Narayaneeyam Dasakam 85 – నారాయణీయం పఞ్చాశీతితమదశకమ్


పఞ్చాశీతితమదశకమ్ (౮౫) – జరాసన్ధవధం – శిశుపాలవధమ్ |

తతో మగధభూభృతా చిరనిరోధసఙ్క్లేశితం
శతాష్టకయుతాయుతద్వితయమీశ భూమీభృతామ్ |
అనాథశరణాయ తే కమపి పూరుషం ప్రాహిణో-
దయాచత స మాగధక్షపణమేవ కిం భూయసా || ౮౫-౧ ||

యియాసురభిమాగధం తదను నారదోదీరితా-
ద్యుధిష్ఠిరమఖోద్యమాదుభయకార్యపర్యాకులః |
విరుద్ధజయినోఽధ్వరాదుభయసిద్ధిరిత్యుద్ధవే
శశంసుషి నిజైః సమం పురమియేథ యౌధిష్ఠిరీమ్ || ౮౫-౨ ||

అశేషదయితాయుతే త్వయి సమాగతే ధర్మజో
విజిత్య సహజైర్మహీం భవదపాఙ్గసంవర్ధితైః |
శ్రియం నిరుపమాం వహన్నహహ భక్తదాసాయితం
భవన్తమయి మాగధే ప్రహితవాన్సభీమార్జునమ్ || ౮౫-౩ ||

గిరివ్రజపురం గతాస్తదను దేవ యూయం త్రయో
యయాచ సమరోత్సవం ద్విజమిషేణ తం మాగధమ్ |
అపూర్ణసుకృతం త్వముం పవనజేన సఙ్గ్రామయన్
నిరీక్ష్య సహ జిష్ణునా త్వమపి రాజయుధ్వా స్థితః || ౮౫-౪ ||

అశాన్తసమరోద్ధతం విటపపాటనాసంజ్ఞయా
నిపాత్య జరసస్సుతం పవనజేన నిష్పాటితమ్ |
విముచ్య నృపతీన్ముదా సమనుగృహ్య భక్తిం పరాం
దిదేశిథ గతస్పృహానపి చ ధర్మగుప్త్యై భువః || ౮౫-౫ ||

ప్రచక్రుషి యుధిష్ఠిరే తదను రాజసూయాధ్వరం
ప్రసన్నభృతకీభవత్సకలరాజకవ్యాకులమ్ |
త్వమప్యయి జగత్పతే ద్విజపదావనేజాదికం
చకర్థ కిము కథ్యతే నృపవరస్య భాగ్యోన్నతిః || ౮౫-౬ ||

తతస్సవనకర్మణి ప్రవరమగ్ర్యపూజావిధిం
విచార్య సహదేవవాగనుగతస్స ధర్మాత్మజః |
వ్యధత్త భవతే ముదా సదసి విశ్వభూతాత్మనే
తదా ససురమానుషం భువనమేవ తృప్తిం దధౌ || ౮౫-౭ ||

తతస్సపది చేదిపో మునినృపేషు తిష్ఠత్స్వహో
సభాజయతి కో జడః పశుపదుర్దురూటం వటుమ్ |
ఇతి త్వయి స దుర్వచోవితతిముద్వమన్నాసనా-
దుదాపతదుదాయుధః సమపతన్నముం పాణ్డవాః || ౮౫-౮ ||

నివార్య నిజపక్షగానభిముఖస్యవిద్వేషిణ-
స్త్వమేవ జహృషే శిరో దనుజదారిణా స్వారిణా |
జనుస్త్రితయలబ్ధయా సతతచిన్తయా శుద్ధధీ-
స్త్వయా స పరమేకతామధృత యోగినాం దుర్లభామ్ || ౮౫-౯ ||

తతః స్సుమహితే త్వయా క్రతువరే నిరూఢే జనో
యయౌ జయతి ధర్మజో జయతి కృష్ణ ఇత్యాలపన్ |
ఖలః స తు సుయోధనో ధుతమనాస్సపత్నశ్రియా
మయార్పితసభాముఖే స్థలజలభ్రమాదభ్రమీత్ || ౮౫-౧౦ ||

తదా హసితముత్థితం ద్రుపదన్దనాభీమయో-
రపాఙ్గకలయా విభో కిమపి తావదుజ్జృమ్భయన్ |
ధరాభరనిరాకృతౌ సపది నామ బీజం వపన్
జనార్దన మరుత్పురీనిలయ పాహి మామామయాత్ || ౮౫-౧౧ ||

ఇతి పఞ్చాశీతితయదశకం సమాప్తమ్ |


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed