

கபில உவாச । நமஸ்தே விக்⁴நராஜாய ப⁴க்தாநாம் விக்⁴நஹாரிணே । அப⁴க்தாநாம் விஶேஷேண விக்⁴நகர்த்ரே நமோ நம꞉ ॥ 1 ॥ ஆகாஶாய ச பூ⁴தாநாம் மநஸே சாமரேஷு தே । பு³த்³த்⁴யைரிந்த்³ரியவர்கே³ஷு...

Mayuresha Stotram – மயூரேஶ ஸ்தோத்ரம்

ப்³ரஹ்மோவாச । புராணபுருஷம் தே³வம் நாநாக்ரீடா³கரம் முதா³ । மாயாவிநம் து³ர்விபா⁴க்³யம் மயூரேஶம் நமாம்யஹம் ॥ 1 ॥ பராத்பரம் சிதா³நந்த³ம் நிர்விகாரம் ஹ்ருதி³ஸ்தி²தம் । கு³ணாதீதம் கு³ணமயம் மயூரேஶம் நமாம்யஹம் ॥...

Vakratunda Ganesha Kavacham – வக்ரதுண்ட³ க³ணேஶ கவசம்

மௌளிம் மஹேஶபுத்ரோ(அ)வ்யாத்³பா⁴லம் பாது விநாயக꞉ । த்ரிநேத்ர꞉ பாது மே நேத்ரே ஶூர்பகர்ணோ(அ)வது ஶ்ருதீ ॥ 1 ॥ ஹேரம்போ³ ரக்ஷது க்⁴ராணம் முக²ம் பாது க³ஜாநந꞉ । ஜிஹ்வாம் பாது க³ணேஶோ...

Ganesha Pratah Smarana Stotram – ஶ்ரீ க³ணேஶ ப்ராத꞉ஸ்மரணம்

ப்ராத꞉ ஸ்மராமி க³ணநாத²மநாத²ப³ந்து⁴ம் ஸிந்தூ³ரபூர்ணபரிஶோபி⁴தக³ண்ட³யுக்³மம் । உத்³த³ண்ட³விக்⁴நபரிக²ண்ட³நசண்ட³த³ண்ட³- -மாக²ண்ட³லாதி³ஸுரநாயகப்³ருந்த³வந்த்³யம் ॥ 1 ॥ ப்ராதர்நமாமி சதுராநநவந்த்³யமாந- -மிச்சா²நுகூலமகி²லம் ச வரம் த³தா³நம் । தம் துந்தி³ளம் த்³விரஸநாதி⁴பயஜ்ஞஸூத்ரம் புத்ரம் விளாஸசதுரம் ஶிவயோ꞉ ஶிவாய...

Vakratunda Stotram – வக்ரதுண்ட³ ஸ்தோத்ரம்

ஓம்ஓம்ஓம்காரரூபம் ஹிமகரருசிரம் யத்ஸ்வரூபம் துரீயம் த்ரைகு³ண்யாதீதலீலம் கலயதி மநஸா தேஜஸோதா³ரவ்ருத்தி꞉ । யோகீ³ந்த்³ரா ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரே ஸஹஜகு³ணமயம் ஶ்ரீஹரேந்த்³ரம் ஸ்வஸஞ்ஜ்ஞம் க³ம்க³ம்க³ம்க³ம்க³ணேஶம் க³ஜமுக²மநிஶம் வ்யாபகம் சிந்தயந்தி ॥ 1 ॥ வம்வம்வம்விக்⁴நராஜம் ப⁴ஜதி நிஜபு⁴ஜே...

Vakratunda Ganesha Stavaraja – வக்ரதுண்ட³ க³ணேஶ ஸ்தவராஜ꞉

அஸ்ய கா³யத்ரீ மந்த்ர꞉ । ஓம் தத்புருஷாய வித்³மஹே வக்ரதுண்டா³ய தீ⁴மஹி । தந்நோ த³ந்தி꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥ ஓங்காரமாத்³யம் ப்ரவத³ந்தி ஸந்தோ வாச꞉ ஶ்ருதீநாமபி யம் க்³ருணந்தி । க³ஜாநநம் தே³வக³ணாநதாங்க்⁴ரிம்...

Ekakshara Ganapati Kavacham – ஏகாக்ஷர க³ணபதி கவசம்

நமஸ்தஸ்மை க³ணேஶாய ஸர்வவிக்⁴நவிநாஶிநே । கார்யாரம்பே⁴ஷு ஸர்வேஷு பூஜிதோ ய꞉ ஸுரைரபி ॥ 1 ॥ பார்வத்யுவாச । ப⁴க³வந் தே³வதே³வேஶ லோகாநுக்³ரஹகாரக꞉ । இதா³நீம் ஶ்ரோத்ருமிச்சா²மி கவசம் யத்ப்ரகாஶிதம் ॥ 2...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ க³ணபதி க³காராஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் க³காரரூபாய நம꞉ । ஓம் க³ம்பீ³ஜாய நம꞉ । ஓம் க³ணேஶாய நம꞉ । ஓம் க³ணவந்தி³தாய நம꞉ । ஓம் க³ணனீயாய நம꞉ । ஓம் க³ணாய நம꞉ ।...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ க³ணபதி க³கார அஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

ஓம் க³காரரூபோ க³ம்பீ³ஜோ க³ணேஶோ க³ணவந்தி³த꞉ । க³ணநீயோ க³ணோ க³ண்யோ க³ணநாதீதஸத்³கு³ண꞉ ॥ 1 ॥ க³க³நாதி³கஸ்ருத்³க³ங்கா³ஸுதோ க³ங்கா³ஸுதார்சித꞉ । க³ங்கா³த⁴ரப்ரீதிகரோ க³வீஶேட்³யோ க³தா³பஹ꞉ ॥ 2 ॥ க³தா³த⁴ரநுதோ க³த்³யபத்³யாத்மககவித்வத³꞉...

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram – க³காராதி³ ஶ்ரீ க³ணபதி ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீக³ணபதிக³காராதி³ஸஹஸ்ரநாமமாலாமந்த்ரஸ்ய து³ர்வாஸா ருஷி꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீக³ணபதிர்தே³வதா க³ம் பீ³ஜம் ஸ்வாஹா ஶக்தி꞉ க்³ளௌம் கீலகம் மம ஸகலாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ । ந்யாஸ꞉ । ஓம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ । ஶ்ரீம்...

error: Not allowed