Sri Ganesha Moola Mantra Pada Mala Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮೂಲಮಂತ್ರಪದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಓಮಿತ್ಯೇತದಜಸ್ಯ ಕಂಠವಿವರಂ ಭಿತ್ವಾ ಬಹಿರ್ನಿರ್ಗತಂ
ಚೋಮಿತ್ಯೇವ ಸಮಸ್ತಕರ್ಮ ಋಷಿಭಿಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ಮಾನುಷೈಃ |
ಓಮಿತ್ಯೇವ ಸದಾ ಜಪಂತಿ ಯತಯಃ ಸ್ವಾತ್ಮೈಕನಿಷ್ಠಾಃ ಪರಂ
ಚೋಂ‍ಕಾರಾಕೃತಿವಕ್ತ್ರಮಿಂದುನಿಟಿಲಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ಭವಾಯೇ || ೧ ||

ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಶ್ರಮದುಃಖಜನ್ಮಮರಣವ್ಯಾಧ್ಯಾಧಿಭೀನಾಶಕಂ
ಮೃತ್ಯುಕ್ರೋಧನಶಾಂತಿಬಿಂದುವಿಲಸದ್ವರ್ಣಾಕೃತಿ ಶ್ರೀಪ್ರದಮ್ |
ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾತ್ಮಶರಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯಮಜರಸ್ವಾತ್ಮಾವಬೋಧಪ್ರದಂ
ಶ್ರೀಶ್ರೀನಾಯಕಸೇವಿತೇಭವದನಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದಂ ಭಾವಯೇ || ೨ ||

ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣವಿಲಸನ್ಮಧ್ಯಾಸನಸ್ಥಂ ಸದಾ
ಚಾಕಾಶಾನಲವಾಮಲೋಚನನಿಶಾನಾಥಾರ್ಧವರ್ಣಾತ್ಮಕಮ್ |
ಮಾಯಾಕಾರ್ಯಜಗತ್ಪ್ರಕಾಶಕಮುಮಾರೂಪಂ ಸ್ವಶಕ್ತಿಪ್ರದಂ
ಮಾಯಾತೀತಪದಪ್ರದಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ಲೋಕೇಶ್ವರಾರಾಧಿತಮ್ || ೩ ||

ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಂ ಕಲಿಧಾತುವತ್ಕಲಯತಾಂ ಸರ್ವೇಷ್ಟದಂ ದೇಹಿನಾಂ
ಧಾತೃಕ್ಷ್ಮಾಯುತಶಾಂತಿಬಿಂದುವಿಲಸದ್ವರ್ಣಾತ್ಮಕಂ ಕಾಮದಮ್ |
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಮಿಂದಿರಾಸುತಮನಃಪ್ರೀತ್ಯೇಕಹೇತುಂ ಪರಂ
ಹೃತ್ಪದ್ಮೇ ಕಲಯೇ ಸದಾ ಕಲಿಹರಂ ಕಾಲಾರಿಪುತ್ರಪ್ರಿಯಮ್ || ೪ ||

ಗ್ಲೌಂ ಬೀಜಂ ಗುಣರೂಪನಿರ್ಗುಣಪರಬ್ರಹ್ಮಾದಿಶಕ್ತೇರ್ಮಹಾ-
-ಹಂಕಾರಾಕೃತಿದಂಡಿನೀಪ್ರಿಯಮಜಶ್ರೀನಾಥರುದ್ರೇಷ್ಟದಮ್ |
ಸರ್ವಾಕರ್ಷಿಣಿದೇವರಾಜಭುವನಾರ್ಣೇಂದ್ವಾತ್ಮಕಂ ಶ್ರೀಕರಂ
ಚಿತ್ತೇ ವಿಘ್ನನಿವಾರಣಾಯ ಗಿರಿಜಾಜಾತಪ್ರಿಯಂ ಭಾವಯೇ || ೫ ||

ಗಂಗಾಸುತಂ ಗಂಧಮುಖೋಪಚಾರ-
-ಪ್ರಿಯಂ ಖಗಾರೋಹಣಭಾಗಿನೇಯಮ್ |
ಗಂಗಾಸುತಾದ್ಯಂ ವರಗಂಧತತ್ತ್ವ-
-ಮೂಲಾಂಬುಜಸ್ಥಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯೇಽಹಮ್ || ೬ ||

ಗಣಪತಯೇ ವರಗುಣನಿಧಯೇ
ಸುರಗಣಪತಯೇ ನತಜನತತಯೇ |
ಮಣಿಗಣಭೂಷಿತಚರಣಯುಗಾ-
-ಶ್ರಿತಮಲಹರಣೇ ಚಣ ತೇ ನಮಃ || ೭ ||

ವರಾಭಯೇ ಮೋದಕಮೇಕದಂತಂ
ಕರಾಂಬುಜಾತೈಃ ಸತತಂ ಧರಂತಮ್ |
ವರಾಂಗಚಂದ್ರಂ ಪರಭಕ್ತಿಸಾಂದ್ರೈ-
-ರ್ಜನೈರ್ಭಜಂತಂ ಕಲಯೇ ಸದಾಽಂತಃ || ೮ ||

ವರದ ನತಜನಾನಾಂ ಸಂತತಂ ವಕ್ರತುಂಡ
ಸ್ವರಮಯನಿಜಗಾತ್ರ ಸ್ವಾತ್ಮಬೋಧೈಕಹೇತೋ |
ಕರಲಸದಮೃತಾಂಭಃ ಪೂರ್ಣಪತ್ರಾದ್ಯ ಮಹ್ಯಂ
ಗರಗಲಸುತ ಶೀಘ್ರಂ ದೇಹಿ ಮದ್ಬೋಧಮೀಡ್ಯಮ್ || ೯ ||

ಸರ್ವಜನಂ ಪರಿಪಾಲಯ ಶರ್ವಜ
ಪರ್ವಸುಧಾಕರಗರ್ವಹರ |
ಪರ್ವತನಾಥಸುತಾಸುತ ಪಾಲಯ
ಖರ್ವಂ ಮಾ ಕುರು ದೀನಮಿಮಮ್ || ೧೦ ||

ಮೇದೋಽಸ್ಥಿಮಾಂಸರುಧಿರಾಂತ್ರಮಯೇ ಶರೀರೇ
ಮೇದಿನ್ಯಬಗ್ನಿಮರುದಂಬರಲಾಸ್ಯಮಾನೇ |
ಮೇ ದಾರುಣಂ ಮದಮುಖಾಘಮುಮಾಜ ಹೃತ್ವಾ
ಮೇಧಾಹ್ವಯಾಸನವರೇ ವಸ ದಂತಿವಕ್ತ್ರ || ೧೧ ||

ವಶಂ ಕುರು ತ್ವಂ ಶಿವಜಾತ ಮಾಂ ತೇ
ವಶೀಕೃತಾಶೇಷಸಮಸ್ತಲೋಕ |
ವಸಾರ್ಣಸಂಶೋಭಿತಮೂಲಪದ್ಮ-
-ಲಸಚ್ಛ್ರಿಯಾಽಲಿಂಗಿತ ವಾರಣಾಸ್ಯ || ೧೨ ||

ಆನಯಾಶು ಪದವಾರಿಜಾಂತಿಕಂ
ಮಾಂ ನಯಾದಿಗುಣವರ್ಜಿತಂ ತವ |
ಹಾನಿಹೀನಪದಜಾಮೃತಸ್ಯ ತೇ
ಪಾನಯೋಗ್ಯಮಿಭವಕ್ತ್ರ ಮಾಂ ಕುರು || ೧೩ ||

ಸ್ವಾಹಾಸ್ವರೂಪೇಣ ವಿರಾಜಸೇ ತ್ವಂ
ಸುಧಾಶನಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಕರ್ಮಣೀಡ್ಯ |
ಸ್ವಧಾಸ್ವರೂಪೇಣ ತು ಪಿತ್ರ್ಯಕರ್ಮ-
-ಣ್ಯುಮಾಸುತೇಜ್ಯಾಮಯ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ || ೧೪ ||

ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿವರ್ಣಪತ್ರಲಸಿತಂ ಹಾರಂ ಗಣೇಶಪ್ರಿಯಂ
ಕಷ್ಟಾಽನಿಷ್ಟಹರಂ ಚತುರ್ದಶಪದೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ಮನೋಹಾರಕಮ್ |
ತುಷ್ಟ್ಯಾದಿಪ್ರದಸದ್ಗುರೂತ್ತಮಪದಾಂಭೋಜೇ ಚಿದಾನಂದದಂ
ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟೋಽಹಮನಂತಸೂತ್ರಹೃದಯಾಬದ್ಧಂ ಸುಭಕ್ತ್ಯಾರ್ಪಯೇ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಅನಂತಾನಂದನಾಥಕೃತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮೂಲಮಂತ್ರಪದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed