Narayaneeyam Dasakam 85 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ಪಞ್ಚಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೫) – ಜರಾಸನ್ಧವಧಂ – ಶಿಶುಪಾಲವಧಮ್ |

ತತೋ ಮಗಧಭೂಭೃತಾ ಚಿರನಿರೋಧಸಙ್ಕ್ಲೇಶಿತಂ
ಶತಾಷ್ಟಕಯುತಾಯುತದ್ವಿತಯಮೀಶ ಭೂಮೀಭೃತಾಮ್ |
ಅನಾಥಶರಣಾಯ ತೇ ಕಮಪಿ ಪೂರುಷಂ ಪ್ರಾಹಿಣೋ-
ದಯಾಚತ ಸ ಮಾಗಧಕ್ಷಪಣಮೇವ ಕಿಂ ಭೂಯಸಾ || ೮೫-೧ ||

ಯಿಯಾಸುರಭಿಮಾಗಧಂ ತದನು ನಾರದೋದೀರಿತಾ-
ದ್ಯುಧಿಷ್ಠಿರಮಖೋದ್ಯಮಾದುಭಯಕಾರ್ಯಪರ್ಯಾಕುಲಃ |
ವಿರುದ್ಧಜಯಿನೋಽಧ್ವರಾದುಭಯಸಿದ್ಧಿರಿತ್ಯುದ್ಧವೇ
ಶಶಂಸುಷಿ ನಿಜೈಃ ಸಮಂ ಪುರಮಿಯೇಥ ಯೌಧಿಷ್ಠಿರೀಮ್ || ೮೫-೨ ||

ಅಶೇಷದಯಿತಾಯುತೇ ತ್ವಯಿ ಸಮಾಗತೇ ಧರ್ಮಜೋ
ವಿಜಿತ್ಯ ಸಹಜೈರ್ಮಹೀಂ ಭವದಪಾಙ್ಗಸಂವರ್ಧಿತೈಃ |
ಶ್ರಿಯಂ ನಿರುಪಮಾಂ ವಹನ್ನಹಹ ಭಕ್ತದಾಸಾಯಿತಂ
ಭವನ್ತಮಯಿ ಮಾಗಧೇ ಪ್ರಹಿತವಾನ್ಸಭೀಮಾರ್ಜುನಮ್ || ೮೫-೩ ||

ಗಿರಿವ್ರಜಪುರಂ ಗತಾಸ್ತದನು ದೇವ ಯೂಯಂ ತ್ರಯೋ
ಯಯಾಚ ಸಮರೋತ್ಸವಂ ದ್ವಿಜಮಿಷೇಣ ತಂ ಮಾಗಧಮ್ |
ಅಪೂರ್ಣಸುಕೃತಂ ತ್ವಮುಂ ಪವನಜೇನ ಸಙ್ಗ್ರಾಮಯನ್
ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಸಹ ಜಿಷ್ಣುನಾ ತ್ವಮಪಿ ರಾಜಯುಧ್ವಾ ಸ್ಥಿತಃ || ೮೫-೪ ||

ಅಶಾನ್ತಸಮರೋದ್ಧತಂ ವಿಟಪಪಾಟನಾಸಂಜ್ಞಯಾ
ನಿಪಾತ್ಯ ಜರಸಸ್ಸುತಂ ಪವನಜೇನ ನಿಷ್ಪಾಟಿತಮ್ |
ವಿಮುಚ್ಯ ನೃಪತೀನ್ಮುದಾ ಸಮನುಗೃಹ್ಯ ಭಕ್ತಿಂ ಪರಾಂ
ದಿದೇಶಿಥ ಗತಸ್ಪೃಹಾನಪಿ ಚ ಧರ್ಮಗುಪ್ತ್ಯೈ ಭುವಃ || ೮೫-೫ ||

