Panchastavi 3. Ghata Stava – పంచస్తవి – 3. ఘటస్తవః


<< పంచస్తవి – 2 చర్చాస్తవః

ఆనందమంథరపురందరముక్తమాల్యం
మౌలౌ హఠేన నిహితం మహిషాసురస్య |
పాదాంబుజం భవతు మే విజయాయ మంజు-
-మంజీరశింజితమనోహరమంబికాయాః || ౧ ||

దేవి త్ర్యంబకపత్ని పార్వతి సతి త్రైలోక్యమాతః శివే
శర్వాణి త్రిపురే మృడాని వరదే రుద్రాణి కాత్యాయని |
భీమే భైరవి చండి శర్వరికలే కాలక్షయే శూలిని
త్వత్పాదప్రణతాననన్యమనసః పర్యాకులాన్పాహి నః || ౨ ||

దేవి త్వాం సకృదేవ యః ప్రణమతి క్షోణీభృతస్తం నమ-
-న్త్యాజన్మస్ఫురదంఘ్రిపీఠవిలుఠత్కోటీరకోటిచ్ఛటాః |
యస్త్వామర్చతి సోఽర్చ్యతే సురగణైర్యః స్తౌతి స స్తూయతే
యస్త్వాం ధ్యాయతి తం స్మరార్తివిధురా ధ్యాయంతి వామభ్రువః || ౩ ||

ఉన్మత్తా ఇవ సగ్రహా ఇవ విషవ్యాసక్తమూర్ఛా ఇవ
ప్రాప్తప్రౌఢమదా ఇవార్తివిరహగ్రస్తా ఇవార్తా ఇవ |
యే ధ్యాయంతి హి శైలరాజతనయాం ధన్యాస్త ఏవాగ్రతః
త్యక్తోపాధివివృద్ధరాగమనసో ధ్యాయంతి తాన్సుభ్రువః || ౪ ||

ధ్యాయంతి యే క్షణమపి త్రిపురే హృది త్వాం
లావణ్యయౌవనధనైరపి విప్రయుక్తాః |
తే విస్ఫురంతి లలితాయతలోచనానాం
చిత్తైకభిత్తిలిఖితప్రతిమాః పుమాంసః || ౫ ||

ఏతం కిం ను దృశా పిబామ్యుత విశామ్యస్యాంగమంగైర్నిజైః
కిం వాఽముం నిగరామ్యనేన సహసా కిం వైకతామాశ్రయే |
యస్యేత్థం వివశో వికల్పలలితాకూతేన యోషిజ్జనః
కిం తద్యన్న కరోతి దేవి హృదయే యస్య త్వమావర్తసే || ౬ ||

విశ్వవ్యాపిని యద్వదీశ్వర ఇతి స్థాణావనన్యాశ్రయః
శబ్దః శక్తిరితి త్రిలోకజనని త్వయ్యేవ తథ్యస్థితిః |
ఇత్థం సత్యపి శక్నువంతి యదిమాః క్షుద్రా రుజో బాధితుం
త్వద్భక్తానపి న క్షిణోషి చ రుషా తద్దేవి చిత్రం మహత్ || ౭ ||

ఇందోర్మధ్యగతాం మృగాంకసదృశచ్ఛాయాం మనోహారిణీం
పాండూత్ఫుల్లసరోరుహాసనగతా స్నిగ్ధప్రదీపచ్ఛవిమ్ |
వర్షంతీమమృతం భవాని భవతీం ధ్యాయంతి యే దేహినః
తే నిర్ముక్తరుజో భవంతి రిపవః ప్రోజ్ఝంతి తాన్దూరతః || ౮ ||

పూర్ణేందోః శకలైరివాతిబహలైః పీయూషపూరైరివ
క్షీరాబ్ధేర్లహరీభరైరివ సుధాపంకస్య పిండైరివ |
ప్రాలేయైరివ నిర్మితం తవ వపుర్ధ్యాయంతి యే శ్రద్ధయా
చిత్తాంతర్నిహితార్తితాపవిపదస్తే సంపదం బిభ్రతి || ౯ ||

యే సంస్మరంతి తరలాం సహసోల్లసంతీం
త్వాం గ్రంథిపంచకభిదం తరుణార్కశోణామ్ |
రాగార్ణవే బహలరాగిణి మజ్జయంతీం
కృత్స్నం జగద్దధతి చేతసి తాన్మృగాక్ష్యః || ౧౦ ||

లాక్షారసస్నపితపంకజతంతుతన్వీం
అంతః స్మరత్యనుదినం భవతీం భవాని |
యస్తం స్మరప్రతిమమప్రతిమస్వరూపాః
నేత్రోత్పలైర్మృగదృశో భృశమర్చయంతి || ౧౧ ||

స్తుమస్త్వాం వాచమవ్యక్తాం హిమకుందేందురోచిషమ్ |
కదంబమాలాం బిభ్రాణామాపాదతలలంబినీమ్ || ౧౨ ||

మూర్ధ్నీందోః సితపంకజాసనగతాం ప్రాలేయపాండుత్విషం
వర్షంతీమమృతం సరోరుహభువో వక్త్రేఽపి రంధ్రేఽపి చ |
అచ్ఛిన్నా చ మనోహరా చ లలితా చాతిప్రసన్నాపి చ
త్వామేవం స్మరతః స్మరారిదయితే వాక్సర్వతో వల్గతి || ౧౩ ||

దదాతీష్టాన్భోగాన్ క్షపయతి రిపూన్హంతి విపదో
దహత్యాధీన్వ్యాధీన్ శమయతి సుఖాని ప్రతనుతే |
హఠాదంతర్దుఃఖం దలయతి పినష్టీష్టవిరహం
సకృద్ధ్యాతా దేవీ కిమివ నిరవద్యం న కురుతే || ౧౪ ||

యస్త్వాం ధ్యాయతి వేత్తి విందతి జపత్యాలోకతే చింతయ-
-త్యన్వేతి ప్రతిపద్యతే కలయతి స్తౌత్యాశ్రయత్యర్చతి |
యశ్చ త్ర్యంబకవల్లభే తవ గుణానాకర్ణయత్యాదరాత్
తస్య శ్రీర్న గృహాదపైతి విజయస్తస్యాగ్రతో ధావతి || ౧౫ ||

కిం కిం దుఃఖం దనుజదలిని క్షీయతే న స్మృతాయాం
కా కా కీర్తిః కులకమలిని ఖ్యాప్యతే న స్తుతాయామ్ |
కా కా సిద్ధిః సురవరనుతే ప్రాప్యతే నార్చితాయాం
కం కం యోగం త్వయి న చినుతే చిత్తమాలంబితాయామ్ || ౧౬ ||

యే దేవి దుర్ధరకృతాంతముఖాంతరస్థాః
యే కాలి కాలఘనపాశనితాంతబద్ధాః |
యే చండి చండగురుకల్మషసింధుమగ్నాః
తాన్పాసి మోచయసి తారయసి స్మృతైవ || ౧౭ ||

లక్ష్మీవశీకరణచూర్ణసహోదరాణి
త్వత్పాదపంకజరజాంసి చిరం జయంతి |
యాని ప్రణామమిలితాని నృణాం లలాటే
లుంపంతి దైవలిఖితాని దురక్షరాణి || ౧౮ ||

రే మూఢాః కిమయం వృథైవ తపసా కాయః పరిక్లిశ్యతే
యజ్ఞైర్వా బహుదక్షిణైః కిమితరే రిక్తీక్రియంతే గృహాః |
భక్తిశ్చేదవినాశినీ భగవతీపాదద్వయీ సేవ్యతాం
ఉన్నిద్రాంబురుహాతపత్రసుభగా లక్ష్మీః పురో ధావతి || ౧౯ ||

యాచే న కంచన న కంచన వంచయామి
సేవే న కంచన నిరస్తసమస్తదైన్యః |
శ్లక్ష్ణం వసే మధురమద్మి భజే వరస్త్రీః
దేవీ హృది స్ఫురతి మే కులకామధేనుః || ౨౦ ||

నమామి యామినీనాథలేఖాలంకృతకుంతలామ్ |
భవానీం భవసంతాపనిర్వాపణసుధానదీమ్ || ౨౧ ||

ఇతి శ్రీకాళిదాస విరచిత పంచస్తవ్యాం తృతీయః ఘటస్తవః |

పంచస్తవి – 4 అంబాస్తవః >>


మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed