Panchastavi 2. Charcha Stava – పంచస్తవి – ౨. చర్చాస్తవః


సౌందర్యవిభ్రమభువో భువనాధిపత్య-
-సంకల్పకల్పతరవస్త్రిపురే జయంతి |
ఏతే కవిత్వకుమదప్రకరావబోధ-
-పూర్ణేందవస్త్వయి జగజ్జనని ప్రణామాః || ౧ ||

దేవి స్తుతివ్యతికరే కృతబుద్ధయస్తే
వాచస్పతి ప్రభృతయోఽపి జడీ భవంతి |
తస్మాన్నిసర్గజడిమా కతమోఽహమత్ర
స్తోత్రం తవ త్రిపురతాపనపత్ని కర్తుమ్ || ౨ ||

మాతస్తథాపి భవతీం భవతీవ్రతాప-
-విచ్ఛిత్తయే స్తుతిమహార్ణవ కర్ణధారః |
స్తోతుం భవాని స భవచ్చరణారవింద-
-భక్తిగ్రహః కిమపి మాం ముఖరీ కరోతి || ౩ ||

సూతే జగంతి భవతీ భవతీ బిభర్తి
జాగర్తి తత్క్షయకృతే భవతీ భవాని |
మోహం భినత్తి భవతీ భవతీ రుణద్ధి
లీలాయితం జయతి చిత్రమిదం భవత్యాః || ౪ ||

యస్మిన్మనాగపి నవాంబుజపత్రగౌరీం
గౌరీం ప్రసాదమధురాం దృశమాదధాసి |
తస్మిన్నిరంతరమనంగశరావకీర్ణ-
-సీమంతినీనయనసంతతయః పతంతి || ౫ ||

పృథ్వీభుజోఽప్యుదయనప్రభవస్య తస్య
విద్యాధర ప్రణతి చుంబిత పాదపీఠః |
తచ్చక్రవర్తిపదవీప్రణయః స ఏషః
త్వత్పాదపంకజరజః కణజః ప్రసాదః || ౬ ||

త్వత్పాదపంకజరజ ప్రణిపాతపూర్వైః
పుణ్యైరనల్పమతిభిః కృతిభిః కవీంద్రైః |
క్షీరక్షపాకరదుకూలహిమావదాతా
కైరప్యవాపి భువనత్రితయేఽపి కీర్తిః || ౭ ||

కల్పద్రుమప్రసవకల్పితచిత్రపూజాం
ఉద్దీపిత ప్రియతమామదరక్తగీతిమ్ |
నిత్యం భవాని భవతీముపవీణయంతి
విద్యాధరాః కనకశైలగుహాగృహేషు || ౮ ||

లక్ష్మీవశీకరణకర్మణి కామినీనాం
ఆకర్షణవ్యతికరేషు చ సిద్ధమంత్రః |
నీరంధ్రమోహతిమిరచ్ఛిదురప్రదీపో
దేవి త్వదంఘ్రిజనితో జయతి ప్రసాదః || ౯ ||

దేవి త్వదంఘ్రినఖరత్నభువో మయూఖాః
ప్రత్యగ్రమౌక్తికరుచో ముదముద్వహంతి |
సేవానతివ్యతికరే సురసుందరీణాం
సీమంతసీమ్ని కుసుమస్తబకాయితం యైః || ౧౦ ||

మూర్ధ్ని స్ఫురత్తుహినదీధితిదీప్తిదీప్తం
మధ్యే లలాటమమరాయుధరశ్మిచిత్రమ్ |
హృచ్చక్రచుంబి హుతభుక్కణికానుకారి
జ్యోతిర్యదేతదిదమంబ తవ స్వరూపమ్ || ౧౧ ||

రూపం తవ స్ఫురితచంద్రమరీచిగౌరం
ఆలోకతే శిరసి వాగధిదైవతం యః |
నిఃసీమసూక్తిరచనామృతనిర్ఝరస్య
తస్య ప్రసాదమధురాః ప్రసరంతి వాచః || ౧౨ ||

సిందూరపాంసుపటలచ్ఛురితామివ ద్యాం
త్వత్తేజసా జతురసస్నపితామివోర్వీమ్ |
యః పశ్యతి క్షణమపి త్రిపురే విహాయ
వ్రీడాం మృడాని సుదృశస్తమనుద్రవంతి || ౧౩ ||

మాతర్ముహూర్తమపి యః స్మరతి స్వరూపం
లాక్షారసప్రసరతంతునిభం భవత్యాః |
ధ్యాయంత్యనన్యమనసస్తమనంగతప్తాః
ప్రద్యుమ్నసీమ్ని సుభగత్వగుణం తరుణ్యః || ౧౪ ||

యోఽయం చకాస్తి గగనార్ణవరత్నమిందుః
యోఽయం సురాసురగురుః పురుషః పురాణః |
యద్వామమర్ధమిదమంధకసూదనస్య
దేవి త్వమేవ తదితి ప్రతిపాదయంతి || ౧౫ ||

ఇచ్ఛానురూపమనురూపగుణప్రకర్ష
సంకర్షిణి త్వమభిమృశ్య యదా బిభర్షి |
జాయేత స త్రిభువనైక గురుస్తదానీం
దేవః శివోఽపి భువనత్రయసూత్రధారః || ౧౬ ||

ధ్యాతాసి హైమవతి యేన హిమాంశురశ్మి-
-మాలామలద్యుతిరకల్మషమానసేన |
తస్యావిలంబమనవద్యమనంతకల్పం
అల్పైర్దినైః సృజసి సుందరి వాగ్విలాసమ్ || ౧౭ ||

ఆధారమారుతనిరోధవశేన యేషాం
సిందూరరంజితసరోజగుణానుకారి |
దీప్తం హృది స్ఫురతి దేవి వపుస్త్వదీయం
ధ్యాయంతి తానిహ సమీహితసిద్ధిసార్థాః || ౧౮ ||

యే చింతయంత్యరుణమండలమధ్యవర్తి
రూపం తవాంబ నవయావకపంకపింగమ్ |
తేషాం సదైవ కుసుమాయుధబాణభిన్న-
-వక్షఃస్థలా మృగదృశో వశగా భవంతి || ౧౯ ||

త్వామైందవీమివ కలామనుఫాలదేశం
ఉద్భాసితాంబరతలామవలోకయంతః |
సద్యో భవాని సుధియః కవయో భవంతి
త్వం భావనాహితధియాం కులకామధేనుః || ౨౦ ||

శర్వాణి సర్వజనవందితపాదపద్మే
పద్మచ్ఛదద్యుతివిడంబితనేత్రలక్ష్మి |
నిష్పాపమూర్తిజనమానసరాజహంసి
హంసి త్వమాపదమనేకవిధాం జనస్య || ౨౧ ||

ఉత్తప్తహేమరుచిరే త్రిపురే పునీహి
చేతశ్చిరంతనమఘౌఘవనం లునీహి |
కారాగృహే నిగలబంధనయంత్రితస్య
త్వత్సంస్మృతౌ ఝటితి మే నిగలాస్త్రుటంతి || ౨౨ ||

త్వాం వ్యాపినీతి సుమనా ఇతి కుండలీతి
త్వాం కామినీతి కమలేతి కలావతీతి |
త్వాం మాలినీతి లలితేత్యపరాజితేతి
దేవి స్తువంతి విజయేతి జయేత్యుమేతి || ౨౩ ||

ఉద్దామకామపరమార్థసరోజఖండ-
చండద్యుతిద్యుతిమపాసితషడ్వికారామ్ |
మోహద్విపేంద్రకదనోద్యతబోధసింహ-
-లీలాగుహాం భగవతీం త్రిపురాం నమామి || ౨౪ ||

గణేశవటుకస్తుతా రతిసహాయకామాన్వితా
స్మరారివరవిష్టరా కుసుమబాణబాణైర్యుతా |
అనంగకుసుమాదిభిః పరివృతా చ సిద్ధైస్త్రిభిః
కదంబవనమధ్యగా త్రిపురసుందరీ పాతు నః || ౨౫ ||

రుద్రాణి విద్రుమమయీం ప్రతిమామివ త్వాం
యే చింతయంత్యరుణకాంతిమనన్యరూపామ్ |
తానేత్య పక్ష్మలదృశః ప్రసభం భజంతే
కంఠావసక్తమృదుబాహులతాస్తరుణ్యః || ౨౬ ||

త్వద్రూపైకనిరూపణప్రణయితాబంధో దృశోస్త్వద్గుణ-
-గ్రామాకర్ణనరాగితా శ్రవణయోస్త్వత్సంస్మృతిశ్చేతసి |
త్వత్పాదార్చనచాతురీ కరయుగే త్వత్కీర్తితం వాచి మే
కుత్రాపి త్వదుపాసనవ్యసనితా మే దేవి మా శామ్యతు || ౨౭ ||

త్వద్రూపముల్లసితదాడిమపుష్పరక్తం
ఉద్భావయేన్మదనదైవతమక్షరం యః |
తం రూపహీనమపి మన్మథనిర్విశేషం
ఆలోకయంత్యురునితంబతటాస్తరుణ్యః || ౨౮ ||

బ్రహ్మేంద్రరుద్రహరిచంద్రసహస్రరశ్మి-
-స్కందద్విపాననహుతాశనవందితాయై |
వాగీశ్వరి త్రిభువనేశ్వరి విశ్వమాతః
అంతర్బహిశ్చ కృతసంస్థితయే నమస్తే || ౨౯ ||

కస్తోత్రమేతదనువాసరమీశ్వరాయాః
శ్రేయస్కరం పఠతి వా యది వా శృణోతి |
తస్యేప్సితం ఫలతి రాజభిరీడ్యతేఽసౌ
జాయేత స ప్రియతమో మదిరేక్షణానామ్ || ౩౦ ||

ఇతి శ్రీకాళిదాస విరచిత పంచస్తవ్యాం ద్వితీయః చర్చాస్తవః |

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: