Category: Ganesha – ಗಣೇಶ

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗಕಾರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಗಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಂಬೀಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣವಂದಿತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣನೀಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಾಯ ನಮಃ |...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಗಕಾರರೂಪೋ ಗಂಬೀಜೋ ಗಣೇಶೋ ಗಣವಂದಿತಃ | ಗಣನೀಯೋ ಗಣೋ ಗಣ್ಯೋ ಗಣನಾತೀತಸದ್ಗುಣಃ || ೧ || ಗಗನಾದಿಕಸೃದ್ಗಂಗಾಸುತೋ ಗಂಗಾಸುತಾರ್ಚಿತಃ | ಗಂಗಾಧರಪ್ರೀತಿಕರೋ ಗವೀಶೇಡ್ಯೋ ಗದಾಪಹಃ || ೨ || ಗದಾಧರನುತೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಕಕವಿತ್ವದಃ...

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram – ಗಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಗಕಾರಾದಿಸಹಸ್ರನಾಮಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ದುರ್ವಾಸಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ ಗಂ ಬೀಜಂ ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ ಗ್ಲೌಂ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ನ್ಯಾಸಃ | ಓಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಶ್ರೀಂ...

Sri Siddhi Vinayaka Stotram – ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವಿಘ್ನೇಶ ವಿಘ್ನಚಯಖಂಡನನಾಮಧೇಯ ಶ್ರೀಶಂಕರಾತ್ಮಜ ಸುರಾಧಿಪವಂದ್ಯಪಾದ | ದುರ್ಗಾಮಹಾವ್ರತಫಲಾಖಿಲಮಂಗಲಾತ್ಮನ್ ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಮ್ || ೧ || ಸತ್ಪದ್ಮರಾಗಮಣಿವರ್ಣಶರೀರಕಾಂತಿಃ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪರಿಚರ್ಚಿತಕುಂಕುಮಶ್ರೀಃ | ದಕ್ಷಸ್ತನೇ ವಲಯಿತಾತಿಮನೋಜ್ಞಶುಂಡೋ ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಮ್ || ೨...

Sri Ganapathi Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಜೇತುಂ ಯಸ್ತ್ರಿಪುರಂ ಹರೇಣ ಹರಿಣಾ ವ್ಯಾಜಾದ್ಬಲಿಂ ಬಧ್ನತಾ ಸ್ತ್ರಷ್ಟುಂ ವಾರಿಭವೋದ್ಭವೇನ ಭುವನಂ ಶೇಷೇಣ ಧರ್ತುಂ ಧರಮ್ | ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ಮಹಿಷಾಸುರಪ್ರಮಥನೇ ಸಿದ್ಧಾಧಿಪೈಃ ಸಿದ್ಧಯೇ ಧ್ಯಾತಃ ಪಂಚಶರೇಣ ವಿಶ್ವಜಿತಯೇ ಪಾಯಾತ್ ಸ ನಾಗಾನನಃ ||...

Sri Vallabhesha Hrudayam – ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭೇಶ ಹೃದಯಂ

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ – ವಲ್ಲಭೇಶಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಕೃಪಯಾ ಬ್ರೂಹಿ ಶಂಕರ | ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ – ಋಷ್ಯಾದಿಕಂ ಮೂಲಮಂತ್ರವದೇವ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ || ೧ || ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶಃ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ಗಣನಾಥಸ್ತು ದಕ್ಷಿಣೇ |...

Sri Ganapathi Thalam – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ತಾಳಂ

ವಿಕಟೋತ್ಕಟಸುಂದರದಂತಿಮುಖಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಸುಸರ್ಪಗದಾಭರಣಂ | ಗಜನೀಲಗಜೇಂದ್ರ ಗಣಾಧಿಪತಿಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ವಿನಾಯಕ ಹಸ್ತಿಮುಖಂ || 1 || ಸುರ ಸುರ ಗಣಪತಿ ಸುಂದರಕೇಶಂ ಋಷಿ ಋಷಿ ಗಣಪತಿ ಯಜ್ಞಸಮಾನಂ | ಭವ ಭವ ಗಣಪತಿ ಪದ್ಮಶರೀರಂ...

Sri Vighneshwara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |...

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ |...

Sri Vigneshwara Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವಿನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗೌರೀಪುತ್ರೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ | ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜೋಽವ್ಯಯಃ ಪೂತೋ ದಕ್ಷೋಽಧ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ || ೧ || ಅಗ್ನಿಗರ್ವಚ್ಛಿದಿಂದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಣೀಪ್ರದೋಽವ್ಯಯಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಶ್ಶರ್ವತನಯಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಃ || ೨ || ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ದೇವೋಽನೇಕಾರ್ಚಿತಶ್ಶಿವಃ | ಶುದ್ಧೋ...

error: Not allowed