Narayaneeyam Dasakam 86 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಡಶೀತಿತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ಷಡಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೬) – ಸಾಲ್ವವಧಮ್ – ಮಹಾಭಾರತಯುದ್ಧಮ್ |

ಸಾಲ್ವೋ ಭೈಷ್ಮೀವಿವಾಹೇ ಯದುಬಲವಿಜಿತಶ್ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾದ್ವಿಮಾನಂ
ವಿನ್ದನ್ಸೌಭಂ ಸ ಮಾಯೀ ತ್ವಯಿ ವಸತಿ ಕುರುಂಸ್ತ್ವತ್ಪುರೀಮಭ್ಯಭಾಙ್ಕ್ಷೀತ್ |
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಸ್ತಂ ನಿರುನ್ಧನ್ನಿಖಿಲಯದುಭಟೈರ್ನ್ಯಗ್ರಹೀದುಗ್ರವೀರ್ಯಂ
ತಸ್ಯಾಮಾತ್ಯಂ ದ್ಯುಮನ್ತಂ ವ್ಯಜನಿ ಚ ಸಮರಃ ಸಪ್ತವಿಂಶತ್ಯಹಾನ್ತಮ್ || ೮೬-೧ ||

ತಾವತ್ತ್ವಂ ರಾಮಶಾಲೀ ತ್ವರಿತಮುಪಗತಃ ಖಣ್ಡಿತಪ್ರಾಯಸೈನ್ಯಂ
ಸೌಭೇಶಂ ತಂ ನ್ಯರುನ್ಧಾಃ ಸ ಚ ಕಿಲ ಗದಯಾ ಶಾರ್ಙ್ಗಮಭ್ರಂಶಯತ್ತೇ |
ಮಾಯಾತಾತಂ ವ್ಯಹಿಂಸೀದಪಿ ತವ ಪುರತಸ್ತತ್ತ್ವಯಾಪಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧಂ
ನಾಜ್ಞಾಯೀತ್ಯಾಹುರೇಕೇ ತದಿದಮವಮತಂ ವ್ಯಾಸ ಏವ ನ್ಯಷೇಧೀತ್ || ೮೬-೨ ||

ಕ್ಷಿಪ್ತ್ವಾ ಸೌಭಂ ಗದಾಚೂರ್ಣಿತಮುದಕನಿಧೌ ಮಙ್ಕ್ಷು ಸಾಲ್ವೇಽಪಿ ಚಕ್ರೇ-
ಣೋತ್ಕೃತ್ತೇ ದನ್ತವಕ್ತ್ರಃ ಪ್ರಸಭಮಭಿಪತನ್ನಭ್ಯಮುಞ್ಚದ್ಗದಾಂ ತೇ |
ಕೌಮೋದಕ್ಯಾ ಹತೋಽಸಾವಪಿ ಸುಕೃತನಿಧಿಶ್ಚೈದ್ಯವತ್ಪ್ರಾಪದೈಕ್ಯಂ
ಸರ್ವೇಷಾಮೇಷ ಪೂರ್ವಂ ತ್ವಯಿ ಧೃತಮನಸಾಂ ಮೋಕ್ಷಣಾರ್ಥೋಽವತಾರಃ || ೮೬-೩ ||

ತ್ವಯ್ಯಾಯಾತೇಽಥ ಜಾತೇ ಕಿಲ ಕುರುಸದಸಿ ದ್ಯೂತಕೇ ಸಂಯತಾಯಾಃ
ಕ್ರನ್ದನ್ತ್ಯಾ ಯಾಜ್ಞಸೇನ್ಯಾಃ ಸಕರುಣಮಕೃಥಾಶ್ಚೇಲಮಾಲಾಮನನ್ತಾಮ್ |
ಅನ್ನಾನ್ತಪ್ರಾಪ್ತಶರ್ವಾಂಶಜಮುನಿಚಕಿತದ್ರೌಪದೀಚಿನ್ತಿತೋಽಥ
ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಶಾಕಾನ್ನಮಶ್ನನ್ ಮುನಿಗಣಮಕೃಥಾಸ್ತೃಪ್ತಿಮನ್ತಂ ವನಾನ್ತೇ || ೮೬-೪ ||

ಯುದ್ಧೋದ್ಯೋಗೇಽಥ ಮನ್ತ್ರೇ ಮಿಲತಿ ಸತಿ ವೃತಃ ಫಲ್ಗುನೇನ ತ್ವಮೇಕಃ
ಕೌರವ್ಯೇ ದತ್ತಸೈನ್ಯಃ ಕರಿಪುರಮಗಮೋ ದೂತ್ಯಕೃತ್ಪಾಣ್ಡವಾರ್ಥಮ್ |
ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಾದಿಮಾನ್ಯೇ ತವ ಖಲು ವಚನೇ ಧಿಕ್ಕೃತೇ ಕೌರವೇಣ
ವ್ಯಾವೃಣ್ವನ್ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಮುನಿಸದಸಿ ಪುರೀಂ ಕ್ಷೋಭಯಿತ್ವಾಽಽಗತೋಽಭೂಃ || ೮೬-೫ ||

ಜಿಷ್ಣೋಸ್ತ್ವಂ ಕೃಷ್ಣ ಸೂತಃ ಖಲು ಸಮರಮುಖೇ ಬನ್ಧುಘಾತೇ ದಯಾಲುಂ
ಖಿನ್ನಂ ತಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವೀರಂ ಕಿಮಿದಮಯಿ ಸಖೇ ನಿತ್ಯ ಏಕೋಽಯಮಾತ್ಮಾ |
ಕೋ ವಧ್ಯಃ ಕೋಽತ್ರ ಹನ್ತಾ ತದಿಹ ವಧಭಿಯಂ ಪ್ರೋಜ್ಝ್ಯ ಮಯ್ಯರ್ಪಿತಾತ್ಮಾ
ಧರ್ಮ್ಯಂ ಯುದ್ಧಂ ಚರೇತಿ ಪ್ರಕೃತಿಮನಯಥಾ ದರ್ಶಯನ್ವಿಶ್ವರೂಪಮ್ || ೮೬-೬ ||

ಭಕ್ತೋತ್ತಂಸೇಽಥ ಭೀಷ್ಮೇ ತವ ಧರಣಿಭರಕ್ಷೇಪಕೃತ್ಯೈಕಸಕ್ತೇ
ನಿತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಭಿನ್ದತ್ಯಯುತಸಮಧಿಕಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸಾದೇ ಚ ಪಾರ್ಥೇ |
ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರತ್ವಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ವಿಜಹದರಿವರಂ ಧಾರಯನ್ಕ್ರೋಧಶಾಲೀ-
ವಾಧಾವನ್ಪ್ರಾಞ್ಜಲಿಂ ತಂ ನತಶಿರಸಮಥೋ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮೋದಾದಪಾಗಾಃ || ೮೬-೭ ||

ಯುದ್ಧೇ ದ್ರೋಣಸ್ಯ ಹಸ್ತಿಸ್ಥಿರರಣಭಗದತ್ತೇರಿತಂ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರಂ
ವಕ್ಷಸ್ಯಾಧತ್ತ ಚಕ್ರಸ್ಥಗಿತರವಿಮಹಾಃ ಪ್ರಾರ್ದಯತ್ಸಿನ್ಧುರಾಜಮ್ |
ನಾಗಾಸ್ತ್ರೇ ಕರ್ಣಮುಕ್ತೇ ಕ್ಷಿತಿಮವನಮಯನ್ಕೇವಲಂ ಕೃತ್ತಮೌಲಿಂ
ತತ್ರೇ ತತ್ರಾಪಿ ಪಾರ್ಥಂ ಕಿಮಿವ ನ ಹಿ ಭವಾನ್ ಪಾಣ್ಡವಾನಾಮಕಾರ್ಷೀತ್ || ೮೬-೮ ||

ಯುದ್ಧಾದೌ ತೀರ್ಥಗಾಮೀ ಸ ಖಲು ಹಲಧರೋ ನೈಮಿಶಕ್ಷೇತ್ರಮೃಚ್ಛ-
ನ್ನಪ್ರತ್ಯುತ್ಥಾಯಿಸೂತಕ್ಷಯಕೃದಥ ಸುತಂ ತತ್ಪದೇ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವಾ |
ಯಜ್ಞಘ್ನಂ ಬಲ್ವಲಂ ಪರ್ವಣಿ ಪರಿದಲಯನ್ ಸ್ನಾತತೀರ್ಥೋ ರಣಾನ್ತೇ
ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಭೀಮದುರ್ಯೋಧನರಣಮಶಮಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಯಾತಃ ಪುರೀಂ ತೇ || ೮೬-೯ ||

ಸಂಸುಪ್ತದ್ರೌಪದೇಯಕ್ಷಪಣಹತಧಿಯಂ ದ್ರೌಣಿಮೇತ್ಯ ತ್ವದುಕ್ತ್ಯಾ
ತನ್ಮುಕ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಮಸ್ತ್ರಂ ಸಮಹೃತ ವಿಜಯೋ ಮೌಲಿರತ್ನಂ ಚ ಜಹ್ರೇ |
ಉಚ್ಛಿತ್ತ್ಯೈ ಪಾಣ್ಡವಾನಾಂ ಪುನರಪಿ ಚ ವಿಶತ್ಯುತ್ತರಾಗರ್ಭಮಸ್ತ್ರೇ
ರಕ್ಷನ್ನಙ್ಗುಷ್ಠಮಾತ್ರಃ ಕಿಲ ಜಠರಮಗಾಶ್ಚಕ್ರಪಾಣಿರ್ವಿಭೋ ತ್ವಮ್ || ೮೬-೧೦ ||

ಧರ್ಮೌಘಂ ಧರ್ಮಸೂನೋರಭಿದಧದಖಿಲಂ ಛನ್ದಮೃತ್ಯುಸ್ಸ ಭೀಷ್ಮ-
ಸ್ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯನ್ಭಕ್ತಿಭೂಮ್ನೈವ ಹಿ ಸಪದಿ ಯಯೌ ನಿಷ್ಕಲಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಮ್ |
ಸಂಯಾಜ್ಯಾಥಾಶ್ವಮೇಧೈಸ್ತ್ರಿಭಿರತಿಮಹಿತೈರ್ಧರ್ಮಜಂ ಪೂರ್ಣಕಾಮಂ
ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತೋ ದ್ವಾರಕಾಂ ತ್ವಂ ಪವನಪುರಪತೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಸರ್ವರೋಗಾತ್ || ೮೬-೧೧ ||

ಇತಿ ಷಡಶೀತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed