Sri Ganesha Moola Mantra Pada Mala Stotram – శ్రీ గణేశ మూలమంత్రపదమాలా స్తోత్రం


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

ఓమిత్యేతదజస్య కంఠవివరం భిత్వా బహిర్నిర్గతం
చోమిత్యేవ సమస్తకర్మ ఋషిభిః ప్రారభ్యతే మానుషైః |
ఓమిత్యేవ సదా జపంతి యతయః స్వాత్మైకనిష్ఠాః పరం
చోం‍కారాకృతివక్త్రమిందునిటిలం విఘ్నేశ్వరం భవాయే || ౧ ||

శ్రీం బీజం శ్రమదుఃఖజన్మమరణవ్యాధ్యాధిభీనాశకం
మృత్యుక్రోధనశాంతిబిందువిలసద్వర్ణాకృతి శ్రీప్రదమ్ |
స్వాంతస్థాత్మశరస్య లక్ష్యమజరస్వాత్మావబోధప్రదం
శ్రీశ్రీనాయకసేవితేభవదనప్రేమాస్పదం భావయే || ౨ ||

హ్రీం బీజం హృదయత్రికోణవిలసన్మధ్యాసనస్థం సదా
చాకాశానలవామలోచననిశానాథార్ధవర్ణాత్మకమ్ |
మాయాకార్యజగత్ప్రకాశకముమారూపం స్వశక్తిప్రదం
మాయాతీతపదప్రదం హృది భజే లోకేశ్వరారాధితమ్ || ౩ ||

క్లీం బీజం కలిధాతువత్కలయతాం సర్వేష్టదం దేహినాం
ధాతృక్ష్మాయుతశాంతిబిందువిలసద్వర్ణాత్మకం కామదమ్ |
శ్రీకృష్ణప్రియమిందిరాసుతమనఃప్రీత్యేకహేతుం పరం
హృత్పద్మే కలయే సదా కలిహరం కాలారిపుత్రప్రియమ్ || ౪ ||

గ్లౌం బీజం గుణరూపనిర్గుణపరబ్రహ్మాదిశక్తేర్మహా-
-హంకారాకృతిదండినీప్రియమజశ్రీనాథరుద్రేష్టదమ్ |
సర్వాకర్షిణిదేవరాజభువనార్ణేంద్వాత్మకం శ్రీకరం
చిత్తే విఘ్ననివారణాయ గిరిజాజాతప్రియం భావయే || ౫ ||

గంగాసుతం గంధముఖోపచార-
-ప్రియం ఖగారోహణభాగినేయమ్ |
గంగాసుతాద్యం వరగంధతత్త్వ-
-మూలాంబుజస్థం హృది భావయేఽహమ్ || ౬ ||

గణపతయే వరగుణనిధయే
సురగణపతయే నతజనతతయే |
మణిగణభూషితచరణయుగా-
-శ్రితమలహరణే చణ తే నమః || ౭ ||

వరాభయే మోదకమేకదంతం
కరాంబుజాతైః సతతం ధరంతమ్ |
వరాంగచంద్రం పరభక్తిసాంద్రై-
-ర్జనైర్భజంతం కలయే సదాఽంతః || ౮ ||

వరద నతజనానాం సంతతం వక్రతుండ
స్వరమయనిజగాత్ర స్వాత్మబోధైకహేతో |
కరలసదమృతాంభః పూర్ణపత్రాద్య మహ్యం
గరగలసుత శీఘ్రం దేహి మద్బోధమీడ్యమ్ || ౯ ||

సర్వజనం పరిపాలయ శర్వజ
పర్వసుధాకరగర్వహర |
పర్వతనాథసుతాసుత పాలయ
ఖర్వం మా కురు దీనమిమమ్ || ౧౦ ||

మేదోఽస్థిమాంసరుధిరాంత్రమయే శరీరే
మేదిన్యబగ్నిమరుదంబరలాస్యమానే |
మే దారుణం మదముఖాఘముమాజ హృత్వా
మేధాహ్వయాసనవరే వస దంతివక్త్ర || ౧౧ ||

వశం కురు త్వం శివజాత మాం తే
వశీకృతాశేషసమస్తలోక |
వసార్ణసంశోభితమూలపద్మ-
-లసచ్ఛ్రియాఽలింగిత వారణాస్య || ౧౨ ||

ఆనయాశు పదవారిజాంతికం
మాం నయాదిగుణవర్జితం తవ |
హానిహీనపదజామృతస్య తే
పానయోగ్యమిభవక్త్ర మాం కురు || ౧౩ ||

స్వాహాస్వరూపేణ విరాజసే త్వం
సుధాశనానాం ప్రియకర్మణీడ్య |
స్వధాస్వరూపేణ తు పిత్ర్యకర్మ-
-ణ్యుమాసుతేజ్యామయ విశ్వమూర్తే || ౧౪ ||

అష్టావింశతివర్ణపత్రలసితం హారం గణేశప్రియం
కష్టాఽనిష్టహరం చతుర్దశపదైః పుష్పైర్మనోహారకమ్ |
తుష్ట్యాదిప్రదసద్గురూత్తమపదాంభోజే చిదానందదం
శిష్టేష్టోఽహమనంతసూత్రహృదయాబద్ధం సుభక్త్యార్పయే || ౧౫ ||

ఇతి శ్రీఅనంతానందనాథకృత శ్రీ గణేశ మూలమంత్రపదమాలా స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed