Panchastavi 3. Ghata Stava – பஞ்சஸ்தவி – 3. க⁴டஸ்தவ꞉


ஆநந்த³மந்த²ரபுரந்த³ரமுக்தமால்யம்
மௌளௌ ஹடே²ந நிஹிதம் மஹிஷாஸுரஸ்ய ।
பாதா³ம்பு³ஜம் ப⁴வது மே விஜயாய மஞ்ஜு-
-மஞ்ஜீரஶிஞ்ஜிதமநோஹரமம்பி³காயா꞉ ॥ 1 ॥

தே³வி த்ர்யம்ப³கபத்நி பார்வதி ஸதி த்ரைலோக்யமாத꞉ ஶிவே
ஶர்வாணி த்ரிபுரே ம்ருடா³நி வரதே³ ருத்³ராணி காத்யாயநி ।
பீ⁴மே பை⁴ரவி சண்டி³ ஶர்வரிகலே காலக்ஷயே ஶூலிநி
த்வத்பாத³ப்ரணதாநநந்யமநஸ꞉ பர்யாகுலாந்பாஹி ந꞉ ॥ 2 ॥

தே³வி த்வாம் ஸக்ருதே³வ ய꞉ ப்ரணமதி க்ஷோணீப்⁴ருதஸ்தம் நம-
-ந்த்யாஜந்மஸ்பு²ரத³ங்க்⁴ரிபீட²விளுட²த்கோடீரகோடிச்ச²டா꞉ ।
யஸ்த்வாமர்சதி ஸோ(அ)ர்ச்யதே ஸுரக³ணைர்ய꞉ ஸ்தௌதி ஸ ஸ்தூயதே
யஸ்த்வாம் த்⁴யாயதி தம் ஸ்மரார்திவிது⁴ரா த்⁴யாயந்தி வாமப்⁴ருவ꞉ ॥ 3 ॥

உந்மத்தா இவ ஸக்³ரஹா இவ விஷவ்யாஸக்தமூர்சா² இவ
ப்ராப்தப்ரௌட⁴மதா³ இவார்திவிரஹக்³ரஸ்தா இவார்தா இவ ।
யே த்⁴யாயந்தி ஹி ஶைலராஜதநயாம் த⁴ந்யாஸ்த ஏவாக்³ரத꞉
த்யக்தோபாதி⁴விவ்ருத்³த⁴ராக³மநஸோ த்⁴யாயந்தி தாந்ஸுப்⁴ருவ꞉ ॥ 4 ॥

த்⁴யாயந்தி யே க்ஷணமபி த்ரிபுரே ஹ்ருதி³ த்வாம்
லாவண்யயௌவநத⁴நைரபி விப்ரயுக்தா꞉ ।
தே விஸ்பு²ரந்தி லலிதாயதலோசநாநாம்
சித்தைகபி⁴த்திலிகி²தப்ரதிமா꞉ புமாம்ஸ꞉ ॥ 5 ॥

ஏதம் கிம் நு த்³ருஶா பிபா³ம்யுத விஶாம்யஸ்யாங்க³மங்கை³ர்நிஜை꞉
கிம் வா(அ)மும் நிக³ராம்யநேந ஸஹஸா கிம் வைகதாமாஶ்ரயே ।
யஸ்யேத்த²ம் விவஶோ விகல்பலலிதாகூதேந யோஷிஜ்ஜந꞉
கிம் தத்³யந்ந கரோதி தே³வி ஹ்ருத³யே யஸ்ய த்வமாவர்தஸே ॥ 6 ॥

விஶ்வவ்யாபிநி யத்³வதீ³ஶ்வர இதி ஸ்தா²ணாவநந்யாஶ்ரய꞉
ஶப்³த³꞉ ஶக்திரிதி த்ரிலோகஜநநி த்வய்யேவ தத்²யஸ்தி²தி꞉ ।
இத்த²ம் ஸத்யபி ஶக்நுவந்தி யதி³மா꞉ க்ஷுத்³ரா ருஜோ பா³தி⁴தும்
த்வத்³ப⁴க்தாநபி ந க்ஷிணோஷி ச ருஷா தத்³தே³வி சித்ரம் மஹத் ॥ 7 ॥

இந்தோ³ர்மத்⁴யக³தாம் ம்ருகா³ங்கஸத்³ருஶச்சா²யாம் மநோஹாரிணீம்
பாண்டூ³த்பு²ல்லஸரோருஹாஸநக³தா ஸ்நிக்³த⁴ப்ரதீ³பச்ச²விம் ।
வர்ஷந்தீமம்ருதம் ப⁴வாநி ப⁴வதீம் த்⁴யாயந்தி யே தே³ஹிந꞉
தே நிர்முக்தருஜோ ப⁴வந்தி ரிபவ꞉ ப்ரோஜ்ஜ²ந்தி தாந்தூ³ரத꞉ ॥ 8 ॥

பூர்ணேந்தோ³꞉ ஶகலைரிவாதிப³ஹலை꞉ பீயூஷபூரைரிவ
க்ஷீராப்³தே⁴ர்லஹரீப⁴ரைரிவ ஸுதா⁴பங்கஸ்ய பிண்டை³ரிவ ।
ப்ராளேயைரிவ நிர்மிதம் தவ வபுர்த்⁴யாயந்தி யே ஶ்ரத்³த⁴யா
சித்தாந்தர்நிஹிதார்திதாபவிபத³ஸ்தே ஸம்பத³ம் பி³ப்⁴ரதி ॥ 9 ॥

யே ஸம்ஸ்மரந்தி தரளாம் ஸஹஸோல்லஸந்தீம்
த்வாம் க்³ரந்தி²பஞ்சகபி⁴த³ம் தருணார்கஶோணாம் ।
ராகா³ர்ணவே ப³ஹலராகி³ணி மஜ்ஜயந்தீம்
க்ருத்ஸ்நம் ஜக³த்³த³த⁴தி சேதஸி தாந்ம்ருகா³க்ஷ்ய꞉ ॥ 10 ॥

லாக்ஷாரஸஸ்நபிதபங்கஜதந்துதந்வீம்
அந்த꞉ ஸ்மரத்யநுதி³நம் ப⁴வதீம் ப⁴வாநி ।
யஸ்தம் ஸ்மரப்ரதிமமப்ரதிமஸ்வரூபா꞉
நேத்ரோத்பலைர்ம்ருக³த்³ருஶோ ப்⁴ருஶமர்சயந்தி ॥ 11 ॥

ஸ்துமஸ்த்வாம் வாசமவ்யக்தாம் ஹிமகுந்தே³ந்து³ரோசிஷம் ।
கத³ம்ப³மாலாம் பி³ப்⁴ராணாமாபாத³தலலம்பி³நீம் ॥ 12 ॥

மூர்த்⁴நீந்தோ³꞉ ஸிதபங்கஜாஸநக³தாம் ப்ராளேயபாண்டு³த்விஷம்
வர்ஷந்தீமம்ருதம் ஸரோருஹபு⁴வோ வக்த்ரே(அ)பி ரந்த்⁴ரே(அ)பி ச ।
அச்சி²ந்நா ச மநோஹரா ச லலிதா சாதிப்ரஸந்நாபி ச
த்வாமேவம் ஸ்மரத꞉ ஸ்மராரித³யிதே வாக்ஸர்வதோ வல்க³தி ॥ 13 ॥

த³தா³தீஷ்டாந்போ⁴கா³ன் க்ஷபயதி ரிபூந்ஹந்தி விபதோ³
த³ஹத்யாதீ⁴ந்வ்யாதீ⁴ன் ஶமயதி ஸுகா²நி ப்ரதநுதே ।
ஹடா²த³ந்தர்து³꞉க²ம் த³ளயதி பிநஷ்டீஷ்டவிரஹம்
ஸக்ருத்³த்⁴யாதா தே³வீ கிமிவ நிரவத்³யம் ந குருதே ॥ 14 ॥

யஸ்த்வாம் த்⁴யாயதி வேத்தி விந்த³தி ஜபத்யாளோகதே சிந்தய-
-த்யந்வேதி ப்ரதிபத்³யதே கலயதி ஸ்தௌத்யாஶ்ரயத்யர்சதி ।
யஶ்ச த்ர்யம்ப³கவல்லபே⁴ தவ கு³ணாநாகர்ணயத்யாத³ராத்
தஸ்ய ஶ்ரீர்ந க்³ருஹாத³பைதி விஜயஸ்தஸ்யாக்³ரதோ தா⁴வதி ॥ 15 ॥

கிம் கிம் து³꞉க²ம் த³நுஜத³ளிநி க்ஷீயதே ந ஸ்ம்ருதாயாம்
கா கா கீர்தி꞉ குலகமலிநி க்²யாப்யதே ந ஸ்துதாயாம் ।
கா கா ஸித்³தி⁴꞉ ஸுரவரநுதே ப்ராப்யதே நார்சிதாயாம்
கம் கம் யோக³ம் த்வயி ந சிநுதே சித்தமாலம்பி³தாயாம் ॥ 16 ॥

யே தே³வி து³ர்த⁴ரக்ருதாந்தமுகா²ந்தரஸ்தா²꞉
யே காளி காலக⁴நபாஶநிதாந்தப³த்³தா⁴꞉ ।
யே சண்டி³ சண்ட³கு³ருகல்மஷஸிந்து⁴மக்³நா꞉
தாந்பாஸி மோசயஸி தாரயஸி ஸ்ம்ருதைவ ॥ 17 ॥

லக்ஷ்மீவஶீகரணசூர்ணஸஹோத³ராணி
த்வத்பாத³பங்கஜரஜாம்ஸி சிரம் ஜயந்தி ।
யாநி ப்ரணாமமிலிதாநி ந்ருணாம் லலாடே
லும்பந்தி தை³வலிகி²தாநி து³ரக்ஷராணி ॥ 18 ॥

ரே மூடா⁴꞉ கிமயம் வ்ருதை²வ தபஸா காய꞉ பரிக்லிஶ்யதே
யஜ்ஞைர்வா ப³ஹுத³க்ஷிணை꞉ கிமிதரே ரிக்தீக்ரியந்தே க்³ருஹா꞉ ।
ப⁴க்திஶ்சேத³விநாஶிநீ ப⁴க³வதீபாத³த்³வயீ ஸேவ்யதாம்
உந்நித்³ராம்பு³ருஹாதபத்ரஸுப⁴கா³ லக்ஷ்மீ꞉ புரோ தா⁴வதி ॥ 19 ॥

யாசே ந கஞ்சந ந கஞ்சந வஞ்சயாமி
ஸேவே ந கஞ்சந நிரஸ்தஸமஸ்ததை³ந்ய꞉ ।
ஶ்லக்ஷ்ணம் வஸே மது⁴ரமத்³மி ப⁴ஜே வரஸ்த்ரீ꞉
தே³வீ ஹ்ருதி³ ஸ்பு²ரதி மே குலகாமதே⁴நு꞉ ॥ 20 ॥

நமாமி யாமிநீநாத²லேகா²லங்க்ருதகுந்தலாம் ।
ப⁴வாநீம் ப⁴வஸந்தாபநிர்வாபணஸுதா⁴நதீ³ம் ॥ 21 ॥

இதி ஶ்ரீகாளிதா³ஸ விரசித பஞ்சஸ்தவ்யாம் த்ருதீய꞉ க⁴டஸ்தவ꞉ ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed