Category: Devi – దేవీ

Sri Kamakhya Stotram – శ్రీ కామాఖ్యా స్తోత్రం

జయ కామేశి చాముండే జయ భూతాపహారిణి | జయ సర్వగతే దేవి కామేశ్వరి నమోఽస్తు తే || ౧ || విశ్వమూర్తే శుభే శుద్ధే విరూపాక్షి త్రిలోచనే | భీమరూపే శివే విద్యే...

Sri Renuka Kavacham – శ్రీ రేణుకా కవచం

జమదగ్నిప్రియాం దేవీం రేణుకామేకమాతరం సర్వారంభే ప్రసీద త్వం నమామి కులదేవతామ్ | అశక్తానాం ప్రకారో వై కథ్యతాం మమ శంకర పురశ్చరణకాలేషు కా వా కార్యా క్రియాపరా || శ్రీ శంకర ఉవాచ...

Sri Varahi Nigraha Ashtakam – శ్రీ వారాహీ నిగ్రహాష్టకం

దేవి క్రోడముఖి త్వదంఘ్రికమలద్వంద్వానురక్తాత్మనే మహ్యం ద్రుహ్యతి యో మహేశి మనసా కాయేన వాచా నరః | తస్యాశు త్వదయోగ్రనిష్ఠురహలాఘాతప్రభూతవ్యథా- -పర్యస్యన్మనసో భవంతు వపుషః ప్రాణాః ప్రయాణోన్ముఖాః || ౧ || దేవి త్వత్పదపద్మభక్తివిభవప్రక్షీణదుష్కర్మణి...

Sri Varahi Anugraha Ashtakam – శ్రీ వారాహ్యనుగ్రహాష్టకం

ఈశ్వర ఉవాచ | మాతర్జగద్రచననాటకసూత్రధార- -స్త్వద్రూపమాకలయితుం పరమార్థతోఽయమ్ | ఈశోఽప్యమీశ్వరపదం సముపైతి తాదృక్ కోఽన్యః స్తవం కిమివ తావకమాదధాతు || ౧ || నామాని కింతు గృణతస్తవ లోకతుండే నాడంబరం స్పృశతి దండధరస్య...

Sri Renuka Stotram (Parashurama Kritam) – శ్రీ రేణుకా స్తోత్రం

శ్రీపరశురామ ఉవాచ | ఓం నమః పరమానందే సర్వదేవమయీ శుభే | అకారాదిక్షకారాంతం మాతృకామంత్రమాలినీ || ౧ || ఏకవీరే ఏకరూపే మహారూపే అరూపిణీ | అవ్యక్తే వ్యక్తిమాపన్నే గుణాతీతే గుణాత్మికే ||...

Sri Renuka Hrudayam – శ్రీ రేణుకా హృదయం

స్కంద ఉవాచ | భగవన్ దేవదేవేశ పరమేశ శివాపతే | రేణుకాహృదయం గుహ్యం కథయస్వ ప్రసాదతః || ౧ || శివ ఉవాచ | శృణు షణ్ముఖ వక్ష్యామి రేణుకహృదయం పరమ్ |...

Sri Renuka Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ రేణుకా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

ధ్యానమ్ | ధ్యాయేన్నిత్యమపూర్వవేషలలితాం కందర్పలావణ్యదాం దేవీం దేవగణైరుపాస్యచరణాం కారుణ్యరత్నాకరామ్ | లీలావిగ్రహిణీం విరాజితభుజాం సచ్చంద్రహాసాదిభి- -ర్భక్తానందవిధాయినీం ప్రముదితాం నిత్యోత్సవాం రేణుకామ్ || స్తోత్రమ్ | జగదంబా జగద్వంద్యా మహాశక్తిర్మహేశ్వరీ | మహాదేవీ మహాకాలీ...

Sri Renuka Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ రేణుకా అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం జగదంబాయై నమః | ఓం జగద్వంద్యాయై నమః | ఓం మహాశక్త్యై నమః | ఓం మహేశ్వర్యై నమః | ఓం మహాదేవ్యై నమః | ఓం మహాకాల్యై నమః |...

Sri Shyamala Shodashanama Stotram – శ్రీ శ్యామలా షోడశనామ స్తోత్రం

హయగ్రీవ ఉవాచ | తాం తుష్టువుః షోడశభిర్నామభిర్నాకవాసినః | తాని షోడశనామాని శృణు కుంభసముద్భవ || ౧ సంగీతయోగినీ శ్యామా శ్యామలా మంత్రనాయికా | మంత్రిణీ సచివేశీ చ ప్రధానేశీ శుకప్రియా ||...

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram – శ్రీ వారాహీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

హయగ్రీవ ఉవాచ | శృణు ద్వాదశనామాని తస్యా దేవ్యాః ఘటోద్భవ | యదాకర్ణనమాత్రేణ ప్రసన్నా సా భవిష్యతి || ౧ పంచమీ దండనాథా చ సంకేతా సమయేశ్వరీ | తథా సమయసంకేతా వారాహీ...

Sri Goda Devi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ గోదాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

ధ్యానమ్ | శతమఖమణి నీలా చారుకల్హారహస్తా స్తనభరనమితాంగీ సాంద్రవాత్సల్యసింధుః | అలకవినిహితాభిః స్రగ్భిరాకృష్టనాథా విలసతు హృది గోదా విష్ణుచిత్తాత్మజా నః || అథ స్తోత్రమ్ | శ్రీరంగనాయకీ గోదా విష్ణుచిత్తాత్మజా సతీ |...

Sri Gnana Prasunambika Stotram – శ్రీ జ్ఞానప్రసూనాంబికా స్తోత్రం

మాణిక్యాంచితభూషణాం మణిరవాం మాహేంద్రనీలోజ్జ్వలాం మందారద్రుమమాల్యభూషితకుచాం మత్తేభకుంభస్తనీమ్ | మౌనిస్తోమనుతాం మరాళగమనాం మాధ్వీరసానందినీం ధ్యాయే చేతసి కాళహస్తినిలయాం జ్ఞానప్రసూనాంబికామ్ || ౧ || శ్యామాం రాజనిభాననాం రతిహితాం రాజీవపత్రేక్షణాం రాజత్కాంచనరత్నభూషణయుతాం రాజ్యప్రదానేశ్వరీమ్ | రక్షోగర్వనివారణాం...

Sri Pratyangira Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ ప్రత్యంగిరా అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం ప్రత్యంగిరాయై నమః | ఓం ఓంకారరూపిణ్యై నమః | ఓం క్షం హ్రాం బీజప్రేరితాయై నమః | ఓం విశ్వరూపాస్త్యై నమః | ఓం విరూపాక్షప్రియాయై నమః | ఓం ఋఙ్మంత్రపారాయణప్రీతాయై...

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ వారాహి అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం నమో వరాహవదనాయై నమః | ఓం నమో వారాహ్యై నమః | ఓం వరరూపిణ్యై నమః | ఓం క్రోడాననాయై నమః | ఓం కోలముఖ్యై నమః | ఓం జగదంబాయై...

Sri Annapurna Mantra Stava – శ్రీ అన్నపూర్ణా మంత్ర స్తవః

శ్రీ దక్షిణామూర్తిరువాచ | అన్నపూర్ణామనుం వక్ష్యే విద్యాప్రత్యంగమీశ్వరీ | యస్య శ్రవణమాత్రేణ అలక్ష్మీర్నాశమాప్నుయాత్ || ౧ || ప్రణవం పూర్వముచ్చార్య మాయాం శ్రియమథోచ్చరేత్ | కామం నమః పదం ప్రోక్తం పదం భగవతీత్యథ...

Sri Mangala Gauri Stotram – శ్రీ మంగళగౌరీ స్తోత్రం

దేవి త్వదీయచరణాంబుజరేణుగౌరీం భాలస్థలీం వహతి యః ప్రణతిప్రవీణః | జన్మాంతరేపి రజనీకరచారులేఖా తాం గౌరయత్యతితరాం కిల తస్య పుంసః || ౧ || శ్రీమంగళే సకలమంగళజన్మభూమే శ్రీమంగళే సకలకల్మషతూలవహ్నే | శ్రీమంగళే సకలదానవదర్పహంత్రి...

Sri Amba Pancharatna Stotram – శ్రీ అంబా పంచరత్న స్తోత్రం

అంబాశంబరవైరితాతభగినీ శ్రీచంద్రబింబాననా బింబోష్ఠీ స్మితభాషిణీ శుభకరీ కాదంబవాట్యాశ్రితా | హ్రీంకారాక్షరమంత్రమధ్యసుభగా శ్రోణీనితంబాంకితా మామంబాపురవాసినీ భగవతీ హేరంబమాతావతు || ౧ || కల్యాణీ కమనీయసుందరవపుః కాత్యాయనీ కాలికా కాలా శ్యామలమేచకద్యుతిమతీ కాదిత్రిపంచాక్షరీ | కామాక్షీ...

Sri Sita Kavacham – శ్రీ సీతా కవచం

అగస్తిరువాచ | యా సీతాఽవనిసంభవాఽథ మిథిలాపాలేన సంవర్ధితా పద్మాక్షావనిభుక్సుతాఽనలగతా యా మాతులుంగోద్భవా | యా రత్నే లయమాగతా జలనిధౌ యా వేదపారం గతా లంకాం సా మృగలోచనా శశిముఖీ మాం పాతు రామప్రియా...

Sri Devi Khadgamala Namavali – దేవీ ఖడ్గమాలా నామావళీ

(గమనిక: దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం కూడా ఉన్నది చూడండి.) ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః | ఓం హృదయదేవ్యై నమః | ఓం శిరోదేవ్యై నమః | ఓం శిఖాదేవ్యై నమః | ఓం కవచదేవ్యై...

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ కామాక్ష్యష్టోత్తరశతనామావళీ

ఓం కాలకంఠ్యై నమః | ఓం త్రిపురాయై నమః | ఓం బాలాయై నమః | ఓం మాయాయై నమః | ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః | ఓం సుందర్యై నమః |...

Goda Stuti – గోదా స్తుతిః

శ్రీవిష్ణుచిత్తకులనందనకల్పవల్లీం శ్రీరంగరాజహరిచందనయోగదృశ్యామ్ | సాక్షాత్క్షమాం కరుణయా కమలామివాన్యాం గోదామనన్యశరణః శరణం ప్రపద్యే || ౧ || వైదేశికః శ్రుతిగిరామపి భూయసీనాం వర్ణేషు మాతి మహిమా న హి మాదృశాం తే | ఇత్థం...

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 3 – మణిద్వీపవర్ణనం (దేవీభాగవతం) – 3

[ ప్రథమ భాగం – ద్వితీయ భాగం – తృతీయ భాగం ] (శ్రీదేవీభాగవతం ద్వాదశస్కన్ధం ద్వాదశోఽధ్యాయః) వ్యాస ఉవాచ | తదేవ దేవీసదనం మధ్యభాగే విరాజతే | సహస్ర స్తంభసంయుక్తాశ్చత్వారస్తేషు మండపాః...

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 2 – మణిద్వీపవర్ణనం (దేవీభాగవతం) – ౨

[ ప్రథమ భాగం – ద్వితీయ భాగం – తృతీయ భాగం ] (శ్రీదేవీభాగవతం ద్వాదశస్కన్ధం ఏకాదశోఽధ్యాయః) వ్యాస ఉవాచ | పుష్పరాగమయాదగ్రే కుంకుమారుణవిగ్రహః | పద్మరాగమయః సాలో మధ్యే భూశ్చైవతాదృశీ ||...

Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali – శ్రీ వాసవీకన్యకాపరమేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీవాసవాంబాయై నమః | ఓం శ్రీకన్యకాయై నమః | ఓం జగన్మాత్రే నమః | ఓం ఆదిశక్త్యై నమః | ఓం దేవ్యై నమః | ఓం కరుణాయై నమః |...

error: Not allowed