ಪ್ರಚಕ್ರುಷಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೇ ತದನು ರಾಜಸೂಯಾಧ್ವರಂ
ಪ್ರಸನ್ನಭೃತಕೀಭವತ್ಸಕಲರಾಜಕವ್ಯಾಕುಲಮ್ |
ತ್ವಮಪ್ಯಯಿ ಜಗತ್ಪತೇ ದ್ವಿಜಪದಾವನೇಜಾದಿಕಂ
ಚಕರ್ಥ ಕಿಮು ಕಥ್ಯತೇ ನೃಪವರಸ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋನ್ನತಿಃ || ೮೫-೬ ||

ತತಸ್ಸವನಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರವರಮಗ್ರ್ಯಪೂಜಾವಿಧಿಂ
ವಿಚಾರ್ಯ ಸಹದೇವವಾಗನುಗತಸ್ಸ ಧರ್ಮಾತ್ಮಜಃ |
ವ್ಯಧತ್ತ ಭವತೇ ಮುದಾ ಸದಸಿ ವಿಶ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ
ತದಾ ಸಸುರಮಾನುಷಂ ಭುವನಮೇವ ತೃಪ್ತಿಂ ದಧೌ || ೮೫-೭ ||

ತತಸ್ಸಪದಿ ಚೇದಿಪೋ ಮುನಿನೃಪೇಷು ತಿಷ್ಠತ್ಸ್ವಹೋ
ಸಭಾಜಯತಿ ಕೋ ಜಡಃ ಪಶುಪದುರ್ದುರೂಟಂ ವಟುಮ್ |
ಇತಿ ತ್ವಯಿ ಸ ದುರ್ವಚೋವಿತತಿಮುದ್ವಮನ್ನಾಸನಾ-
ದುದಾಪತದುದಾಯುಧಃ ಸಮಪತನ್ನಮುಂ ಪಾಣ್ಡವಾಃ || ೮೫-೮ ||

ನಿವಾರ್ಯ ನಿಜಪಕ್ಷಗಾನಭಿಮುಖಸ್ಯವಿದ್ವೇಷಿಣ-
ಸ್ತ್ವಮೇವ ಜಹೃಷೇ ಶಿರೋ ದನುಜದಾರಿಣಾ ಸ್ವಾರಿಣಾ |
ಜನುಸ್ತ್ರಿತಯಲಬ್ಧಯಾ ಸತತಚಿನ್ತಯಾ ಶುದ್ಧಧೀ-
ಸ್ತ್ವಯಾ ಸ ಪರಮೇಕತಾಮಧೃತ ಯೋಗಿನಾಂ ದುರ್ಲಭಾಮ್ || ೮೫-೯ ||

ತತಃ ಸ್ಸುಮಹಿತೇ ತ್ವಯಾ ಕ್ರತುವರೇ ನಿರೂಢೇ ಜನೋ
ಯಯೌ ಜಯತಿ ಧರ್ಮಜೋ ಜಯತಿ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ಯಾಲಪನ್ |
ಖಲಃ ಸ ತು ಸುಯೋಧನೋ ಧುತಮನಾಸ್ಸಪತ್ನಶ್ರಿಯಾ
ಮಯಾರ್ಪಿತಸಭಾಮುಖೇ ಸ್ಥಲಜಲಭ್ರಮಾದಭ್ರಮೀತ್ || ೮೫-೧೦ ||

ತದಾ ಹಸಿತಮುತ್ಥಿತಂ ದ್ರುಪದನ್ದನಾಭೀಮಯೋ-
ರಪಾಙ್ಗಕಲಯಾ ವಿಭೋ ಕಿಮಪಿ ತಾವದುಜ್ಜೃಮ್ಭಯನ್ |
ಧರಾಭರನಿರಾಕೃತೌ ಸಪದಿ ನಾಮ ಬೀಜಂ ವಪನ್
ಜನಾರ್ದನ ಮರುತ್ಪುರೀನಿಲಯ ಪಾಹಿ ಮಾಮಾಮಯಾತ್ || ೮೫-೧೧ ||

ಇತಿ ಪಞ್ಚಾಶೀತಿತಯದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಡಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed