Category: Ganesha – ಗಣೇಶ

Shatru Samharaka Ekadanta Stotram – ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕ ಏಕದಂತ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವರ್ಷಯ ಊಚುಃ | ನಮಸ್ತೇ ಗಜವಕ್ತ್ರಾಯ ಗಣೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಅನಂತಾನಂದಭೋಕ್ತ್ರೇ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ || ೧ || ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತಹೀನಾಯ ಚರಾಚರಮಯಾಯ ತೇ | ಅನಂತೋದರಸಂಸ್ಥಾಯ ನಾಭಿಶೇಷಾಯ ತೇ ನಮಃ...

Santana Ganapati Stotram – ಸಂತಾನ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಮೋಽಸ್ತು ಗಣನಾಥಾಯ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಯುತಾಯ ಚ | ಸರ್ವಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಪುತ್ರವೃದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ಚ || ೧ || ಗುರೂದರಾಯ ಗುರವೇ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ಗುಹ್ಯಾಸಿತಾಯ ತೇ | ಗೋಪ್ಯಾಯ ಗೋಪಿತಾಶೇಷಭುವನಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ || ೨ ||...

Sri Ganesha Hrudayam – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಹೃದಯಂ

ಶಿವ ಉವಾಚ | ಗಣೇಶಹೃದಯಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ | ಸಾಧಕಾಯ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ಶೀಘ್ರೇಣ ಶಾಂತಿದಂ ಪರಮ್ || ೧ || ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಂಭುರೃಷಿಃ | ನಾನಾವಿಧಾನಿ ಛಂದಾಂಸಿ | ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ವಾನಂದೇಶೋ ಗಣೇಶೋ...

Sri Lambodara Stotram (Krodhasura Krutam) – ಶ್ರೀ ಲಂಬೋದರ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಕ್ರೋಧಾಸುರ ಕೃತಂ)

ಕ್ರೋಧಾಸುರ ಉವಾಚ | ಲಂಬೋದರ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶಾಂತಿಯೋಗಸ್ವರೂಪಿಣೇ | ಸರ್ವಶಾಂತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ತೇ ವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ || ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತರೂಪೇಯಂ ಶುಂಡಾ ತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ | ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತಮಯೋ ದೇಹೋ ದೇಹಧಾರಿನ್ನಮೋ...

Chintamani Shatpadi – ಚಿಂತಾಮಣಿ ಷಟ್ಪದೀ

ದ್ವಿರದವದನ ವಿಷಮರದ ವರದ ಜಯೇಶಾನ ಶಾಂತವರಸದನ | ಸದನವಸಾದನ ದಯಯಾ ಕುರು ಸಾದನಮಂತರಾಯಸ್ಯ || ೧ || ಇಂದುಕಲಾ ಕಲಿತಾಲಿಕ ಸಾಲಿಕಶುಂಭತ್ಕಪೋಲಪಾಲಿಯುಗ | ವಿಕಟಸ್ಫುಟಕಟಧಾರಾಧಾರೋಽಸ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ || ೨ || ವರಪರಶುಪಾಶಪಾಣೇ ಪಣಿತಪಣಾಯಾಪಣಾಯಿತೋಽಸಿ...

Sri Ganesha Namashtakam – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ನಾಮಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುವಾಚ | ಗಣೇಶಮೇಕದಂತಂ ಚ ಹೇರಂಬಂ ವಿಘ್ನನಾಯಕಮ್ | ಲಂಬೋದರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಗುಹಾಗ್ರಜಮ್ || ೧ || ನಾಮಾಷ್ಟಾರ್ಥಂ ಚ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರುಣು ಮಾತರ್ಹರಪ್ರಿಯೇ | ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಂ ಸಾರಭೂತಂ ಚ ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಂ...

Sri Ganesha Moola Mantra Pada Mala Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮೂಲಮಂತ್ರಪದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಮಿತ್ಯೇತದಜಸ್ಯ ಕಂಠವಿವರಂ ಭಿತ್ವಾ ಬಹಿರ್ನಿರ್ಗತಂ ಚೋಮಿತ್ಯೇವ ಸಮಸ್ತಕರ್ಮ ಋಷಿಭಿಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ಮಾನುಷೈಃ | ಓಮಿತ್ಯೇವ ಸದಾ ಜಪಂತಿ ಯತಯಃ ಸ್ವಾತ್ಮೈಕನಿಷ್ಠಾಃ ಪರಂ ಚೋಂ‍ಕಾರಾಕೃತಿವಕ್ತ್ರಮಿಂದುನಿಟಿಲಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ಭವಾಯೇ || ೧ || ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ...

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ವರದಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗಣೇಶೋ ವಿಘ್ನರಾಜಶ್ಚ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾ ಗಣಾಧಿಪಃ | ಲಂಬೋದರೋ ವಕ್ರತುಂಡೋ ವಿಕಟೋ ಗಣನಾಯಕಃ || ೧ || ಗಜಾಸ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಿದಾತಾ ಚ ಖರ್ವೋ ಮೂಷಕವಾಹನಃ | ಮೂಷಕೋ ಗಣರಾಜಶ್ಚ ಶೈಲಜಾನಂದದಾಯಕಃ || ೨ ||...

Sri Ganesha Vajra Panjara Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ವಜ್ರಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಧ್ಯಾನಮ್ | ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಗಜಾಸ್ಯಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಧಾರಂ ಪರಶ್ವಾದಿಶಸ್ತ್ರೈರ್ಯುತಂ ಭಾಲಚಂದ್ರಮ್ | ನರಾಕಾರದೇಹಂ ಸದಾ ಯೋಗಶಾಂತಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇ ಸರ್ವವಂದ್ಯಂ ಪರೇಶಮ್ || ೧ || ಬಿಂದುರೂಪೋ ವಕ್ರತುಂಡೋ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಹೃದಿ ಸ್ಥಿತಃ...

Pushtipati Stotram (Devarshi Krutam) – ಪುಷ್ಟಿಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದೇವರ್ಷಿ ಕೃತಂ)

ದೇವರ್ಷಯ ಊಚುಃ | ಜಯ ದೇವ ಗಣಾಧೀಶ ಜಯ ವಿಘ್ನಹರಾವ್ಯಯ | ಜಯ ಪುಷ್ಟಿಪತೇ ಢುಂಢೇ ಜಯ ಸರ್ವೇಶ ಸತ್ತಮ || ೧ || ಜಯಾನಂತ ಗುಣಾಧಾರ ಜಯ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದ ಪ್ರಭೋ |...

Dhundiraja Bhujanga Prayata Stotram – ಶ್ರೀ ಢುಂಢಿರಾಜ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಉಮಾಂಗೋದ್ಭವಂ ದಂತಿವಕ್ತ್ರಂ ಗಣೇಶಂ ಭುಜಾಕಂಕಣೈಃ ಶೋಭಿನಂ ಧೂಮ್ರಕೇತುಮ್ | ಗಲೇ ಹಾರಮುಕ್ತಾವಲೀಶೋಭಿತಂ ತಂ ನಮೋ ಜ್ಞಾನರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಸ್ತೇ || ೧ || ಗಣೇಶಂ ವದೇತ್ತಂ ಸ್ಮರೇತ್ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇ ಸ್ಮರನ್ ಸನ್ಮುಖಂ ಜ್ಞಾನದಂ...

Sankata Nashana Ganesha Stotram (Deva Krutam) – ಸಂಕಟನಾಶನ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದೇವ ಕೃತಂ)

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಪರಮಾರ್ಥರೂಪ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಕಾರಣಾಯ | ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಕಾರಕಾಯ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮಧಿವಾಸಿನೇಽಪಿ || ೧ || ನಮೋ ನಮೋ ಭೂತಮಯಾಯ ತೇಽಸ್ತು ನಮೋ ನಮೋ ಭೂತಕೃತೇ ಸುರೇಶ | ನಮೋ ನಮಃ ಸರ್ವಧಿಯಾಂ...

Samsara Mohana Ganesha Kavacham – ಸಂಸಾರಮೋಹನ ಗಣೇಶ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುವಾಚ | ಸಂಸಾರಮೋಹನಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ | ಋಷಿಶ್ಛಂದಶ್ಚ ಬೃಹತೀ ದೇವೋ ಲಂಬೋದರಃ ಸ್ವಯಮ್ || ೧ || ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ | ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕವಚಾನಾಂ ಚ ಸಾರಭೂತಮಿದಂ ಮುನೇ ||...

Trailokya Mohana Ganapati Kavacham – ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನ ಗಣಪತಿ ಕವಚಂ

ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಗಣೇಶಾಯ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ | ಕಾರ್ಯಾರಂಭೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಪೂಜ್ಯತೇ ಯಃ ಸುರೈರಪಿ || ೧ || ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಗಣಪತೇಃ ಕವಚಸ್ಯ ಋಷಿಃ ಶಿವಃ | ಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ಏವ ಚ |...

Devarshi Kruta Gajanana Stotram – ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದೇವರ್ಷಿ ಕೃತಂ)

ದೇವರ್ಷಯ ಊಚುಃ | ವಿದೇಹರೂಪಂ ಭವಬಂಧಹಾರಂ ಸದಾ ಸ್ವನಿಷ್ಠಂ ಸ್ವಸುಖಪ್ರದಂ ತಮ್ | ಅಮೇಯಸಾಂಖ್ಯೇನ ಚ ಲಭ್ಯಮೀಶಂ ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೧ || ಮುನೀಂದ್ರವಂದ್ಯಂ ವಿಧಿಬೋಧಹೀನಂ ಸುಬುದ್ಧಿದಂ ಬುದ್ಧಿಧರಂ ಪ್ರಶಾಂತಮ್...

Sri Ganesha Hrudaya Kavacham – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಹೃದಯ ಕವಚಂ

ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಗಣೇಶಾಯ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ | ಕಾರ್ಯಾರಂಭೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಪೂಜಿತೋ ಯಃ ಸುರೈರಪಿ || ೧ || ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ | ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ | ಇದಾನೀಂ ಶ್ರೋತೃಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕವಚಂ ಯತ್ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ || ೨...

Sri Maha Ganapati Mantra Vigraha Kavacham – ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹ ಕವಚಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹ ಕವಚಸ್ಯ | ಶ್ರೀಶಿವ ಋಷಿಃ | ದೇವೀಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಬೀಜಾನಿ | ಗಣಪತಯೇ...

Sri Ganesha Kilaka Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದಕ್ಷ ಉವಾಚ | ಗಣೇಶಕೀಲಕಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವದ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಕಮ್ | ಮಂತ್ರಾದೀನಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಪೂರ್ಣಭಾವತಃ || ೧ || ಮುದ್ಗಲ ಉವಾಚ | ಕೀಲಕೇನ ವಿಹೀನಾಶ್ಚ ಮಂತ್ರಾ ನೈವ ಸುಖಪ್ರದಾಃ |...

Sri Ganesha Ashtakam (Vyasa Krutam) – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಂ (ವ್ಯಾಸ ಕೃತಂ)

ಗಣಪತಿಪರಿವಾರಂ ಚಾರುಕೇಯೂರಹಾರಂ ಗಿರಿಧರವರಸಾರಂ ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರಚಾರಮ್ | ಭವಭಯಪರಿಹಾರಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯದೂರಂ ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ವಕ್ರತುಂಡಾವತಾರಮ್ || ೧ || ಅಖಿಲಮಲವಿನಾಶಂ ಪಾಣಿನಾ ಹಸ್ತಪಾಶಂ ಕನಕಗಿರಿನಿಕಾಶಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಮ್ | ಭಜ ಭವಗಿರಿನಾಶಂ ಮಾಲತೀತೀರವಾಸಂ ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಮಾನಸೇ ರಾಜಹಂಸಮ್...

Manoratha Siddhiprada Ganesha Stotram – ಮನೋರಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸ್ಕಂದ ಉವಾಚ | ನಮಸ್ತೇ ಯೋಗರೂಪಾಯ ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾನಶರೀರಿಣೇ | ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾನಮೂರ್ಧ್ನೇ ತೇ ತಯೋರ್ಯೋಗಮಯಾಯ ಚ || ೧ || ವಾಮಾಂಗಭ್ರಾಂತಿರೂಪಾ ತೇ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಪ್ರದಾ ಪ್ರಭೋ | ಭ್ರಾಂತಿಧಾರಕರೂಪಾ ವೈ ಬುದ್ಧಿಸ್ತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗಕೇ...

Sri Ganesha Avatara Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಂಗಿರಸ ಉವಾಚ | ಅನಂತಾ ಅವತಾರಾಶ್ಚ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ | ನ ಶಕ್ಯತೇ ಕಥಾಂ ವಕ್ತುಂ ಮಯಾ ವರ್ಷಶತೈರಪಿ || ೧ || ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಮುಖ್ಯತಾಂ ಗತಾನ್ | ಅವತಾರಾಂಶ್ಚ...

Shiva Shakti Kruta Ganadhisha Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣಾಧೀಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀಶಕ್ತಿಶಿವಾವೂಚತುಃ | ನಮಸ್ತೇ ಗಣನಾಥಾಯ ಗಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ | ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ದೇವೇಶ ಭಕ್ತೇಭ್ಯಃ ಸುಖದಾಯಕ || ೧ || ಸ್ವಾನಂದವಾಸಿನೇ ತುಭ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿವರಾಯ ಚ | ನಾಭಿಶೇಷಾಯ ದೇವಾಯ ಢುಂಢಿರಾಜಾಯ ತೇ...

Ganesha Divya Durga Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದಿವ್ಯದುರ್ಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ | ವದ ಶಿವ ಮಹಾನಾಥ ಪಾರ್ವತೀರಮಣೇಶ್ವರ | ದೈತ್ಯಸಂಗ್ರಾಮವೇಲಾಯಾಂ ಸ್ಮರಣೀಯಂ ಕಿಮೀಶ್ವರ || ೧ || ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ | ಶೃಣು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್ | ಗಣೇಶದುರ್ಗದಿವ್ಯಂ...

Heramba Ganapati Stotram – ಹೇರಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗೌರ್ಯುವಾಚ | ಗಜಾನನ ಜ್ಞಾನವಿಹಾರಕಾನಿ- -ನ್ನ ಮಾಂ ಚ ಜಾನಾಸಿ ಪರಾವಮರ್ಷಾಮ್ | ಗಣೇಶ ರಕ್ಷಸ್ವ ನ ಚೇಚ್ಛರೀರಂ ತ್ಯಜಾಮಿ ಸದ್ಯಸ್ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾ || ೧ || ವಿಘ್ನೇಶ ಹೇರಂಬ ಮಹೋದರ ಪ್ರಿಯ...

error: Not allowed