Category: Devi – దేవీ

Sri Shyamala Shodashanama Stotram – శ్రీ శ్యామలా షోడశనామ స్తోత్రం

హయగ్రీవ ఉవాచ | తాం తుష్టువుః షోడశభిర్నామభిర్నాకవాసినః | తాని షోడశనామాని శృణు కుంభసముద్భవ || ౧ సంగీతయోగినీ శ్యామా శ్యామలా మంత్రనాయికా | మంత్రిణీ సచివేశీ చ ప్రధానేశీ శుకప్రియా ||...

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram – శ్రీ వారాహీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

హయగ్రీవ ఉవాచ | శృణు ద్వాదశనామాని తస్యా దేవ్యాః ఘటోద్భవ | యదాకర్ణనమాత్రేణ ప్రసన్నా సా భవిష్యతి || ౧ పంచమీ దండనాథా చ సంకేతా సమయేశ్వరీ | తథా సమయసంకేతా వారాహీ...

Sri Goda Devi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ గోదాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

ధ్యానమ్ | శతమఖమణి నీలా చారుకల్హారహస్తా స్తనభరనమితాంగీ సాంద్రవాత్సల్యసింధుః | అలకవినిహితాభిః స్రగ్భిరాకృష్టనాథా విలసతు హృది గోదా విష్ణుచిత్తాత్మజా నః || అథ స్తోత్రమ్ | శ్రీరంగనాయకీ గోదా విష్ణుచిత్తాత్మజా సతీ |...

Sri Gnana Prasunambika Stotram – శ్రీ జ్ఞానప్రసూనాంబికా స్తోత్రం

మాణిక్యాంచితభూషణాం మణిరవాం మాహేంద్రనీలోజ్జ్వలాం మందారద్రుమమాల్యభూషితకుచాం మత్తేభకుంభస్తనీమ్ | మౌనిస్తోమనుతాం మరాళగమనాం మాధ్వీరసానందినీం ధ్యాయే చేతసి కాళహస్తినిలయాం జ్ఞానప్రసూనాంబికామ్ || ౧ || శ్యామాం రాజనిభాననాం రతిహితాం రాజీవపత్రేక్షణాం రాజత్కాంచనరత్నభూషణయుతాం రాజ్యప్రదానేశ్వరీమ్ | రక్షోగర్వనివారణాం...

Sri Pratyangira Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ ప్రత్యంగిరా అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం ప్రత్యంగిరాయై నమః | ఓం ఓంకారరూపిణ్యై నమః | ఓం క్షం హ్రాం బీజప్రేరితాయై నమః | ఓం విశ్వరూపాస్త్యై నమః | ఓం విరూపాక్షప్రియాయై నమః | ఓం ఋఙ్మంత్రపారాయణప్రీతాయై...

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ వారాహి అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం నమో వరాహవదనాయై నమః | ఓం నమో వారాహ్యై నమః | ఓం వరరూపిణ్యై నమః | ఓం క్రోడాననాయై నమః | ఓం కోలముఖ్యై నమః | ఓం జగదంబాయై...

Sri Annapurna Mantra Stava – శ్రీ అన్నపూర్ణా మంత్ర స్తవః

శ్రీ దక్షిణామూర్తిరువాచ | అన్నపూర్ణామనుం వక్ష్యే విద్యాప్రత్యంగమీశ్వరీ | యస్య శ్రవణమాత్రేణ అలక్ష్మీర్నాశమాప్నుయాత్ || ౧ || ప్రణవం పూర్వముచ్చార్య మాయాం శ్రియమథోచ్చరేత్ | కామం నమః పదం ప్రోక్తం పదం భగవతీత్యథ...

Sri Mangala Gauri Stotram – శ్రీ మంగళగౌరీ స్తోత్రం

దేవి త్వదీయచరణాంబుజరేణుగౌరీం భాలస్థలీం వహతి యః ప్రణతిప్రవీణః | జన్మాంతరేపి రజనీకరచారులేఖా తాం గౌరయత్యతితరాం కిల తస్య పుంసః || ౧ || శ్రీమంగళే సకలమంగళజన్మభూమే శ్రీమంగళే సకలకల్మషతూలవహ్నే | శ్రీమంగళే సకలదానవదర్పహంత్రి...

Sri Amba Pancharatna Stotram – శ్రీ అంబా పంచరత్న స్తోత్రం

అంబాశంబరవైరితాతభగినీ శ్రీచంద్రబింబాననా బింబోష్ఠీ స్మితభాషిణీ శుభకరీ కాదంబవాట్యాశ్రితా | హ్రీంకారాక్షరమంత్రమధ్యసుభగా శ్రోణీనితంబాంకితా మామంబాపురవాసినీ భగవతీ హేరంబమాతావతు || ౧ || కల్యాణీ కమనీయసుందరవపుః కాత్యాయనీ కాలికా కాలా శ్యామలమేచకద్యుతిమతీ కాదిత్రిపంచాక్షరీ | కామాక్షీ...

Sri Sita Kavacham – శ్రీ సీతా కవచం

| ధ్యానమ్ | సీతాం కమలపత్రాక్షీం విద్యుత్పుంజసమప్రభామ్ | ద్విభుజాం సుకుమారాంగీం పీతకౌసేయవాసినీమ్ || ౧ || సింహాసనే రామచంద్ర వామభాగస్థితాం వరామ్ నానాలంకార సంయుక్తాం కుండలద్వయ ధారిణీమ్ || ౨ ||...

error: Not allowed