Panchastavi 4. Amba Stava – பஞ்சஸ்தவி – 4. அம்பா³ஸ்தவ꞉


யாமாமநந்தி முநய꞉ ப்ரக்ருதிம் புராணீம்
வித்³யேதி யாம் ஶ்ருதிரஹஸ்யவிதோ³ வத³ந்தி ।
தாமர்த⁴பல்லவிதஶங்கரரூபமுத்³ராம்
தே³வீமநந்யஶரண꞉ ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 1 ॥

அம்ப³ ஸ்தவேஷு தவ தாவத³கர்த்ருகாணி
குண்டீ²ப⁴வந்தி வசஸாமபி கு³ம்ப⁴நாநி ।
டி³ம்ப⁴ஸ்ய மே ஸ்துதிரஸாவஸமஞ்ஜஸாபி
வாத்ஸல்யநிக்⁴நஹ்ருத³யாம் ப⁴வதீம் தி⁴நோது ॥ 2 ॥

வ்யோமேதி பி³ந்து³ரிதி நாத³ இதீந்து³ளேகா²-
-ரூபேதி வாக்³ப⁴வதநூரிதி மாத்ருகேதி ।
நி꞉ஸ்யந்த³மாநஸுக²போ³த⁴ஸுதா⁴ஸ்வரூபா
வித்³யோதஸே மநஸி பா⁴க்³யவதாம் ஜநாநாம் ॥ 3 ॥

ஆவிர்ப⁴வத்புலகஸந்ததிபி⁴꞉ ஶரீரை-
-ர்நி꞉ஸ்யந்த³மாநஸலிலைர்நயநைஶ்ச நித்யம் ।
வாக்³பி⁴ஶ்ச க³த்³க³த³பதா³பி⁴ருபாஸதே யே
பாதௌ³ தவாம்ப³ பு⁴வநேஷு த ஏவ த⁴ந்யா꞉ ॥ 4 ॥

வக்த்ரம் யது³த்³யதமபி⁴ஷ்டுதயே ப⁴வத்யா-
-ஸ்துப்⁴யம் நமோ யத³பி தே³வி ஶிர꞉ கரோதி ।
சேதஶ்ச யத்த்வயி பராயணமம்ப³ தாநி
கஸ்யாபி கைரபி ப⁴வந்தி தபோவிஶேஷை꞉ ॥ 5 ॥

மூலாலவாலகுஹராது³தி³தா ப⁴வாநி
நிர்பி⁴த்³ய ஷட்ஸரஸிஜாநி தடில்லதேவ ।
பூ⁴யோ(அ)பி தத்ர விஶஸி த்⁴ருவமண்ட³லேந்து³-
-நி꞉ஸ்யந்த³மாநபரமாம்ருததோயரூபா ॥ 6 ॥

த³க்³த⁴ம் யதா³ மத³நமேகமநேகதா⁴ தே
முக்³த⁴꞉ கடாக்ஷவிதி⁴ரங்குரயாஞ்சகார ।
த⁴த்தே ததா³ப்ரப்⁴ருதி தே³வி லலாடநேத்ரம்
ஸத்யம் ஹ்ரியைவ முகுலீக்ருதமிந்து³மௌளே꞉ ॥ 7 ॥

அஜ்ஞாதஸம்ப⁴வமநாகலிதாந்வவாயம்
பி⁴க்ஷும் கபாலிநமவாஸஸமத்³விதீயம் ।
பூர்வம் கரக்³ரஹணமங்க³ளதோ ப⁴வத்யா꞉
ஶம்பு⁴ம் க ஏவ பு³பு³தே⁴ கி³ரிராஜகந்யே ॥ 8 ॥

சர்மாம்ப³ரம் ச ஶவப⁴ஸ்மவிளேபநம் ச
பி⁴க்ஷாடநம் ச நடநம் ச பரேதபூ⁴மௌ ।
வேதாலஸம்ஹதிபரிக்³ரஹதா ச ஶம்போ⁴꞉
ஶோபா⁴ம் பி³ப⁴ர்தி கி³ரிஜே தவ ஸாஹசர்யாத் ॥ 9 ॥

கல்போபஸம்ஹரணகேலிஷு பண்டி³தாநி
சண்டா³நி க²ண்ட³பரஶோரபி தாண்ட³வாநி ।
ஆலோகநேந தவ கோமளிதாநி மாத-
-ர்லாஸ்யாத்மநா பரிணமந்தி ஜக³த்³விபூ⁴த்யை ॥ 10 ॥

ஜந்தோரபஶ்சிமதநோ꞉ ஸதி கர்மஸாம்யே
நி꞉ஶேஷபாஶபடலச்சி²து³ரா நிமேஷாத் ।
கல்யாணி தே³ஶிககடாக்ஷஸமாஶ்ரயேண
காருண்யதோ ப⁴வதி ஶாம்ப⁴வவேத³தீ³க்ஷா ॥ 11 ॥

முக்தாவிபூ⁴ஷணவதீ நவவித்³ருமாபா⁴
யச்சேதஸி ஸ்பு²ரஸி தாரகிதேவ ஸந்த்⁴யா ।
ஏக꞉ ஸ ஏவ பு⁴வநத்ரயஸுந்த³ரீணாம்
கந்த³ர்பதாம் வ்ரஜதி பஞ்சஶரீம் விநாபி ॥ 12 ॥

யே பா⁴வயந்த்யம்ருதவாஹிபி⁴ரம்ஶுஜாலை-
-ராப்யாயமாநபு⁴வநாமம்ருதேஶ்வரீம் த்வாம் ।
தே லங்க⁴யந்தி நநு மாதரளங்க⁴நீயாம்
ப்³ரஹ்மாதி³பி⁴꞉ ஸுரவரைரபி காலகக்ஷாம் ॥ 13 ॥

ய꞉ ஸ்பா²டிகாக்ஷகு³ணபுஸ்தககுண்டி³காட்⁴யாம்
வ்யாக்²யாஸமுத்³யதகராம் ஶரதி³ந்து³ஶுப்⁴ராம் ।
பத்³மாஸநாம் ச ஹ்ருத³யே ப⁴வதீமுபாஸ்தே
மாத꞉ ஸ விஶ்வகவிதார்கிகசக்ரவர்தீ ॥ 14 ॥

ப³ர்ஹாவதம்ஸயுதப³ர்ப³ரகேஶபாஶாம்
கு³ஞ்ஜாவளீக்ருதக⁴நஸ்தநஹாரஶோபா⁴ம் ।
ஶ்யாமாம் ப்ரவாளவத³நாம் ஸுகுமாரஹஸ்தாம்
த்வாமேவ நௌமி ஶப³ரீம் ஶப³ரஸ்ய ஜாயாம் ॥ 15 ॥

அர்தே⁴ந கிம் நவலதாலலிதேந முக்³தே⁴
க்ரீதம் விபோ⁴꞉ பருஷமர்த⁴மித³ம் த்வயேதி ।
ஆலீஜநஸ்ய பரிஹாஸவசாம்ஸி மந்யே
மந்த³ஸ்மிதேந தவ தே³வி ஜடீ³ ப⁴வந்தி ॥ 16 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³ பு³த்³பு³த³கத³ம்ப³கஸங்குலோ(அ)யம்
மாயோத³தி⁴ர்விவித⁴து³꞉க²தரங்க³மால꞉ ।
ஆஶ்சர்யமம்ப³ ஜ²டிதி ப்ரளயம் ப்ரயாதி
த்வத்³த்⁴யாநஸந்ததிமஹாப³ட³பா³முகா²க்³நௌ ॥ 17 ॥

தா³க்ஷாயணீதி குடிலேதி குஹாரிணீதி
காத்யாயநீதி கமலேதி கலாவதீதி ।
ஏகா ஸதீ ப⁴க³வதீ பரமார்த²தோ(அ)பி
ஸந்த்³ருஶ்யஸே ப³ஹுவிதா⁴ நநு நர்தகீவ ॥ 18 ॥

ஆநந்த³ளக்ஷணமநாஹதநாம்நி தே³ஶே
நாதா³த்மநா பரிணதம் தவ ரூபமீஶே ।
ப்ரத்யங்முகே²ந மநஸா பரிசீயமாநம்
ஶம்ஸந்தி நேத்ரஸலிலை꞉ புலகைஶ்ச த⁴ந்யா꞉ ॥ 19 ॥

த்வம் சந்த்³ரிகா ஶஶிநி திக்³மருசௌ ருசிஸ்த்வம்
த்வம் சேதநாஸி புருஷே பவநே ப³லம் த்வம் ।
த்வம் ஸ்வாது³தாஸி ஸலிலே ஶிகி²நி த்வமூஷ்மா
நி꞉ஸாரமேவ நிகி²லம் த்வத்³ருதே யதி³ ஸ்யாத் ॥ 20 ॥

ஜ்யோதீம்ஷி யத்³தி³வி சரந்தி யத³ந்தரிக்ஷம்
ஸூதே பயாம்ஸி யத³ஹிர்த⁴ரணீம் ச த⁴த்தே ।
யத்³வாதி வாயுரநலோ யது³த³ர்சிராஸ்தே
தத்ஸர்வமம்ப³ தவ கேவலமாஜ்ஞயைவ ॥ 21 ॥

ஸங்கோசமிச்ச²ஸி யதா³ கி³ரிஜே ததா³நீம்
வாக்தர்கயோஸ்த்வமஸி பூ⁴மிரநாமரூபா ।
யத்³வா விகாஸமுபயாஸி யதா³ ததா³நீம்
த்வந்நாமரூபக³ணநா꞉ ஸுகரா ப⁴வந்தி ॥ 22 ॥

போ⁴கா³ய தே³வி ப⁴வதீம் க்ருதிந꞉ ப்ரணம்ய
ப்⁴ரூகிங்கரீக்ருதஸரோஜக்³ருஹா꞉ ஸஹஸ்ரம் ।
சிந்தாமணிப்ரசயகல்பிதகேலிஶைலே
கல்பத்³ருமோபவந ஏவ சிரம் ரமந்தே ॥ 23 ॥

ஹர்தும் த்வமேவ ப⁴வஸி த்வத³தீ⁴நமீஶே
ஸம்ஸாரதாபமகி²லம் த³யயா பஶூநாம் ।
வைகர்தநீ கிரணஸம்ஹதிரேவ ஶக்தா
த⁴ர்மம் நிஜம் ஶமயிதும் நிஜயைவ வ்ருஷ்ட்யா ॥ 24 ॥

ஶக்தி꞉ ஶரீரமதி⁴தை³வதமந்தராத்மா
ஜ்ஞாநம் க்ரியா கரணமாஸநஜாலமிச்சா² ।
ஐஶ்வர்யமாயதநமாவரணாநி ச த்வம்
கிம் தந்ந யத்³ப⁴வஸி தே³வி ஶஶாங்கமௌளே꞉ ॥ 25 ॥

பூ⁴மௌ நிவ்ருத்திருதி³தா பயஸி ப்ரதிஷ்டா²
வித்³யா(அ)நலே மருதி ஶாந்திரதீவகாந்தி꞉ ।
வ்யோம்நீதி யா꞉ கில கலா꞉ கலயந்தி விஶ்வம்
தாஸாம் ஹி தூ³ரதரமம்ப³ பத³ம் த்வதீ³யம் ॥ 26 ॥

யாவத்பத³ம் பத³ஸரோஜயுக³ம் த்வதீ³யம்
நாங்கீ³கரோதி ஹ்ருத³யேஷு ஜக³ச்ச²ரண்யே ।
தாவத்³விகல்பஜடிலா꞉ குடிலப்ரகாரா-
-ஸ்தர்கக்³ரஹா꞉ ஸமயிநாம் ப்ரளயம் ந யாந்தி ॥ 27 ॥

நிர்தே³வயாநபித்ருயாநவிஹாரமேகே
க்ருத்வா மந꞉ கரணமண்ட³லஸார்வபௌ⁴மம் ।
த்⁴யாநே நிவேஶ்ய தவ காரணபஞ்சகஸ்ய
பர்வாணி பார்வதி நயந்தி நிஜாஸநத்வம் ॥ 28 ॥

ஸ்தூ²லாஸு மூர்திஷு மஹீப்ரமுகா²ஸு மூர்தே꞉
கஸ்யாஶ்சநாபி தவ வைப⁴வமம்ப³ யஸ்யா꞉ ।
பத்யா கி³ராமபி ந ஶக்யத ஏவ வக்தும்
ஸாபி ஸ்துதா கில மயேதி திதிக்ஷிதவ்யம் ॥ 29 ॥

காலாக்³நிகோடிருசிமம்ப³ ஷட³த்⁴வஶுத்³தௌ⁴
ஆப்லாவநேஷு ப⁴வதீமம்ருதௌக⁴வ்ருஷ்டிம் ।
ஶ்யாமாம் க⁴நஸ்தநதடாம் ஶகலீக்ருதாகா⁴ம்
த்⁴யாயந்த ஏவ ஜக³தாம் கு³ரவோ ப⁴வந்தி ॥ 30 ॥

வித்³யாம் பராம் கதிசித³ம்ப³ரமம்ப³ கேசி-
-தா³நந்த³மேவ கதிசித்கதிசிச்ச மாயாம் ।
த்வாம் விஶ்வமாஹுரபரே வயமாமநாம꞉
ஸாக்ஷாத³பாரகருணாம் கு³ருமூர்திமேவ ॥ 31 ॥

குவலயத³ளநீலம் ப³ர்ப³ரஸ்நிக்³த⁴கேஶம்
ப்ருது²தரகுசபா⁴ராக்ராந்தகாந்தாவளக்³நம் ।
கிமிஹ ப³ஹுபி⁴ருக்தைஸ்த்வத்ஸ்வரூபம் பரம் ந꞉
ஸகலஜநநி மாத꞉ ஸந்ததம் ஸந்நித⁴த்தாம் ॥ 32 ॥

இதி ஶ்ரீகாளிதா³ஸ விரசித பஞ்சஸ்தவ்யாம் சதுர்த²꞉ அம்பா³ஸ்தவ꞉ ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed