Category: Devi Stotras

Garbha Rakshambika Stotram – శ్రీ గర్భరక్షాంబికా స్తోత్రం

శ్రీమాధవీ కాననస్థే గర్భరక్షాంబికే పాహి భక్తాం స్తువంతీమ్ || వాపీతటే వామభాగే వామదేవస్య దేవస్య దేవి స్థితా త్వమ్ | మాన్యా వరేణ్యా వదాన్యా పాహి గర్భస్థజంతూన్ తథా భక్తలోకాన్ || ౧...

Sri Manasa Devi Mula Mantram – శ్రీ మనసా దేవీ మూలమంత్రం

ధ్యానం | శ్వేతచంపకవర్ణాభాం రత్నభూషణభూషితామ్ | వహ్నిశుద్ధాంశుకాధానాం నాగయజ్ఞోపవీతినీమ్ || మహాజ్ఞానయుతాం చైవ ప్రవరాం జ్ఞానినాం సతామ్ | సిద్ధాధిష్టాతృదేవీం చ సిద్ధాం సిద్ధిప్రదాం భజే || పంచోపచార పూజ | ఓం...

Sri Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram (Naga Bhaya Nivarana Stotram) – శ్రీ మనసా దేవీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం (నాగభయ నివరణ స్తోత్రం)

ఓం నమో మనసాయై | జరత్కారుర్జగద్గౌరీ మనసా సిద్ధయోగినీ | వైష్ణవీ నాగభగినీ శైవీ నాగేశ్వరీ తథా || ౧ || జరత్కారుప్రియాస్తీకమాతా విషహరీతీ చ | మహాజ్ఞానయుతా చైవ సా దేవీ...

Sri Manasa Devi Stotram (Mahendra Krutam) – శ్రీ మనసా దేవీ స్తోత్రం

మహేంద్ర ఉవాచ | దేవి త్వాం స్తోతుమిచ్ఛామి సాధ్వీనాం ప్రవరాం వరామ్ | పరాత్పరాం చ పరమాం న హి స్తోతుం క్షమోఽధునా || ౧ || స్తోత్రాణాం లక్షణం వేదే స్వభావాఖ్యానతః...

Sri Bhramarambika Ashtakam (Sri Kantarpita) – శ్రీ భ్రమరాంబికాష్టకం (శ్రీకంఠార్పిత)

  శ్రీకంఠార్పితపత్రగండయుగళాం సింహాసనాధ్యాసినీం లోకానుగ్రహకారిణీం గుణవతీం లోలేక్షణాం శాంకరీమ్ | పాకారిప్రముఖామరార్చితపదాం మత్తేభకుంభస్తనీం శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీశారదాసేవితామ్ || ౧ || వింధ్యాద్రీంద్రగృహాంతరేనివసితాం వేదాన్తవేద్యాం నిధిం మందారద్రుమపుష్పవాసితకుచాం మాయాం మహామాయినీమ్...

Sri Bhramarambika Ashtakam (Telugu) – శ్రీ భ్రమరంబిక అష్టకం (తెలుగు)

రవిసుధాకర వహ్నిలోచన రత్నకుండల భూషిణీ ప్రవిమలంబుగ మమ్మునేలిన భక్తజన చింతామణీ అవని జనులకు కొంగుబంగారైన దైవశిఖామణీ శివుని పట్టపురాణి గుణమణి శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా || ౧ కలియుగంబున మానవులకును కల్పతరువై యుండవా వెలయగును...

Trailokya Vijaya Vidya Mantra – త్రైలోక్యవిజయవిద్యా

మహేశ్వర ఉవాచ – త్రైలోక్యవిజయాం వక్ష్యే సర్వయన్త్రవిమర్దినీమ్ || ౧ || ఓం హూం క్షూం హ్రూం ఓం నమో భగవతి దంష్ట్రణి భీమవక్త్రే మహోగ్రరూపే హిలి హిలి రక్తనేత్రే కిలి కిలి...

Sankata Nama Ashtakam – సంకటనామాష్టకమ్

నారద ఉవాచ – జైగీషవ్య మునిశ్రేష్ఠ సర్వజ్ఞ సుఖదాయక | ఆఖ్యాతాని సుపుణ్యాని శ్రుతాని త్వత్ప్రసాదతః || ౧ || న తృప్తిమధిగచ్ఛామి తవ వాగమృతేన చ | వదస్వైకం మహాభాగ సంకటాఖ్యానముత్తమమ్...

Sri Dakshayani Stotram – శ్రీ దాక్షాయణీ స్తోత్రం

గంభీరావర్తనాభీ మృగమదతిలకా వామబింబాధరోష్టీ శ్రీకాంతాకాంచిదామ్నా పరివృత జఘనా కోకిలాలాపవాణి | కౌమారీ కంబుకంఠీ ప్రహసితవదనా ధూర్జటీప్రాణకాంతా రంభోరూ సింహమధ్యా హిమగిరితనయా శాంభవీ నః పునాతు || ౧ || దద్యాత్కల్మషహారిణీ శివతనూ పాశాంకుశాలంకృతా...

Sri Mangala Chandika Stotram – శ్రీ మంగళచండికా స్తోత్రం

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం సర్వపూజ్యే దేవీ మంగళచండికే | ఐం క్రూం ఫట్ స్వాహేత్యేవం చాప్యేకవింశాక్షరో మనుః || ౨౦ || పూజ్యః కల్పతరుశ్చైవ భక్తానాం సర్వకామదః | దశలక్షజపేనైవ మంత్రసిద్ధిర్భవేన్నృణామ్...

error: Not allowed