Panchastavi 4. Amba Stava – పంచస్తవి – ౪. అంబాస్తవః


యామామనంతి మునయః ప్రకృతిం పురాణీం
విద్యేతి యాం శ్రుతిరహస్యవిదో వదంతి |
తామర్ధపల్లవితశంకరరూపముద్రాం
దేవీమనన్యశరణః శరణం ప్రపద్యే || ౧ ||

అంబ స్తవేషు తవ తావదకర్తృకాణి
కుంఠీభవంతి వచసామపి గుంభనాని |
డింభస్య మే స్తుతిరసావసమంజసాపి
వాత్సల్యనిఘ్నహృదయాం భవతీం ధినోతు || ౨ ||

వ్యోమేతి బిందురితి నాద ఇతీందులేఖా-
-రూపేతి వాగ్భవతనూరితి మాతృకేతి |
నిఃస్యందమానసుఖబోధసుధాస్వరూపా
విద్యోతసే మనసి భాగ్యవతాం జనానామ్ || ౩ ||

ఆవిర్భవత్పులకసంతతిభిః శరీరై-
-ర్నిఃస్యందమానసలిలైర్నయనైశ్చ నిత్యమ్ |
వాగ్భిశ్చ గద్గదపదాభిరుపాసతే యే
పాదౌ తవాంబ భువనేషు త ఏవ ధన్యాః || ౪ ||

వక్త్రం యదుద్యతమభిష్టుతయే భవత్యా-
-స్తుభ్యం నమో యదపి దేవి శిరః కరోతి |
చేతశ్చ యత్త్వయి పరాయణమంబ తాని
కస్యాపి కైరపి భవంతి తపోవిశేషైః || ౫ ||

మూలాలవాలకుహరాదుదితా భవాని
నిర్భిద్య షట్సరసిజాని తటిల్లతేవ |
భూయోఽపి తత్ర విశసి ధ్రువమండలేందు-
-నిఃస్యందమానపరమామృతతోయరూపా || ౬ ||

దగ్ధం యదా మదనమేకమనేకధా తే
ముగ్ధః కటాక్షవిధిరంకురయాంచకార |
ధత్తే తదాప్రభృతి దేవి లలాటనేత్రం
సత్యం హ్రియైవ ముకులీకృతమిందుమౌలేః || ౭ ||

అజ్ఞాతసంభవమనాకలితాన్వవాయం
భిక్షుం కపాలినమవాససమద్వితీయమ్ |
పూర్వం కరగ్రహణమంగలతో భవత్యాః
శంభుం క ఏవ బుబుధే గిరిరాజకన్యే || ౮ ||

చర్మాంబరం చ శవభస్మవిలేపనం చ
భిక్షాటనం చ నటనం చ పరేతభూమౌ |
వేతాలసంహతిపరిగ్రహతా చ శంభోః
శోభాం బిభర్తి గిరిజే తవ సాహచర్యాత్ || ౯ ||

కల్పోపసంహరణకేలిషు పండితాని
చండాని ఖండపరశోరపి తాండవాని |
ఆలోకనేన తవ కోమలితాని మాత-
-ర్లాస్యాత్మనా పరిణమంతి జగద్విభూత్యై || ౧౦ ||

జంతోరపశ్చిమతనోః సతి కర్మసామ్యే
నిఃశేషపాశపటలచ్ఛిదురా నిమేషాత్ |
కల్యాణి దేశికకటాక్షసమాశ్రయేణ
కారుణ్యతో భవతి శాంభవవేదదీక్షా || ౧౧ ||

ముక్తావిభూషణవతీ నవవిద్రుమాభా
యచ్చేతసి స్ఫురసి తారకితేవ సంధ్యా |
ఏకః స ఏవ భువనత్రయసుందరీణాం
కందర్పతాం వ్రజతి పంచశరీం వినాపి || ౧౨ ||

యే భావయంత్యమృతవాహిభిరంశుజాలై-
-రాప్యాయమానభువనామమృతేశ్వరీం త్వామ్ |
తే లంఘయంతి నను మాతరలంఘనీయాం
బ్రహ్మాదిభిః సురవరైరపి కాలకక్షామ్ || ౧౩ ||

యః స్ఫాటికాక్షగుణపుస్తకకుండికాఢ్యాం
వ్యాఖ్యాసముద్యతకరాం శరదిందుశుభ్రామ్ |
పద్మాసనాం చ హృదయే భవతీముపాస్తే
మాతః స విశ్వకవితార్కికచక్రవర్తీ || ౧౪ ||

బర్హావతంసయుతబర్బరకేశపాశాం
గుంజావలీకృతఘనస్తనహారశోభామ్ |
శ్యామాం ప్రవాలవదనాం సుకుమారహస్తాం
త్వామేవ నౌమి శబరీం శబరస్య జాయామ్ || ౧౫ ||

అర్ధేన కిం నవలతాలలితేన ముగ్ధే
క్రీతం విభోః పరుషమర్ధమిదం త్వయేతి |
ఆలీజనస్య పరిహాసవచాంసి మన్యే
మందస్మితేన తవ దేవి జడీ భవంతి || ౧౬ ||

బ్రహ్మాండ బుద్బుదకదంబకసంకులోఽయం
మాయోదధిర్వివిధదుఃఖతరంగమాలః |
ఆశ్చర్యమంబ ఝటితి ప్రలయం ప్రయాతి
త్వద్ధ్యానసంతతిమహాబడబాముఖాగ్నౌ || ౧౭ ||

దాక్షాయణీతి కుటిలేతి కుహారిణీతి
కాత్యాయనీతి కమలేతి కలావతీతి |
ఏకా సతీ భగవతీ పరమార్థతోఽపి
సందృశ్యసే బహువిధా నను నర్తకీవ || ౧౮ ||

ఆనందలక్షణమనాహతనామ్ని దేశే
నాదాత్మనా పరిణతం తవ రూపమీశే |
ప్రత్యఙ్ముఖేన మనసా పరిచీయమానం
శంసంతి నేత్రసలిలైః పులకైశ్చ ధన్యాః || ౧౯ ||

త్వం చంద్రికా శశిని తిగ్మరుచౌ రుచిస్త్వం
త్వం చేతనాసి పురుషే పవనే బలం త్వమ్ |
త్వం స్వాదుతాసి సలిలే శిఖిని త్వమూష్మా
నిఃసారమేవ నిఖిలం త్వదృతే యది స్యాత్ || ౨౦ ||

జ్యోతీంషి యద్దివి చరంతి యదంతరిక్షం
సూతే పయాంసి యదహిర్ధరణీం చ ధత్తే |
యద్వాతి వాయురనలో యదుదర్చిరాస్తే
తత్సర్వమంబ తవ కేవలమాజ్ఞయైవ || ౨౧ ||

సంకోచమిచ్ఛసి యదా గిరిజే తదానీం
వాక్తర్కయోస్త్వమసి భూమిరనామరూపా |
యద్వా వికాసముపయాసి యదా తదానీం
త్వన్నామరూపగణనాః సుకరా భవంతి || ౨౨ ||

భోగాయ దేవి భవతీం కృతినః ప్రణమ్య
భ్రూకింకరీకృతసరోజగృహాః సహస్రమ్ |
చింతామణిప్రచయకల్పితకేలిశైలే
కల్పద్రుమోపవన ఏవ చిరం రమంతే || ౨౩ ||

హర్తుం త్వమేవ భవసి త్వదధీనమీశే
సంసారతాపమఖిలం దయయా పశూనామ్ |
వైకర్తనీ కిరణసంహతిరేవ శక్తా
ధర్మం నిజం శమయితుం నిజయైవ వృష్ట్యా || ౨౪ ||

శక్తిః శరీరమధిదైవతమంతరాత్మా
జ్ఞానం క్రియా కరణమాసనజాలమిచ్ఛా |
ఐశ్వర్యమాయతనమావరణాని చ త్వం
కిం తన్న యద్భవసి దేవి శశాంకమౌలేః || ౨౫ ||

భూమౌ నివృత్తిరుదితా పయసి ప్రతిష్ఠా
విద్యాఽనలే మరుతి శాంతిరతీవకాంతిః |
వ్యోమ్నీతి యాః కిల కలాః కలయంతి విశ్వం
తాసాం హి దూరతరమంబ పదం త్వదీయమ్ || ౨౬ ||

యావత్పదం పదసరోజయుగం త్వదీయం
నాంగీకరోతి హృదయేషు జగచ్ఛరణ్యే |
తావద్వికల్పజటిలాః కుటిలప్రకారా-
-స్తర్కగ్రహాః సమయినాం ప్రలయం న యాంతి || ౨౭ ||

నిర్దేవయానపితృయానవిహారమేకే
కృత్వా మనః కరణమండలసార్వభౌమమ్ |
ధ్యానే నివేశ్య తవ కారణపంచకస్య
పర్వాణి పార్వతి నయంతి నిజాసనత్వమ్ || ౨౮ ||

స్థూలాసు మూర్తిషు మహీప్రముఖాసు మూర్తేః
కస్యాశ్చనాపి తవ వైభవమంబ యస్యాః |
పత్యా గిరామపి న శక్యత ఏవ వక్తుం
సాపి స్తుతా కిల మయేతి తితిక్షితవ్యమ్ || ౨౯ ||

కాలాగ్నికోటిరుచిమంబ షడధ్వశుద్ధౌ
ఆప్లావనేషు భవతీమమృతౌఘవృష్టిమ్ |
శ్యామాం ఘనస్తనతటాం శకలీకృతాఘాం
ధ్యాయంత ఏవ జగతాం గురవో భవంతి || ౩౦ ||

విద్యాం పరాం కతిచిదంబరమంబ కేచి-
-దానందమేవ కతిచిత్కతిచిచ్చ మాయామ్ |
త్వాం విశ్వమాహురపరే వయమామనామః
సాక్షాదపారకరుణాం గురుమూర్తిమేవ || ౩౧ ||

కువలయదలనీలం బర్బరస్నిగ్ధకేశం
పృథుతరకుచభారాక్రాంతకాంతావలగ్నమ్ |
కిమిహ బహుభిరుక్తైస్త్వత్స్వరూపం పరం నః
సకలజనని మాతః సంతతం సన్నిధత్తామ్ || ౩౨ ||

ఇతి శ్రీకాళిదాస విరచిత పంచస్తవ్యాం చతుర్థః అంబాస్తవః |

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: