Tagged: Dasakam – దశకమ్

Narayaneeyam Dasakam 100 – నారాయణీయం శతతమదశకమ్

శతతమదశకమ్ (౧౦౦) – భగవతః కేశాదిపాదవర్ణనమ్ | అగ్రే పశ్యామి తేజో నిబిడతరకలాయావలీలోభనీయం పీయూషాప్లావితోఽహం తదను తదుదరే దివ్యకైశోరవేషమ్ | తారుణ్యారంభరమ్యం పరమసుఖరసాస్వాదరోమాఞ్చితాఙ్గై- రావీతం నారదాద్యైవిలసదుపనిషత్సున్దరీమణ్డలైశ్చ || ౧౦౦-౧ || నీలాభం కుఞ్చితాగ్రం...

Narayaneeyam Dasakam 99 – నారాయణీయం నవనవతితమదశకమ్

నవనవతితమదశకమ్ (౯౯) – వేదమన్త్రమూలాత్మకా విష్ణుస్తుతిః | విష్ణోర్వీర్యాణి కో వా కథయతు ధరణేః కశ్చ రేణూన్మిమీతే యస్యైవాఙ్ఘ్రిత్రయేణ త్రిజగదభిమితం మోదతే పూర్ణసమ్పత్ | యోఽసౌ విశ్వాని ధత్తే ప్రియమిహ పరమం ధామ...

Narayaneeyam Dasakam 98 – నారాయణీయం అష్టనవతితమదశకమ్

అష్టనవతితమదశకమ్ (౯౮) – నిష్కలబ్రహ్మోపాసనమ్ | యస్మిన్నేతద్విభాతం యత ఇదమభవద్యేన చేదం య ఏత- ద్యోఽస్మాదుత్తీర్ణరూపః ఖలు సకలమిదం భాసితం యస్య భాసా | యో వాచాం దూరదూరే పునరపి మనసాం యస్య...

Narayaneeyam Dasakam 97 – నారాయణీయం సప్తనవతితమదశకమ్

సప్తనవతితమదశకమ్ (౯౭) – ఉత్తమభక్తిప్రార్థనా తథా మార్కణ్డేయ కథా | త్రైగుణ్యాద్భిన్నరూపం భవతి హి భువనే హీనమధ్యోత్తమం యత్- జ్ఞానం శ్రద్ధా చ కర్తా వసతిరపి సుఖం కర్మ చాహారభేదాః | త్వత్క్షేత్రత్వన్నిషేవాది...

Narayaneeyam Dasakam 96 – నారాయణీయం షణ్ణవతితమదశకమ్

షణ్ణవతితమదశకమ్ (౯౬) – భగవద్విభూతయః తథా జ్ఞానకర్మభక్తియోగాః | త్వం హి బ్రహ్మైవ సాక్షాత్ పరమురుమహిమన్నక్షరాణామకార- స్తారో మన్త్రేషు రాజ్ఞాం మనురసి మునిషు త్వం భృగుర్నారదోఽపి | ప్రహ్లాదో దానవానాం పశుషు చ...

Narayaneeyam Dasakam 95 – నారాయణీయం పఞ్చనవతితమదశకమ్

పఞ్చనవతితమదశకమ్ (౯౫) – ధ్యానయోగః – మోక్షప్రాప్తిమార్గః ఆదౌ హైరణ్యగర్భీం తనుమవికలజీవాత్మికామాస్థితస్త్వం జీవత్వం ప్రాప్య మాయాగుణగణఖచితో వర్తసే విశ్వయోనే | తత్రోద్వృద్ధేన సత్త్వేన తు గణయుగలం భక్తిభావం గతేన ఛిత్వా సత్త్వం చ...

Narayaneeyam Dasakam 94 – నారాయణీయం చతుర్నవతితమదశకమ్

చతుర్నవతితమదశకమ్ (౯౪) – తత్త్వజ్ఞానోత్పత్తిః | శుద్ధా నిష్కామధర్మైః ప్రవరగురుగిరా తత్స్వరూపం పరం తే శుద్ధం దేహేన్ద్రియాదివ్యపగతమఖిలవ్యాప్తమావేదయన్తే | నానాత్వస్థౌల్యకార్శ్యాది తు గుణజవపుస్సఙ్గతోఽధ్యాసితం తే వహ్నేర్దారుప్రభేదేష్వివ మహదణుతాదీప్తతాశాన్తతాది || ౯౪-౧ || ఆచార్యాఖ్యాధరస్థారణిసమనుమిలచ్ఛిష్యరూపోత్తరార-...

Narayaneeyam Dasakam 93 – నారాయణీయం త్రినవతితమదశకమ్

త్రినవతితమదశకమ్ (౯౩) – పఞ్చవింశతి గురవః | బన్ధుస్నేహం విజహ్యాం తవ హి కరుణయా త్వయ్యుపావేశితాత్మా సర్వం త్యక్త్వా చరేయం సకలమపి జగద్వీక్ష్య మాయావిలాసమ్ | నానాత్వాద్భ్రాన్తిజన్యాత్సతి ఖలు గుణదోషావబోధే విధిర్వా వ్యాసేధో...

Narayaneeyam Dasakam 92 – నారాయణీయం ద్వినవతితమదశకమ్

ద్వినవతితమదశకమ్ (౯౨) – కర్మమిశ్రభక్తిః | వేదైస్సర్వాణి కర్మాణ్యఫలపరతయా వర్ణితానీతి బుద్ధ్వా తాని త్వయ్యర్పితాన్యేవ హి సమనుచరన్ యాని నైష్కర్మ్యమీశ | మా భూద్వేదైర్నిషిద్ధే కుహచిదపి మనఃకర్మవాచాం ప్రవృత్తి- ర్దుర్వర్జం చేదవాప్తం తదపి...

Narayaneeyam Dasakam 91 – నారాయణీయం ఏకనవతితమదశకమ్

ఏకనవతితమదశకమ్ (౯౧) – భక్తిమహత్త్వమ్ | శ్రీకృష్ణ త్వత్పదోపాసనమభయతమం బద్ధమిథ్యార్థదృష్టే- ర్మర్త్యస్యార్తస్య మన్యే వ్యపసరతి భయం యేన సర్వాత్మనైవ | యత్తావత్త్వత్ప్రణీతానిహ భజనవిధీనాస్థితో మోహమార్గే ధావన్నప్యావృతాక్షః స్ఖలతి న కుహచిద్దేవదేవాఖిలాత్మన్ || ౯౧-౧...

error: Not allowed