Sri Ganesha Namashtakam – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ನಾಮಾಷ್ಟಕಂ


ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುವಾಚ |
ಗಣೇಶಮೇಕದಂತಂ ಚ ಹೇರಂಬಂ ವಿಘ್ನನಾಯಕಮ್ |
ಲಂಬೋದರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಗುಹಾಗ್ರಜಮ್ || ೧ ||

ನಾಮಾಷ್ಟಾರ್ಥಂ ಚ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಶೃಣು ಮಾತರ್ಹರಪ್ರಿಯೇ |
ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಂ ಸಾರಭೂತಂ ಚ ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಂ ಪರಮ್ || ೨ ||

ಜ್ಞಾನಾರ್ಥವಾಚಕೋ ಗಶ್ಚ ಣಶ್ಚ ನಿರ್ವಾಣವಾಚಕಃ |
ತಯೋರೀಶಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಣೇಶಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ಏಕಶಬ್ದಃ ಪ್ರಧಾನಾರ್ಥೋ ದಂತಶ್ಚ ಬಲವಾಚಕಃ |
ಬಲಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವಸ್ಮಾದೇಕದಂತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ದೀನಾರ್ಥವಾಚಕೋ ಹೇಶ್ಚ ರಂಬಃ ಪಾಲಕವಾಚಕಃ |
ದೀನಾನಾಂ ಪರಿಪಾಲಕಂ ಹೇರಂಬಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫ ||

ವಿಪತ್ತಿವಾಚಕೋ ವಿಘ್ನೋ ನಾಯಕಃ ಖಂಡನಾರ್ಥಕಃ |
ವಿಪತ್ಖಂಡನಕಾರಕಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನನಾಯಕಮ್ || ೬ ||

ವಿಷ್ಣುದತ್ತೈಶ್ಚ ನೈವೇದ್ಯೈರ್ಯಸ್ಯ ಲಂಬೋದರಂ ಪುರಾ |
ಪಿತ್ರಾ ದತ್ತೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರ್ವಂದೇ ಲಂಬೋದರಂ ಚ ತಮ್ || ೭ ||

ಶೂರ್ಪಾಕಾರೌ ಚ ಯತ್ಕರ್ಣೌ ವಿಘ್ನವಾರಣಕಾರಣೌ |
ಸಂಪದೌ ಜ್ಞಾನರೂಪೌ ಚ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದಪುಷ್ಪಂ ಚ ಯನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಮುನಿದತ್ತಕಮ್ |
ತಂ ಗಜೇಂದ್ರವಕ್ತ್ರಯುಕ್ತಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೯ ||

ಗುಹಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಚ ಜಾತೋಽಯಮಾವಿರ್ಭೂತೋ ಹರಾಲಯೇ |
ವಂದೇ ಗುಹಾಗ್ರಜಂ ದೇವಂ ಸರ್ವದೇವಾಗ್ರಪೂಜಿತಮ್ || ೧೦ ||

ಏತನ್ನಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾನಾರ್ಥಸಂಯುತಂ ಶುಭಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ ಸುಖೀ ಸರ್ವತೋ ಜಯೀ || ೧೧ ||

ತತೋ ವಿಘ್ನಾಃ ಪಲಾಯಂತೇ ವೈನತೇಯಾದ್ಯಥೋರಗಾಃ |
ಗಣೇಶ್ವರಪ್ರಸಾದೇನ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೧೨ ||

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಭಾರ್ಯಾರ್ಥೀ ವಿಪುಲಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಮ್ |
ಮಹಾಜಡಃ ಕವೀಂದ್ರಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾವಾಂಶ್ಚ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಗಣಪತಿಖಂಡೇ ವಿಷ್ಣೂಪದಿಷ್ಟಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶನಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed