Panchastavi 5. Sakalajanani Stava – పంచస్తవి – 5. సకలజననీస్తవః


<< పంచస్తవి – 4 అంబాస్తవః

అజానంతో యాంతి క్షయమవశమన్యోన్యకలహై-
-రమీ మాయాగ్రంథౌ తవ పరిలుఠంతః సమయినః |
జగన్మాతర్జన్మజ్వరభయతమః కౌముది వయం
నమస్తే కుర్వాణాః శరణముపయామో భగవతీమ్ || ౧ ||

వచస్తర్కాగమ్యస్వరసపరమానందవిభవ-
-ప్రబోధాకారాయ ద్యుతితులితనీలోత్పలరుచే |
శివాద్యారాధ్యాయ స్తనభరవినమ్రాయ సతతం
నమస్తస్మై కస్మైచన భవతు ముగ్ధాయ మహసే || ౨ ||

అనాద్యంతాభేదప్రణయరసికాపి ప్రణయినీ
శివస్యాసీర్యత్త్వం పరిణయవిధౌ దేవి గృహిణీ |
సవిత్రీ భూతానామపి యదుదభూః శైలతనయా
తదేతత్సంసారప్రణయనమహానాటకముఖమ్ || ౩ ||

బ్రువంత్యేకే తత్త్వం భగవతి సదన్యే విదురస-
-త్పరే మాతః ప్రాహుస్తవ సదసదన్యే సుకవయః |
పరే నైతత్సర్వం సమభిదధతే దేవి సుధియ-
-స్తదేతత్త్వన్మాయావిలసితమశేషం నను శివే || ౪ ||

లుఠద్గుంజాహారస్తనభరనమన్మధ్యలతికా-
-ముదంచద్ధర్మాంభః కణగుణితవక్త్రాంబుజరుచమ్ |
శివం పార్థత్రాణప్రవణమృగయాకారగుణితం
శివామన్వగ్యాంతీం శరణమహమన్వేమి శబరీమ్ || ౫ ||

మిథః కేశాకేశిప్రథననిధనాస్తర్కఘటనాః
బహుశ్రద్ధాభక్తిప్రణతివిషయాః శాస్త్రవిధయః |
ప్రసీద ప్రత్యక్షీభవ గిరిసుతే దేహి శరణం
నిరాలంబం చేతః పరిలుఠతి పారిప్లవమిదమ్ || ౬ ||

శునాం వా వహ్నేర్వా ఖగపరిషదో వా యదశనం
కదా కేన క్వేతి క్వచిదపి న కశ్చిత్కలయతి |
అముష్మిన్విశ్వాసం విజహిహి మమాహ్నాయ వపుషి
ప్రపద్యేథాశ్చేతః సకలజననీమేవ శరణమ్ || ౭ ||

తటిత్కోటిజ్యోతిర్ద్యుతిదలితషడ్గ్రంథిగహనం
ప్రవిష్టం స్వాధారం పునరపి సుధావృష్టివపుషా |
కిమప్యష్టావింశత్కిరణసకలీభూతమనిశం
భజే ధామ శ్యామం కుచభరనతం బర్బరకచమ్ || ౮ ||

చతుష్పత్రాంతః షడ్దలపుటభగాంతస్త్రివలయ-
-స్ఫురద్విద్యుద్వహ్నిద్యుమణినియుతాభద్యుతిలతే |
షడశ్రం భిత్త్వాదౌ దశదలమథ ద్వాదశదలం
కలాశ్రం చ ద్వ్యశ్రం గతవతి నమస్తే గిరిసుతే || ౯ ||

కులం కేచిత్ప్రాహుర్వపురకులమన్యే తవ బుధాః
పరే తత్సంభేదం సమభిదధతే కౌలమపరే |
చతుర్ణామప్యేషాముపరి కిమపి ప్రాహురపరే
మహామాయే తత్త్వం తవ కథమమీ నిశ్చినుమహే || ౧౦ ||

షడధ్వారణ్యానీం ప్రలయరవికోటిప్రతిరుచా
రుచా భస్మీకృత్య స్వపదకమలప్రహ్వశిరసామ్ |
వితన్వానః శైవం కిమపి వపురిందీవరరుచిః
కుచాభ్యామానమ్రస్తవ పురుషకారో విజయతే || ౧౧ ||

ప్రకాశానందాభ్యామవిదితచరీం మధ్యపదవీం
ప్రవిశ్యైతద్ద్వంద్వం రవిశశిసమాఖ్యం కబలయన్ |
ప్రపద్యోర్ధ్వం నాదం లయదహనభస్మీకృతకులః
ప్రసాదాత్తే జంతుః శివమకులమంబ ప్రవిశతి || ౧౨ ||

మనుష్యాస్తిర్యంచో మరుత ఇతి లోకత్రయమిదం
భవాంభోధౌ మగ్నం త్రిగుణలహరీకోటిలుఠితమ్ |
కటాక్షశ్చేద్యత్ర క్వచన తవ మాతః కరుణయా
శరీరీ సద్యోఽయం వ్రజతి పరమానందతనుతామ్ || ౧౩ ||

ప్రియంగుశ్యామాంగీమరుణతరవాసం కిసలయాం
సమున్మీలన్ముక్తాఫలవహలనేపథ్యసుభగామ్ |
స్తనద్వంద్వస్ఫారస్తబకనమితాం కల్పలతికాం
సకృద్ధ్యాయంతస్త్వాం దధతి శివచింతామణిపదమ్ || ౧౪ ||

షడాధారావర్తైరపరిమితమంత్రోర్మిపటలైః
లసన్ముద్రాఫేనైర్బహువిధలసద్దైవతఝషైః |
క్రమస్రోతోభిస్త్వం వహసి పరనాదామృతనదీ
భవాని ప్రత్యగ్రా శివచిదమృతాబ్ధిప్రణయినీ || ౧౫ ||

మహీపాథోవహ్నిశ్వసనవియదాత్మేందురవిభి-
-ర్వపుర్భిగ్రస్తాశైరపి తవ కియానంబ మహిమా |
అమూన్యాలోక్యంతే భగవతి న కుత్రాప్యణుతమా-
-మవస్థాం ప్రాప్తాని త్వయి తు పరమవ్యోమవపుషి || ౧౬ ||

కలామాజ్ఞాం ప్రజ్ఞాం సమయమనుభూతిం సమరసం
గురుం పారంపర్యం వినయముపదేశం శివపదమ్ |
ప్రమాణం నిర్వాణం ప్రకృతిమభిభూతిం పరగుహాం
విధిం విద్యామాహుః సకలజననీమేవ మునయః || ౧౭ ||

ప్రలీనే శబ్దౌఘే తదను విరతే బిందువిభవే
తతస్తత్త్వే చాష్టధ్వనిభిరనపాయిన్యధిగతే |
శ్రితే శాక్తే పర్వణ్యనుకలితచిన్మాత్ర గహనాం
స్వసంవిత్తిం యోగీ రసయతి శివాఖ్యాం భగవతీమ్ || ౧౮ ||

పరానందాకారాం నిరవధిశివైశ్వర్యవపుషం
నిరాకారాం జ్ఞానప్రకృతిమపరిచ్ఛిన్నకరుణామ్ |
సవిత్రీం లోకానాం నిరతిశయధామాస్పదపదాం
భవో వా మోక్షో వా భవతు భవతీమేవ భజతామ్ || ౧౯ ||

జగత్కాయే కృత్వా తదపి హృదయే తచ్చ పురుషే
పుమాంసం బిందుస్థం తదపి వియదాఖ్యే చ గహనే |
తదేతద్జ్ఞానాఖ్యే తదపి పరమానందగహనే
మహావ్యోమాకారే త్వదనుభవశీలో విజయతే || ౨౦ ||

విధే వేద్యే విద్యే వివిధసమయే వేదగులికే
విచిత్రే విశ్వాద్యే వినయసులభే వేదజనని |
శివజ్ఞే శూలస్థే శివపదవదాన్యే శివనిధే
శివే మాతర్మహ్యం త్వయి వితర భక్తిం నిరుపమామ్ || ౨౧ ||

విధేర్ముండం హృత్వా యదకురుత పాత్రం కరతలే
హరిం శూలప్రోతం యదగమయదంసాభరణతామ్ |
అలంచక్రే కంఠం యదపి గరలేనాంబ గిరిశః
శివస్థాయాః శక్తేస్తదిదమఖిలం తే విలసితమ్ || ౨౨ ||

విరించ్యాఖ్యా మాతః సృజసి హరిసంజ్ఞా త్వమవసి
త్రిలోకీం రుద్రాఖ్యా హరసి విదధాసీశ్వరదశామ్ |
భవంతీ నాదాఖ్యా విహరసి చ పాశౌఘదలనీ
త్వమేవైకాఽనేకా భవసి కృతిభేదైర్గిరిసుతే || ౨౩ ||

మునీనాం చేతోభిః ప్రమృదితకషాయైరపి మనా-
-గశక్యం సంస్ప్రష్టుం చకితచకితైరంబ సతతమ్ |
శ్రుతీనాం మూర్ధానః ప్రకృతికఠినాః కోమలతరే
కథం తే విందంతే పదకిసలయే పార్వతి పదమ్ || ౨౪ ||

తటిద్వల్లీం నిత్యామమృతసరితం పారరహితాం
మలోత్తీర్ణాం జ్యోత్స్నాం ప్రకృతిమగుణగ్రంథిగహనామ్ |
గిరాం దూరాం విద్యామవినతకుచాం విశ్వజననీ-
-మపర్యంతాం లక్ష్మీమభిదధతి సంతో భగవతీమ్ || ౨౫ ||

శరీరం క్షిత్యంభః ప్రభృతిరచితం కేవలమచిత్
సుఖం దుఃఖం చాయం కలయతి పుమాంశ్చేతన ఇతి |
స్ఫుటం జానానోఽపి ప్రభవతి న దేహీ రహయితుం
శరీరాహంకారం తవ సమయబాహ్యో గిరిసుతే || ౨౬ ||

పితా మాతా భ్రాతా సుహృదనుచరః సద్మ గృహిణీ
వపుః క్షేత్రం మిత్రం ధనమపి యదా మాం విజహతి |
తదా మే భిందానా సపది భయమోహాంధతమసం
మహాజ్యోత్స్నే మాతర్భవ కరుణయా సన్నిధికరీ || ౨౭ ||

సుతా దక్షస్యాదౌ కిల సకలమాతస్త్వముదభూః
సదోషం తం హిత్వా తదను గిరిరాజస్య దుహితా |
అనాద్యంతా శంభోరపృథగపి శక్తిర్భగవతీ
వివాహాజ్జాయాసీత్యహహ చరితం వేత్తి తవ కః || ౨౮ ||

కణాస్త్వద్దీప్తీనాం రవిశశికృశానుప్రభృతయః
పరం బ్రహ్మ క్షుద్రం తవ నియతమానందకణికా |
శివాది క్షిత్యంతం త్రివలయతనోః సర్వముదరే
తవాస్తే భక్తస్య స్ఫురసి హృది చిత్రం భగవతి || ౨౯ ||

పురః పశ్చాదంతర్బహిరపరిమేయం పరిమితం
పరం స్థూలం సూక్ష్మం సకలమకులం గుహ్యమగుహమ్ |
దవీయో నేదీయః సదసదితి విశ్వం భగవతీ
సదా పశ్యంత్యాఖ్యాం వహసి భువనక్షోభజననీమ్ || ౩౦ ||

ప్రవిశ్య త్వన్మార్గం సహజదయయా దేశికదృశా
షడధ్వధ్వాంతౌఘచ్ఛిదురగణనాతీతకరుణామ్ |
పరామాజ్ఞాకారాం సపది శివయంతీం శివతనుం
స్వమాత్మానం ధన్యాశ్చిరముపలభంతే భగవతీమ్ || ౩౧ ||

మయూఖాః పూష్ణీవ జ్వలన ఇవ తద్దీప్తికణికాః
పయోధౌ కల్లోలాః ప్రతిహతమహిమ్నీవ పృషతః |
ఉదేత్యోదేత్యాంబ త్వయి సహ నిజైః సాత్త్వికగుణై-
-ర్భజంతే తత్త్వౌఘాః ప్రశమమనుకల్పం పరవశాః || ౩౨ ||

విధుర్విష్ణుర్బ్రహ్మా ప్రకృతిరణురాత్మా దినకరః
స్వభావో జైనేంద్రః సుగతమునిరాకాశమలినః |
శివః శక్తిశ్చేతి శ్రుతివిషయతాం తాముపగతాం
వికల్పైరేభిస్త్వామభిదధతి సంతో భగవతీమ్ || ౩౩ ||

శివస్త్వం శక్తిస్త్వం త్వమసి సమయా త్వం సమయినీ
త్వమాత్మా త్వం దీక్షా త్వమయమణిమాదిర్గుణగణః |
అవిద్యా త్వం విద్యా త్వమసి నిఖిలం త్వం కిమపరం
పృథక్తత్త్వం త్వత్తో భగవతి న వీక్షామహ ఇమే || ౩౪ ||

త్వయాసౌ జానీతే రచయతి భవత్యైవ సతతం
త్వయైవేచ్ఛత్యంబ త్వమసి నిఖిలా యస్య తనవః |
జగత్సామ్యం శంభోర్వహసి పరమవ్యోమవపుషః
తథాప్యర్ధం భూత్వా విహరసి శివస్యేతి కిమిదమ్ || ౩౫ ||

అసంఖ్యైః ప్రాచీనైర్జనని జననైః కర్మవిలయా-
-త్సకృజ్జన్మన్యంతే గురువపుషమాసాద్య గిరిశమ్ |
అవాప్యాజ్ఞాం శైవీం శివతనుమపి త్వాం విదితవా-
-న్నయేయం త్వత్పూజాస్తుతివిరచనేనైవ దివసాన్ || ౩౬ ||

యత్షట్పత్రం కమలముదితం తస్య యా కర్ణికాఖ్యా
యోనిస్తస్యాః ప్రథితముదరే యత్తదోంకారపీఠమ్ |
తస్యాప్యంతః కుచభరనతాం కుండలీతి ప్రసిద్ధాం
శ్యామాకారాం సకలజననీం సంతతం భావయామి || ౩౭ ||

భువి పయసి కృశానౌ మారుతే ఖే శశాంకే
సవితరి యజమానేఽప్యష్టధా శక్తిరేకా |
వహసి కుచభరాభ్యాం యావనమ్రాపి విశ్వం
సకలజనని సా త్వం పాహి మామిత్యవాచ్యమ్ || ౩౮ ||

ఇతి శ్రీకాళిదాస విరచిత పంచస్తవ్యాం పంచమః సకలజననీస్తవః |


మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed