Category: Ganesha – ಗಣೇಶ

Sri Ganesha Kilaka Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದಕ್ಷ ಉವಾಚ | ಗಣೇಶಕೀಲಕಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವದ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಕಮ್ | ಮಂತ್ರಾದೀನಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಪೂರ್ಣಭಾವತಃ || ೧ || ಮುದ್ಗಲ ಉವಾಚ | ಕೀಲಕೇನ ವಿಹೀನಾಶ್ಚ ಮಂತ್ರಾ ನೈವ ಸುಖಪ್ರದಾಃ |...

Sri Ganesha Ashtakam (Vyasa Krutam) – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಂ (ವ್ಯಾಸ ಕೃತಂ)

ಗಣಪತಿಪರಿವಾರಂ ಚಾರುಕೇಯೂರಹಾರಂ ಗಿರಿಧರವರಸಾರಂ ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರಚಾರಮ್ | ಭವಭಯಪರಿಹಾರಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯದೂರಂ ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ವಕ್ರತುಂಡಾವತಾರಮ್ || ೧ || ಅಖಿಲಮಲವಿನಾಶಂ ಪಾಣಿನಾಹಸ್ತಪಾಶಂ ಕನಕಗಿರಿನಿಕಾಶಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಮ್ | ಭಜ ಭವಗಿರಿನಾಶಂ ಮಾಲತೀತೀರವಾಸಂ ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಮಾನಸೇ ರಾಜಹಂಸಮ್ ||...

Manoratha Siddhiprada Ganesha Stotram – ಮನೋರಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸ್ಕಂದ ಉವಾಚ | ನಮಸ್ತೇ ಯೋಗರೂಪಾಯ ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾನಶರೀರಿಣೇ | ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾನಮೂರ್ಧ್ನೇ ತೇ ತಯೋರ್ಯೋಗಮಯಾಯ ಚ || ೧ || ವಾಮಾಂಗಭ್ರಾಂತಿರೂಪಾ ತೇ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಪ್ರದಾ ಪ್ರಭೋ | ಭ್ರಾಂತಿಧಾರಕರೂಪಾ ವೈ ಬುದ್ಧಿಸ್ತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗಕೇ...

Sri Ganesha Avatara Stotram – ಶ್ರೀಗಣೇಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಂಗಿರಸ ಉವಾಚ | ಅನಂತಾ ಅವತಾರಾಶ್ಚ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ | ನ ಶಕ್ಯತೇ ಕಥಾಂ ವಕ್ತುಂ ಮಯಾ ವರ್ಷಶತೈರಪಿ || ೧ || ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಮುಖ್ಯತಾಂ ಗತಾನ್ | ಅವತಾರಾಂಶ್ಚ...

Shiva Shakti Kruta Ganadhisha Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣಾಧೀಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀಶಕ್ತಿಶಿವಾವೂಚತುಃ | ನಮಸ್ತೇ ಗಣನಾಥಾಯ ಗಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ | ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ದೇವೇಶ ಭಕ್ತೇಭ್ಯಃ ಸುಖದಾಯಕ || ೧ || ಸ್ವಾನಂದವಾಸಿನೇ ತುಭ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿವರಾಯ ಚ | ನಾಭಿಶೇಷಾಯ ದೇವಾಯ ಢುಂಢಿರಾಜಾಯ ತೇ...

Ganesha Divya Durga Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದಿವ್ಯದುರ್ಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ | ವದ ಶಿವ ಮಹಾನಾಥ ಪಾರ್ವತೀರಮಣೇಶ್ವರ | ದೈತ್ಯಸಂಗ್ರಾಮವೇಲಾಯಾಂ ಸ್ಮರಣೀಯಂ ಕಿಮೀಶ್ವರ || ೧ || ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ | ಶೃಣು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್ | ಗಣೇಶದುರ್ಗದಿವ್ಯಂ...

Heramba Ganapati Stotram – ಹೇರಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗೌರ್ಯುವಾಚ | ಗಜಾನನ ಜ್ಞಾನವಿಹಾರಕಾನಿ -ನ್ನ ಮಾಂ ಚ ಜಾನಾಸಿ ಪರಾವಮರ್ಷಾಮ್ | ಗಣೇಶ ರಕ್ಷಸ್ವ ನ ಚೇಚ್ಛರೀರಂ ತ್ಯಜಾಮಿ ಸದ್ಯಸ್ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾ || ೧ || ವಿಘ್ನೇಶ ಹೇರಂಬ ಮಹೋದರ ಪ್ರಿಯ...

Shodasa Ganapathi Stavam – ಷೋಡಶ ಗಣಪತಿ ಸ್ತವಂ

ಪ್ರಥಮಂ ಬಾಲವಿಘ್ನೇಶಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ತರುಣಂ ತಥಾ | ತೃತೀಯಂ ಭಕ್ತವಿಘ್ನೇಶಂ ಚತುರ್ಥಂ ವೀರವಿಘ್ನಕಮ್ || ೧ || ಪಂಚಮಂ ಶಕ್ತಿವಿಘ್ನೇಶಂ ಷಷ್ಠಂ ಧ್ವಜಗಣಾಧಿಪಮ್ | ಸಪ್ತಮಂ ಪಿಂಗಳಂ ದೇವಮಷ್ಟಮೋಚ್ಛಿಷ್ಟನಾಯಕಮ್ || ೨ ||...

Panchashloki Ganesha Puranam – ಪಂಚಶ್ಲೋಕಿ ಗಣೇಶ ಪುರಾಣಂ

ಶ್ರೀವಿಘ್ನೇಶಪುರಾಣಸಾರಮುದಿತಂ ವ್ಯಾಸಾಯ ಧಾತ್ರಾ ಪುರಾ ತತ್ಖಂಡಂ ಪ್ರಥಮಂ ಮಹಾಗಣಪತೇಶ್ಚೋಪಾಸನಾಖ್ಯಂ ಯಥಾ | ಸಂಹರ್ತುಂ ತ್ರಿಪುರಂ ಶಿವೇನ ಗಣಪಸ್ಯಾದೌ ಕೃತಂ ಪೂಜನಂ ಕರ್ತುಂ ಸೃಷ್ಟಿಮಿಮಾಂ ಸ್ತುತಃ ಸ ವಿಧಿನಾ ವ್ಯಾಸೇನ ಬುದ್ಧ್ಯಾಪ್ತಯೇ || ೧...

Santhana Ganapathi Stotram – ಸಂತಾನ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಮೋಽಸ್ತು ಗಣನಾಥಾಯ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಯುತಾಯ ಚ | ಸರ್ವಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಪುತ್ರವೃದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ಚ || ೧ || ಗುರೂದರಾಯ ಗುರವೇ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ಗುಹ್ಯಾಸಿತಾಯ ತೇ | ಗೋಪ್ಯಾಯ ಗೋಪಿತಾಶೇಷಭುವನಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ || ೨ ||...

Sri Ganapati Mantraksharavali Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾವಳಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ | ವಿನಾ ತಪೋ ವಿನಾ ಧ್ಯಾನಂ ವಿನಾ ಹೋಮಂ ವಿನಾ ಜಪಮ್ | ಅನಾಯಾಸೇನ ವಿಘ್ನೇಶಪ್ರೀಣನಂ ವದ ಮೇ ಪ್ರಭೋ || ೧ || ಮಹೇಶ್ವರ ಉವಾಚ | ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾವಲಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಮ್...

Ucchista Ganapati Stotram – ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವ್ಯುವಾಚ | ನಮಾಮಿ ದೇವಂ ಸಕಲಾರ್ಥದಂ ತಂ ಸುವರ್ಣವರ್ಣಂ ಭುಜಗೋಪವೀತಮ್ | ಗಜಾನನಂ ಭಾಸ್ಕರಮೇಕದಂತಂ ಲಂಬೋದರಂ ವಾರಿಭವಾಸನಂ ಚ || ೧ || ಕೇಯೂರಿಣಂ ಹಾರಕಿರೀಟಜುಷ್ಟಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪಾಶವರಾಭಯಾನಿ | ಸೃಣಿಂ ಚ...

Narada Kruta Ganapati Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ನಾರದ ಕೃತಂ)

ನಾರದ ಉವಾಚ | ಭೋ ಗಣೇಶ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ಲಂಬೋದರ ಪರಾತ್ಪರ | ಹೇರಂಬ ಮಂಗಳಾರಂಭ ಗಜವಕ್ತ್ರ ತ್ರಿಲೋಚನ || ೧ || ಮುಕ್ತಿದ ಶುಭದ ಶ್ರೀದ ಶ್ರೀಧರಸ್ಮರಣೇ ರತ | ಪರಮಾನಂದ ಪರಮ...

Sri Vinayaka Stavaraja – ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಸ್ತವರಾಜಃ

ಬೀಜಾಪೂರಗದೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕರುಜಾ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಪಾಶೋತ್ಪಲ- -ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರಸ್ವವಿಷಾಣರತ್ನಕಲಶಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕರಾಂಭೋರುಹಃ | ಧ್ಯೇಯೋ ವಲ್ಲಭಯಾ ಸಪದ್ಮಕರಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟೋಜ್ಜ್ವಲದ್ಭೂಷಯಾ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿವಿಪತ್ತಿಸಂಸ್ಥಿತಿಕರೋ ವಿಘ್ನೇಶ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಃ || ೧ || ನಮಸ್ತೇ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಗಣಾಧಿಪ ಮಹಾಪ್ರಭೋ | ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಜಗನ್ನಾಥ ಗೌರೀಪುತ್ರ ಜಗತ್ಪ್ರಭೋ || ೨...

Yogaprada Ganesha Stotram – ಯೋಗಪ್ರದ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮುದ್ಗಲ ಪುರಾಣೇ)

ಕಪಿಲ ಉವಾಚ | ನಮಸ್ತೇ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ವಿಘ್ನಹಾರಿಣೇ | ಅಭಕ್ತಾನಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ || ಆಕಾಶಾಯ ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಮನಸೇ ಚಾಮರೇಷು ತೇ | ಬುದ್ಧ್ಯೈರಿಂದ್ರಿಯವರ್ಗೇಷು...

Mayuresha Stotram – ಮಯೂರೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ | ಪುರಾಣಪುರುಷಂ ದೇವಂ ನಾನಾಕ್ರೀಡಾಕರಂ ಮುದಾ | ಮಾಯಾವಿನಂ ದುರ್ವಿಭಾಗ್ಯಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧ || ಪರಾತ್ಪರಂ ಚಿದಾನಂದಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಂ ಹೃದಿಸ್ಥಿತಮ್ | ಗುಣಾತೀತಂ ಗುಣಮಯಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||...

Vakratunda Ganesha Kavacham – ವಕ್ರತುಂಡ ಗಣೇಶ ಕವಚಂ

ಮೌಲಿಂ ಮಹೇಶಪುತ್ರೋಽವ್ಯಾದ್ಭಾಲಂ ಪಾತು ವಿನಾಯಕಃ | ತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಪಾತು ಮೇ ನೇತ್ರೇ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋಽವತು ಶ್ರುತೀ || ೧ || ಹೇರಂಬೋ ರಕ್ಷತು ಘ್ರಾಣಂ ಮುಖಂ ಪಾತು ಗಜಾನನಃ | ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಗಣೇಶೋ...

Ganesha Pratah Smarana Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣಂ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಗಣನಾಥಮನಾಥಬಂಧುಂ ಸಿಂದೂರಪೂರ್ಣಪರಿಶೋಭಿತಗಂಡಯುಗ್ಮಮ್ | ಉದ್ದಂಡವಿಘ್ನಪರಿಖಂಡನಚಂಡದಂಡ- -ಮಾಖಂಡಲಾದಿಸುರನಾಯಕಬೃಂದವಂದ್ಯಮ್ || ೧ || ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಚತುರಾನನವಂದ್ಯಮಾನ- -ಮಿಚ್ಛಾನುಕೂಲಮಖಿಲಂ ಚ ವರಂ ದದಾನಮ್ | ತಂ ತುಂದಿಲಂ ದ್ವಿರಸನಾಧಿಪಯಜ್ಞಸೂತ್ರಂ ಪುತ್ರಂ ವಿಲಾಸಚತುರಂ ಶಿವಯೋಃ ಶಿವಾಯ...

Vakratunda Stotram – ವಕ್ರತುಂಡ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂಓಂಓಂಕಾರರೂಪಂ ಹಿಮಕರರುಚಿರಂ ಯತ್ಸ್ವರೂಪಂ ತುರೀಯಂ ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾತೀತಲೀಲಂ ಕಲಯತಿ ಮನಸಾ ತೇಜಸೋದಾರವೃತ್ತಿಃ | ಯೋಗೀಂದ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೇ ಸಹಜಗುಣಮಯಂ ಶ್ರೀಹರೇಂದ್ರಂ ಸ್ವಸಂಜ್ಞಂ ಗಂ‍ಗಂ‍ಗಂ‍ಗಂ‍ಗಣೇಶಂ ಗಜಮುಖಮನಿಶಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಚಿಂತಯಂತಿ || ೧ || ವಂವಂವಂವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜತಿ ನಿಜಭುಜೇ...

Vakratunda Ganesha Stavaraja – ವಕ್ರತುಂಡ ಗಣೇಶ ಸ್ತವರಾಜಃ

ಅಸ್ಯ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ | ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ ದಂತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ಓಂಕಾರಮಾದ್ಯಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಸಂತೋ ವಾಚಃ ಶ್ರುತೀನಾಮಪಿ ಯಂ ಗೃಣಂತಿ | ಗಜಾನನಂ ದೇವಗಣಾನತಾಂಘ್ರಿಂ...

Ekakshara Ganapati Kavacham – ಏಕಾಕ್ಷರ ಗಣಪತಿ ಕವಚಂ

ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಗಣೇಶಾಯ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ | ಕಾರ್ಯಾರಂಭೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಪೂಜಿತೋ ಯಃ ಸುರೈರಪಿ || ೧ || ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ | ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ | ಇದಾನೀಂ ಶ್ರೋತೃಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕವಚಂ ಯತ್ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ || ೨...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗಕಾರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಗಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಂಬೀಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣವಂದಿತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣನೀಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಾಯ ನಮಃ |...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಗಕಾರರೂಪೋ ಗಂಬೀಜೋ ಗಣೇಶೋ ಗಣವಂದಿತಃ | ಗಣನೀಯೋ ಗಣೋ ಗಣ್ಯೋ ಗಣನಾತೀತಸದ್ಗುಣಃ || ೧ || ಗಗನಾದಿಕಸೃದ್ಗಂಗಾಸುತೋ ಗಂಗಾಸುತಾರ್ಚಿತಃ | ಗಂಗಾಧರಪ್ರೀತಿಕರೋ ಗವೀಶೇಡ್ಯೋ ಗದಾಪಹಃ || ೨ || ಗದಾಧರನುತೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಕಕವಿತ್ವದಃ...

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram – ಗಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಗಕಾರಾದಿಸಹಸ್ರನಾಮಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ದುರ್ವಾಸಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ ಗಂ ಬೀಜಂ ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ ಗ್ಲೌಂ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ನ್ಯಾಸಃ | ಓಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಶ್ರೀಂ...

error: Not allowed